Văn bản khác 2122/KH-UBND

Kế hoạch 2122/KH-UBND về thực hiện Đề án "Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020" trong năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2122/KH-UBND thực hiện đề án thông tin đối ngoại Quảng Ngãi 2013 2020 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2122/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2013-2020” TRONG NĂM 2016

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013- 2020’’;

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 288/TTr-STTTT ngày 22/4/2016 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020” trong năm 2016,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020” trong năm 2016 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm triển khai tốt Đề án thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020 trong năm 2016.

- Nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam nói chung và Quảng Ngãi nói riêng; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội, cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài đối với đất nước và địa phương nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

- Tạo cơ sở để các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và các biện pháp cụ thể để thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong năm 2016.

2. Yêu cầu:

- Tập trung thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; thông tin có chọn lọc tình hình thế giới cho nhân dân trong tỉnh biết và đưa thông tin về Quảng Ngãi ra cộng đồng quốc tế phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại. Thực hiện định kỳ việc báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại. Trên cơ sở đó đề ra những giải pháp phù hợp để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong những năm tiếp theo.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp thực hiện Đề án Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020 trong năm 2016 phải chủ động triển khai các nội dung một cách toàn diện, hiệu quả.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền:

- Tuyên truyền về cộng đồng ASEAN, về các hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam tham gia ký kết: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu.

- Tăng cường thông tin đối ngoại làm cho dư luận quốc tế hiểu rõ lập trường, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề biển Đông, nhất là chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Gắn công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền với khai thác kinh tế biển, quản lý tổng hợp biển và hải đảo.

- Thông tin các hoạt động ngoại giao giữa tỉnh Quảng Ngãi với các tỉnh kết nghĩa của nước bạn Lào nhằm bảo vệ, giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của tnh Quảng Ngãi. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng về mọi mặt của Quảng Ngãi ra bên ngoài; thông tin những thành tựu quan trọng của Quảng Ngãi trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí, truyền thông của địa phương, cơ quan báo chí Trung ương, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

2. Đấu tranh, ngăn chặn thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước:

- Nghiên cứu, dự báo tình hình phục vụ công tác đảm bảo an ninh trên lĩnh vực thông tin đối ngoại, góp phần ngăn chặn, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh Quảng Ngãi.

- Theo dõi tình hình báo chí, dư luận đề cập về Quảng Ngãi với ý đồ xấu để kịp thời có biện pháp đấu tranh ngăn chặn.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh.

3. Quảng bá hình ảnh qua các sản phẩm truyền thông:

a) Quảng bá trên Tập san Thông tin đối ngoại Quảng Ngãi

- Hình thức thực hiện: Xuất bản Tập san Thông tin đối ngoại Quảng Ngãi số 3 năm 2016 song ngữ Việt-Anh (100 trang) giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, ngành nghề, các nét đặc trưng tiêu biểu của Quảng Ngãi và tuyên truyền biển, đảo, thông tin đối ngoại năm 2016.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, các cơ quan báo chí của tỉnh và các đơn vị, địa phương.

b) Quảng bá trên Bản tin đối ngoại Quảng Ngãi

- Hình thức thực hiện: Xuất bản Bản tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi song ngữ Việt-Anh đ tuyên truyn, giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, các hoạt động đối ngoại của tỉnh đến bạn bè quốc tế và đối tác nước ngoài.

- Thời gian thực hiện: 4 số/năm (01 số/quý).

- Cơ quan chủ trì: Sở Ngoại vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

c) Quảng bá trên kênh truyền hình đối ngoại quốc gia

- Hình thức thực hiện: Đặt hàng kênh truyền hình đối ngoại VTC10 (NETVIET) sản xuất và phát sóng 02 phóng sự tiếng Việt, phụ đề tiếng Anh gii thiệu, quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi.

- Thời lượng: 15 phút/PS.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Công ty CP NETVIET truyền thông đa phương tiện, các cơ quan báo chí của tỉnh và các đơn vị liên quan.

4. Quảng bá hình ảnh qua các hoạt động kinh tế đối ngoại; các hoạt động trao đổi đoàn

a) Tổ chức giới thiệu, quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi thông qua kênh đoàn ra, đoàn vào; các sự kiện, hội nghị, hội thảo quốc tế

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2016

- Đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi.

b) Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài nước; giới thiệu và cung cấp các thông tin liên quan đến chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các đơn vị có liên quan.

c) Tổ chức, tham gia các chương trình xúc tiến du lịch, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm dấu ấn địa phương

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Ngoại vụ, các cơ quan báo chí của tỉnh và các đơn vị liên quan.

5. Thực hiện Chương trình phối hợp thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại với BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Hình thức thực hiện: Xây dựng 02 cụm Pa-nô tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, thông tin đối ngoại tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan.

6. Tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại

- Hình thức thực hiện: Bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ngành, địa phương; phóng viên, biên tập các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng Thông tin thành phần các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện (khoảng 100 đại biểu).

- Thời gian thực hiện: dự kiến 02 ngày trong Quý III/2016.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, các cơ quan báo chí của tnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại năm 2016 sử dụng từ nguồn kinh phí đã giao cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tại Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2016.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch triển khai Đề án Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2016 cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất, xây dựng các sản phẩm truyền thông phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại của tỉnh cho các cơ quan báo chí, hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước. Duy trì và nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở dữ liệu về tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn các đoàn báo chí, phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh và cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài phục vụ công tác thông tin đối ngoại.

2. Sở Ngoại v

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh ở nước ngoài theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; theo dõi, nghiên cứu, tổng hp các nội dung báo chí nước ngoài phản ánh về Quảng Ngãi.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thực hiện Kế hoạch triển khai chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi; gắn kết công tác thông tin đối ngoại với hoạt động ngoại giao văn hóa.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác quản lý, hướng dẫn các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh; chuẩn bị nội dung cho lãnh đạo tỉnh trả lời phỏng vấn của các hãng thông tấn báo chí nước ngoài.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tổ chức các Đoàn đi thăm và làm việc ở nước ngoài sau khi đã được UBND tỉnh cho chủ trương nhằm thiết lập, tăng cường và mở rộng hợp tác hữu nghị; quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và khả năng hợp tác của tỉnh để xúc tiến, vận động các chương trình, dự án hợp tác đầu tư, viện trợ nhân đạo, giao lưu văn hóa.

3. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, gii thiệu, quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao ở nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xuất bản ấn phẩm quảng bá, sản xuất các sản phẩm quà tặng, đồ lưu niệm mang đậm bản sắc văn hóa quê hương Quảng Ngãi để phục vụ các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ t, tham mưu UBND tỉnh quảng bá các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh của tỉnh Quảng Ngãi thông qua các diễn đàn kinh tế, hội nghị trong nước và quốc tế.

- Thường xuyên cập nhật trên Cổng thông tin thành phần của Sở, Cổng Thông tin điện tử tỉnh về tình hình thu hút đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các ấn phẩm, phim ảnh quảng bá, giới thiệu về tiềm năng và thu hút đầu tư của tỉnh bằng nhiều ngôn ngữ.

5. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài nước để quảng bá các sản phẩm thế mạnh của tnh Quảng Ngãi phục vụ quá trình hội nhập quốc tế.

- Phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động xuất khẩu, sản xuất kinh doanh để tuyên truyền, quảng bá về các sản phẩm có khả năng cạnh tranh của Quảng Ngãi.

6. Sở Tài chính

Thực hiện thẩm tra dự toán chi tiết đối với các cơ quan, đơn vị được giao triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020 trong năm 2016.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển, đảo.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo”.

8. Công an tỉnh

- Chủ trì kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin đối ngoại.

- Theo dõi, tổng hợp thông tin về lĩnh vực đối ngoại để kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; đồng thời có kế hoạch đấu tranh ngăn chặn thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan quản lý hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tác nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/11/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

9. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi

- Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi nâng cao chất lượng các chuyên mục về thông tin đối ngoại, bản tin truyền hình tiếng Anh và thường xuyên cộng tác tin, bài với kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam, kênh VOV5 Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Báo Quảng Ngãi tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch, con người Quảng Ngãi và các tiềm năng thu hút đầu tư tới bạn bè trong nước và thế giới.

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi tăng cường cung cấp thông tin đối ngoại cho lãnh đạo tỉnh, thông tin quảng bá hình ảnh tỉnh bằng tiếng Anh phục vụ thu hút đầu tư.

- Các cơ quan báo chí tăng cường trách nhiệm, kịp thời đấu tranh phản bác các quan đim sai trái, thông tin xuyên tạc, thù địch làm ảnh hưởng đến hình ảnh Quảng Ngãi.

10. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động, định kỳ cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến công tác thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch thực hiện “Đề án thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020” trong năm 2016.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện “Đề án thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020” trong năm 2016, yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan báo chí; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT);
- TT T
nh ủy, TT HĐND tnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo công tác TTĐN;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an t
nh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng t
nh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (VX), các phòng ng/c, CBTH;
- Lưu: VT, VHXH(bnt56).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2122/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2122/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2016
Ngày hiệu lực05/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2122/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2122/KH-UBND thực hiện đề án thông tin đối ngoại Quảng Ngãi 2013 2020 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2122/KH-UBND thực hiện đề án thông tin đối ngoại Quảng Ngãi 2013 2020 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2122/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành05/05/2016
        Ngày hiệu lực05/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2122/KH-UBND thực hiện đề án thông tin đối ngoại Quảng Ngãi 2013 2020 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2122/KH-UBND thực hiện đề án thông tin đối ngoại Quảng Ngãi 2013 2020 2016

           • 05/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực