Quyết định 6502/QĐ-BCA

Quyết định 6502/QĐ-BCA năm 2013 phê duyệt Dự án "Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát thực hiện Chương trình" do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6502/QĐ-BCA năm 2013 phê duyệt Dự án tuyên truyền phòng chống ma túy


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6502/QĐ-BCA

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP; Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát thực hiện Chương trình” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015, gồm 4 Tiểu Dự án với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. Mục tiêu của Dự án

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác hại của tệ nạn ma túy để tự phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống, góp phần làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội.

2. Tiếp tục kiềm chế, làm giảm số người nghiện ma túy là học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên.

3. Tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các tỉnh trọng điểm về ma túy. Bảo đảm tất cả các xã trọng điểm về ma túy đều được tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng các hình thức phù hợp.

4. Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát đánh giá Chương trình và từng Dự án trong thời gian triển khai thực hiện; xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả và tác động của Chương trình, Dự án.

II. Nội dung chủ yếu của Dự án

1. Tiểu Dự án 1: “Tăng cường hoạt động truyền thông về phòng, chống ma túy”

a) Mục tiêu của Tiểu Dự án

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về phòng, chống ma túy được chuyển tải thành tài liệu tuyên truyền tới xã, phường, thị trấn.

- Đến năm 2013 đạt trên 80% và năm 2015 đạt 100% cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách thực hiện công tác phòng, chống ma túy các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương có kiến thức chỉ đạo, hướng dẫn chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy.

- Đến năm 2015, 100% cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền ở cấp huyện và trên 70% ở xã, phường, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; 100% số điểm Bưu điện Văn hóa xã của cả nước có ít nhất 02 đến 05 tờ báo hoặc tạp chí có các chuyên trang chuyên mục tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy và 100% phóng viên các cơ quan truyền thông đại chúng từ Trung ương đến địa phương theo dõi mảng nội chính có kiến thức, kỹ năng viết và đưa tin về phòng, chống ma túy.

b) Nội dung nhiệm vụ

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác truyền thông phòng, chống ma túy. Xây dựng các hình thức, nội dung, biện pháp truyền thông phù hợp với từng địa bàn và đối tượng tuyên truyền.

- Nâng cao năng lực cho lực lượng phóng viên, tuyên truyền viên về quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động truyền thông phòng, chống và giảm thiểu các tác hại ma túy trong xã hội.

- Biên soạn tài liệu, bản tin, chuyên trang, chuyên mục, phim tài liệu; sản xuất các chương trình tuyên truyền về phòng, chống ma túy; phóng sự về các mô hình, điển hình trong công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình truyền thông của Đoàn thanh niên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các tỉnh, thành Đoàn về phòng, chống ma túy; mô hình tư vấn phòng, chống ma túy kết hợp phòng, chống tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên, chú trọng mô hình phù hợp cho nhóm thanh thiếu niên hư, chậm tiến.

- Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, qua các thiết chế văn hóa, các buổi truyền thông trực tiếp và các loại hình khác. Biên tập tài liệu tuyên truyền bằng các tiếng dân tộc thiểu số.

c) Kinh phí thực hiện

- Ngân sách trung ương: 200 tỷ đồng

- Các địa phương thực hiện Tiểu Dự án bố trí ngân sách hỗ trợ và huy động các nguồn lực khác để phấn đấu đạt các chỉ tiêu được giao.

d) Cơ quan quản lý: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Tiểu Dự án 2: “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại các địa phương trọng điểm về ma túy”.

a) Mục tiêu của Tiểu Dự án

- Mỗi năm tổ chức tối thiểu 01 lần tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm thuộc 20 tỉnh có trên 1.000 người nghiện ma túy bằng các hình thức: Biểu diễn văn nghệ tuyên truyền lưu động; chiếu bóng lưu động chuyên đề phòng, chống ma túy.

- Hằng năm, tổ chức các cuộc thi sáng tác tạo nguồn sản phẩm tuyên truyền; cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho các địa phương có nội dung mang tính định hướng, có chất lượng nghệ thuật.

- Hằng năm, tổ chức các đợt tuyên truyền phòng, chống ma túy, nhất là Tháng cao điểm phòng, chống ma túy. Bao gồm các hoạt động: Mít tinh; biểu diễn chuyên nghiệp; các hình thức liên hoan nghệ thuật gắn với tuyên truyền phòng chống ma túy; thi đấu thể thao với chủ đề “Thể thao đẩy lùi ma túy” tại các điểm công cộng, các trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội, tạo không khí ra quân trong cả nước.

b) Nội dung nhiệm vụ

- Tổ chức sáng tác những tác phẩm tuyên truyền; sản xuất các chương trình tuyên truyền về phòng, chống ma túy để cung cấp cho Đội chiếu bóng lưu động, Đội Thông tin lưu động, Thư viện công cộng; biên tập và phát hành tài liệu tuyên truyền phòng, chống ma túy cho các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn ma túy.

- Tổ chức các buổi biểu diễn văn hóa, văn nghệ; các hoạt động thi đấu thể thao; các buổi chiếu bóng lưu động chuyên đề về phòng, chống ma túy.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong các đợt cao điểm phòng, chống ma túy.

c) Kinh phí thực hiện

- Ngân sách trung ương: 30 tỷ đồng.

- Các địa phương thực hiện Tiểu Dự án bố trí ngân sách hỗ trợ và huy động các nguồn lực khác để phấn đấu đạt các chỉ tiêu được giao.

d) Cơ quan quản lý: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Tiểu Dự án 3: “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy”.

a) Mục tiêu của Tiểu Dự án

- 100% học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn các tỉnh, thành phố phức tạp về tệ nạn ma túy được tuyên truyền, giáo dục về tác hại của tệ nạn ma túy và được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

- Từng bước làm giảm số người nghiện tại những trường học có người nghiện ma túy, không để phát sinh người nghiện mới, tái nghiện.

- Phấn đấu đến năm 2015 có trên 90% trường học trên địa bàn triển khai Tiểu Dự án đạt tiêu chí “Trường học không có ma túy”, trên 90% trường học không có cán bộ, giáo viên liên quan tệ nạn ma túy.

b) Nội dung nhiệm vụ

- Tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng tình hình, nguy cơ của tệ nạn ma túy thâm nhập vào trường học.

- Tổ chức và cung cấp trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền và duy trì hoạt động hiệu quả của các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy”.

- Biên tập, cung cấp tài liệu phục vụ việc giảng dạy và tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng, chống ma túy cho các sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn triển khai Dự án.

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên, cán bộ đoàn, hội và giáo viên cốt cán.

c) Kinh phí thực hiện

- Ngân sách trung ương: 30 tỷ đồng

- Các địa phương thực hiện Tiểu Dự án bố trí ngân sách hỗ trợ và huy động các nguồn lực khác để phấn đấu đạt các chỉ tiêu được giao.

d) Cơ quan quản lý: Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Tiểu Dự án 4: “Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình”

a) Mục tiêu của Tiểu Dự án

- Xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, giám sát các hoạt động phòng, chống ma túy của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 và chỉ số đánh giá kết quả, tác động của các hoạt động này.

- Theo dõi, giám sát đầy đủ quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 của các bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố được phân công.

- Kịp thời đánh giá khách quan, toàn diện và có hệ thống kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015.

b) Nội dung nhiệm vụ

- Thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát định kỳ việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các Dự án của Chương trình được giao cho các cơ quan và các địa phương liên quan.

- Xây dựng Bộ chỉ số nhằm cung cấp thông tin định tính và định lượng đánh giá việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, tác động của Chương trình và từng Dự án.

c) Kinh phí thực hiện

- Ngân sách trung ương: 20 tỷ đồng

- Các nguồn tài trợ hợp pháp hỗ trợ thực hiện Tiểu Dự án.

d) Cơ quan quản lý: Bộ Công an

III. Kinh phí thực hiện Dự án

1. Kinh phí thực hiện Dự án là 280 tỷ đồng, do trung ương cấp từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015.

2. Kinh phí và các nguồn lực huy động từ địa phương: Các địa phương chủ động bố trí ngân sách và các nguồn lực xã hội hóa khác hỗ trợ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Dự án theo quy định của pháp luật.

3. Các nguồn tài trợ hợp pháp khác

IV. Thời gian thực hiện, đối tượng và địa bàn triển khai

1. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2012 đến 2015

2. Đối tượng và địa bàn triển khai, gồm: Đối tượng và địa bàn triển khai của từng Tiểu Dự án

V. Các giải pháp thực hiện

1. Xã hội hóa công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy

- Phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng và chính quyền, đoàn thể trong tuyên truyền phòng, chống ma túy, nhất là những đơn vị, địa phương tồn tại tình hình phức tạp về ma túy.

- Huy động mọi nguồn lực xã hội, vận động nhân dân tham gia tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy.

- Chính phủ đảm bảo tối đa khả năng đáp ứng nguồn vốn của Chương trình phục vụ thực hiện các mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ của Dự án.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tài trợ cho công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy và giám sát Chương trình:

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn về phòng, chống ma túy cho lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy. Tập trung cho đội ngũ phóng viên, cán bộ cốt cán tại các trung tâm văn hóa, thể thao, các trường học và tại cấp cơ sở.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ tham gia quản lý, giám sát, điều hành Dự án, Tiểu Dự án.

3. Đáp ứng các phương tiện, thiết bị, tài liệu để thực hiện Dự án:

- Ưu tiên đáp ứng các phương tiện, thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, điều hành thực hiện Dự án.

- Đổi mới, cập nhật và bổ sung đầy đủ, phù hợp các tài liệu tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với từng loại đối tượng.

4. Cơ chế, chính sách

- Thành lập Ban Quản lý Dự án; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý.

- Xây dựng quy trình, đề cương báo cáo tiến độ thực hiện các Tiểu Dự án.

- Có chế độ ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Dự án.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công an

- Là Cơ quan quản lý Dự án, chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt Dự án và trực tiếp quản lý, điều hành Tiểu Dự án “Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình”.

- Phối hợp với Bộ quản lý Tiểu Dự án lập kế hoạch thực hiện các nội dung, phân công các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện Dự án và tổng hợp báo cáo về kết quả thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan xây dựng, thẩm định, phê duyệt Tiểu Dự án được giao quản lý theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an lập kế hoạch thực hiện, dự toán ngân sách và đề xuất biện pháp thực hiện Tiểu Dự án trong kế hoạch hằng năm, gửi Bộ Công an để tập hợp vào kế hoạch chung của Dự án.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng quy chế, chính sách và hướng dẫn nghiệp vụ triển khai Tiểu Dự án cho các đơn vị, địa phương.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gửi cơ quan quản lý Dự án (Bộ Công an) về kết quả Tiểu Dự án theo quy định.

3. Các bộ, ngành, đoàn thể được giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện Dự án: Chỉ đạo các bộ phận chức năng, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Dự án được giao; lồng ghép với thực hiện các dự án khác để đạt hiệu quả; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy theo các chỉ tiêu được giao của Dự án.

- Phối hợp với các bộ, ban, ngành ở trung ương tổ chức thực hiện các nội dung của Dự án triển khai trên địa bàn.

- Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu của công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; huy động các nguồn lực khác tham gia thực hiện các nội dung của Dự án.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp đưa các chỉ tiêu nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Điều 2. Cơ chế quản lý, điều hành

Cơ chế quản lý và điều hành Dự án thực hiện theo Quy chế do Ban Quản lý Dự án ban hành và phù hợp quy định về quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo (để thực hiện);
- Các bộ, ngành, đoàn thể là thành viên UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Lưu: VT, C41 (C56).

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6502/QĐ-BCA

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6502/QĐ-BCA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2013
Ngày hiệu lực25/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6502/QĐ-BCA

Lược đồ Quyết định 6502/QĐ-BCA năm 2013 phê duyệt Dự án tuyên truyền phòng chống ma túy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6502/QĐ-BCA năm 2013 phê duyệt Dự án tuyên truyền phòng chống ma túy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6502/QĐ-BCA
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýTrần Đại Quang
        Ngày ban hành25/11/2013
        Ngày hiệu lực25/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6502/QĐ-BCA năm 2013 phê duyệt Dự án tuyên truyền phòng chống ma túy

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6502/QĐ-BCA năm 2013 phê duyệt Dự án tuyên truyền phòng chống ma túy

            • 25/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực