Văn bản khác 231/KH-UBND

Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nội dung toàn văn Kế hoạch 231/KH-UBND 2017 thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch qun lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu:

- Từ nay đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, song song với việc vận hành các cơ sở xử lý chất thải rắn (CTR) hiện có, tiến hành phân vùng quy hoạch chất thải rắn thông thường và chất thải rắn y tế nguy hại;

- Đóng cửa các lò đt cht thải rắn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh không đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường, hoặc có công sut nhỏ hơn quy định;

- Tiến tới thực hiện mỗi đơn vị cấp huyện có 01 bãi xử lý CTR xây dựng khoảng 01 ha.

2. Nội dung thực hiện:

a) Phân kthực hiện, điều chnh quy hoạch:

- Kthực hiện thnhất: 2017-2020;

- Kỳ thực hiện th hai: 2021-2025;

- Kthực hiện thứ ba: 2026-2030;

- Tiến độ của kỳ thứ nhất được đánh giá vào năm 2020 và kết quả các đánh giá được phản ánh trong kỳ thứ hai;

- Tiến độ của kỳ thứ hai được đánh giá vào năm 2025 và kết quả đánh giá được phản ánh trong quy hoạch điều chnh bt đầu vào năm 2025.

b) Các công việc ưu tiên triển khai đến năm 2020 (Phụ lục 1 đính kèm):

- Thúc đẩy sn xuất phân hữu cơ tại cộng đồng;

- Thúc đẩy 3R (3R: Reduce, Reuse, Recycle) thông qua các hoạt động phối hợp với các cơ sở kinh doanh kết hợp;

- Thí đim phân loại chất thải rắn tại nguồn;

- Xây dựng cơ sở xử lý CTR tại Phú Sơn và Hương Bình;

- Phối hợp với nhà máy xi măng;

- Thành lập Ban chỉ đạo Quản lý chất thải tổng hợp đthực hiện quy hoạch:

- Tài liệu hướng dẫn thực hiện quy hoạch (bao gồm: Xây dựng “Cơ sở dữ liệuÁp dụng hệ thống tài chính toàn diện”).

c) Công tác thu gom, vận chuyn và xử lý chất thải rắn:

- Chất thi rn sinh hoạt, công nghiệp, y tế thông thường: được thu gom tnơi phát sinh đến đim trung chuyển (bng xuồng) hoặc thu gom và vận chuyển trực tiếp về các khu xử lý chất thải rn theo quy hoạch của từng vùng;

- Chất thi rn thông thường ở nông thôn: được thu gom vận chuyn theo thời gian quy định đến các khu x lý (các bãi chôn lấp chất thải rắn bị ô nhiễm sẽ được xử lý đóng cửa hoặc cải tạo nâng cấp và về lâu dài toàn bộ sẽ đóng cửa khi các khu xử lý tập trung theo quy hoạch đi vào hoạt động);

- Cht thi rn xây dựng: Chđầu tư công trình chịu trách nhiệm ký hợp đng với đơn vị chức năng cung ứng dịch vụ thực hiện việc thu gom, vận chuyn đến các bãi xử lý chất thải xây dựng bảo đảm an toàn vệ sinh, môi trường:

- Phân bùn bể phốt: được đơn vị chuyên trách thu gom từ nơi phát sinh vận chuyển về các khu xử lý chất thải rắn;

- Cht thi rn y tế nguy hại và chất thải rắn công nghiệp nguy hại: phải được phân loại, bo quản, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chun về an toàn vệ sinh môi trường và theo quy định về quản lý chất thải rn nguy hại. Chnguồn thải có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị có chức năng hành nghề thu gom, vận chuyn chất thải rắn nguy hại và được xử lý tại các khu xử lý chất thải rn nguy hại;

- Từ nay đến năm 2020, sẽ xây dựng 02 khu liên hợp xử lý CTR tập trung phục vụ vùng 1SH (Khu xử lý tập trung Phú Sơn) và vùng 2SH (Khu xử lý tập trung Hương Bình); Công nghệ xử lý chủ yếu: tái chế, đt, chôn lấp hợp vệ sinh;

- Đối với các lò đt CTR hiện đang hoạt động tại các cơ sở xử lý trên địa bàn tỉnh cần tuân thủ theo các quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành hiện hành. Riêng các lò đốt đang hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường hoặc có công suất nhỏ hơn quy định thì từng bước đóng cửa để phù hợp với lộ trình đầu tư xây dựng các khu xử lý tập trung.

3. Giải pháp:

a) Tổ chức công bố quy hoạch; Lập và phê duyệt kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện quy hoạch; Lập các quy hoạch phân khu, dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, phân kỳ đầu tư, tiến độ và nguồn lực thực hiện ở từng địa phương cấp huyện, liên huyện; Huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý theo quy hoạch được duyệt;

b) Thành lập Ban chỉ đạo chất thải rắn tổng hợp của tỉnh, trong đó, giao trách nhiệm cho Sở Xây dựng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo;

c) Hướng dẫn các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy hoạch;

d) Đánh giá kết quả thực hiện các phân kỳ quy hoạch, những tn tại, khó khăn, giải pháp khắc phục;

e) Huy động vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp, nguồn vốn của tổ chức, cá nhân đủ năng lực tham gia đầu tư vào xây dựng, khai thác và quản lý các cơ sở xử lý chất thải rắn theo đúng các quy định pháp luật hiện hành;

g) Khi lập quy hoạch phân khu khu xử lý chất thải rắn tập trung phải tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp của địa phương tại khu vực quy hoạch, tạo sự đng thuận cao của nhân dân trước khi phê duyệt và thực hiện quy hoạch.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công: Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong phạm vi trách nhiệm hoặc trên địa bàn quản lý. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công của cơ quan, đơn vị nêu cụ thể nội dung thực hiện, cá nhân, đơn vị thực hiện, thời gian bắt đu, thời gian hoàn thành, cán bộ lãnh đạo được phân công theo dõi..., báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo quản lý chất thải rắn tổng hợp theo định kỳ hoặc đột xuất;

b) Chế độ kiểm tra, giám sát: Hàng năm, căn cứ tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch, UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hoặc phê duyệt kế hoạch kiểm tra để giao cho cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh thực hiện; Giao Sở Xây dựng làm đầu mối, tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, chỉ đạo thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch này;

c) Chế độ báo cáo (định kỳ 6 tháng, 01 năm): Sở Xây dựng tổng hợp tình hình thực hiện Quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện Quy hoạch; đề xuất việc điều chỉnh quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế và định hướng chiến lược của tỉnh trong từng giai đoạn; thời hạn báo cáo trước ngày 20/6 và 20/12 hàng năm;

UBND cấp huyện và các ngành có liên quan báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công về Ban chỉ đạo và Sở Xây dựng trước ngày 30/5 và 30/11 hàng năm;

d) Chế độ sơ, tổng kết: Thời gian sơ kết là 5 năm sau kỳ thực hiện thứ nhất, và tổ chức 5 năm một lần, tổng kết vào cuối kỳ quy hoạch vào năm 2030. Giao SXây dựng tham mưu UBND tỉnh để tổ chức việc sơ kết, tổng kết;

e) Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo cho việc thực hiện quy hoạch; Đồng thời có chính sách ưu đãi, khuyến khích xã hội hóa việc thu gom, vận chuyn, xử lý chất thi rn đmọi thành phần kinh tế tham gia.

(Danh mục các nhiệm vụ và phân công tổ chức thực hiện xem tại Phụ lục 2 đính kèm)

5. Quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có điều chỉnh, bổ sung kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường sự phối hợp để triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ được phân công./.

 


Nơi nhận:
- TVTU, TT.HĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh:
-
CT và các PCT UBND tnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các cơ quan
chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh;
- UBN
D các huyện, thị xã, TP Huế;
- VP: CVP và các PCVP
;
- Lưu: VT, KH, TN, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

PHỤ LỤC 1

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN
(Kèm theo Kế hoạch số: 231/KH-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Danh mục nội dung công việc

Thời gian

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Ghi chú

1. Các tiểu d án

Dự án ưu tiên 1: Thúc đy sản xuất phân hữu cơ tại cộng đồng

6/2016 - 12/2017

JET

Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND các xã, phường được chọn

Đang thực hiện

Dự án ưu tiêu 2: Thúc đẩy 3R thông qua các hoạt động phối hợp với các cơ sở kinh doanh kết hợp.

Dự án ưu tiên 3: Thí điểm phân loại chất thải tại nguồn

6/2016 - 12/2017

JET

Sở Xây dựng; Sở Công thương; Các cơ sở được lựa chọn

Đang thực hiện

2.

Dự án ưu tiên 4: Xây dựng cơ sở xử lý CTR tại Phú Sơn và Hương Bình

 

 

 

 

2.1

Lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu xử lý liên hợp Phú Sơn

9/2016

Sở Xây dựng

UBND thị xã Hương Thủy; Các đơn vị liên quan

Đã thực hin

2.2

Xây dựng bãi chôn lp rác Phú Sơn và đưa vào hoạt động

9/2016-12/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Đang thực hiện

2.3

Kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn Phú Sơn, xây dựng nhà máy

6/2016-12/2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Qun lý Khu vực phát triển đô thị

Sở Xây dựng và các Sở liên quan; UBND cấp huyện liên quan

Đã thực hiện

2.4

Lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu xử lý liên hợp Hương Bình

3/2017-10/2017

Sở Xây dựng

JET; UBND thị xã Hương Trà; Các đơn vị liên quan

Đang thực hiện

3.

D án ưu tiên 5: Phối hợp với nhà máy xi măng

 

 

 

 

3.1

Làm việc với nhà máy xử lý rác Thủy Phương (Tâm Sinh Nghĩa)

Ly mu, thực hiện phân tích thành phần tro đốt

09/2016-3/2017

JET

Sở Xây dựng; Nhà máy xử lý rác Thủy Phương (Tâm Sinh Nghĩa), Sở Tài nguyên & Môi trường

Đã thực hiện

3.2

Đánh giá kết quả phân tích thành phần tro đốt, tho luận với chuyên gia Nhật Bản.

3/2017-4/2017

JET

Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên & Môi trường

Đã thực hin

3.3

Làm việc với Nhà máy xi măng Đồng Lâm/ Nhà máy xi măng Luks (nếu thành phần tro đt phù hợp với yêu cầu của nhà máy) và kế hoạch chuyển rác đến nhà máy

9/2016- 7/2017

JET

Sở Xây dựng, Nhà máy XM Đng Lâm/Nhà máy XM Luks; Sở Tài nguyên & Môi trường

Đã thực hiện

4.

Dự án ưu tiên 6:

Thành lập Ban chỉ đạo QLCT tổng hợp để thực hiện quy hoạch

9/2016-12/2016

Sở Xây Dựng

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương; Sở NN&PTNT; Công ty cổ phần môi trường và Công trình đô thị Huế; UBND cấp huyện; các đơn vị liên quan khác.

Đã thực hiện

5.

Dự án ưu tiên 7 và 8: Tài liệu hướng dẫn thực hiện Quy hoạch, gồm:

+ Xây dựng Cơ sở dữ liệu

+ Áp dụng hệ thống tài chính toàn diện

+ 9/2016-12/2017

+ Từ 01/2018 trở đi

+ JET

+ UBND tỉnh (Thường trực: Sở Xây dựng)

S Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, SKhoa học và Công nghệ, Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương; UBND cấp huyện; Công ty CP Môi trường và công trình Đô thị Huế; UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan khác.

Đang thực hiện

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số: 231/KH-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Kỳ thc hiện

Danh mục nội dung công việc

Thời gian

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Tổng mức đầu tư nguồn (tỷ đồng)

Ghi chú

Kỳ thứ nhất: 2017- 2020

1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy định quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch quản chất thải rn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

2016

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện; Các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan

 

Đã thực hiện

2. Tổ chức công bố quy hoạch, hướng dẫn các Sở Ban ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy hoạch

2016

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện; Các Sở, ban ngành liên quan

 

Đã thực hiện

3. Thành lập Ban chỉ đạo quản lý chất thải rn tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế

2016

Sở Xây dựng

Các Sở; KHĐT; TNMT; Y tế; Tài chính; KHCN; NN&PTNT; Công thương; UBND cấp huyện

 

Đã thực hiện

4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Quy hoạch, và là đầu mối phối hợp với các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hằng năm thực hiện Quy hoạch

2016 - 2020

Sở Xây dựng

Các Sở, ban ngành, địa phương liên quan

 

 

5. Đánh giá các lò đốt hiện trạng đang hoạt động

2016 - 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND cấp huyện; Các Sở, ban ngành liên quan

 

 

6. Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi quy định về quản lý, vận hành các cơ sở xử lý rác hướng đến phải có đơn vị chuyên nghiệp thực hiện việc quản lý, vận hành từ khâu tư vấn, quản lý dự án, nghiệm thu, chuyển giao

2017

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn

 

 

7. Tham mưu UBND tỉnh phân công, phân cấp qun lý cht thải và phế liệu trên địa bàn tnh Thừa Thiên Huế

2017

SXây dựng

Các Sở, Ban ngành và UBND cp huyện

 

 

A. Chất thải rắn sinh hoạt:

 

 

 

 

 

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp nhm đảm bảo việc vận hành các bãi chôn lp, lò đt phù hợp các quy định có liên quan

2017

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện, các đơn vị liên quan

 

 

2. UBND đơn vị cấp huyện chỉ đạo đơn vị quản lý, vận hành phối hợp đơn vị tư vấn tổ chức lập quy trình vận hành bãi chôn lấp tại các địa phương có các bãi chôn lấp chất thải rắn, và giao nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện theo định kỳ có báo cáo kết quả kiểm tra.

2017- 2020

UBND cấp huyện

Sở Xây dựng (thẩm định), UBND tỉnh (phê duyệt)

 

Việc lập quy trình vận hành cần tuân thQuyết định 2037/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh

3. Xây dựng, ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyn CTR áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh

2017

UBND cấp huyện, các tổ chức kinh doanh

Sở Xây dựng (tổng hợp); Sở Tài chính (thẩm định)

 

 

4. Nhân rộng mô hình phân loại và thu gom chất thải rắn trên cơ sở kết quả của các dự án thí điểm do JICA (JET) thực hiện

2018- 2020

UBND cấp huyện

Sở Xây dựng

 

 

5. Đánh giá hiệu quả các lò đốt CTR sinh hoạt

2017- 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở ban ngành, UBND cấp huyện

 

 

6. Lập kế hoạch kiểm soát CTR phát sinh:

 

 

 

 

 

- Xây dựng chương trình sản xuất phân hữu cơ tại cộng đồng

2016- 2018

JET

Sở Xây dựng

 

 

- Xây dựng chương trình điểm tiếp nhận

2016- 2018

JET

Sở Xây dựng

 

 

- Xây dựng chính sách khuyến khích và ưu đãi đu tư cho các tchức tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý CTR trên địa bàn tỉnh

2016- 2020

Sở Kế hoạch và đầu tư

Các Sở, ban ngành, địa phương liên quan

 

 

7. Hướng dẫn cấp chng nhận đầu tư cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư thu gom, vận chuyển, xử lý CTR

2017- 2020

Sở Kế hoạch và đầu tư

Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

 

 

8. Nhân rộng, tuyên truyền thông tin, thúc đẩy việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc quản CTR

2016- 2020

UBND cấp huyện

Các cơ quan truyền thông, đơn vị cp huyện, cơ skinh doanh trên địa bàn

 

 

9. UBND các đơn vị cấp huyện tiến hành lập Kế hoạch triển khai các mô hình phân loại, thu gom. vận chuyển xử lý CTRSH

2017

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện

 

 

10. Lập kế hoạch thu gom, vận chuyển chất thải:

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, thực hiện việc xin giao đt làm dự án thu gom, vận chuyển, xử lý CTR theo quy định

- Phân bổ các nguồn lực hiện lại cho công tác thu gom, vận chuyển CTR tại các phường, xã, thị trấn

2016- 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh

 

 

2017- 2020

UBND cấp huyện

 

 

 

11. Quy hoạch phân khu, chi tiết các cơ sở xử lý chất thải và xây dựng các khu chôn lp

 

 

 

 

 

11.1. Dự án CTR tại xã Phú Sơn:

 

 

 

 

 

- Lập Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cơ sở xử lý CTR tập trung tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy

2016- 2020

Sở Xây dựng

Các Sở ban ngành, các đơn vị cấp huyện

 

 

- Xây dựng khu chôn lấp CTR số 01 thuộc Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, giai đoạn 1 tại Phú Sơn

2016- 2018

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở ban ngành, đơn vị liên quan

46,781

Đưa vào vận hành trong năm 2018

- Xây dựng Nhà máy xử lý CTR tập trung tại xã Phú Sơn (kêu gọi đầu tư)

2018- 2019

BQL khu vực Phát triển đô thị (bên mời thầu)

Các Sở ban ngành, đơn vị liên quan

Phụ thuộc vào công nghệ xử lý của nhà máy

Đưa vào vận hành cuối 2019, đầu 2020

- Dự án đu tư xây dựng Khu chôn lấp số 02 thuộc Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, giai đoạn 1 tại Phú Sơn

2019- 2021

Ban QLDA ĐTXD DDCN làm chủ đầu tư

Các Sở ban ngành, UBND thị xã Hương Thủy

 

 

11.2. Dự án CTR tại xã Hương Bình:

 

 

 

 

 

- Lập Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500, xây dựng cơ sở xử lý CTR tập trung ti xã Hương Bình, thị xã Hương Trà

2017- 2020

Sở Xây dựng

Các Sở ban ngành, các đơn vị cấp huyện

 

 

- Xây dựng bãi chôn lp Hương Bình (giai đoạn 1) thuộc D án Xử lý triệt để ô nhim môi trường do rác thi sinh hoạt tại các khu vực trng điểm trên địa bàn tỉnh

2018- 2019

Ban QLDA ĐTXD dân dụng và công nghiệp tỉnh

Các Sở ban ngành, Thị xã Hương Trà

85,790

 

12. Dự án đầu tư lò đốt chất thải rn sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rn Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

2017- 2018

HEPCO

Các Sở ban ngành, UBND huyện Phú Lộc

9,882

 

13. Dự án Di di các hdân tại Bãi chôn lấp chất thi rn Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

2017- 2018

UBND huyện Phú Lộc

Sở Kế hoạch và Đu tư

28,707

 

14. Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống nước rỉ rác và bãi chôn lấp số 02 Thủy Phương

2017

HEPCO

Các Sở ban ngành, UBND TX Hương Thủy

22.349 tỷ đồng, gồm: Hạng mục ci tạo: 12.365 tỷ đồng; Hạng mục hệ thống xử lý nước rỉ rác: 9,984 tỷ đồng

Đưa vào vận hành 12/2017

15. Xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển tro đốt đến nhà máy xi măng (nếu thành phần tro đốt phù hợp với yêu cầu của nhà máy)

2016- 2017

JET

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường

 

JET đang tìm kiếm cơ hội để hợp tác

16. Kiểm tra công tác đóng cửa các Bãi chôn lấp đúng quy trình theo kế hoạch ban hành

2017- 2030

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Xây dựng; Các Sở ban ngành; Các đơn vị cấp huyện

 

Triển khai đóng cửa khi Bãi chôn lấp đầy bãi (đối với Bãi Lộc Thủy đóng cửa các ô chôn lấp đầy)

- BCL Thủy Phương (TX Hương Thủy);

- BCL Lộc Thủy (Huyện Phú Lộc);

- BCL Phong Thu (Huyện Phong Điền);

- BCL Quảng Lợi (Huyện Quảng Điền);

- BCL Tứ Hạ (TX Hương Trà);

- BCL Hồng Thượng (Huyện A Lưới);

- BCL Hương Phú (Huyện Nam Đông)

17. Nghiên cứu chuyển giao việc vận hành các bãi chôn lp hiện nay do UBND các huyện thực hiện cho các đơn vị chuyên nghiệp vận hành

2017- 2020

HEPCO

UBND cấp huyện, S Tài nguyên & Môi trường, Sở tài chính, các đơn vị liên quan

 

 

B. Cht thải nguy hại (chất thải công nghiệp, chất thải y tế, chất thi nông nghiệp):

 

 

 

 

 

1. Đánh giá hiệu qucác lò đốt CTR nguy hại

2017- 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở ban ngành, UBND cấp huyện

 

 

2. Xây dựng hệ thống báo cáo, kiểm kê và đăng ký chất thải nguy hại cùng cán bộ chuyên trách

2016- 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở ban ngành liên quan: Các đơn vị cấp huyện; Cơ sở kinh doanh trên địa bàn

 

 

3. Kiểm tra, giám sát xây dựng hệ thống đốt chất thải y tế nguy hại đảm bảo vệ sinh môi trường

C. Các cht thải khác (Chất thải xây dựng, phân bùn btự hoại, chất thải từ mưa lũ):

 

 

 

 

 

1. Xây dựng bãi chôn lp chất thải xây dựng (mỗi địa phương có 01 ha)

2017- 2020

Sở Xây dựng

Các đơn vị cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn

 

 

2. Nhân rộng dịch vụ thu gom đối với mỗi loại chất thải

2017- 2020

UBND cấp huyện

Các đơn vị cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn

 

 

3. Sơ kết 5 năm sau kỳ thực hiện thứ nhất: Đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện kỳ thứ nhất; Xem xét hiệu quả của các dự án ưu tiên: Thúc đẩy sản xuất phân hữu cơ tại cộng đồng; Thúc đẩy 3R thông qua các hoạt động phối hợp với các cơ sở kinh doanh kết hợp phân loại CTR tại nguồn để nhân rộng; Những tồn tại, cần khắc phục.

2020

Sở Xây dựng

Các Sở, ban ngành, địa phương liên quan

 

 

Kỳ thứ hai: 2021- 2025

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công của kỳ thứ nhất.

2021- 2025

Sở Xây dựng

Các Sở, Ban, ngành liên quan; Các đơn vị cấp huyện; Các tổ chức kinh doanh

 

 

2. Nhân rộng các dự án ưu tiên đã thí điểm

2021- 2025

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện; Các Sở, ban ngành liên quan

 

 

3. Rà soát lại giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTR áp dụng chung trên địa bàn toàn tỉnh

2021-2025

Sở Tài chính

Sở Xây dựng; UBND cấp huyện, các tổ chức kinh doanh

 

 

4. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đóng cửa các bãi chôn lấp đầy bãi và không đảm bảo vệ sinh môi trường

2021- 2025

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Xây dựng: Các Sở ban ngành; Các đơn vị cấp huyện

 

 

5. Đánh giá hiệu qu các lò đốt CTR sinh hoạt, CTR nguy hại

2017

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng

UBND cấp huyện

 

 

6. Nhân rộng dịch vụ thu gom các chất thải khác (chất thi xây dựng, phân bùn btự hoại, bùn thải thoát nước, chất thải mưa lũ)

2021- 2025

Sở Xây dựng

Các đơn vị cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn

 

 

7. Tổng hợp, rà soát đối với các mục tiêu theo Quy hoạch được phê duyệt và Quy định quản lý

2021- 2025

Sở Xây dựng

UBND cấp huyện; Các Sở, ban ngành liên quan

 

 

8. Xây dựng bãi chôn lấp Hương Bình (giai đoạn 2) thuộc Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh

2021- 2025

 

Các Sở ban ngành, Thị xã Hương Trà

Dự kiến kinh phí khoảng 120,4 tđồng

 

9. Xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn Hương Bình

2021- 2025

 

 

Phụ thuộc vào công nghệ xử lý của nhà máy

 

10. Tiếp tục nhân rộng công tác tuyên truyền, thông tin, thúc đẩy việc nâng cao nhận thức cng đồng trong việc quản lý CTR

2021- 2025

UBND cấp huyện

Các đơn vị cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn

 

 

11. Sơ kết kỳ thực hiện thứ hai: Đánh giá quá trình thực hiện, nêu những vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện (có xét đến sự thay đi của Quy hoạch đô thị, nếu ), điều chỉnh Quy hoạch bắt đầu năm 2025

2025

UBND cấp huyện

Các Sở, ban ngành, địa phương liên quan

 

 

Kỳ thứ ba: 2026 - 2030

1. Đánh giá kết quả của kỳ thực hiện thứ hai

2026

Sở Xây dựng

Các Sở, ban ngành liên quan; UBND cấp huyện

 

 

2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công của các kỳ trước

2026- 2030

Sở Xây dựng

Các S, ban ngành liên quan; UBND cấp huyện

 

 

3. Rà soát lại giá dịch vụ thu gom, vn chuyển CTR

2026- 2030

SXây dựng

SXây dựng; Các đơn vị cấp huyện; Tchức kinh doanh trên địa bàn

 

 

4. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đóng cửa các bãi chôn lấp đầy bãi và không đảm bảo vệ sinh môi trường

2026- 2030

Sở Tài chính

Sở Xây dựng; Các Sở ban ngành; Các đơn vị cấp huyện

 

 

5. Tiếp tục nhân rộng dịch vụ thu gom các chất thải khác (chất thải xây dựng, phân bùn bể thoại, bùn thải thoát nước, chất thải mưa 10)

2017- 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn

 

 

6. Tiếp tục công tác truyền thông rộng rãi, thúc đẩy việc nâng cao nhận thức ra cộng đồng trong việc quản lý CTR địa phương

2026- 2030

Sở Xây dựng

Các đơn vị cấp huyện, cơ sở kinh doanh trên địa bàn

 

 

7. Tổng kết, đánh giá thực hiện Quy hoạch

2030

UBND cấp huyện

Các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, Các tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh

 

 

8. Tổ chức lập Quy hoạch cho thời kỳ sau năm 2030

2028- 2030

Sở Xây dựng

Các Sở, ban ngành, địa phương liên quan

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 231/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu231/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2017
Ngày hiệu lực09/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 231/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 231/KH-UBND 2017 thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 231/KH-UBND 2017 thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu231/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Phương
        Ngày ban hành09/11/2017
        Ngày hiệu lực09/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 231/KH-UBND 2017 thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 231/KH-UBND 2017 thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế

           • 09/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực