Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối tượng Hà Giang 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2016/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế;

Xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Báo cáo thẩm tra số 05/BC-VHXH ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo quy định tại điểm c Khoản 1, Khoản 2Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ.

2. Hỗ trợ 20% trên số tiền phải đóng của hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện hỗ trợ áp dụng cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đến hết năm 2020.

Điều 2. Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế nêu tại Điều 1 Nghị quyết này được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 174/2015/NQ-HĐND ngày 24/4/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2016
Ngày hiệu lực01/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối tượng Hà Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối tượng Hà Giang 2016
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu36/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýThào Hồng Sơn
       Ngày ban hành21/07/2016
       Ngày hiệu lực01/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối tượng Hà Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối tượng Hà Giang 2016

           • 21/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực