Quyết định 193/QĐ-UBND

Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 193/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hoặc ngưng hiệu lực Hà Giang 2017


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 11/TTr-STP ngày 20 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2016 (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

I.1. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1.

Nghị quyết

Số 22/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh nghèo không thuộc đối tượng hưởng theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 và Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, người phục vụ học sinh bán trú tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Khoản 2 Điều 2

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/01/2017

I.2. Lĩnh vực Nội vụ

2.

Nghị quyết

Số 42/2010/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, mức hỗ trợ tiền ăn cho dân quân và phụ cấp thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Khoản 3 Điều 1

Được thay thế bằng Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

01/01/2017

I.3. Lĩnh vực Tài chính

3.

Nghị quyết

Số 34/2004/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2004 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính được quy định tại Mục 1, phần A của Nghị quyết

Vì chuyển sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

31/12/2016

4.

Nghị quyết

Số 06/2005/NQ-HĐND ngày 8/7/2005 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định thu các loại phí

Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô được quy định tại Mục III quy định ban hành kèm theo Nghị quyết

Vì chuyển sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

31/12/2016

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được quy định tại Mục V quy định ban hành kèm theo Nghị quyết

Không thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh (thuộc thẩm quyền của Chính phủ)

31/12/2016

Phí đấu thầu được quy định tại Mục VI quy định ban hành kèm theo Nghị quyết

Không có tên trong danh mục Phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

5.

Nghị quyết

Số 16/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2004/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2004 và Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2005 của HĐND tỉnh

Phí trông giữ xe đạp, xe máy được quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết

Vì chuyển sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

31/12/2016

6.

Nghị quyết

Số 07/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định mức thu, miễn, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí chứng minh nhân dân; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Giang; lệ phí cấp bản sao và lệ phí chứng thực

Lệ phí cấp bản sao và lệ phí chứng thực được quy định tại Mục V Điều 1 của Nghị quyết

Không có tên trong danh mục Phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

7.

Nghị quyết

Số 210/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo và lệ phí cấp giấy phép đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lệ phí cấp giấy phép đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dướii đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi được quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết

Không có tên trong danh mục Phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

I.4. Lĩnh vực Y tế

8.

Nghị quyết

Số 61/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành chính sách hỗ trợ công tác

dân số và kế hoạch hóa gia đình

trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Điểm d Khoản 1 Điều 1

- Điểm d Khoản 2 Điều 1

Được thay thế bằng Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/01/2017

I.5. Lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội

9.

Quyết định

Số 08/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành mức trợ cấp, trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Khoản 2 Điều

Khoản 5 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành mức trợ cấp trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang

05/8/2016

I.6. Lĩnh vực văn hóa

10.

Nghị quyết

Số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Điều 8

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/8/2016

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN (Không có)

Tổng số: 10 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2016 (không có)

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I.1. Lĩnh vực Tư pháp

1.

Quyết định

Số 1943/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011

Về việc quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

30/06/2016

2.

Quyết định

Số 07/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1943/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

30/06/2016

I.2. Lĩnh vực Nội vụ

3.

Quyết định

Số 2771/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2011

Quy định về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

26/09/2016

4.

Nghị quyết

Số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013

Quy định một số chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bõ bởi Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 và Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Hà Giang

21/12/2016

5.

Nghị quyết

Số 130/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 và Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Hà Giang

21/12/2016

6.

Nghị quyết

Số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2010

Về việc phê duyệt mức phụ cấp đối với Ban Bảo vệ dân phố; quy định về chức danh, mức phụ cấp và mức khoán kinh phí hoạt động đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về số lượng, chức danh, một số chế chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/01/2017

7.

Nghị quyết

Số 27/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về số lượng, chức danh, một số chế chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/01/2017

8.

Nghị quyết

Số 98/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013

Quy định số lượng, mức phụ cấp Công an viên thường trực tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về số lượng, chức danh, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/01/2017

9.

Nghị quyết

Số 169/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014

Quy định mức chi cho bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 52/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

21/12/2016

I.3. Lĩnh vực Công thương

10.

Quyết định

Số 662/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2012

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống, buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cấp và các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Giang

18/8/2016

I.4. Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

11.

Quyết định

Số 2773/2012/QĐ-BND ngày 13 tháng 12 năm 2012

Quy định chế độ đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định mức chi, các khoản đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội; tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

19/5/2016

12.

Quyết định

Số 2772/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2012

Về ban hành định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 về ban hành mức chi phí đào tọa trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/01/2016

13.

Nghị quyết

Số 174/2015/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2015

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/8/2016

I.3. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

14.

Quyết định

Số 11/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2014

Quy định tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang quy định tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang

27/11/2016

15.

Quyết định

Số 11/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Giang quy định tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang quy định tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang

27/11/2016

16.

Nghị quyết

Số 190/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định về phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/08/2016

I.4. Lĩnh vực Y tế

17.

Nghị quyết

Số 174/2015/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2015

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng

trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/8/2016

18.

Quyết định

Số 1205/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013

Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang

23/01/2016

I.5. Lĩnh vực văn hóa

19.

Nghị quyết

Số 107/2013/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2013

Quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động và thành viên đoàn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11/3/2016 về hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã (Thay thế Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã)

01/5/2016

I.6. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

20.

Quyết định

Số 1421/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2008

Quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

20/8/2016

I.7. Lĩnh vực Nông nghiệp

21.

Quyết định

Số 200/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2013

Ban hành về chính sách khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2015

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020

23/5/2016

I.8. Lĩnh vực xây dựng

22.

Quyết định

Số 2073/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013

Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Căn cứ ban hành hết hiệu lực Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

27/5/2016

I.9. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

23.

Nghị quyết

Số 173/2015/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2015

Về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/8/2016

I.5. Lĩnh vực Tài chính

24.

Nghị quyết

Số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí vệ sinh, phí thư viện và phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

- Đối với phí thư viện: các căn cứ pháp lý để ban hành đã bị hết hiệu lực bởi Luật Phí và lệ phí năm 2015.

- Đối với thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính)

31/12/2016

25.

Nghị quyết

Số 03/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng năm 2007

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về thu phí phòng chống thiên tai và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Không thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh (thuộc thẩm quyền của Chính phủ)

31/12/2016

26.

Nghị quyết

Số 48/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2012

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Không có tên trong danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

27.

Nghị quyết

Số 57/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2012

Về việc quy định về mức thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Vì chuyển từ hình thức thu lệ phí sang hình thức thu phí

31/12/2016

28.

Nghị quyết

Số 84/2013/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2013

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh về lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi

Không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (thuộc thẩm quyền của Chính phủ)

31/12/2016

29.

Nghị quyết

Số 91/2013/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2013

Về việc sửa đổi Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007 về việc Quy định về thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí vệ sinh, phí thư viện và phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính)

31/12/2016

30.

Nghị quyết

Số 171/2015/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2015

Quy định về phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Vì chuyển sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

31/12/2016

31.

Nghị quyết

Số 180/2015/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2015

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Không có tên trong danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

32.

Nghị quyết

Số 182/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015

Quy định về lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Không có tên trong danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

33.

Nghị quyết

Số 183/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015

Quy định về lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Không có tên trong danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

34.

Nghị quyết

Số 191/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015

Quy định về phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Không có tên trong danh mục phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

35.

Nghị quyết

Số 207/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015

Quy định về phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Vì chuyển sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

31/12/2016

36.

Nghị quyết

Số 49/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2012

Nghị quyết về việc quy định một số nội dung chi, định mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016

Được thay thế bằng Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Hà Giang ban hành chế độ, định mức chi đảm bảo các điều kiện hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

01/8/2016

37.

Nghị quyết

Số 24/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011

Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ở các cơ sở giáo dục đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015

Được thay thế bằng Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định về mức học phí tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

01/8/2016

38.

Nghị quyết

Số 149/2014/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2013 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang và sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh về lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi

Căn cứ hết hiệu lực

21/7/2016

39.

Quyết định

Số 1915/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2012

Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khoáng sản và bảng giá tối thiểu tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với sản phẩm rừng trồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

03/4/2016

40.

Quyết định

Số 15/2015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015

Ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với sản phẩm rừng trồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khoáng sản và bảng giá tối thiểu tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với sản phẩm rừng trồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

03/4/2016

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ (Không có)

Tổng số: 40 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

I.1. Lĩnh vực Nội vụ

1.

Quyết định

Số 15/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2014

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông phục vụ tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thực hiện theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước (Thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương)

15/05/2015

2.

Quyết định

Số 767/2010/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2010

Về số lượng, chức danh cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

trên địa bàn tỉnh Hà Giang

14/02/2012

I.2. Lĩnh vực Công thương

3.

Quyết định

Số 16/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2014

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Giang

07/9/2015

I.3. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

4.

Quyết định

Số 4269/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2009

Ban hành Quy định quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực Quyết định 31/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 17 tháng 5 năm 2002 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định về đo lường đối với các phép đo trong thương mại bán lẻ hết hiệu lực (bị bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 11/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

01/6/2014

5.

Quyết định

Số 3828/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010

Ban hành Quy định quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Các căn cứ ban hành đã hết hiệu lực: Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999 đã được thay thế bằng Luật Đo lường năm 2011

01/7/2012

I.3. Sở Tài Nguyên và Môi trường

6.

Nghị quyết

Số 17/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí, lệ phí về khai thác, sử dụng tài nguyên nước; lệ phí trước bạ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng:

- Nghị quyết 210/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo và lệ phí cấp giấy phép đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Nghị quyết số 190/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của HĐND của tỉnh Hà Giang Quy định về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

20/12/2015

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 193/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu193/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2017
Ngày hiệu lực24/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 193/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 193/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hoặc ngưng hiệu lực Hà Giang 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 193/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hoặc ngưng hiệu lực Hà Giang 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu193/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýNguyễn Văn Sơn
       Ngày ban hành24/01/2017
       Ngày hiệu lực24/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 193/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hoặc ngưng hiệu lực Hà Giang 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 193/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hoặc ngưng hiệu lực Hà Giang 2017

           • 24/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực