Văn bản khác 220/KH-UBND

Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 220/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước tại Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2017 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bi thường của Nhà nước, để triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đến các Sở, ban, ngành và cán bộ, công chức, viên chc thực thi công vụ. Phổ biến đến nhân dân về chế định bồi thường của Nhà nước khi người thi hành công vụ có lỗi gây ra thiệt hại.

b) Xác đnh công việc, thời hạn và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Yêu cầu

a) Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải được triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

b) Bảo đảm sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành trong việc tham mưu quản lý nhà nước về công tác bồi thường và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

a) Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho các Sở, ban, ngành và các cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ.

- Thành phần tham gia Hội nghị: Đại diện Lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017

b) Trên cơ sở tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước do Bộ Tư pháp và các cơ quan Trung ương xây dựng, các Sở, ban, ngành có trách nhiệm nghiên cứu, tham khảo phục vụ cho lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

c) Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước cho cán bộ, công chức các cơ quan, ban, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp; đội ngũ thẩm phán, thư ký, thẩm tra viên, kim sát viên, kiểm tra viên và công chức khác của Tòa án nhân dân các cấp, Viện Kim sát nhân dân các cấp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân các cấp, Viện Kim sát nhân dân các cấp; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

2. Rà soát các thủ tục hành chính trong hoạt động giải quyết bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện rà soát các quy định về thủ tục hành chính trong hoạt động giải quyết bồi thường thuộc phạm vi, chức năng quản lý, giải quyết của cơ quan, ban, ngành, địa phương mình để báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp với quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Sau khi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Sở Tư pháp cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tnh, Cục Thi hành án dân sự, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đ tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018

3. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan tại đa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kim sát nhân dân tnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp hoặc theo nhu cầu của địa phương.

4. Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

Được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thưng xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách đtổ chức thực hiện.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Hàng năm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành để thống kê việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này. Tổng hợp kinh phí dự toán của các Sở, ban, ngành, địa phương và tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự và các Sở, ban, ngành có liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, thống kê, báo cáo việc thực hiện công tác bi thường nhà nước.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, triển khai Luật Trách nhiệm bi thường của Nhà nước đến cán bộ, công chức thực thi công vụ và nhân dân trên địa bàn.

Hàng năm hoặc khi có yêu cầu, thống kê, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các Sở, ban, ngành kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, y ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước);
- Thường trực Tỉnh
y, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PCVP và CV: TC, TH;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 220/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu220/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2017
Ngày hiệu lực25/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 220/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 220/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước tại Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 220/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước tại Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu220/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành25/10/2017
        Ngày hiệu lực25/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 220/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước tại Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 220/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước tại Huế

           • 25/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực