Văn bản khác 2228/KH-UBND

Kế hoạch 2228/KH-UBND năm 2019 về chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2228/KH-UBND 2019 chuyển đổi mô hình quản lý chợ tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2228/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CU

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát: Triển khai thực hiện đạt kết quả chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; thúc đẩy phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2020, chuyển đổi tất cả các Ban Quản lý chợ (hoạt động theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ) đang điều hành các chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; hoặc chuyển thành công ty cổ phần theo quy định.

- Trên địa bàn mỗi huyện, thành phố có từ 01 đến 02 chợ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

2. Yêu cầu:

- Quá trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ phải đảm bảo công khai minh bạch và theo kế hoạch được duyệt nhằm bảo đảm ổn định xã hội; bảo đảm các chế độ, quyn lợi của người lao động thuộc Ban quản lý chợ và các hộ hiện đang kinh doanh tại chợ; đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước và hiệu quả kinh tế - xã hội của các chợ sau chuyển đổi mô hình quản lý.

- Khuyến khích thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo hình thức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đảm bảo phù hợp với đặc điểm từng chợ và được sự đng thuận của số đông các hộ kinh doanh tại chợ.

- Chính quyền địa phương thể hiện sự quyết tâm, chủ động, tích cực, nâng cao trách nhiệm trong việc rà soát, nghiên cứu lựa chọn dự án chợ và hình thức chuyển đi để triển khai thực hiện trên địa bàn đảm bảo khả thi, hiệu quả, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) xác định rõ chức năng, nhiệm vụ; chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý chợ đạt mục tiêu đề ra; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để nhân dân đng tình, ủng hộ thực hiện chủ trương.

II. NI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2020

2. Nội dung thực hiện:

a) Xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ:

- Rà soát các Ban quản lý chợ đang hoạt động theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ và từ tình hình thực tế hoạt động của mạng lưới chợ trên địa bàn, lựa chọn dự án chợ và xây dựng, ban hành kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ thuộc địa bàn quản lý.

- Tổ chức công bố rộng rãi, công khai để kêu gọi các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia kinh doanh khai thác và quản lý chợ.

b) Xây dựng phương án chuyển đi mô hình quản lý chợ:

Trên cơ sở kế hoạch chuyn đi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt, y ban nhân dân cấp có thm quyền chỉ đạo đơn vị trực thuộc xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý đối với từng chợ cụ thể để tiến hành chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Nội dung phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ phải đảm bảo các nội dung (tham khảo Mu Phương án ban hành kèm theo Kế hoạch).

- Thông tin chung về dự án chợ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý

- Đánh giá hiện trạng chợ

- Phương án chuyển đổi, trong đó xác định rõ các nội dung sau:

+ Hình thức lựa chọn để thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ: (1) giao hoặc đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh khai thác và quản lý chợ; (2) hoặc chuyển thành công ty cổ phần. Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để lựa chọn hình thức phù hợp.

+ Xử lý tài sản tại chợ: Chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc giao quyền sử dụng tài sản.

+ Thời hạn được giao để tổ chức kinh doanh, quản lý chợ: Tối thiểu 05 (năm) năm; tối đa không quá 50 (năm mươi) năm.

- Phương án kinh doanh, quản lý chợ sau khi chuyển đổi.

Trường hợp chợ chưa được đưa vào Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, nhưng có tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh khai thác và quản lý, thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với tổ chức, cá nhân đó xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

c) Tổ chức lấy ý kiến đối với Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ: Dự thảo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ phải được lấy ý kiến góp ý của tiểu thương và các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định.

d) Phê duyệt và công khai Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ:

- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến góp ý của tiểu thương và các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hoàn chnh Phương án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với chợ hạng 1 và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt đối với chợ hạng 2 và hạng 3.

- Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ sau khi được phê duyệt phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, tại khu vực chợ dự kiến chuyển đổi và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút các chủ thể đăng ký thực hiện.

- Chính quyền địa phương có trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, giải thích các chủ trương, chính sách có liên quan đến việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ; cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể có nhu cầu tìm hiểu để tham gia tiếp nhận kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

đ) Tổ chức lựa chọn đơn vị kinh doanh, khai thác và quản lý chợ:

- Giao hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ:

+ Điều kiện tổ chức đấu thầu: Khi có từ 02 (hai) chủ thể trở lên đăng ký kinh doanh, khai thác và quản lý cùng 01 (một) chợ. Các bước thực hiện đấu thầu theo quy định hiện hành,

+ Điều kiện giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ không qua đấu thầu: (1) Khi đã hết thời hạn mời thầu nhưng chỉ có 1 chủ thể đăng ký; (2) chợ đã tiến hành đấu thầu nhưng không đạt kết quả, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn một trong số các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đấu thầu để tiến hành thương lượng đáp ứng các yêu cầu tại phương án chuyển đổi.

- Chuyển thành công ty cổ phần:

+ Điều kiện: Các đơn vị sự nghiệp có thu; tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm; có phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt.

+ Các bước thực hiện: Theo quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

e) Quyết định công nhận, giao cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ: Trên cơ sở kết quả lựa chọn chủ thể kinh doanh, khai thác và quản lý chợ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công nhận, giao cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý đối với chợ hạng 1. Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định công nhận, giao cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý đối với chợ hạng 2 và hạng 3.

g) Tổ chức bàn giao chợ cho chủ thể mới thực hiện kinh doanh, khai thác và quản lý:

- Xây dựng Kế hoạch bàn giao chợ cho chủ thể mới và tổ chức công bố công khai, rộng rãi tối thiểu 30 ngày trước khi chính thức thực hiện bàn giao.

- Kiểm soát chặt chẽ phương án sắp xếp, bố trí tiu thương, ngành hàng tại chợ đảm bo hợp lý.

- Kiểm soát chặt chẽ tài sản bàn giao (số lượng, tình trạng sử dụng và các vấn đề liên quan).

- Dự báo và có biện pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra khi tổ chức bàn giao để có hướng chủ động xử lý, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại khu vực chợ và trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, bao gồm: Xác định đúng đối tượng cần tuyên truyền, vận động; việc tuyên truyền, vận động phải thực hiện bằng nhiều hình thức, triển khai rộng rãi nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

- Trước khi nhận bàn giao chợ, chủ thể mới có trách nhiệm xây dựng, trình phê duyệt Nội quy chợ và Phương án giá cho thuê mặt bng, điểm kinh doanh tại chợ để làm căn cứ cho việc kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

h) Quản lý tiền thu được từ chuyển đổi mô hình quản lý chợ: Tiền thu được từ hoạt động chuyển đổi mô hình quản lý chợ được nộp vào ngân sách nhà nước và được cân đối phân bổ cho công tác đầu tư phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh theo quy định.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. S Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập danh mục các dự án chợ thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, công bố để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh, khai thác và quản lý.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

+ Xây dựng; lấy ý kiến góp ý các cơ quan, đơn vị liên quan; trình phê duyệt và công khai Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 1.

+ Quyết định công nhận, giao cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hạng 1.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác tại Kế hoạch này theo chức năng quản lý ngành.

2. Sở Tài chính:

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện các quy định về chuyn đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

- Xác định giá tài sản công đối với các chợ do nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nội dung công việc theo thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức bàn giao tài sản khi có Quyết định của UBND tỉnh giao cho chủ thế mới thực hiện kinh doanh, khai thác và quản lý đối với chợ hạng 1 do nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối phân bổ tiền thu được từ chuyển đổi mô hình quản lý chợ cho công tác đầu tư phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác tại Kế hoạch này theo chức năng quản lý ngành.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, công bố danh mục các dự án chợ thực hiện chuyển đi mô hình quản lý theo kế hoạch được duyệt để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh, khai thác và quản lý.

- Rà soát các quy định liên quan, có văn bản hướng dẫn các bước thực hiện đấu thầu theo quy định hiện hành để lựa chọn chủ thể kinh doanh, khai thác và quản lý chợ do nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư.

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu đối với các dự án chợ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác tại Kế hoạch này theo chức năng quản lý ngành.

4. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả các nội dung tại Kế hoạch này.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này trên địa bàn theo phân cấp.

- Rà soát cp Ban Quản lý chợ hoạt động theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và tình hình các dự án chợ trên địa bàn, xây dựng kế hoạch chuyển đi mô hình quản lý chợ hạng 2 và hạng 3 thuộc địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo việc xây dựng, lấy ý kiến góp ý, phê duyệt, công khai và tổ chức thực hiện Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 2 và hạng 3; chỉ đạo đơn vị trực thuộc chủ trì trong việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các hộ kinh doanh tại chợ thuộc địa bàn quản lý.

- Tổ chức lựa chọn và ban hành quyết định công nhận, giao cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hạng 2, hạng 3 và tổ chức bàn giao chợ cho chủ thể mới thực hiện kinh doanh, khai thác và quản lý.

- Phân bổ, sử dụng tiền thu được từ chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo đúng quy định.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương và các quy định của pháp luật về chuyển đổi mô hình quản lý chợ nhằm nâng cao nhận thức và sự đng tình, ủng hộ của người dân trên địa bàn tỉnh.

IV. TCHỨC THC HIỆN

1. Các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn các bước thực hiện đấu thầu theo quy định hiện hành để lựa chọn chủ thể kinh doanh, khai thác và quản lý chợ do nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư. Thời gian hoàn thành trong tháng 6/2019.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch chuyển đi mô hình quản lý chợ hạng 2 và hạng 3 thuộc địa bàn quản lý, thời gian hoàn thành trong tháng 6/2019. Trong đó, xác định rõ Ban quản lý chợ, danh mục các chợ thực hiện chuyn đi mô hình quản lý và lộ trình cụ thể để làm căn cứ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020, gửi Sở Công Thương theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, hướng dẫn thực hiện.

4. Chế độ báo cáo:

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm (trước ngày 20/6 và 20/12), các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tnh kết quả thực hiện (thông qua Sở Công Thương tng hợp), trong đó nêu rõ các nhiệm vụ đã triển khai, hoàn thành; các khó khăn, vướng mc và những kiến nghị, đề xuất để công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tnh đạt hiệu quả.

- Giao Sở Công Thương tổng hp các báo cáo, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh y. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh Phạm V
ăn Hậu;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, Nam.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hậu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2228/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2228/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2019
Ngày hiệu lực27/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2228/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2228/KH-UBND 2019 chuyển đổi mô hình quản lý chợ tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2228/KH-UBND 2019 chuyển đổi mô hình quản lý chợ tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2228/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýPhạm Văn Hậu
        Ngày ban hành27/05/2019
        Ngày hiệu lực27/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 2228/KH-UBND 2019 chuyển đổi mô hình quản lý chợ tỉnh Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2228/KH-UBND 2019 chuyển đổi mô hình quản lý chợ tỉnh Ninh Thuận

            • 27/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực