Nghị quyết 42/NQ-HĐND

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2016 công bố danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về phí và lệ phí hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/NQ-HĐND công bố Nghị quyết phí và lệ phí hết hiệu lực tỉnh Hà Giang 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí và lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố danh mục các Nghị quyết của Hội dồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định về phí và lệ phí hết hiệu lực thi hành (Có Danh mục các Nghị quyết kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, PCT HĐND; UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- LĐ VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

DANH MỤC SỐ 01

CÁC NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 31/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh)

STT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của Nghị quyết

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007

Về việc Quy định về thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí vệ sinh, phí thư viện và phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

- Đối với phí thư viện: các căn cứ pháp lý để ban hành đã bị hết hiệu lực bởi Luật Phí và lệ phí năm 2016.

- Đối với thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính)

31/12/2016

2

Số 03/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về thu phí phòng chống thiên tai và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Không thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh (thuộc thẩm quyền của Chính phủ )

31/12/2016

3

Số 48/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Không có tên trong danh mục Phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

4

Số 57/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012

Về việc quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng, đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Vì chuyển từ hình thức thu lệ phí sang hình thức thu phí

31/12/2016

5

Số 84/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi

Không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh (thuộc thẩm quyền của Chính phủ)

31/12/2016

6

Số 91/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013

Về sửa đổi Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 về việc Quy định về thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí vệ sinh, phí thư viện và phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quy định (thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính)

31/12/2016

7

Số 171/2015/NQ-HĐND ngày 24/4/2015

Quy định về phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Vì chuyển sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

31/12/2016

8

Số 180/2015/NQ-HĐND ngày 24/4/2015

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND ngày 14/7/2012 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Không có tên trong danh mục Phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

9

Số 182/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015

Quy định về lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Không có tên trong danh mục Phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

10

Số 183/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015

Quy định về lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Không có tên trong danh mục Phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

11

Số 191/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015

Quy định về Phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Không có tên trong danh mục Phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

12

Số 207/2015/NQ HĐND ngày 10/12/2015

Quy định về phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Vì chuyển sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

31/12/2016

 

DANH MỤC SỐ 02

CÁC NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 31/12/2016 của Thường trực HĐND tỉnh)

STT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của Nghị quyết

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Số 34/2004/NQ-HĐND ngày 16/12/2004

Về việc phê duyệt mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính được quy định tại Mục I, phần A của Nghị quyết

Vì chuyển sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

31/12/2016

2

Số 06/2005/NQ-HĐND ngày 8/7/2005

Về việc ban hành quy định thu các loại phí

Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô được quy định tại Mục III Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết

Vì chuyển sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

31/12/2016

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được quy định tại Mục V Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết

Không thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh (thuộc thẩm quyền của Chính phủ)

31/12/2016

Phí đấu thầu được quy định tại Mục VI Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết

Không có tên trong danh mục Phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

3

Số 16/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2004/NQ-HĐND ngày 16/12/2004 và Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005 của HĐHD tỉnh

Phí trông giữ xe đạp, xe máy được quy định tại khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết

Vì chuyển sang giá dịch vụ do nhà nước định giá

31/12/2016

4

Số 07/2009/NQ-HĐND ngày 08/7/2009

Quy định mức thu, miễn, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí chứng minh nhân dân; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Giang; lệ phí cấp bản sao và lệ phí chứng thực.

Lệ phí cấp bản sao và lệ phí chứng thực được quy định tại Mục V, Điều 1 của Nghị quyết

Không có tên trong danh mục Phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

5

Số 210/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

Quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo và lệ phí cấp giấy phép đối với hoạt động: Thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Lệ phí cấp giấy phép đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi được quy định tại khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết

Không có tên trong danh mục Phí và lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí năm 2015

31/12/2016

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2016
Ngày hiệu lực31/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 42/NQ-HĐND công bố Nghị quyết phí và lệ phí hết hiệu lực tỉnh Hà Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 42/NQ-HĐND công bố Nghị quyết phí và lệ phí hết hiệu lực tỉnh Hà Giang 2016
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu42/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýThào Hồng Sơn
       Ngày ban hành31/12/2016
       Ngày hiệu lực31/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 42/NQ-HĐND công bố Nghị quyết phí và lệ phí hết hiệu lực tỉnh Hà Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/NQ-HĐND công bố Nghị quyết phí và lệ phí hết hiệu lực tỉnh Hà Giang 2016

           • 31/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực