Quyết định 662/2012/QĐ-UBND

Quyết định 662/2012/QĐ-UBND về Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định 662/2012/QĐ-UBND Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động đã được thay thế bởi Quyết định 15/2016/QĐ-UBND công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 18/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 662/2012/QĐ-UBND Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 662/2012/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn c Luật T chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối họp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo 127 tỉnh Hà Giang tại Tờ trình số 05/TTr- BCĐ, ngày 14 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phòng, chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể t ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng ủv ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 127 tỉnh Hà Giang, Thủ trưởng các Sở, Ngành của tỉnh, các quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
-
Cục kiểm tra văn bn - Bộ Tư pháp;
- Ban ch đạo 127/TW;
- TTr Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- TTr UBND tỉnh;
- Sở Tư Pháp;
- Trung târn công báo tỉnh;
- Lãnh đạo VPUB tỉnh (4);
- Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KTTH (3)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

QUY CHẾ

VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo
Quyết định số 662/2012/QĐ - UBND ngày 26 tháng 4 m 2012 của y ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

Chương I.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này xác định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối họp hoạt động giữa các ngành, các cơ quan chức năng, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý nhà nước) trong việc thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác (sau đây gọi tắt là công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại).

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hp hoạt động

1. Về trách nhiệm

a. Thủ trưởng các Sở, Ngành ở tỉnh Hà Giang căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện việc chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh chổng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý.

b. Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn mình quản lý.

c. Trong quá trình thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, theo chức năng quản lý nhà nước và thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát theo quy định của pháp luật, các Sở, Ngành, cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chủ động tổ chức sự phi hợp hoạt động để đảm bảo tính thng nht, đng bộ trong chỉ đạo, điều hành công tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có phân định cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối họp.

2. Về quan hệ phối hợp

a. Quan hệ phối hợp phải tuân thủ pháp luật; thực hin đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền bạn của các bên liên quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doonh hàng giả.

b. Việc phối họp hoạt động được tiến hành trên cơ sở yêu cầu của công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong từng thời gian, địa bàn và lĩnh vực cụ thể.

c. Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình phối họp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liên quan.

d. Trưởng Ban chỉ đạo chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Hà Giang (gọi tắt là Ban chỉ đạo 127/ĐP-HG ) chủ trì t chức sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, các lực lượng; giữa các ngành, các cấp trong công tác đấu tranh chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo Quy chế này trong phạm vi tỉnh Hà Giang.

Chương II.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 3. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát pHòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

1. Ban chỉ đạo 127/ĐP-HG

Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các quan hệ phối hợp đa phương gồm nhiều Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và tuỳ theo yêu cầu xây dựng mối quan hệ phối hợp song phương Với từng Sở quản lý chuyên ngành, cơ quan chức năng, cụ thể:

a. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác Chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo từng thời kỳ, đảm bảo đúng pháp luật phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

b. Chỉ đạo công tác phối hợp quy định tại Điều 5 của quy chế này, đm bảo sự thống nhất trong việc chỉ đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên phạm vi toàn tỉnh Hà Giang.

c. Rà soát, kiến nghị với Chính phủ, Ban chỉ đạo 127 /TW, UBND tỉnh sửa đổi các văn bản quy phạm phát luật, các cơ chế chính sách quản lý kinh tế có liên quan để phục vụ và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

d. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, phát luật của nhà nước, chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành ph báo cáo tình hình và kết quả hoạt động, dự báo tình hình đ xây dựng chương trình, kế hoạch đu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại phù hợp vi tình hình cụ th từng giai đoạn.

đ. Dự báo tình hình thị trường, đưa ra các giải pháp phòng, chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, k cả biên pp tình thế nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

2. SCông thương Hà Giang

Chủ trì sự phối hợp trong quản lý và kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đối với các lĩnh vực: kinh doanh khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Chỉ đạo Chi cục Quản lỷ thị trường:

a. Chủ trì, phi hp với các cơ quan chức năng, các cấp, chỉ đạo triển khai công tác quản lý thị trường trong tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh, lưu thông hàng hóa trong nước, các hoạt động thương mại trên thị trường, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ thương mại, chống đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt, tăng giá quá mức, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, ghi nhãn hàng hóa và các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái phép khác; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b. Chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng công nghiệp lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong việc kiểm tra xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ, đo lường chất lượng, bản quyền tác giả.

c. Tổng hợp tình hình thị trường, kết quả công tác chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành và UBND các huyện, thành phố để báo cáo ban chỉ đạo 127 TW, Bộ công thương, Chủ tịch UBND tỉnh, đng thời thông báo kết quả hoạt động Ban chỉ đạo 127/ĐP-HG cho các ngành, các địa phương trong tỉnh biết.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, điều tra, xác minh làm rõ đường dây, nhóm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, có trách nhiệm phối họp hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc điều tra, xử lý những vụ việc chống người thi hành công vụ và buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm theo quy định của pháp luật:

a. Cơ quan Cảnh sát điều tra vả An ninh điều tra Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tiến hành các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, dấu tranh, điều tra tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng, hóa. Tin tệ qua biên giới, buôn bán hàng cm, kinh doanh trái phép, trốn lậu thuế, hàng giả, gian lận thương mại theo quy định ca pháp luật.

b. Lực lượng Cảnh sảt giao thông chịu trách nhiệm phối họp vi các cơ quan chức năng phái, hiện, dừng phương tiện và bắt giữ các phương tiện vận chuyn hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên các tuyến đường bộ và đường thủy. Hỗ trợ các lực lượng chống buôn lậu dừng phương tiện để kiểm tra khi có đề nghị hỗ trợ.

c. Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ người và phương tiện vận chuyển động thực vật hoặc sản phẩm động thực vật mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người, cho động thực vật; phát hiện và xử lý các hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã, quý hiếm hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phm của loại động vật đó.

4. Sở Tài chính

a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá; xử lý các hành vi vi phạm về giá, thẩm định giá theo thẩm quyền.

b. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra các hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá; hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá, hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

c. Nghiên cu, đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước thanh toán các khoản chi phí trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; Trích trả kịp thời chi phí vụ việc và kinh phí được trích từ nguồn thu chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại cho các đơn vị theo quy định.

đ. Tham gia xác định giá trị tài sản là hàng hoá, tang vật tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính làm cơ sở xác định khung phạt và xác định mức giá khởi điểm để tổ chc bán đấu giá theo quy định.

5. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì thanh tra, kiểm tra và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; chỉ đạo các phòng thuộc Cục thuế, các Chi cục thuế huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các lực lượng chức năng, các cấp trong công tác phòng, chống gian lận về thuế; xử lý các hành vi vi phạm về thuế.

6. Cục Hải quan

a. Trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan, cơ quan Hải quan chủ trì kiểm tra, giám sát, làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khấu; phương tiện vn tải xuất nhập cảnh; Chủ trì trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ qua các cửa khu trên địa bàn tỉnh và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

b. Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan, cơ quan Hải quan có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyến trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật Hải quan.

c. Phối hợp với ngành Y tế thực hiện công tác kiểm dịch quốc tế theo Luật phòng chống các bệnh truyền nhiễm

7. Bộ đội Biên phòng tỉnh

a. Chịu trách nhiệm chủ trì tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ở khu vực biên giới, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

b. Phối hợp với cơ quan Hải quan tại cửa khẩu kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ... qua cửa khẩu theo quy định của pháp luật; Phối hợp với ngành Y tế thực hiện công tác kiểm dịch quốc tế theo Luật phòng chống các bệnh truyền nhiễm.

c. Tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, không tiếp tay, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới;

d. Chủ trì hợp tác quốc tế với lực lượng bảo vệ biên giới nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trong việc tuần tra, kiểm soát các cửa khẩu và đường mòn, lối mở biên gii hai nước; trao đổi thông tin, điều tra, bắt giữ, chuyển giao tội phạm.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các ngành, các lực lượng, các cấp trong việc tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

9. S Y tế

a. Chủ trì, phi hợp với cơ quan Quản lý thị trường, Công an, Thanh tra chuyên ngành hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thuốc chữa bệnh cho người, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; phòng, chống kinh doanh thuốc chữa bệnh cho người, mỹ phm, trang thiết bị y tế nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ; phòng, chống sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế giả, kém chất lượng; phối họp vói Sở Tài chính và các ngành liên quan quản lý nhà nước về giá thuốc, (thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuc trên thị trường; xử lý các hành vi vi phạm theo quv định của pháp luật.

b. Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phm chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra v an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a. Chỉ đạo Chi cục Kim lâm chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

b. Chỉ đạo Chi cục Thú y kiểm soát chặt chẽ các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm, thuỷ sản. Thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật thú y.

c. Chủ trì và phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo 127/ĐP-HG các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra về quản lý chất lượng hàng hoá nông sản, thực phẩm trong khi nuôi trồng. Chỉ đạo cơ quan Thanh tra chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại vật tư nông, lâm nghiệp, thủy sản giả, kém chất lượng, nhập lậu, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép.

11. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm:

a. Chủ trì, phối hợp với các ngành thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc nhận, gửi, chuyển phát thư, kiện, gói hàng hóa; xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép; viễn thông và công nghệ thông tin.

b. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương, tổ chức tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhũng tác động xấu đối với kinh tế xã hội của hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại.

12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich chu trách nhim:

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, các cơ quan chức năng tại địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

13. Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm:

Chủ trì, phi họp với các ngành, địa phương có liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyn hàng hóa bằng các phưong tiện vận tải.

a. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu.

14. Các Sở, ngành liên quan

a. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát các quy định của pháp luật liên quan, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo, không rõ ràng, không thống nhất của các quy định về xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực đấu tranh phòng, chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh kiến nghị cấp có thm quyền xem xét, điều chỉnh.

b. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về ngoại hối, quản lý kinh doanh vàng bạc theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, giám sát và xử lý đi với các hành vi quảng cáo, niêm yết giá và bán hàng hoá bằng ngoại tệ trái quy định của pháp luật; Phối hợp với cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng và Hải quan trên địa bàn tỉnh trong việc đấu tranh phòng chống tiền giả, tổ chức giám định tiền giả, tiền nghi giả lưu thông trên thị trường.

c. Các Sở, ban ngành, cơ quan chức năng khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức việc quản lý sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; phòng, chống các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh đoanh hàng giả, gian lận thương mại nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng giao lưu hàng hóa.

Điều 4. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND xã các xã, phường, thị trấn.

1. UBNĐ Các huyện, thành phố

a. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, Ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

b. Chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước thuộc huyện, thành phố và ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

c. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn và các địa phương khác của tỉnh trong việc tổ chức quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

d. Kiến nghị kịp thời các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

đ. Tăng cường, củng cố tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công tác chống buôn lậung giả và gian lận thương mại của các cơ quan chức năng trên địa bàn, nham đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thuơng mại theo quy định của pháp luật.

2. UBND các xã, phường, thị trn.

a. T chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

b. Chủ động xây dựng các phương án kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, sản xut, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

c. Phi hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở cấp huyện, thành phố trong việc tổ chức đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.

Chương III.

NỘI DUNG VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP

Điều 5. Nội dung phối hợp

Theo yêu cầu cụ thể trong từng giai đoạn, trên từng địa bàn, lĩnh vực và theo chức năng của mình trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát chủ động xác lập quan hệ phối họp hoạt động trong việc:

1. Phân định phạm vi trách nhiệm quản lý và hoạt động.

2. Xây dựng kế hoạch, phương án công tác, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan.

3. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp hành chính, kinh tế, giáo dục, tuyên truyền để đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Phát hiện, thu thập trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, gồm:

a. Thông tin về dự báo tình hình thị trường, tình hình kinh tế, cung cầu hàng hóa, giá cả; về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; kết quả công tác trong từng giai đoạn. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, nổi cộm kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo 127/ĐP-HG để thông báo cho các ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

b. Thông tin về những quy định mới của pháp luật trong hoạt động quản lý biên giới, chính sách xuất khu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, chính sách khu kinh tế cửa khẩu, phi thuế quan, chính sách cư dân biên giới, chính sách quản lý đối vi từng ngành hàng, mặt hàng.

c. Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các t chức, đường dây, nhóm, các tuyến, địa bàn trọng đim liên quan đến buôn lậu, vn chuyển trái phép hàng hoá qua biên gii, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác.

d. Thông tin về quy trình kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành, địa phương; thông tin về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác.

đ. Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật có thể áp dụng, trang bị khi các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ.

e. Các thông tin, tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

5. Chỉ đạo tổ chức thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, gồm xây dựng kế hoạch kiểm tra, cung cấp thông tin về đối tượng; tổ chức lực lượng kiểm tra, phương tiện để bắt giữ; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu.

a. Phối hợp trong quá trình điều tra theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự và theo quy định của các cơ quan pháp luật như: mở rộng điều tra, xác lập chuyên án lớn, phức tạp cần đến sự phối hợp của nhiều lực lượng trong và ngoài ngành để có thể thu thập được đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan.

b. Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia; việc kiểm tra, kiểm soát không chồng chéo, trùng lặp, kéo dài thời gian, gây phiền hà, khó khăn cho đối tượng được kiểm tra.

c. Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân được kiếm tra, kiếm soát cỏ những hành vi vi phạm ngoài chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và bàn giao cho cơ quan chức năng có thm quyn xem xét xử theo quy định pháp luật.

d. Khi cần thiết có thể tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành để phối họp kiếm tra. Cơ quan quản lý nhà nước chủ trì sự phối hợp kiểm tra liên ngành có trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp.

đ. Trong trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều đơn vị, nếu thuộc thẩm quyền ở cấp tỉnh thì đề nghị Ban Chỉ đạo 127/ĐP-HG chủ trì tổ chức sự phối hợp xử lý, nếu thuộc thẩm quyền của cấp huyện giao cho Chủ lịch UBND huyện, thành phố tổ chức sự phối họp xử lý.

6. Đ xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luậl khi phát sinh những vn đề mới trong công c đấu tranh phòng, chng buôn lậu, vn chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vn chuyển hàng hóa nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác để các Bộ, ngành liên quan tham mưu chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp, bảo đảm yêu cu quản lý nhà nước.

7. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác; hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi; tổ chức giao lưu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

8. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng:

a. Tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

b. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người kinh doanh chấp hành các •quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

9. Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu, Hội Bảo vệ người tiêu dùng trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi họp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng.

Điều 6. Các mối quan hệ phối hợp và trách nhiệm của các quan, đơn vị trong quan hệ phối hợp

1. Các mối quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, gồm:

a. Phối hợp giữa các Sở, ban, ngành ở tỉnh Hà Giang.

b. Phối hợp giữa các Sở, ban, ngành ở tỉnh Hà Giang với các huyện, thành ph.

c. Phối hợp giữa các Sở, ban ngành, các lực lượng chức năng ở địa phương.

d. Phối hợp giữa các huyện, thành ph theo tuyến, địa bàn trọng điểm: Ban Chỉ đạo 127/ĐP-HG làm đầu mối xác định các tuyến, các huyện, thành phố đầu mối trọng điểm, đơn vị chủ trì, phối họp và lên phương án, kế hoạch triển khai cụ thể.

2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố để triển khai các mối quan hệ phối hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

a. Đối với cơ quan chủ trì cấp tỉnh.

- T chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch, phương án kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đối với lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực do cơ quan mình phụ trách.

- Yêu cầu quan quản lý nhà nước ở các Sở, ngành, các cấp cung cp thông tin, báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thuộc lĩnh vực mình phụ trách để tổng hp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động của các S, ngành, địa phương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 127/ĐP-HG.

- Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về các chủ trương và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

- Tổ chức hoặch chỉ đạo tổ chức việc phi hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường họp khẩn cấp được yêu cầu các cơ quan có liên quan cung cấp lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại.

b. Đối với cơ quan chủ trì cấp huyện, thành phố:

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm:

+ Chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động trong việc phối hp công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tại địa phương mình.

+ Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch, phương án, đề án kiếm tra, kiểm soát phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tại địa phương mình.

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các lực lượng liên quan và ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành thuộc địa phương mình.

+ Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tại địa phương, báo cáo đầy đủ, kịp thời lên Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 127/ĐP-HG và sở, ngành liên quan.

+ Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan về các biện pháp cụ thế nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình.

+ Chỉ đạo tổ chức việc phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết.

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố, xã, phường thị trấn nhất là khu vực biên giới chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu tranh chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn do mình phụ trách; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc:

+ T chức vận động nhân dân cam kết không tham gia, không liếp tay cho hành vi buôn bán, vận chuyên, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cm, hảng giả và gian lận thương mại.

+ Có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các tổ chức và cá nhân ỏ địa phương khác, đều tham gia hoạt động kinh doanh trên địa bàn khu vực biên giới.

+ Xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án. kiểm tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở nơi thường xảy ra các hoạt động buôn lậu.

3. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố để triển khai mối quan hệ phối hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

a. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với cơ quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thị trường, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của đon vị mình.

b. Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thì cung cấp lực lượng, phương tiện kịp thời đ ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn bán, vận chuyn hàng lậu; kinh doanh trái phép và các vi phạm khác.

c. Tham dự các phiên họp do Sở, ngành, địa phương chủ trì triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theo yêu cầu.

d. Tham gia xử lý các vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình.

4. Đoàn Kiểm tra liên ngành ở tỉnh, huyện, thành phố.

a. Căn cứ nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất, cơ quan chủ trì quyết định việc thành lập các Đoàn Kiểm tra liên ngành ở tỉnh hoặc huyện, thành phố yêu cầu các đơn vị có liên quan phối hợp tiến hành kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

b. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn Kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ cụ thể của Đoàn do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Chương IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Công tác báo cáo và khen thưởng, kỷ luật

1. Công tác báo cáO, sơ kết, tổng kết

a. Chế độ báo cáo, Công tác sơ kết, tổng kết

- Các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố tiến hành tổng kết, đánh giá công tác phối họp hoạt động theo quy định của Quy chế này và đưa vào báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo quý, năm gửi về Chi cục Quản lý thi trường - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 127/ĐP-HG (báo cáo quý gửi về trước ngày 15 của tháng cuối quý và báo cáo năm gửi về trước ngày 15/12 hàng năm) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND Tỉnh và Trưởng Ban chỉ đạo 127/ĐP-HG.

b. Hình thức sơ kết, tổng kết

Ban Chỉ đạo 127/ĐP-HG chủ trì sơ kết, tổng kết các nội dung phối họp hoạt động theo quy định của Quy chế này.

2. Khen thưởng, kỷ luật

a. Khen thưởng: Định kỳ hoặc đột xuất, Ban Chỉ đạo 127/ĐP-HG tổ chức bình xét và trình khen thưởng theo quy định, hoặc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối họp, mang lại hiệu quả cao trong việc thực thị nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thưưng mại.

b. Kỷ luật: Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, Trưởng ban chỉ đạo 127/ĐP-HG Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành ph và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối họp để tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thuộc lĩnh vực ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách;

2. Căn cứ Quy chế, Ban Chỉ đạo 127/ĐP-HG chịu trách nhiệm tổ chức sự phối hợp giữa các ngành, các huyện, thành phố trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo tuyến, địa bàn trọng điểm;

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành khi cần thiết trên các lĩnh vực: chống buôn lậu, hàng giả, quản lý chất lượng hàng hóa, quản lý lâm sản, khoáng sản và một số lĩnh vực khác liên quan.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ảnh bằng văn bản về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 127/ĐP-HG (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang) để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 662/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu662/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2012
Ngày hiệu lực06/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/08/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 662/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 662/2012/QĐ-UBND Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 662/2012/QĐ-UBND Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu662/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýĐàm Văn Bông
        Ngày ban hành26/04/2012
        Ngày hiệu lực06/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/08/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 662/2012/QĐ-UBND Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 662/2012/QĐ-UBND Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động