Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang kèm theo Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND sửa đổi 96/2013/NQ-HĐND chính sách thu hút nhân lực Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND bãi bỏ 96/2013/NQ-HĐND 130/2014/NQ-HĐND Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND sửa đổi 96/2013/NQ-HĐND chính sách thu hút nhân lực Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/2014/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 96/2013/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2013 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN LỰC VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 55/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định một số chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang và Báo cáo thẩm tra số 113/BC-VHXH ngày 09/7/2014 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định một số chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số: 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013, của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 3, Điều 2 như sau:

Không hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với: Cán bộ, công chức, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang và các cơ quan Trung ương quản lý theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học theo địa chỉ, theo chương trình, đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền cấp kinh phí đào tạo toàn phần.

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 3, Điều 10 như sau:

Chuyên ngành đào tạo sau đại học phải phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm hoặc phù hợp với chức danh, vị trí quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 12 như sau:

Thực hiện đúng cam kết sau khi tốt nghiệp trở lại cơ quan, đơn vị cũ công tác thời gian từ 05 năm trở lên. Trường hợp không thực hiện đủ thời gian công tác đã cam kết thì phải hoàn trả lại kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định của pháp luật (trừ lý do bất khả kháng không thực hiện được cam kết như: ốm đau, tai nạn) và những trường hợp được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển công tác tại các cơ quan, đơn vị khác trong tỉnh. Riêng đối với trường hợp được điều động luân chuyển về các cơ quan Trung ương theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 7 năm 2014.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 11 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu130/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực21/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND sửa đổi 96/2013/NQ-HĐND chính sách thu hút nhân lực Hà Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND sửa đổi 96/2013/NQ-HĐND chính sách thu hút nhân lực Hà Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu130/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýVương Mí Vàng
       Ngày ban hành11/07/2014
       Ngày hiệu lực21/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2016
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND sửa đổi 96/2013/NQ-HĐND chính sách thu hút nhân lực Hà Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND sửa đổi 96/2013/NQ-HĐND chính sách thu hút nhân lực Hà Giang