Nghị quyết 191/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 191/2015/NQ-HĐND Quy định về Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết 191/2015/NQ-HĐND Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 42/NQ-HĐND công bố Nghị quyết phí và lệ phí hết hiệu lực tỉnh Hà Giang 2016 và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 191/2015/NQ-HĐND Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/2015/NQ-HĐND

Giang, ngày 07 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2012/NĐ-CP đấu giá quyền khai thác khoáng sản">54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 64/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang và Báo cáo thẩm tra số 142/BC-KTNS ngày 05/7/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Đối tượng nộp:

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản theo thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Mức thu:

a) Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò (căn cứ giá trị quyền khai thác khoáng sản tính theo giá khởi điểm):

- Từ 1 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/hồ sơ.

- Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

- Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 6.000.000 đồng/hồ sơ.

- Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng: 8.000.000 đồng/hồ sơ.

- Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng: 10.000.000 đồng/hồ sơ.

- Từ trên 100 tỷ đồng: 12.000.000 đồng/hồ sơ.

b) Trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản (căn cứ diện tích khu vực đấu giá):

- Từ 0,5 ha trở xuống: 2.000.000 đồng/hồ sơ.

- Từ trên 0,5 ha đến 2 ha: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

- Từ trên 2 ha đến 5 ha: 6.000.000 đồng/hồ sơ.

- Từ trên 5 ha đến 10 ha: 8.000.000 đồng/hồ sơ.

- Từ trên 10 ha đến 50 ha: 10.000.000 đồng/hồ sơ.

- Từ trên 50 ha: 12.000.000 đồng/hồ sơ.

3. Đơn vị tổ chức thu: Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Quản lý và sử dụng tiền thu phí: Đơn vị tổ chức thu nộp ngân sách tỉnh 100% tổng số tiền phí thu được.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2015.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVI - Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 191/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 191/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/07/2015
Ngày hiệu lực 17/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 31/12/2016
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 191/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 191/2015/NQ-HĐND Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 191/2015/NQ-HĐND Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 191/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Vương Mí Vàng
Ngày ban hành 07/07/2015
Ngày hiệu lực 17/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 31/12/2016
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 191/2015/NQ-HĐND Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 191/2015/NQ-HĐND Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Giang