Nghị quyết 182/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 182/2015/NQ-HĐND quy định về lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết 182/2015/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực Hà Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 42/NQ-HĐND công bố Nghị quyết phí và lệ phí hết hiệu lực tỉnh Hà Giang 2016 và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 182/2015/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/2015/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 07 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công thương quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi xem xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh “về việc ban hành Nghị quyết của HĐND quy định về lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Hà Giang” và Báo cáo thẩm tra số 142/BC-KTNS ngày 05/7/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:

1. Đối tượng nộp:

Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

2. Mức thu:

a) Tư vấn quy hoạch, thiết kế, giám sát và các hình thức tư vấn khác đối với dự án, công trình điện: 700.000 đồng/giấy phép.

b) Quản lý và vận hành nhà máy điện (hoạt động phát điện): 700.000 đồng/giấy phép.

c) Phân phối và kinh doanh điện: 700.000 đồng/giấy phép.

3. Đơn vị tổ chức thu: Sở Công thương.

4. Quản lý, sử dụng tiền thu lệ phí: Đơn vị tổ chức thu nộp 100% số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2015.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVI - Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Công thương.
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 182/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu182/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực17/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 182/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 182/2015/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 182/2015/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu182/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýVương Mí Vàng
        Ngày ban hành07/07/2015
        Ngày hiệu lực17/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 182/2015/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 182/2015/NQ-HĐND lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực Hà Giang