Văn bản khác 203/KH-UBND

Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2018 về quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 203/KH-UBND 2018 quản lý vận chuyển giết mổ kinh doanh thịt gia súc gia cầm Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN, GIẾT MỔ, KINH DOANH THỊT GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, NĂM 2019

Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 12/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020; để tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển, giết m, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2019 với các nội dung chính sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp, ngành và kiến thức, thái độ, hành vi của người vận chuyển, giết m, kinh doanh, người tiêu dùng về hoạt động vận chuyển, giết m, kinh doanh thịt gia súc gia cầm. Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về chỉ đạo, điều hành; chuyên môn kỹ thuật; nguồn lực nhằm đưa hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đi vào nnếp.

2. Yêu cầu

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý; thường xuyên tổ chức thanh tra, kim tra để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các hoạt động giết m, vận chuyển, kinh doanh trái quy định, từng bước đình chỉ hoạt động, di rời các cơ sở giết mnhỏ lẻ, không đảm bảo các điều kiện hoạt động đến các cơ sở giết mtập trung, mô hình giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Nâng cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo Quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm các cấp; đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý vận chuyển, giết m, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong hoạt động vận chuyển, giết m, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; tăng cường tuyên truyền đngười dân nâng cao nhận thức, có thói quen sử dụng sản phẩm động vật có nguồn gốc, được cơ quan thú y kiểm soát.

- Thực hiện hiệu quả việc xây dựng, nâng cấp, bố trí các cơ sở giết mổ phù hp theo đúng Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh, xây dựng, hoàn thiện các cơ sở giết mổ tập trung, di rời các điểm giết mổ nhỏ lẻ xung quanh vào cơ sở giết mổ tập trung để hoạt động.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện hiu quả, chặt chẽ các hoạt động phối hợp

- Tiếp tục đẩy mạnh sự phối hợp, trao đi thông tin giữa các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý nhà nước về vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm theo Quyết định số 3548/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về Quy chế phối hợp quản lý vận chuyn, giết m, kinh doanh thịt gia súc, gia cm trên đa bàn.

- Các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương rà soát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động phối hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyn, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm theo thẩm quyền.

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; tránh phô trương, hình thức.

- Hợp tác trao đổi kinh nghiệm, thông tin với các tỉnh khác trong lĩnh vực vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm để kịp thời nắm bắt được thông tin về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm; thông tin xuất, nhập gia súc gia cm, thịt gia súc, gia cm ra vào địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục nâng cấp và xây dựng mới các cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng các cơ sở giết mổ được phê duyệt tại Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Chủ tch UBND tỉnh. Thực hiện di dời, xóa bỏ 15% các điểm giết mổ nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh vào các cơ sở giết mtập trung, các mô hình giết man toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã được nâng cấp, xây dựng mới theo quy hoạch, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đi với các phường của thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn thực hiện di dời, xóa bỏ 100 % các cơ sở giết mổ không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

- Tất cả các thị trấn, trung tâm các huyện hoàn thành việc xây dựng các cơ sở giết mổ; riêng thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, huyện Tĩnh Gia, huyện Ngọc Lặc hoàn thành việc xây dựng các khu giết mổ tập trung và tại các địa phương đã xây dựng cơ sở giết mổ tập trung, mô hình giết mổ an toàn thực phẩm chính quyền địa phương phải kiên quyết di di các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vào các cơ sở giết mtập trung hoặc các mô hình giết mổ an toàn thực phẩm để hoạt động.

- Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút các tổ chức, cá nhân, các dự án tham gia đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ đảm bo an toàn thực phẩm, phòng chng dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Tùy theo điều kiện cụ thể, ngoài chính sách của tỉnh, các huyện trên cơ sở nguồn lực hiện có có cơ chế chính sách ưu đãi để khuyến khích xây dựng cơ sở giết tập trung trên địa bàn.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra

- Kiểm tra đnh kỳ và đột xuất công tác quản lý hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm ở các địa phương trên địa bàn tỉnh:

+ Kiểm tra việc triển khai, kết quả thực hiện kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

+ Kiểm tra tại các cơ sở, điểm giết mổ, chợ, cửa hàng, siêu thị kinh doanh thịt gia súc, gia cầm việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm nhập khẩu từ ngoài tỉnh đưa vào trong tnh tiêu thụ.

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật, vệ sinh thú y tại các cửa hàng, siêu thị, chợ đầu mối, chợ kinh doanh gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vận chuyn, tiêu thụ gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gian lận thương mại. Kiên quyết không để gia súc, gia cầm, sản phẩm thịt gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch, kiểm soát giết mổ lưu thông, buôn bán tại các chợ thực phẩm.

- Kiểm tra các điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho chủ các cơ sở giết mổ; giấy phép kinh doanh sản phẩm động vật. Tăng cường công tác hậu kim sau cấp Giy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật sau giết mổ.

- Xử lý vi phạm và công khai các hành vi vi phạm, kết quả thanh tra kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật và Quyết định số 3912/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh.

4. Giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường

- Tổ chức lấy mẫu giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ; các chợ kinh doanh thịt gia súc, gia cm. Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với các mẫu: Nước, thịt gia súc, gia cầm, phương tiện vận chuyn và dụng cụ sử dụng trong giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Quy trình lấy mẫu và xử lý kết quả mẫu theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện cam kết đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đối với các chủ hộ chăn nuôi; kinh doanh vận tải; giết mổ gia súc, gia cầm; buôn bán gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm; Ban quản lý các Chợ kinh doanh thực phẩm. Tổ chức các tổ, đội giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm và giao cho các trưởng thôn, cán bộ thú y cơ sở, cán bộ y tế theo dõi, giám sát đến thôn, xóm, hộ vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Phát hiện kịp thời các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mgia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gian lận thương mại,không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và gây ô nhiễm môi trường.

- Khi phát hiện thấy các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động vận chuyển giết m, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm phải thực hiện ngay việc truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật sau giết m. Trường hợp phát hiện thực phẩm có nguồn gốc động vật nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp tổ chức thu hồi, xử lý động vật, sản phẩm động vật sau giết mổ theo quy định của pháp luật.

5. Đào tạo, tập huấn về công tác vận chuyển, giết m và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn

5.1. Ở cấp tnh

- Tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo dài hạn, ngắn hạn để bổ sung, trang bị kiến thức cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y cấp tỉnh, huyện, xã về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và các chương trình quản lý chất lượng, các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kỹ thuật, áp dụng trong hoạt động vận chuyển động vật, kiểm soát giết m, kiểm tra vệ sinh thú y tại cơ sở vận chuyn, giết m, kinh doanh thịt gia súc, gia cm.

- Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp tỉnh, huyện trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ; kỹ năng lấy mẫu, sử dụng trang thiết bị kiểm tra mẫu; kiểm tra đánh giá điều kiện vệ sinh thú y, phân tích nguy cơ trong chuỗi ngành hàng thịt gia súc, gia cầm đối với phương tiện vận chuyển, cơ sở giết mổ, các chợ, cửa hàng kinh doanh thịt gia súc, gia cm.

- Đào tạo quy trình thực hành chuẩn; quy trình sản xuất tốt cho cơ sở giết mổ được nâng cấp và xây dựng mới; Ban quản lý các chợ, người kinh doanh, vận chuyn trong chui cung ứng gia súc, gia cầm và thịt gia súc, gia cầm.

- Đào tạo kỹ năng truyền thông về an toàn thực phẩm, các hành vi vi phạm, xử phạt hành chính trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cm quy định của Pháp luật cho cán bộ làm công tác quản lý từ tỉnh đến xã.

5.2. Ở cấp huyện

- Tổ chức hội nghị triển khai, tổng kết, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch năm trước, triển khai kế hoạch năm tiếp theo cho các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp xã có phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo; đồng thời xác định là tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

- Phổ biến hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức kỹ thuật, trong hoạt động vận chuyển động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ, người vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý.

6. Thông tin tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân, đặc biệt là đối với người chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học,...các quy định của Luật Thú y, Luật an toàn thực phẩm; các mức vi phạm hành chính hoặc trách nhiệm hình sự đối với các hành vi, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017, Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013, Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 16/8/2017 và Quyết định số 4821/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh...

- Tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về ưu tiên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp; tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các cơ sở giết mtheo quy hoạch; vận động các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đưa gia súc, gia cầm vào cơ sở giết mổ tập trung khi được xây dựng xong.

- Tăng cường đưa tin, bài viết giới thiệu, biểu dương tổ chức, cá nhân các cơ sở sản xuất, lưu thông, giết m, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật đảm bảo an toàn thực phẩm; đồng thời công bố, phê phán các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn cho người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng biết về các nguy cơ gây mt an toàn thực phẩm, phân biệt, lựa chọn sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện các phóng sự, chuyên mục, chương trình về công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; thông tin những việc làm hay, cách làm tốt của các đơn vị, tuyên truyền cho các đơn vị khác tham quan, học tập kinh nghiệm và làm theo, tạo sự chuyn biến mạnh mẽ trong cách nghĩ cách làm của thủ trưởng các đơn vị; có hình thức khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân phát hiện, cung cấp thông tin về vận chuyn, giết m, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm không đảm bảo các điều kiện an toàn.

7. Đầu tư trang thiết bị, cơ s vật chất phục vụ cho công tác quản lý hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm

Trang bị các bộ test, máy kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nước dùng, nước thải; test thử nhanh tồn dư kháng sinh, chất cấm trong thịt, nước tiểu kiểm tra tại các trạm, chốt đầu mối giao thông, các cơ sở giết mổ, chợ kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; súng bắn nhiệt (để kiểm tra nhiệt độ gia súc, gia cầm, kho bảo quản, xe vận chuyển thịt gia súc, gia cầm); dụng cụ khoan, cắt, bảo quản mẫu; dấu kiểm soát giết mổ, thùng Inox đảm bảo vệ sinh thú y trong vận chuyn sản phẩm động vật sau giết mổ; máy đo hàm lượng nitrit và nitrat trong thịt gia súc, gia cầm; bảo hộ lao động phục vụ các đợt thanh tra, kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch đã được giao cho Chi cục Thú y từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019. Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thú y lập dự toán chi tiết kinh phí thực hiện kế hoạch quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố cân đối, chủ động btrí kinh phí từ ngân sách huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các nội dung công việc được giao trong kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch.

- Rà soát, bổ sung nội dung, hoạt động Quy chế phối hợp quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn phù hợp với tình hình, nhu cầu thực tiễn; giao ban định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan kiện toàn các Đoàn kiểm tra liên ngành, tổ kiểm tra lưu động; xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và tổ chức các lớp, khóa đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y ly mẫu giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, chợ kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; phối hợp với các sở đơn vị có liên quan trong việc thu hồi, xử lý động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm; tổ chức thực hiện các nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động vận chuyển gia súc gia cầm, thịt gia súc gia cầm, giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y thịt gia súc gia cầm thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra lưu động liên ngành để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, lưu thông và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đầu tư mua sm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về thú y, an toàn thực phẩm, môi trường trong hoạt động vận chuyển, giết m, kinh doanh gia súc, gia cm và thịt gia súc, gia cầm; thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc khi xảy ra các sự cố về an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật theo quy định.

2. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành các quy đnh trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm tại các cửa hàng, siêu thị, chợ cấp 1 kinh doanh gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm (trừ chợ đầu mối) trên địa bàn theo thẩm quyền. Kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật các hành vi vận chuyển, tiêu thụ gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, gian lận thương mại trong lưu thông, buôn bán trên thị trường nhưng không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác chợ; tăng cường quảng bá, tham gia các hội chợ, triển lãm nhằm kết nối các tổ chức, cá nhân, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thịt gia súc, gia cầm theo chuỗi giá trị.

3. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ dụng cụ, phụ gia, hương liệu, hóa chất chế biến, vật liệu bao gói chứa đựng thịt gia súc, gia cầm tại các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể và hoạt động kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc từ thịt gia súc, gia cầm tại khu vực các trường học. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Công an tỉnh thực hiện truy xuất nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật khi có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đặc bit đối với các sản phẩm động vật thuộc trách nhiệm quản lý của ngành.

- Chỉ đạo các Trung tâm y tế, cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng trực tiếp tham gia giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm theo quy định và chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị liên quan trong ngành phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa,..

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với UBND các huyện thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với các dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo đúng quy định; lấy mẫu giám sát vệ sinh môi trường (nước thải) và hướng dẫn các cơ sở giết mổ, chợ thực hiện các hồ sơ, thủ tục về môi trường và xây dựng các công trình xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trưng.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về môi trường tại các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

5. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm về buôn lậu, kinh doanh vận chuyển, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm bẩn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định dự toán thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của kế hoạch này và theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí, phân bổ ngân sách từ nguồn vốn đầu tư phát triển hàng năm hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị có kinh doanh sản phẩm thịt gia súc, gia cầm; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trình tự, thủ tục về chủ trương đầu tư, cơ chế, chính sách hỗ trợ có liên quan khi đầu tư vào hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn vốn đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm tập trung theo quy định hiện hành; hướng dẫn các nhà đầu tư về thủ tục, trình tự và thẩm định tiếp nhận dự án đầu tư.

8. Sở Giao thông Vận tải: Chủ trì, chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm sống và các sản phẩm sau giết mổ lưu thông trên thị trường đảm bảo an toàn, đúng quy định.

9. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh định hướng và thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; đẩy mạnh khuyến cáo, đưa tin các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm vi phạm các quy định về vệ sinh thú y, an toàn toàn thực phẩm; các cơ sở giết mổ, cửa hàng kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y cho người dân biết lựa chọn sản phẩm.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động và có lộ trình cụ thể để đưa các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư vào các cơ sở giết mổ tập trung đã được nâng cấp hoặc xây dựng mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người kinh doanh không kinh doanh buôn bán thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa qua kiểm dịch và các quy định khác có liên quan để người tiêu dùng yên tâm lựa chọn các sản phẩm gia súc, gia cầm qua giết mổ tập trung được cơ quan thú y quản lý kiểm soát.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của các cơ sở giết mổ tập trung; thu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân hoặc tập hợp các hộ tham gia đầu tư xây dựng cơ sở giết mtập trung đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường theo quy hoạch.

- Định kỳ hoặc đột xuất thành lập các đoàn kiểm tra điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh giết mổ cho chủ các cơ sở giết mổ; giấy phép kinh doanh sản phẩm động vật tươi sống cho các chủ ky ốt, ca hàng buôn bán sản phẩm động vật tươi sống; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, môi trường tại các cơ sở giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc gia cầm trên địa bàn quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận chuyn, giết mvà kinh doanh thịt gia súc, gia cm.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn dẹp bỏ chợ cóc, chợ tự phát, chợ tạm trên địa bàn; chỉ đạo Ban quản lý các chợ trên địa bàn giải quyết dứt điểm, triệt để việc để sản phẩm động vật chưa có dấu kiểm soát giết mổ hoặc tem vệ sinh thú y vào chợ buôn bán; từng bước xóa bỏ giết mổ gia súc, gia cầm tại chợ; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.

- Chủ động cân đối, bố trí ngân sách địa phương đthực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm tra giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn gắn với tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

11. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn nội dung, hình thức, cách thức tuyên truyền phù hợp để các tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành, thực hiện các quy định về quản lý giết mổ, vận chuyển và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; tuyên truyền, vận động để đưa những hộ giết mvào cơ sở giết mtập trung đã xây dựng hoặc đưa vào các điểm giết mổ đã nâng cấp đủ điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường sinh thái. Cương quyết dẹp bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ không vào các điểm giết mổ tập trung.

- Phối hợp, tham gia công tác thanh tra, kiểm tra đánh giá, phân loại các cơ sở giết mổ; nghiêm cấm việc kinh doanh thịt gia súc, gia cầm các quầy, sạp, chợ cóc, chợ tự phát không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; đẩy mạnh xây dựng mô hình chợ an toàn thực phẩm.

- Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ giám sát cộng đồng trong theo dõi, giám sát hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đến tận thôn, xóm, hộ; định kỳ báo cáo, thông tin cho Ban Chỉ đạo cấp xã để có biện pháp xử lý kịp thời. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận chuyn, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm theo thẩm quyền.

12. Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt chuyên mục nói không với thực phẩm bn nhất là thực phẩm có nguồn gốc động vật; tăng thời lượng và tần suất phát sóng, đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, trung thực khách quan về tình hình vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

13. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật cht, kỹ thuật nhằm tuân thủ các điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, môi trường. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về các vấn đan toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật được phát hiện trong toàn bộ quá trình vận chuyển, giết mổ và kinh doanh để truy xuất nguồn gốc.

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thú y và pháp luật khác có liên quan trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp, các đoàn thể chính trị, xã hội nghề nghiệp quan tâm, phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các nội dung, nhiệm vụ nêu trên; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, sơ chế, chế biến gia súc, gia cầm hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật và thực hiện chương trình giám sát theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện định kỳ báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo);
- Các sở, ngành: NN&PTNT; Công Thương; Y tế; GTVT; TN&MT; KH&ĐT; T
ài chính; Thông tin và TT; Công an tỉnh (t/hiện);
- Đài PTTH tỉnh, Báo Thanh Hóa (t/hiện);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (t/hiện);
- Chi cục Thú y;
- Lưu: VT, NN.
(MC21.12.18)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 203/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu203/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2018
Ngày hiệu lực14/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 203/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 203/KH-UBND 2018 quản lý vận chuyển giết mổ kinh doanh thịt gia súc gia cầm Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 203/KH-UBND 2018 quản lý vận chuyển giết mổ kinh doanh thịt gia súc gia cầm Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu203/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành14/12/2018
        Ngày hiệu lực14/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 203/KH-UBND 2018 quản lý vận chuyển giết mổ kinh doanh thịt gia súc gia cầm Thanh Hóa

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 203/KH-UBND 2018 quản lý vận chuyển giết mổ kinh doanh thịt gia súc gia cầm Thanh Hóa

         • 14/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/12/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực