Nghị quyết 149/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 149/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang và sửa đổi Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND về lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi do tỉnh Hà Giang

Nghị quyết 149/2014/NQ-HĐND sửa đổi 84/2013/NQ-HĐND phí đường bộ Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 30/NQ-HĐN bãi bỏ 84/2013/NQ-HĐND 149/2014/NQ-HĐND phí đường bộ mô tô Hà Giang 2016 và được áp dụng kể từ ngày 21/07/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 149/2014/NQ-HĐND sửa đổi 84/2013/NQ-HĐND phí đường bộ Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/2014/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 84/2013/NQ-HĐND NGÀY 26/4/2013 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNGNGHỊ QUYẾT SỐ 37/2011/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2011 VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE Ô TÔ DƯỚI 10 CHỖ NGỒI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 12 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh và Báo cáo thẩm tra số 120/BC-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 6, Điều 1 tại Nghị quyết số 84/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang và sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về Lệ phí trước bạ đối với xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi, cụ thể như sau:

“b) Số thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô (sau khi trừ chi phí phục vụ công tác thu quy định tại điểm a,  khoản 6, Điều này) được quản lý, sử dụng như sau: 100% nộp vào ngân sách các huyện, thành phố để cấp cho Ủy ban nhân dân các xã thực hiện đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới.”

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2014 và áp dụng đối với số thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh phát sinh từ ngày 01/01/2014.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu149/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2014
Ngày hiệu lực10/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 149/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 149/2014/NQ-HĐND sửa đổi 84/2013/NQ-HĐND phí đường bộ Hà Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 149/2014/NQ-HĐND sửa đổi 84/2013/NQ-HĐND phí đường bộ Hà Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu149/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýVương Mí Vàng
       Ngày ban hành30/09/2014
       Ngày hiệu lực10/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 149/2014/NQ-HĐND sửa đổi 84/2013/NQ-HĐND phí đường bộ Hà Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 149/2014/NQ-HĐND sửa đổi 84/2013/NQ-HĐND phí đường bộ Hà Giang