Văn bản khác 226/KH-UBND

Kế hoạch 226/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 226/KH-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32/CT-TTG NGÀY 05/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ trong các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp về PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại khu dân cư, không để xảy ra cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH cho người dân để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác PCCC và CNCH. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác PCCC và CNCH với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị s47- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các cơ quan, đơn vị.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ trong khu dân cư. Bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác PCCC và CNCH.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ động điều tra cơ bản nắm tình hình, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm của từng khu dân cư, nắm chắc các cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh nằm xen kẽ trong khu dân cư để hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân, quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. Tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy tại khu dân cư đảm bảo đủ số lần, số lượt theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Thường xuyên nghiên cứu, đổi mới phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn, khu dân cư; tăng cường hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, nhất là tại khu dân cư, chung cư lâu năm tồn tại nhiều nguy cơ cháy, nổ, mất an toàn. Tổ chức tốt lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, nhất là thiệt hại về người.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH; nhất là các văn bản hướng dẫn việc trang bị phương tiện, giải pháp đảm bảo an toàn PCCC cho các hộ gia đình, các nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư. Phối hợp Cục C07 - Bộ Công an ứng dụng và triển khai hệ thống cảnh báo cháy nhanh tại các khu vực trọng điểm để xử lý nhanh, kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

- Trang bị phương tiện, trang phục chữa cháy, CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC trên địa bàn tỉnh theo hướng vừa đề xuất UBND tỉnh vừa xã hội hóa đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác chữa cháy, CNCH và an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu tuyên truyền về công tác PCCC cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông để hướng dẫn các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh xây dựng phóng sự, tin bài tuyên truyền về công tác PCCC, cảnh báo tác hại do cháy gây ra, nêu rõ nguyên nhân cháy và những yếu kém chưa được quan tâm khắc phục có nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, từ đó hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra tại nhà ở và khu dân cư.

2. Sở Xây dựng

Tổ chức rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt chú ý các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trong công tác rà soát quy hoạch đối với các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh cần phải đảm bảo mỗi làng nghề, mỗi hộ gia đình, hộ kinh doanh sản xuất đạt chuẩn về PCCC, bảo vệ môi trường theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan báo đài trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng phát sóng, xây dựng phóng sự, tin bài tuyên truyền về công tác PCCC, cảnh báo tác hại do cháy gây ra, nêu rõ nguyên nhân cháy và những yếu kém chưa được quan tâm khắc phục có nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, từ đó hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra tại nhà ở và khu dân cư.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo đưa nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC để lồng ghép vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường, cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, bậc học.

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc, các nhà trường, thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Định kỳ, tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh, sinh viên.

6. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan có kế hoạch tổ chức tổng kiểm tra, thanh tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có đặc tính nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC.

- Chỉ đạo các đơn vị điện lực tiến hành tổng kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu dân cư để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn PCCC từ hệ thống, thiết bị điện; hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tập trung, rà soát, kiểm tra năng lực các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại. Xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo yêu cầu, đình chỉ hoạt động đối với tổ chức, cá nhân khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn về PCCC. Xây dựng chương trình hỗ trợ, hướng dẫn người lao động khu vực phi chính thức sử dụng các thiết bị, công cụ lao động có nguy cơ gây cháy, nổ.

- Nghiên cứu bổ sung nội dung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về PCCC, kỹ năng thoát nạn, cứu người vào chương trình giảng dạy, hoạt động thực tế, thực hành trong đào tạo nghề ở tất cả các cấp, bậc học tại các trường, cơ sở dạy nghề do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

- Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và đề nghị cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng lao động thợ hàn.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục về công tác PCCC và CNCH nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; phối hợp giám sát hoạt động của các cơ quan liên quan, bảo đảm thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến công tác PCCC và CNCH.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác PCCC và CNCH đến từng hội viên, đoàn viên, học sinh trong các trường học nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh.

9. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC đối với cơ sở, khu dân cư thuộc địa bàn quản lý. Khi xảy ra cháy nổ tại khu dân cư phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra.

- Chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về PCCC. Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn quản lý.

- Củng cố, xây dựng mới, duy trì hoạt động lực lượng dân phòng bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy, CNCH theo đúng quy định của pháp luật. Xác định lực lượng dân phòng là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH tại chỗ. Giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ... trong việc phối hợp với lực lượng dân phòng bảo đảm an toàn PCCC tại địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc công tác thực tập phương án chữa cháy khu dân cư. Hàng năm, đảm bảo 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ. Riêng đối với những khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất mỗi năm 01 lần.

- Trong quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà riêng lẻ, nhà ở liên kế mặt phố... cần chú ý đến các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC theo quy định. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung; câu mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không đảm bảo theo quy định. Vận động nhân dân tích cực di dời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ nguy hiểm cháy, nổ ra khỏi khu dân cư và đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gửi về UBND tỉnh (qua Phòng PC07 - Công an tỉnh) trước ngày 18/01/2019 để theo dõi. Định kỳ hàng năm (30/11) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Phòng PC07 - Công an tỉnh) để tập hợp.

2. Giao Công an tỉnh - Thường trực Ban chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Công an theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- V
01 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT. Trần Văn Vĩnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, TX. LK, TP.BH;
- Chánh, PCVP.CNN;
- Lưu: VT, CNN, NC.

<chau.nc>

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 226/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu226/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2019
Ngày hiệu lực08/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 226/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 226/KH-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 226/KH-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu226/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành08/01/2019
        Ngày hiệu lực08/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 226/KH-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 226/KH-UBND 2019 tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư Đồng Nai

           • 08/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực