Văn bản khác 209/KH-UBND

Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 209/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động cơ quan nhà nước Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/KH-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA NĂM 2020

Thực hiện Công văn số 2055/BTTTT-THH ngày 27/6/2019 của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CNTT trong hoạt động cơ quan QLNN năm 2020; Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 8/2/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sơn La phiên bản 1.0; Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tưng Chính phủ về tích hợp các cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La đkết nối với cng dịch vụ công quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 với những nội dung sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nưc

- Trên 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử qua hệ thống quản lý và bản và điều hành (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy).

- Phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng cường việc kết nối, chia sẻ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

- Duy trì hoạt động ổn định Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tỉnh đến huyện, xã; Hệ thống truyền hình trực tuyến phiên tòa; Hệ thống camera giám sát an ninh tỉnh Sơn La, Hệ thống giám sát an ninh mạng.

- Tiếp tục trin khai hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ để tăng cường trao đi văn bản điện tử trên mạng trong các cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo an toàn thông tin.

- Đy mạnh sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh đối vi cán bộ công chức, viên chức để sử dụng trao đi công việc hiệu quả; thực hiện tích hp chữ ký svới hệ thống thư điện tử công vụ.

2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh và các đơn vị, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP .

- Tiếp tục cung cấp, triển khai khoảng 160 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (có th đin và gửi trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ) đủ điều kiện, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa cấp tỉnh và huyện trên phần mềm Một cửa điện tử.

- Tiếp tục triển khai mô hình một cửa điện tử tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3. Đảm bảo an toàn thông tin

- Duy trì, hoàn thiện mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

- 100% các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước được cấp và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong giao dịch điện tử.

- 100% các máy tính trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện được cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền.

II. Nội dung, nhiệm vụ

1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước

- Duy trì, cập nhật Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Sơn La theo đúng định hướng của Chính phủ và phù hợp với sự phát triển, ứng dụng Công nghệ thông tin của tỉnh; Tổ chức đi thăm quan học tập kinh nghiệm xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh tại Thành phố Đà Nng, Thừa Thiên Huế cho các thành viên Ban chỉ đạo Chính quyền điện ttỉnh.

- Đảm bảo hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Sơn La hoạt động thông suốt, cấp tài khoản mới cho cán bộ, công chức ti các đơn vị cấp xã.

- Tiếp tục triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành có hiệu quả trong toàn bộ các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; thường xuyên rà soát, bổ sung các chức năng, nâng cấp hệ thống đáp ứng tiêu chun tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dng hệ thống Công khai ngân sách địa phương (đầu mối do Bộ Tài chính thực hiện, địa phương trin khai các nội dung trên trục liên thông của ngành Tài chính); Xây dựng ứng dụng Kế toán - Ngân sách xã, phường, thị trấn tập trung.

- Xây dng mới, nâng cấp và mở rộng các ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu tại mỗi cơ quan, cụ th: ng dụng quản lý, khai thác số liệu chuyên ngành thông tin; ứng dụng quản lý, đăng ký chứng thư số trực tuyến; hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu công chúng trên địa bàn tỉnh; phn mm chm điểm chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Xây dng cơ sở dữ liệu về Giá (Bộ Tài chính thực hiện, địa phương trin khai các nội dung trên trục liên thông của ngành Tài chính).

- Triển khai Đề án số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020 - 2024 (Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 23/08/2019 của UBND tnh Sơn La).

- Vận hành có hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp, Hệ thống Truyền hình trực tuyến các phiên tòa, Hệ thống camera giám sát an ninh, Hệ thống giám sát an ninh mạng.

2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Tiếp tục duy trì Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo mô hình Chính quyền điện tử, với các chức năng cung cấp các dịch vụ công đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Duy trì, hoàn thiện chắc năng, tính năng kỹ thuật Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3&4 theo Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Danh mục Thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên Cng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La và định hướng của Chính phủ, kế hoạch 135/KH-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về Triển khai Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tưng Chính phủ về tích hp các Cng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La đkết nối vi Cng dịch vụ công quốc gia; triển khai công cụ hỗ trợ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Triển khai Kế hoạch thương mại điện tử tỉnh Sơn La (theo Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020).

- Triển khai các nhiệm vụ theo quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt đề án Tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào dân tộc thiu s phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiu s Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025.

- Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện, trin khai có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quyết định 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Triển khai có hiệu quả trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã; kết nối và liên thông phn mềm Một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện và xã.

- Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã. Triển khai mô hình bộ phận hiện đại tiếp nhận và trả kết quả liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La (theo quyết định s 2964/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Sơn La).

- Xây dựng đề án thực hiện kết nối liên thông 3 cp (Cp tnh, cp huyện và cấp xã) đối với Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh Sơn La đgiải quyết các thủ tục hành chính, liên thông.

3. Xây dựng các CSDL chuyên ngành

- Phối hợp triển khai xây dựng CSDL quốc gia đất đai, CSDL quốc gia về dân cư, CSDL quốc gia về hộ tịch, CSDL quốc gia về an sinh xã hội, CSDL về công tác dân tộc, CSDL quản lý người có công, CSDL Thông tin và Truyền thông, CSDL thủ tục hành chính dùng chung tỉnh Sơn La; CSDL quốc gia về quan trắc Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La... theo hướng dn của các Bộ ngành Trung ương.

4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng

- Triển khai Xây dựng nền tảng dịch vụ tích hp và chia sẻ dùng chung LGSP tỉnh Sơn La, thí điểm tích hợp chia sẻ dữ liệu người dùng giữa các ứng dụng Một cửa điện tử và Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh.

- Duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

- Tiếp tục triển khai sử dụng chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức; tích hp chữ ký số trên hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh, các hệ thống thông tin, hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La. Xây dựng, tích hợp cng thanh toán trực tuyến trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tỉnh phục vụ tchức, cá nhân thực hiện giao dịch với các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

- Duy trì giải pháp phòng, chống mã độc đáp ứng yêu cầu quản trị tập trung và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới đbảo vệ cho 100% máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan tại các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố.

5. Đào tạo ứng dụng CNTT

- Tổ chức diễn tập Ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng, tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác quản trị hệ thống tại các đơn vị.

III. GIẢI PHÁP

- Xây dựng các chính sách thu hút, phối hợp vi doanh nghiệp trong công tác triển khai các ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước. Áp dụng các hình thức thuê, khoán trong triển khai ứng dụng CNTT. Trin khai thực hiện tốt các quy định về an toàn, an ninh thông tin.

- Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, nguồn kinh phí đảm bảo cho việc ứng dụng và phát trin CNTT. Khuyến khích các tchức, cá nhân xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyn giao ứng dụng CNTT.

- Áp dụng Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh triển khai các ứng dụng CNTT đảm bảo kết nối, liên thông, chia sẻ, sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tng thông tin.

- Gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc ứng dụng và phát triển CNTT; xây dựng, ban hành và tổ chức trin khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của cơ quan, đơn vị.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn kinh phí khác đảm bảo cho việc triển khai, thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

2. Danh mục nhiệm vụ, dự án: Có Phụ lục kèm theo

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tính thống nhất chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án về CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị của tỉnh tránh chồng chéo, lãng phí.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp các Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của các sở, ngành, các huyện, thành phố; kim tra, giám sát, đôn đc tiến độ thực hiện kế hoạch của các sở, ngành, huyện, thành ph, báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác xây dựng, thẩm định, triển khai các dự án về công nghệ thông tin; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, trin khai mạng chuyên dùng trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sơn La.

2. S Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì thẩm định trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, cân đối phân bổ nguồn kinh phí đầu tư phát triển cho Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 cho các sở, ngành, huyện, thành phố. Chủ trì trong việc huy động kinh phí từ các nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn đầu tư khác cho các dự án CNTT phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước.

3. STài chính

Chủ trì thẩm định trình thẩm quyền phê duyệt, cân đối phân bnguồn kinh phí của tỉnh cho Kế hoạch ứng dụng CNTT 2020, thẩm định dự toán kinh phí đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch. Hướng dẫn thực hiện các quy định cấp phát, thanh quyết toán và quản lý tài chính trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch ng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị đã đưc phê duyệt. Tổng hp báo cáo UBND tỉnh tình hình cấp phát, quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch.

4. S Ni v

Chủ trì, phối hp vi Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hoàn thiện vị trí việc làm, đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức quản lý, chuyên trách về CNTT trình UBND tỉnh phê duyệt.

5. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ vào Kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh năm 2020 và thực tế nhu cầu của cơ quan, đơn vị, xây dng Kế hoạch năm 2020 về ứng dụng CNTT tại đơn vị, gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hp.

- Phân công lãnh đạo phụ trách CNTT tại đơn vị mình để chỉ đạo tổ chức trin khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng CNTT.

- Định kỳ hàng quý (Trước ngày 15 tháng cuối quý), các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình trin khai thực hiện việc ng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (B/c);
- Chủ tịch; Các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng tỉnh
ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, KGVX 10 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tnh)

TT

Tên nhiệm vụ, dự án

Đơn vị chủ trì trin khai

D án chuyển tiếp hay dự án mới

Mục tiêu

Quy mô nội dung

Phạm vi

Thi gian triển khai

Nội dung triển khai năm 2020

Nguồn vốn

Kinh phí đầu tư năm 2020

Ghi chú

I

Ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

1

Duy trì khung kiến trúc chính quyền điện tử tnh Sơn La theo đúng với sự phát triển, ứng dụng Công nghệ thông tin của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ thường xuyên

đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nội bộ các CQNN

 

Các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2020

Duy trì hoạt động

Ngân sách tỉnh

 

 

2

Tổ chức đi thăm quan học tập kinh nghiệm xây dựng Chính quyền điện tử, thành ph thông minh tại Thành phố Đà Nng, Huế cho các thành viên Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh.

S Thông tin và Truyền thông

nhiệm vụ mới

Học tập việc triển khai các ứng dụng CNTT

 

Học tập tại thành phố Đà Nẵng, Huế

2020

Đi học tập

Ngân sách tỉnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

3

Xây dựng nền tng dịch vụ tích hp và chia sẻ dùng chung LGSP tnh Sơn La,

S Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ mới

 

Chia sẻ dữ liệu người dùng giữa các ứng dụng dùng chung của tỉnh (các hệ thống thư điện tcông vụ, Cổng dịch vụ công trực tuyến, phn mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bn điều hành, hệ thng cổng thông tin điện tử)

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2020-2025

Xây dựng trục tích hp

Ngân sách tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

4

Triển khai có hiu quả hệ thống Qun lý văn bản và điều hành

Các s, ban, ngành, huyện, thành phố, UBND các xã phường, thị trấn.

Nhiệm vụ thường xuyên

 

 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã phường, thị trấn.

2020

tiếp tc triển khai có hiệu quả hệ thng phần mềm

Ngân sách tnh

 

 

5

Xây dựng hệ thống Công khai ngân sách địa phương

S Tài chính

Nhiệm vụ mới

Hiện đại hóa quy trình công khai ngân sách qua Ứng dụng CNTT trong nội bộ các CQNN

Các báo cáo, số liệu ngân sách địa phương và cấp tnh được công khai trên Cổng thông tin điện tử công khai ngân sách - một thành phần ca hệ thống Công khai ngân sách của tnh. Đây là hệ thống giúp việc công khai thông tin cho nhân dân và các tchức quốc tế tuân thủ theo các quy định trong Điều 8 - Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Các s, ban, ngành, đơn vị được NSNN hỗ trợ, UBND các huyện, thành phố, xã phường, thị trấn

2020

Mở rộng tính năng phần mềm, hỗ trợ thanh toán trực tuyến

Ngân sách tnh

Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí thường xuyên trong định mức hàng năm đã giao cho các đơn vị và UBND các huyện, thành phố.

 

6

Xây dng ứng dụng kế toán - ngân sách xã, phưng, thị trấn tập trung

S Tài chính

Nhiệm vụ mới

Hiện đại hóa quy trình công khai ngân sách qua ứng dụng CNTT trong nội bộ các CQNN

Ứng dụng kế toán - ngân sách xã tập trung nhm đáp ứng nhu cầu tổng hợp báo cáo theo quy định trên toàn địa bàn, tăng cường khai thác dữ liệu đáp ứng nhu cầu báo cáo nhanh, là nguồn cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng khác khai thác.

S Tài chính, UBND các huyện, thành phố. UBND các xã, phưng, thị trấn

2020

Xây dựng trục tích hợp

Ngân sách tnh

Nguồn kinh phí thc hiện: Kinh phí thường xuyên trong định mức hàng năm đã giao cho các đơn vị và UBND các huyện, thành phố.

 

7

Tích hợp chữ ký số vào Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La

Sở Thông tin và Truyền thông

nhiệm vụ mới

 

Triển khai tích hp chữ ký số vào hệ thống phần mềm DVC trực tuyến tnh Sơn La

Tnh Sơn La

2020

 

Ngân sách tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thm quyền

 

8

Thuê Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cp từ tỉnh đến huyện, xã

VP UBND tỉnh, UBND các huyện thành phố

nhiệm vụ chuyển tiếp

 

Xây dựng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 3 cấp từ tnh đến huyện, xã

VP UBND tỉnh, UBND các huyện thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn

2018-2022

 

Ngân sách tỉnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cp có thm quyền

Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 7/11/2017 của Chủ tịch UBND tnh về việc phê duyệt kế hoạch thuê các dịch vụ công nghệ thông tin

9

Thuê hệ thống truyền hình trực tuyến phiên tòa

Tòa án nhân dân tnh

nhiệm vụ chuyển tiếp

 

Xây dng hệ thống truyền hình trực tuyến phiên tòa tại tòa án tỉnh và tòa án các huyện, thành phố

Tòa án tỉnh và tòa án các huyện, thành phố

2018-2020

 

Ngân sách tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 7/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thuê các dịch vụ công nghệ thông tin

10

Thuê hệ thống camera giám sát an ninh

Công an tỉnh

nhiệm vụ chuyển tiếp

 

Lp đặt camera giám sát an ninh tại 120 điểm trên địa bàn các huyện, thành phố

Các huyện, thành phố

2018-2021

 

Ngân sách tỉnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 7/11/2017 ca Chtịch UBND tnh về việc phê duyệt kế hoạch thuê các dịch vụ công nghệ thông tin

11

Hệ thống chấm điểm chỉ số ng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tnh Sơn La

S Thông tin và Truyền thông

nhiệm vụ mới

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý

 

Tnh Sơn La

2020-2021

 

Ngân sách tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

12

Thuê hệ thống An ninh mạng tỉnh Sơn La

Sở Thông tin và Truyền thông

nhiệm vụ chuyển tiếp

 

Triển khai hệ thống an ninh mạng để qun lý, giám sát tập trung toàn bộ hệ thống mạng dùng chung, các cơ sdữ liệu chuyên ngành,... tại Trung tâm tích hợp cơ sdữ liệu tnh

 

2018-2021

 

 

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thm quyền

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 ca UBND tnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống an ninh mạng

II

ng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

13

Thuê Duy trì Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La

VP UBND tnh, các sở, ngành, UBND các huyện thành phố

Nhiệm vụ thường xuyên

đẩy mạnh ng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

 

Các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2019

Duy trì hoạt động

Nguồn vốn snghiệp của tnh

 

Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 7/11/2017 ca Chủ tịch UBND tnh về việc phê duyệt kế hoạch thuê các dịch vụ công nghệ thông tin

14

Triển khai cung cấp, trin khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo đúng Quyết định s714/QĐ-UBND; kế hoạch 135/KH-UBND của UBND tỉnh

các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan

 

 

theo Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/5/2019; Quyết định số 714/QĐ- UBND

Các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2020

theo Kế hoạch số 135/KH- UBND; Quyết định s 714/QĐ- UBND

Nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

15

triển khai công cụ hỗ trợ tiếp nhận, trkết qugiải quyết Thtục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Sở Thông tin và Truyền thông

nhiệm vụ mi

 

hỗ trợ việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết Thtục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2020-2021

hỗ trợ việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết Thtục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngân sách tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm ca cấp có thẩm quyền

 

16

Triển khai Kế hoạch thương mại điện tử tnh Sơn La

S Công thương

Nhiệm vụ thường xuyên

 

 

Các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2020-2022

 

Ngân sách tnh

 

Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện t tnh Sơn La giai đoạn 2016-2020

17

Đề án tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu sViệt Nam giai đoạn 2019 - 2025

Ban dân tộc

nhiệm vụ mới

Ứng dụng CNTT hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiu số phát triển kinh tế xã hội và đm bo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025

Các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2019-2025

theo Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019

Ngân sách trung ương, Ngân sách tỉnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm ca cấp có thm quyền

 

18

Nâng cấp, Hoàn thiện phn mềm một cửa điện tử cấp tnh, huyện, xã

S Thông tin và Truyền thông

nhiệm vụ mới

 

Nâng cấp tính năng kỹ thuật hệ thống phần mềm một cửa điện tử (theo đúng hướng dẫn của thông tư 01/TT-VPCP), hoàn thiện liên thông ttỉnh tới huyện, xã

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành ph, UBND các xã, phường, thị trấn

2020-2021

Nâng cấp tính năng kỹ thuật

Ngân sách tỉnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

19

Xây dựng đề án thực hiện kết nối liên thông 3 cấp để giải quyết thủ tục hành chính liên thông

S Thông tin và Truyền thông

nhiệm vụ mới

giải quyết thtục hành chính liên thông

Xây dựng đề án

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn

2020-2025

Xây dựng đề án trình phê duyệt

Ngân sách tỉnh

 

 

III

Xây dựng các hệ thống sở dữ liệu dùng chung của tnh

 

 

 

 

 

 

20

Cơ sdữ liệu thủ tục hành chính dùng chung tnh Sơn La

Sở Thông tin và Truyền thông

nhiệm vụ mới

 

Xây dựng CSDL giải quyết thủ tục hành chính tạo thành kho dữ liệu chung về tình hình giải quyết thủ tục hành chính chung của toàn tnh

Các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã phưng, thị trấn

2020-2025

Xây dựng nền tng cơ sdữ liệu

Ngân sách tỉnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

21

Xây dựng cơ sở dữ liệu về Giá của địa phương

Sở Tài chính

Nhiệm vụ mới

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý giá cả, thị trường phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải tiến quy trình nghiệp vụ, công bố giá, qun lý giá: Giúp tăng cường tính hiệu lực trong công tác qun lý giá, công bố giá; bảo đm tính chính xác, đồng bộ, minh bạch, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời, hình thành một cơ sdữ liệu số hóa về lĩnh vực qun lý giá, thm định giá, công bgiá để cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý giá, thẩm định giá, công bố giá và cung cấp số liệu báo cáo Bộ Tài chính; Trthành công cụ giúp đc lực cho các nhà lãnh đạo quản lý kiểm tra giám sát, đánh giá và báo cáo kịp thời trong công tác quản lý giá, công bố g

Các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người dân và doanh nghiệp sử dụng kê khai giá

2020

Duy trì hoạt động

Nguồn vn sự nghiệp ca tnh

Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí thưng xuyên trong định mức hàng năm đã giao cho các đơn vị và UBND các huyện, thành phố.

 

22

Xây dựng sdữ liệu quốc gia về quan trc TM&MT

S Tài nguyên và Môi trưng.

nhiệm vụ mới

 

Xây dựng CSDL quan trc về TNMT; Xây dựng hệ thống phần mềm quản trị CSDL; Đầu tư hạ tầng thiết bị các trạm quan trắc tự động

 

2020

 

Ngân sách tỉnh

 

Theo Công văn giao việc 4257/UBND-KT ngày 18/12/2017 ca UBND tnh

III

Phát triển hạ tầng kỹ thuật, đm bảo an toàn thông tin mạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Duy trì mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước tnh Sơn La.

S Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ thưng xuyên

 

Duy trì dịch vụ

Các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành ph.

2020

Duy trì hoạt động

Ngân sách tnh

 

Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng mạng sliệu chuyên dùng tnh Sơn La

24

Triển khai sdụng chữ ký số và chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức

S Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ thường xuyên

Triển khai sử dụng chữ ký số và chứng thư số

Triển khai sử dụng chữ ký số và chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức để tích hp và sử dụng hệ thống thư điện tử, gửi nhận văn bn

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã phường, thị trấn.

2018-2020

Triển khai sử dụng chữ ký số và chứng thư số cho cán bộ, công chức, viên chức

Nguồn vốn sự nghiệp của tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thm quyền

 

IV

Đào tạo ứng dụng CNTT

 

 

 

 

 

 

 

25

Diễn tập ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng

S Thông tin và Truyền thông

Nhiệm vụ thường xuyên

Nâng cao cht lưng nguồn nhân lực CNTT của tnh

Nâng cao chất lượng chuyên môn ca cán bộ làm về CNTT

Các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

2019

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách CNTT

Ngân sách tnh

Theo QĐ giao dự toán hàng năm của cấp có thẩm quyền

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 209/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu209/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 209/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 209/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động cơ quan nhà nước Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 209/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động cơ quan nhà nước Sơn La
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu209/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýPhạm Văn Thủy
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 209/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động cơ quan nhà nước Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 209/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động cơ quan nhà nước Sơn La

           • 08/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực