Văn bản khác 221/KH-UBND

Kế hoạch 221/KH-UBND năm 2018 về phát triển Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị, thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 221/KH-UBND 2018 Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/KH-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN CHỢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP AN TOÀN, SẢN XUẤT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020;

Căn cứ Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL ngày 27/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án "Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc";

Căn cứ Chương trình số 78/CTr-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 26/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh thương mại thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020";

Căn cứ Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về “Phát triển thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025”;

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020 (sau đây gọi tt là Chợ thương mại điện tử) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Phát triển hệ thống chợ thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, áp dụng các tiện ích phần mềm thích hợp thanh toán điện tử, thuận tiện cho người tiêu dùng sử dụng rộng rãi các loại hình thương mại điện t.

- Hình thành, phát triển mạng lưới dịch vụ vận chuyển, giao nhận, thanh toán hàng hóa thương mại theo phương thức thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội, từng bước nhân rộng ra các tỉnh, thành phố trên cả nước;

- Tiêu thụ các sản phẩm an toàn, sản xuất theo chuỗi trên địa bàn thành phố Hà Nội và sản phẩm cung cấp theo chuỗi liên kết của các tỉnh về Hà Nội.

- Từng bước thay đổi thói quen của người tiêu dùng đang chủ yếu mua bán thương mại theo phương thức truyền thống (mua, bán, thanh toán trực tiếp), sang phương thức mua, bán trực tuyến thông qua Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị.

2. Yêu cầu:

- Nâng cao trình độ, năng lực quản lý, kiểm soát quy trình vận hành Chợ thương mại điện tử, thuận lợi cho người bán, người mua và giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của nhân dân theo đúng quy định pháp luật;

- 100% thương mại hàng hóa khi đưa vào Chợ thương mại điện tử để tham gia giao dịch có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định;

- Nhà sản xuất, kinh doanh có nhu cầu tham gia Chợ thương mại điện tử phải có đủ các điều kiện cần và đủ theo quy chế chợ và quy định của Ban quản lý chợ.

- Mở rộng các kênh, các hình thức tuyên truyền về Chợ thương mại điện tử để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên cả nước, nước ngoài biết và chủ động tham gia chợ theo quy định.

II. MỤC TIÊU

1. Năm 2019, triển khai mỗi quận từ 3-5 điểm giới thiệu Chợ thương mại điện tử, năm 2020 mở rộng phát triển trên các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

2. Đảm bảo 100 % sản phẩm sản xuất theo chuỗi trên địa bàn thành phố Hà Nội được giới thiệu, quảng bá xúc tiến thương mại, hỗ trợ thực hiện các nội dung giao dịch và thanh toán điện tử trên Chợ thương mại điện tử.

3. Phấn đấu đến cuối năm 2019, tối thiểu đạt được 10.000 lượt đăng ký thành viên, đến cuối năm 2020 có 30.000 lượt đăng ký thành viên.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai xây dựng, vận hành Chợ Thương mại điện tử

- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin để vận hành Chợ thương mại điện tử:

+ Tên chợ thương mại điện tử: Chợ nhà mình www.chonhaminh.gov.vn (tiếng Việt) và www.myhomemarket. gov.vn (tiếng Anh);

+ Đơn vị chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội.

+ Đơn vị triển khai và thực hiện: Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

+ Văn phòng chợ thương mại điện tử tại Tổ 44 phường Mai Dịch - quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội.

- Thiết kế, xây dựng app mobile ứng dụng trên nhiều nền tảng thiết bị khác nhau nhằm truy cập đầy đủ các tính năng của chợ thương mại điện tử.

- Chợ thương mại điện tử được sử dụng để giới thiệu phương thức tiêu thụ thương mại online, kết nối giữa người sản xuất nông nghiệp và người tiêu dùng, bo đảm người tiêu dùng thực hiện giao dịch mua sản phẩm nông nghiệp trên sàn điện tử được tiếp cận với các loại thương mại (an toàn, sản xuất theo chuỗi, đạt tiêu chuẩn theo quy định của chợ....) bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có kiểm soát, có truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Tích hợp chợ thương mại điện tử với trang web của một số cơ quan quản lý liên quan để người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng thực hiện kiểm chứng thông tin khi cần thiết.

- Chợ thương mại điện tử cung cấp dịch vụ mua - bán trực tuyến các sản phẩm nông nghiệp an toàn, có kiểm soát nguồn gốc xuất xứ, truy xuất nguồn gốc theo sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, được kiểm soát bởi cơ quan chức năng và cộng đồng người tiêu dùng.

- Hàng hóa thương mại được phép kinh doanh trên chợ: Từ các chuỗi liên kết sản xuất an toàn, từ các mô hình sản xuất đã được chng nhận (VietGAP, HACCP,...), đã được thẩm định đủ các điều kiện để tham gia chợ.

- Ứng dụng chợ thương mại điện tử bảo đảm là một công cụ thông tin toàn diện về thị trường hàng hóa, bao gồm mua và bán, thông tin tư vấn và thông tin chỉ đạo, chính sách điều hành của Trung ương và địa phương về lĩnh vực thương mại thực phẩm, an toàn thực phẩm, bao gồm cung cấp các thông tin:

+ Mặt hàng, nguồn hàng, nguồn cung: Giá cả, chính sách khuyến mãi, kết nối cung cầu, chỉ dẫn đim bán hàng gần nht, giá cả hợp lý nht, thị trường tiêu thụ,...

- Các quy trình sản xuất chuẩn áp dụng, tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; thông tin về nhà sản xuất nguyên liệu, vận chuyển, chế biến và phân phối sản phẩm; hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, chế biến,...

+ Kiểm dịch, kiểm định chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ, truy xuất nguồn gốc của sản phẩm,...

+ Tư vấn dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng: Người già, người bệnh, người thai sản, trẻ em, học sinh...

- Ứng dụng chợ thương mại điện tử bảo đảm là kênh thông tin uy tín để cộng đồng người tiêu dùng tương tác với nhà sản xuất, nhà phân phi và cơ quan chức năng về thị trường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; Thường xuyên cập nhật, cải tiến các tính năng của chợ và các phần mềm ứng dụng phục vụ người kinh doanh và người tiêu dùng thực hiện giao dịch được thuận lợi; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các giải pháp phn mềm điện tử, công nghệ thông tin nhằm từng bước cải tiến các tính năng, thuận lợi cho người dùng (user), bảo mật thông tin, nâng cao giá trị cho chợ thương mại điện tử. Các phần mềm dự kiến bao gồm:

+ Phần mềm ứng dụng cho nhà quản lý;

+ Phần mềm ứng dụng cho doanh nghiệp tham gia (mở gian hàng, đăng bán sản phẩm, tiếp nhận và xử lý các đơn hàng);

+ Phần mềm ứng dụng cho cộng đồng người tiêu dùng (đăng nhập mua sm, đặt hàng và thanh toán online);

+ Phần mềm ứng dụng app mobile thương mại điện tử (phần mềm ứng dụng được sử dụng trên điện thoại di động thông minh và nhiều nền tảng thiết bị khác) cho người tiêu dùng.

+ Một số công cụ (tools) tương tác cộng đồng nhằm chọn lọc ý kiến, giải pháp xây dựng, đóng góp,... cho trang web;

- Xây dựng và vận hành hệ thống tiêu chí đánh giá, chấm điểm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ trên chợ thương mại điện tử, giúp cho doanh nghiệp cải tiến, nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng và người tiêu dùng nhận biết được giá trị, uy tín của các doanh nghiệp tham gia chợ; xây dựng các công cụ (tools) tương tác cộng đồng nhằm chọn lọc những ý kiến, giải pháp xây dựng, đóng góp, phê bình,... cho trang web về chợ thương mại điện tử, các phần mềm liên quan để cải tiến, hoàn thiện.

2. Thực hiện kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm kinh doanh trên chợ thương mại điện tử

- Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ chất lượng của sản phẩm giao dịch trên chợ thương mại điện tử: Bao gồm các loại giấy chứng nhận cho quá trình sản xuất, kết quả kiểm nghiệm chất lượng thương mại, hồ sơ truy xuất nguồn gốc xuất xứ cho từng lô sản phẩm được giao dịch trên chợ;

- Phân tích, kiểm soát chất lượng các sản phẩm nông nghiệp được giao dịch trên chợ thương mại điện tử:

+ Kiểm tra nhanh toàn bộ các loại hàng hóa thương mại được giao dịch trên chợ về một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo từng nhóm hàng hóa khác nhau;

+ Thực hiện kiểm nghiệm chuyên sâu về an toàn thực phẩm cho toàn bộ các mặt hàng tham gia chợ thương mại điện tử vái tần suất 02 lần/năm với chỉ tiêu kiểm nghiệm bao gồm các hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ, chất bảo quản, vi sinh vật gây hại, kim loại nặng, ... theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho sản phẩm an toàn hoặc theo các mối nguy an toàn thực phẩm;

+ Phân tích chất lượng dinh dưỡng của các mặt hàng được giao dịch trên chợ với tần suất 01 lần/năm, ch tiêu phân tích theo công bố trên bao bì sản phẩm;

+ Tổ chức kiểm nghiệm, kiểm chứng, kết hợp truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Căn cứ kết quả truy xuất nguồn gốc hoặc kiểm nghiệm mẫu, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ thẩm tra và công bố thông tin chính xác trên chợ cũng như các phương tiện thông tin đại chúng đbảo vệ quyn lợi của chủ gian hàng và người tiêu dùng.

- Xây dựng và thực hiện chứng nhận cho sản phẩm nông nghiệp Hà Nội: Xây dựng kế hoạch hàng năm để thực hiện chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ,... cho sản phẩm nông nghiệp Hà Nội; Thí đim cấp mã squản lý cho các vùng trồng, vùng nuôi ở các địa phương, tăng cường công tác quản lý sản xuất cho các sản phẩm được giao dịch trên chợ thương mại điện tử.

- Tăng cường xây dựng và quản lý các chuỗi thương mại an toàn trên địa bàn Thành phố: Trên cơ sở các chuỗi hiện có, thực hiện duy trì và quản lý tt chất lượng sản phẩm tại các chuỗi liên kết; phát triển từ 5-7 chuỗi thương mại an toàn tại một số quận, huyện nhằm đưa sản phẩm vào giới thiệu và giao dịch trên chợ thương mại điện tử.

3. Tuyên truyền, truyền thông về chợ thương mại điện tử

3.1. Giới thiệu chợ thương mại điện tử tại gian hàng thc tế (offline)

- Hàng năm, tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại 50 đợt gian hàng thực tế (offline) ở các khu vực công cộng, tập trung đông dân cư để giới thiệu các chuỗi thương mại an toàn được bán tại chợ điện tử; Giới thiệu về Chợ thương mại điện tử để người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp, thử nghiệm giao dịch và nhận diện về thương mại thực phẩm, công cụ phần mềm, tính năng của chợ.

Gian hàng thực tế (offline) được tổ chức vào sáng thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần, có thể giới thiệu trong thời gian dài vào các ngày trên theo nhu cầu thực tế; luân phiên tại các địa phương khác nhau, thiết kế dưới hình thức bố trí các gian hàng lưu động để trưng bày, đảm bảo việc lắp đặt, tháo dỡ nhanh chóng, trả lại nguyên trạng mặt bằng, cảnh quan sau khi tổ chức.

- Quy mô tổ chức:

+ Slượng: Không hạn chế số lượng; Doanh nghiệp quản lý chợ chịu trách nhiệm quản lý sản phẩm được giới thiệu, bán tại gian hàng thực tế (offline) và chợ thương mại điện tử dựa theo nguyên tắc cơ sở sản xuất chịu trách nhiệm tự công bố chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp quản lý, kinh doanh chợ triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy chế chợ.

+ Tại gian hàng thực tế: Là nơi giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp, tiếp nhận yêu cầu tự các doanh nghiệp mới, hướng dẫn đăng ký bổ sung gian hàng hoặc khách hàng mua sắm trên chợ thương mại điện tử, đồng thời thực hiện ký kết các thỏa thuận, hợp đồng giao dịch hàng hóa thương mại an toàn phục vụ người tiêu dùng Thủ đô; là nơi tiếp nhận các nhu cầu chứng nhận sản phẩm thương mại thực phẩm, tuyên truyền giải đáp các quy định của pháp luật, chính sách của nhà nước đối với hoạt động phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp.

+ Tại địa điểm tổ chức gian hàng thực tế (offline): Tổ chức các cuộc họp offline giữa chủ gian hàng, người sản xuất - khách hàng đtrực tiếp giải đáp những thắc mc, băn khoăn, khó khăn của chủ gian hàng, người sn xuất, người tiêu dùng khi tham gia các giao dịch; tổng hợp các kiến nghị, đề xuất có liên quan đến thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

3.2. Tập huấn, tuyên truyền, kết nối người tiêu dùng với gian hàng thực tế (offline) và chợ thương mại điện tử

3.2.1 Tập huấn

- Tổ chức các hội nghị tập huấn dành cho các hợp tác xã, tổ sản xuất, hộ nông dân sản xuất, chế biến và kinh doanh trên 30 quận, huyện:

+ Cung cấp kiến thức về thị trường, kỹ năng tăng cường kỹ năng liên kết nhóm, nắm bắt thị trường để tổ chức sản xuất có kế hoạch từng mùa vụ, hàng năm và theo nhu cầu; kiến thức cơ bản về xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu cho thương mại; tư vấn mẫu mã, thiết kế sản phẩm; nhận diện thương mại thực phẩm an toàn qua quét mã QR Code,... để sản phẩm nông nghiệp cuối cùng có giá trị và tính cạnh tranh cao, đáp ứng được yêu cầu của nhà phân phối, nhu cầu người tiêu dùng,...

+ Các tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, Organic...; tiêu chuẩn cơ sở, quy trình sản xuất an toàn thực phẩm,...

+ Chợ thương mại điện tử: Chức năng, cơ chế hoạt động, vận hành, hướng dn sử dụng các phần mềm tiện ích, giao dịch, quyền lợi và nghĩa vụ đối với người sản xuất, người kinh doanh,... khi tham gia giao dịch trên chợ thương mại điện tử; kiến thức và kinh nghiệm về logistics trong giao dịch thương mại;

- Tổ chức các lớp hướng dẫn, tuyên truyền cho người tiêu dùng trên 30 quận, huyện: Thông tin nhận biết về chợ thương mại điện tử, phương thức giao dịch, quyền lợi và trách nhiệm của người tiêu dùng khi tham gia mua sản phẩm, cách thức nhận biết các sản phẩm an toàn, sản phẩm được chứng nhận,.... trên chợ thương mại điện tử, các chính sách khuyến khích nhà sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng chuyển sang giao dịch trên chợ thương mại điện tử.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng khi tham gia tiêu thụ sản phẩm chợ, đồng thời thông tin chính xác, kịp thời về các vùng, cơ sở sản xuất đã được quản lý, chứng nhận tại các địa phương; phối hợp với cơ quan chuyên môn, các sở, ngành và các địa phương để thực hiện việc tuyên truyền và cung cấp dịch vụ thanh toán/chuyển tiền hiện đại, dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện ở nông thôn (thanh toán qua điện thoại di động, thiết bị kthuật số…) nhằm thúc đẩy việc thanh toán qua chợ thương mại điện tử; điều phi các ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đang triển khai đm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm an toàn lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội.

3.2.2. Tuyên truyền, kết nối người tiêu dùng với gian hàng thực tế (offline) và chợ thương mại điện t

- Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (HTV) thực hiện các phóng sự thường xuyên trên khung giờ cố định để xây dựng phóng sự Menu chợ nhà mình: Cập nhật thông tin về chợ thương mại điện tử và gian hàng thực tế (offline).

- Tổ chức các hoạt động diễu hành với thông tin nhận diện như áo, mũ, bộ nhận diện thông tin gắn với phương tiện chuyên chở,.... băng rôn, biểu ngữ, tuyên truyền, quảng bá tại địa phương, vùng tổ chức gian hàng thực tế đ đưa thông tin địa điểm, thời gian tổ chức gian hàng thực tế và nhận diện cho chợ thương mại điện tử.

- Xây dựng liên kết tới một số trang thông tin điện tử của các Sở; ngành liên quan (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, ...) và cổng thông tin điện tử của UBND các quận, huyện, thị xã; xây dựng các chuyên mục về chợ thương mại điện tử trên các trang thông tin điện tử, ... nhằm quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu thông tin tới đông đảo người tiêu dùng Thủ đô.

- Thiết kế, in ấn và xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền như tờ rơi, tờ gấp, sổ tay, poster, clip, .... để cấp phát, giới thiệu tại các hội nghị chuyên đề, cuộc họp, các gian hàng thực tế (offline) được tổ chức tại các địa phương cũng như cấp phát tới đông đảo người tiêu dùng Thủ đô để nhận biết được vai trò, hoạt động, những tiện ích đối với người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng khi tham gia gian hàng thực tế và chợ thương mại điện tử.

4. Một số hoạt động hỗ trợ khác

4.1. Hoạt động dịch vụ logistics cho chợ thương mại điện tử

Thiết lập, kết ni bằng hình thức xã hội hóa mạng lưới dịch vụ vận chuyển, giao nhận và hoàn tất các đơn hàng (logistics) cho thương mại điện tử đối với hàng hóa thương mại trên địa bàn Hà Nội, từng bước mở rộng ra các tỉnh, thành phố khác trên cả nước

4.2. Phát triển giao dịch trên chợ thương mại điện tử

- Hàng năm tổ chức 10-12 đợt khảo sát, đánh giá vùng, cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận, nhằm xem xét, đánh giá, lựa chọn các sản phẩm, hàng hóa thương mại đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm để đưa vào giới thiệu tại chợ thương mại điện tử phục vụ cho người tiêu dùng Thủ đô.

- Trong năm đầu tiên, duy trì từ 30 - 50 mặt hàng thương mại an toàn, chất lượng cao được tiêu thụ giới thiệu trên chợ; năm tiếp theo sẽ có trên 100 mặt hàng thương mại được giới thiệu và giao dịch tại chợ thương mại điện tử.

- Sản phẩm thương mại của chợ điện tử bao gồm thương mại thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp dùng làm dược liệu, mỹ phẩm.

- Các sản phẩm thương mại được cập nhật thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm; ứng dụng mã hình QR code vào hệ thống tem truy xuất QR code của Thành phố, tích hợp với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa thành phố ti đa ch mng http://check.net.vn.

- Bổ sung sản phẩm chủ lực cho chợ: Các địa phương chủ động rà soát các sản phẩm thương mại chủ lực để xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý,... cho thương mại trên địa bàn để đưa vào tiêu thụ trên chợ thương mại điện tử; bảo đảm đạt chỉ tiêu 5 - 10 sản phẩm chủ lực/quận, huyện theo quy định.

5. Công tác thanh kiểm tra, kiểm soát thị trường

- Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các loại vật tư phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản, xử lý các trường hợp vi phạm đúng quy định pháp luật.

- Phối kết hp các tỉnh liên quan kiểm tra các loại vật tư, sản phẩm nông, lâm, nghiệp, thủy sản cung cấp thị trường Hà Nội theo quy định.

6. Công tác sơ kết, tổng kết kế hoạch

Hằng năm, cơ quan chủ trì tổng hợp, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện và triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo.

7. Kinh phí thực hiện:

- Ngân sách Thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí đối các nội dung thuộc lĩnh vực triển khai xây dựng, vận hành quản lý chợ, các nhiệm vụ quản lý nhà nước, phân tích chất lượng sản phẩm trước khi đưa vào chợ, công tác tuyên truyền, truyền thông, tập huấn kỹ thuật.

- Kinh phí của các tổ chức, cá nhân tham gia chợ: Các hoạt động mua, bán trực tuyến hàng hóa thương mại thực phẩm trên chợ, dịch vụ logistics (vận chuyển, kho bãi, bảo quản...), dịch vụ chăm sóc sau bán hàng.

Hàng năm, cơ quan Thường trực quản lý chợ, căn cứ Kế hoạch được duyệt, chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan thống nhất lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, trình HĐND Thành phố phê duyệt theo quy định.

(Nội dung tổng hợp kế hoạch thực hiện trong phụ biểu đính kèm)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

- Thành lập Ban quản lý Chợ thương mại điện tử: Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát và điều phối hoạt động của Chợ thương mại điện tử; lựa chọn doanh nghiệp tư vấn, giao dịch và thanh toán điện tử cho chợ và các doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh trên chợ.

- Chủ động lựa chọn các doanh nghiệp đủ điều kiện, năng lực để xây dựng phần mềm, duy trì, bảo dưỡng, phát triển, thao tác kỹ thuật vận hành chợ thương mại điện tử.

- Chủ trì xây dựng, vận hành thí điểm và quản lý chợ thương mại điện tử đúng quy định; xây dựng quy chế hoạt động, phát triển giao dịch, phối hp các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, cải tiến tính năng của chợ và các phần mềm ng dụng phục vụ người kinh doanh, người tiêu dùng.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm soát chất lượng hàng hóa thương mại, đảm bảo an toàn thực phẩm cho các sản phẩm được giao dịch, kinh doanh trên chợ thương mại điện tử;

- Chủ trì, phối hợp cơ quan truyền thông Thành phố và các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cơ chế hoạt động, vận hành của chợ thương mại điện tử thông qua hình thức tổ chức gian hàng thực tế (offline) hàng tun tại các khu tập trung dân cư.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương thực hiện các giải pháp đẩy mạnh, tăng cường dịch vụ logistics cho thương mại.

- Tổ chức tập huấn cung cấp kiến thức cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ sản xuất, hộ nông dân, ... nhm đảm bảo phổ biến rộng rãi kiến thức về chợ thương mại điện tử, kiến thức về kỹ thuật sản xuất, kết cấu chức năng của chợ thương mại điện tử, tăng cường nhận thức cho người tiêu dùng,...

- Điều phi các ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đang triển khai đảm bảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm an toàn lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội.

- Kiểm tra, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế chính sách khuyến khích phát triển chợ nhm đẩy mạnh tiêu thụ thương mại trên Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sn xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn Thành phố.

- Xây dựng quy chế hoạt động cho chợ thương mại điện tử xác định quyền lợi, trách nhiệm cụ thể của các bên khi tham gia chợ.

2. Sở Công thương

- Cập nhật, cung cấp danh sách và thông tin các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý; giới thiệu các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại có uy tín, đảm bảo chất lượng tham gia kinh doanh trên chợ thương mại điện tử; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh tuyên truyền cho chợ thương mại điện tử

- Là cơ quan điều phối hoạt động, đầu mối tổng hợp báo cáo định kỳ của Ban chỉ đạo thương mại điện tử Thành phố, báo cáo công tác phối hợp quản lý và phát triển thương mại điện tử theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Sở Y tế

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các đơn vị quản lý thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh, nghiêm cấm kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; giới thiệu các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại có uy tín, đm bảo chất lượng tham gia kinh doanh trên chợ thương mại điện tử.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng sản phẩm được giao dịch trên chợ.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp được giao dịch trên chợ thương mại điện tử.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thống nhất đặt hàng nghiên cứu các giải pháp công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính năng, nâng cao giá trị của chợ thương mại điện tử theo quy định pháp luật.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất tham mưu, đề xuất cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch đúng quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá sâu rộng nội dung Kế hoạch “Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị, thành phố Hà Nội” để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân biết chủ động tham gia.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước của đơn vị, chủ động hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện quản lý, vận hành, tham gia chợ thương mại điện tử đúng quy định pháp luật.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chuyên trang thương mại điện tử, chương trình, thời lượng tuyên truyền các nội dung Chợ thương mại điện tử.

8. Các s, ngành, đơn vị liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đơn vị, chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai hiệu quả các nội dung Kế hoạch được duyệt, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

9. UBND quận, huyện, thị xã

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực Kế hoạch theo quy định.

- Giới thiệu các sản phẩm thương mại đảm bảo chất lượng theo quy định tham gia giao dịch chợ thương mại điện tử.

- Quản lý chợ trên địa bàn theo quy định.

10. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia Chợ thương mại điện tử thực hiện đúng quy chế của chợ thương mại điện tử, các quy định về thuế và các quy định khác của pháp luật.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc phản ảnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố; (để báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VP Thành ủy, HĐND TP;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Các phòng chuyên viên;

- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sửu

 

PHỤ BIỂU TỔNG HỢP NỘI DUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị, thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 221/KH-UBND ngày 06/12/2018 của UBND Thành phố)

TT

Nội dung thực hiện

ĐVT

Phân công thực hiện

2019

2020

Tổng cộng

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Triển khai xây dựng và vận hành Chợ thương mại điện tử

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tài chính, TT&TT, Công thương, UBND các quận, huyện

-

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin để vận hành chợ thương mại điện tử

Hệ thống

1

1

1

-

Thiết kế, xây dựng app mobile ứng dụng trên nhiều nền tảng thiết bị khác nhau (2019: Xây dựng, 2020: Vận hành và cải tiến)

App

1

1

1

-

Cập nhật, cải tiến tính năng của chợ và các phần mềm ứng dụng

Hệ thống

-

1

1

2

Thực hiện kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm kinh doanh trên chợ thương mại điện tử

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tài chính, TT&TT; UBND quận, huyện

-

Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ chất lượng của các sản phẩm giao dịch trên chợ thương mại điện tử

Mặt hàng

50

100

100

-

Phân tích, kiểm soát chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp được giao dịch trên chợ thương mại điện tử:

 

 

 

 

+

Kiểm tra nhanh

Đợt

50

50

100

+

Phân tích an toàn thực phẩm tại phòng kiểm nghiệm

Mẫu

100

200

300

+

Phân tích chất lượng dinh dưỡng của sản phẩm

Mẫu

50

100

150

-

Chứng nhận sản phẩm và quá trình sản xuất

Cơ sở

60

60

120

-

Thí điểm cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi

Mã số

10

20

30

-

Kiểm soát chất lượng sản phẩm tại các chuỗi thương mại đã có

Chuỗi

80

120

120

-

Phát triển một số chuỗi thương mại mới

Chuỗi

0

3

3

3

Triển khai một số nội dung truyền thông chợ thương mại điện tử

 

 

 

 

 

 

3.1

Giới thiệu chợ thương mại điện tử tại gian hàng thực tế (offline)

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các quận, huyện, thị xã; Sở Công thương, Sở Y tế

-

Tổ chức các đợt gian hàng thực tế (offline) giới thiệu chợ thương mại điện tử

Đợt

50

50

100

-

Họp offline giữa chủ gian hàng và khách hàng

Cuộc

50

50

100

3.2

Tập huấn, tuyên truyền, kết nối người tiêu dùng với gian hàng thực tế (offline) và chợ thương mại điện tử

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan 

Sở Công thương, Sở Thông tin và truyền thông; UBND quận, huyện, thị xã;...

3.2.1

Công tác tập huấn

 

 

 

 

+

Tập huấn cho cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh

 

 

 

 

-

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về thị trường, kỹ năng liên kết nhóm, xây dựng và phát triển thương hiệu,...

HN tập huấn

30

30

60

-

Hội nghị tập huấn về các tiêu chuẩn chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, Organic,... tiêu chuẩn cơ sở, quy trình sản xuất an toàn thực phẩm,....

HN tập huấn

30

30

60

-

Hội nghị tập huấn về chợ thương mại điện tử: Chức năng, cơ chế hoạt động, vận hành, hướng dẫn sử dụng,... kiến thức và kinh nghiệm logistics trong thương mại,...

HN tập huấn

30

30

60

+

Tập huấn cho người tiêu dùng về chợ thương mại điện tử

HN tập huấn

60

60

120

3.2.2

Tuyên truyền, kết nối người tiêu dùng với gian hàng thực tế (offline) và chợ thương mại điện tử

 

 

 

 

-

Tuyên truyền định kỳ trên HTV

Tin bài

24

24

48

-

Tổ chức diễu hành để quảng bá, tăng cường thông tin nhận diện về chợ thương mại điện tử

Đợt

50

50

100

-

Thiết kế, in ấn và xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền:

 

 

 

 

+

Tờ rơi giới thiệu chợ thương mại điện tử

Tờ

10.000

10.000

20.000

+

Sổ tay thông tin về chợ thương mại điện tử và thương mại điện tử

Cuốn

500

1.000

1.500

+

Thiết kế, in ấn các poster về chợ thương mại điện tử

Cái

150

200

350

+

Thiết kế, in ấn các pano, áp phích về chợ thương mại điện tử

cái

150

200

350

4

Một số nội dung khác

 

 

 

 

 

 

4.1

Phát triển dịch vụ logistics cho thương mại

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các doanh nghiệp tham gia

-

Phát triển mô hình thử nghiệm logistics cho hàng hóa thương mại

Mô hình

1

1

1

4.2

Phát triển giao dịch trên chợ thương mại điện tử

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Công thương; UBND các quận, huyện, thị xã

-

Khảo sát cơ sở sản xuất kinh doanh

Đợt khảo sát

12

12

24

-

Phát triển các mặt hàng thương mại cho chợ thương mại điện tử

Mặt hàng

50

50

100

-

Bổ sung sản phẩm thương mại chủ lực tại các quận huyện để đưa vào chợ

Sản phẩm

10

10

20

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các quận, huyện, thị xã; Sở Khoa học và Công nghệ;

5

Tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiểm soát thị trường

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Công thương (Chi cục Quản lý thị trường); UBND các quận, huyện, thị xã

-

Thanh, kiểm tra sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp

cuộc

12

12

24

-

Thanh, kiểm tra sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp

cuộc

12

12

24

6

Sơ, tổng kết kế hoạch

 

 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã

-

Sơ kết hàng năm

Hội nghị

1

0

1

-

Tổng kết kế hoạch

Hội nghị

0

1

1

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 221/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu221/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2018
Ngày hiệu lực06/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 221/KH-UBND 2018 Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 221/KH-UBND 2018 Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu221/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành06/12/2018
        Ngày hiệu lực06/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 221/KH-UBND 2018 Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 221/KH-UBND 2018 Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn Hà Nội

            • 06/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực