Văn bản khác 212/KH-UBND

Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 212/KH-UBND 2018 Tuyên truyền nội dung Công ước chống tra tấn trong nhân dân Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/KH-UBND

Lào Cai, ngày 05 tháng 07 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VỀ NỘI DUNG CỦA CÔNG ƯỚC CHỐNG TRA TẤN VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ PHÒNG, CHỐNG TRA TẤN TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Quyết định số 404/QĐ-BTP ngày 08/3/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phối hợp triển khai thực hiện Đề án nhằm đảm bảo tốt hơn quyền con người, đặc biệt là quyền của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

2. Yêu cầu

Các nội dung, hình thức triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm, bám sát sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 65/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về triển khai thực hiện Đề án.

Việc tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn phải thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả pháp luật về tố tụng hình sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan; lồng ghép với việc triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án khác về phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện Đề án.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Phạm vi: Đề án được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân.

3. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

a) Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước;

b) Quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, bao gồm:

- Các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn;

- Các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền con người và phù hợp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn;

- Nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Luật Xử lý vi phạm hành chính, các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức bảo đảm tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra tấn;

- Các quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 của Công ước chống tra tấn;

- Các quy định, chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tra tấn;

c) Các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định có liên quan;

d) Tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, hạ nhục con người.

4. Hình thức tuyên truyền phổ biến

a) Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn do Bộ Tư pháp biên soạn, phát hành để tuyên truyền, phổ biến; Biên soạn tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật và các bài viết phản ánh việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh quản lý (gọi chung là các cơ quan, tổ chức, đơn vị) và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

* Hội nghị truyền thông tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung công ước, quốc tế về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương đóng trên địa bàn; các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

* Hội nghị truyền thông tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung công ước, quốc tế về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: Ủy nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

* Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các Hội thảo, tọa đàm:

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành; đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn, khai thác tủ sách pháp luật, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh chủ trì thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

đ) Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

e) Tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Biện pháp thực hiện

a) Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tra tấn và Công ước chống tra tấn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với việc triển khai có hiệu quả pháp luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan;

b) Lồng ghép triển khai Đề án với triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn với triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành;

c) Lồng ghép, tích hợp các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn trong nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo của các nhà trường;

d) Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh: Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; Trên cơ sở tài liệu của Bộ Tư pháp, tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến theo nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đề xuất, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức thích hợp;

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong quá trình triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi quản lý;

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc lựa chọn nội dung, hình thức để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, chú trọng tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn nội dung, hình thức để tuyên truyền, phổ biến cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và Nhân dân; vận động nhân dân tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình; tăng cường giám sát việc thực hiện Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn để phát hiện các hành vi vi phạm, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tra tấn.

8. Đề nghị Đoàn luật sư tỉnh, các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư lựa chọn nội dung, hình thức để tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân trong quá trình triển khai các hoạt động nghề nghiệp.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của kế hoạch này tại địa phương.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 14/12/2018, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, tổ chức căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao lập dự toán gửi cơ quan tài chính xem xét, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các TC thành viên;
- Các Sở, ban, ngành, tỉnh;
- HĐPH PBGDPL tỉnh;
- CVP, PCVP1;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- Đoàn luật sư tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC3.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 212/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu212/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2018
Ngày hiệu lực05/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 212/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 212/KH-UBND 2018 Tuyên truyền nội dung Công ước chống tra tấn trong nhân dân Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 212/KH-UBND 2018 Tuyên truyền nội dung Công ước chống tra tấn trong nhân dân Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu212/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành05/07/2018
        Ngày hiệu lực05/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 212/KH-UBND 2018 Tuyên truyền nội dung Công ước chống tra tấn trong nhân dân Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 212/KH-UBND 2018 Tuyên truyền nội dung Công ước chống tra tấn trong nhân dân Lào Cai

           • 05/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực