Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND và 130/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 96/2013/NQ-HĐND 130/2014/NQ-HĐND Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2016/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2013/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2013 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 130/2014/NQ-HĐND NGÀY 11/7/2014 CỦA HĐND TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình s 198/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc Quy định một số chính sách thu hút nhân lực và htrợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thm tra s: 20/BC-VHXH ngày 07 tháng 12 năm 2016, của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang do không còn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bao gồm các Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định một số chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Khóa XVII, Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính ph;
- Bộ Nội vụ;
- TTr. Tnh ủy; HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tnh khóa XIV;
- Đại
biu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tnh;
- TTr. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tnh;
- TT Công báo - Tin học tỉnh; Cổng TTĐT tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2016
Ngày hiệu lực21/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 96/2013/NQ-HĐND 130/2014/NQ-HĐND Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 96/2013/NQ-HĐND 130/2014/NQ-HĐND Hà Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu42/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýThào Hồng Sơn
       Ngày ban hành11/12/2016
       Ngày hiệu lực21/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 96/2013/NQ-HĐND 130/2014/NQ-HĐND Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 96/2013/NQ-HĐND 130/2014/NQ-HĐND Hà Giang

           • 11/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực