Văn bản khác 202/KH-HĐPH

Kế hoạch 202/KH-HĐPH năm 2016 quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị định và văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Hà Giang mới ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 202/KH-HĐPH phổ biến tuyên truyền Nghị định văn bản quy phạm pháp luật Hà Giang 2017


UBND TỈNH HÀ GIANG
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/KH-HĐPH

Hà Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

QUÁN TRIỆT, PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH MỚI BAN HÀNH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU;

1. Mục đích

- Phổ biến kịp thời các Nghị định của Chính phủ (gọi tắt là các Nghị định) và các văn bản Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh mới ban hành (gọi tắt là văn bản QPPL của tỉnh) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dàn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Tăng cường vai trò chỉ đạo của Thủ trưởng các ngành, các cấp trong việc triển khai, thực hiện tốt các Nghị định của Chính phủ và các văn bản QPPL của tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương mình; phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định và các văn bản QPPL của tỉnh. Phân công cụ thể trách nhiệm cho các ngành, các cấp; xác định rõ nội dung trọng tâm, hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp đối tượng và địa bàn, đảm bảo tổ chức quán triệt triển khai kịp thời, đạt chất lượng và hiệu quả cao.

2. Yêu cầu

Việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm tránh hình thức, lãng phí; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Ban hành kế hoạch quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Nghị định và các văn bản QPPL của tỉnh; tổ chức quán triệt nội dung và tinh thần của các Nghị định và các văn bản QPPL của tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và nhân dân

a) Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến nội dung, tinh thần của các Nghị định và các văn bản QPPL của tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Thủ trưởng cơ quan được phân công chủ trì quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Nghị định và các văn bản QPPL của tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017.

b) Hướng dẫn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn:

- Cơ quan chủ trì: Thủ trưởng các cơ quan theo nhiệm vụ được phân công.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017.

c) Tổ chức triển khai, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Nghị định và các văn bản QPPL của tỉnh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

- Cơ quan chủ trì: Các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Thủ trưởng cơ quan được phân công chủ trì quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Nghị định và các văn bản QPPL của tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017.

2. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin, truyền thông

a) Đăng tải toàn văn nội dung các Nghị định và các văn bản QPPL của tỉnh trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin diện tư

- Cơ quan chủ trì: Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2017

b) Cập nhật các Nghị định và các văn bản QPPL của tỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo tinh thần Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: Các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Thủ trưởng cơ quan được phân công chủ trì quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Nghị định và các văn bản QPPL của tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tuyên truyền, phổ biến trên các Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung các Nghị định và các văn bản QPPL của tỉnh trên Báo Hà Giang: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện; các tạp chí và bản tin chuyên ngành; hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang

- Cơ quan phối hợp: Các tạp chí, các cơ quan có Bản tin

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2017.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách địa phương theo phân cấp và các nguồn kinh phí huy động, tài trợ khác (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả theo quy định.

2. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện tốt vai trò tư vấn cho UDND cùng cấp và huy động nguồn lực triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Các Sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì trong Kế hoạch có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế để triển khai thực hiện, báo cáo kết quả theo quy định.

4. Các Sở, ban, ngành; Ủy han nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch lồng ghép trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ 06 tháng trước ngày 30/6/2017; 01 năm trước ngày 25/11/2017 về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là Kế hoạch quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Nghị định của Chính phủ và các văn bản Quy phạm pháp luật của tỉnh mới ban hành của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Hội đồng phối hợp PBGDPL TW;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;
- Các thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, PBGDPL.

TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Âu Quang Duy

 

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC PHÂN CÔNG CHỦ TRÌ QUÁN TRIỆT, PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN CÁC NGHỊ ĐỊNH MỚI BAN HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH MỚI BAN HÀNH

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 202/KH-HĐPH, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng phối hợp PBGDPL)

STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì

Thời gian thực hiện

01

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Các Sở, ban, ngành

Quý I năm 2017

02

Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Các Sở, ban, ngành

Quý I năm 2017

03

Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 quy định về việc quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí BVMT trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý I năm 2017

04

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 quy định về việc quy định mức học phí đối với ngành nghề đào tạo trung cấp nghề và cao đẳng nghề từ năm 2016-2017 đến năm 2020-2021

Sở Tài chính

Quý I năm 2017

05

Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 Quy định về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sở Tài chính

Quý I năm 2017

06

Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 về việc bãi bỏ Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 và Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân

Sở Nội vụ

Quý I năm 2017

07

Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; Tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quý I năm 2017

08

Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sở Tài chính

Quý I năm 2017

09

Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sở Tài chính

Quý I năm 2017

10

Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sở Nội vụ

Quý I năm 2017

11

Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phổ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sở Nội vụ

Quý I năm 2017

12

Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 quy định về Lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sở Tài chính

Quý I năm 2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 202/KH-HĐPH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu202/KH-HĐPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2016
Ngày hiệu lực26/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 202/KH-HĐPH

Lược đồ Kế hoạch 202/KH-HĐPH phổ biến tuyên truyền Nghị định văn bản quy phạm pháp luật Hà Giang 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 202/KH-HĐPH phổ biến tuyên truyền Nghị định văn bản quy phạm pháp luật Hà Giang 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu202/KH-HĐPH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýÂu Quang Duy
        Ngày ban hành26/12/2016
        Ngày hiệu lực26/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 202/KH-HĐPH phổ biến tuyên truyền Nghị định văn bản quy phạm pháp luật Hà Giang 2017

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 202/KH-HĐPH phổ biến tuyên truyền Nghị định văn bản quy phạm pháp luật Hà Giang 2017

             • 26/12/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/12/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực