Văn bản khác 23/KH-UBND

Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2014 thực hiện dự án “Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát thực hiện chương trình” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 23/KH-UBND thông tin tuyên truyền phòng chống ma túy giám sát Cà Mau 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Cà Mau, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DỰ ÁN “THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 6502/QĐ-BCA ngày 25/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Dự án “Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát thực hiện Chương trình”, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy để tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phn làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội.

2. Tiếp tục kiềm chế, làm giảm số người nghiện ma túy là học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên.

3. Tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy. Bảo đảm tất cả các địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy đều được tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng các nội dung, hình thức phù hợp.

4. Thành lập Ban Chỉ đạo theo dõi, giám sát đánh giá từng Tiểu Dự án trong thời gian triển khai, thực hiện.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC TIỂU DỰ ÁN

1. Tiểu Dự án 1: “Tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống ma túy”

a) Mục tiêu của Tiểu Dự án

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về phòng, chống ma túy được chuyển tải thành tài liệu tuyên truyền đến xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

- Đến năm 2015 đạt 100% cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách thực hiện công tác phòng, chống ma túy các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở có kiến thức chỉ đạo, hướng dẫn chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy.

+ 100% cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền ở cấp huyện và trên 70% ở xã, phường, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.

+ 100% số điểm Bưu điện Văn hóa trong toàn tỉnh có ít nhất từ 02 đến 05 tờ báo hoặc tạp chí các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác phòng, chng ma túy.

+ 100% phóng viên các cơ quan truyền thông đại chúng trong toàn tỉnh theo dõi khối nội chính có kiến thức, kỹ năng viết và đưa tin về phòng, chống ma túy.

b) Nội dung nhiệm vụ

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác truyền thông phòng, chống ma túy. Xây dựng các hình thức, nội dung, biện pháp truyền thông phù hợp với từng địa bàn và đối tượng tuyên truyền.

- Nâng cao năng lực cho lực lượng phóng viên, tuyên truyền viên về quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động truyền thông phòng, chống và giảm thiểu các tác hại của ma túy trong xã hội.

- Biên soạn tài liệu, bản tin, chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền về phòng, chống ma túy; phóng sự về các mô hình, điển hình trong công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình truyền thông của Đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các cp hội đoàn từ tỉnh đến cơ sở về phòng, chống ma túy; mô hình tư vấn phòng, chống ma túy kết hợp phòng, chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, chú trọng mô hình phù hợp cho nhóm thanh thiếu niên hư, chậm tiến.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng bằng hình thức trực tiếp và các loại hình khác.

c) Kinh phí thực hiện

- Từ nguồn ngân sách Trung ương phân bổ.

- Ngân sách địa phương hỗ trợ và huy động các nguồn lực khác.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Tiểu Dự án 2: “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại địa bàn phức tạp về ma túy”

a) Mục tiêu của Tiểu Dự án.

- Mỗi năm tổ chức tối thiểu 01 lần tại các xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy bằng các hình thức như: biểu diễn văn nghệ tuyên truyền lưu động chuyên đề phòng, chống ma túy.

- Hằng năm, tổ chức các cuộc thi sáng tác, tạo nguồn sản phẩm tuyên truyền; cung cấp tài liệu hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy có nội dung mang tính định hướng, có chất lượng nghệ thuật.

- Hằng năm, tổ chức các đợt tuyên truyền phòng, chống ma túy, nhất là “Tháng cao điểm phòng, chống ma túy”. Bao gồm các hoạt động như mít tinh, các hình thức liên hoan nghệ thuật gắn với tuyên truyền phòng, chống ma túy, thi đấu thể thao với chủ đề “Thể thao đẩy lùi ma túy” tại các điểm công cộng, trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội, tạo không khí ra quân hưởng ứng tích cực trong toàn tỉnh.

b) Nội dung nhiệm vụ

- Tổ chức sáng tác những tác phẩm tuyên truyền; xây dựng các chương trình tuyên truyền về phòng, chống ma túy để cung cấp cho Đội Thông tin lưu động, tuyên truyền viên, biên tập và phát hành tài liệu tuyên truyn phòng, chng ma túy cho các xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy.

- Tổ chức các buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ; các hoạt động thi đu ththao chuyên đề về phòng, chống ma túy.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong các đợt cao điểm về phòng, chống ma túy.

c) Kinh phí thực hiện

- Từ nguồn ngân sách Trung ương phân bổ.

- Ngân sách địa phương hỗ trợ và huy động các nguồn lực khác.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Tiểu Dự án 3: “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy”

a) Mục tiêu của Tiểu Dự án

- 100% học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, giáo dục về tác hại của tệ nạn ma túy và được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

- Kiên quyết làm giảm số người nghiện tại các trường học có người nghiện ma túy, không để phát sinh người nghiện mới, tái nghiện.

- Phấn đấu đến năm 2015 có trên 90% trường học trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đạt tiêu chí “Trường học không có ma túy”, trên 90% trường học không có cán bộ, giáo viên liên quan đến tệ nạn ma túy.

b) Nội dung nhiệm vụ

- Tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng tình hình, nguy cơ của tệ nạn ma túy thâm nhập vào trường học.

- Tổ chức và cung cấp trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền và duy trì hoạt động hiệu quả của các Câu lạc bộ Tuổi trẻ về phòng, chống ma túy”.

- Biên tập, cung cấp tài liệu phục vụ việc giảng dạy và tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống ma túy cho các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh.

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên, cán bộ đoàn, hội và giáo viên cốt cán.

c) Kinh phí thực hiện:

- Từ nguồn ngân sách Trung ương phân bổ.

- Ngân sách địa phương hỗ trợ và huy động các nguồn lực khác.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Tiểu Dự án 4: “Giám sát, đánh giá thực hiện chương trình”

a) Mục tiêu của Tiểu Dự án

- Giám sát các hoạt động phòng, chống ma túy của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 và đánh giá kết quả, tác động của các hoạt động này.

- Theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Kịp thời đánh giá khách quan, toàn diện có hệ thống kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015.

b) Nội dung nhiệm vụ

- Theo dõi, giám sát định kỳ việc thực hiện các Dự án của Chương trình được giao cho các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cung cấp thông tin về đánh giá việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, tác động của Chương trình và từng Tiểu Dự án.

c) Kinh phí thực hiện:

- Từ ngân sách Trung ương phân bổ.

- Các nguồn hỗ trợ từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực khác.

d) Cơ quan quản lý: Công an tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 do Trung ương cấp.

2. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách địa phương và các nguồn lực xã hội hóa.

3. Các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI

1. Thời gian thực hiện kế hoạch từ nay đến hết năm 2015.

2. Đối tượng và địa bàn triển khai, gồm: đối tượng và địa bàn triển khai từng Tiểu Dự án.

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Xã hội hóa công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy

- Phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành các cấp ủy đảng và chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, nhất là những đơn vị, địa bàn tình hình tội phạm, tệ nạn về ma túy phức tạp.

- Huy động mọi nguồn lực xã hội, vận động nhân dân tham gia tuyên truyền, giáo dục vphòng, chống ma túy.

- Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cân đối ngân sách hỗ trợ kinh phí phục vụ thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ của các Tiểu Dự án.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ cho công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy và giám sát Chương trình

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn nghiệp vụ về phòng, chống ma túy cho lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy. Trong đó, tập trung là đội ngũ phóng viên, cán bộ cốt cán tại các trung tâm văn hóa, thể thao, các trường học và ở cơ sở.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ tham gia quản lý, giám sát, điều hành.

3. Đáp ứng các phương tiện, thiết bị, tài liệu để thực hiện kế hoạch

- Ưu tiên đáp ứng các phương tiện, thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, điều hành thực hiện các Tiểu Dự án.

- Cập nhật thường xuyên và bổ sung đầy đủ, phù hp các tài liệu tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy đối với từng loại đối tượng.

4. Cơ chế, chính sách

- Thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các Tiểu Dự án.

- Xây dựng đề cương báo cáo tiến độ thực hiện Tiểu Dự án.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các Tiu Dự án.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc)

- Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các Tiểu Dự án có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý, điu hành nội dung “Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình” của Kế hoạch này.

- Tng hợp, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 và mục tiêu, nội dung của Kế hoạch này đến Ban Quản lý Dự án Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ mục tiêu, nội dung của các Tiểu Dự án và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 chủ trì, phối hp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan hướng dẫn nghiệp vụ, dự trù kinh phí, đề xuất biện pháp triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch hàng năm.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh).

3. Các sở, ngành, đoàn thể có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện các Tiu Dự án và chđạo các bộ phận chức năng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

4. Sở Tài chính: Tổng hp dự toán của các đơn vị, đề xuất cấp có thm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh để các đơn vị tổ chức thực hiện các Tiểu Dự án theo Kế hoạch này.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chng ma túy theo các chỉ tiêu được giao của Kế hoạch này.

- Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch trên địa bàn thuộc phạm vi phụ trách.

- Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu của công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; huy động các nguồn lực khác tham gia thực hiện các Tiểu Dự án.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đưa các chỉ tiêu nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục phòng, chng ma túy thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chủ động xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- VPTT BCĐ 138/CP (báo cáo);
- C41, C56-BCA (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Thành viên BCĐ PCTP,
TNXH và XDPTTDBVANTQ tỉnh;
- S
Thông tin và Truyền thông;
- Sở V
ăn hóa, Thể thao và Du lịch;
- S
Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Tài chính;
- UBND huyện, thành phố;
- Ban Ch
đạo các huyện, thành ph;
- NC (H) 03/7.
- Lưu: VT, Ktr
1

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu23/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2014
Ngày hiệu lực04/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 23/KH-UBND thông tin tuyên truyền phòng chống ma túy giám sát Cà Mau 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 23/KH-UBND thông tin tuyên truyền phòng chống ma túy giám sát Cà Mau 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu23/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành04/07/2014
        Ngày hiệu lực04/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 23/KH-UBND thông tin tuyên truyền phòng chống ma túy giám sát Cà Mau 2014

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 23/KH-UBND thông tin tuyên truyền phòng chống ma túy giám sát Cà Mau 2014

             • 04/07/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/07/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực