Nghị quyết 174/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 174/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết 174/2015/NQ-HĐND hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối tượng Hà Giang 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 174/2015/NQ-HĐND hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/2015/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO, HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế;

Sau khi xem xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 01/4/2015 của UBND tỉnh Hà Giang “về việc đề nghị HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVI ban hành Nghị quyết về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Giang” và Báo cáo thẩm tra số 132/BC-VHXH ngày 22/4/2015 của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ 80% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo quy định tại Điểm c, Khoản 1; Khoản 2 và Khoản 3, Điều 3, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2015 và áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3. HĐND tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 14 (Chuyên đề) thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quổc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác Đại biểu - UBTVQH;
- Các bộ: Y tế; Tài chính; Lao động TB-XH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 174/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu174/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2015
Ngày hiệu lực04/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 174/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 174/2015/NQ-HĐND hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 174/2015/NQ-HĐND hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu174/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýVương Mí Vàng
        Ngày ban hành24/04/2015
        Ngày hiệu lực04/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 174/2015/NQ-HĐND hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 174/2015/NQ-HĐND hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo Hà Giang