Văn bản khác 2322/KH-UBND

Kế hoạch 2322/KH-UBND năm 2013 thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2322/KH-UBND 2013 quản lý nhà nước về thanh niên thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2322/KH-UBND

Thành phố Hồ CMinh, ngày 16 tháng 5 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2013

Căn cứ Quyết định s 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về P duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020;

Căn c Quyết định s 6028/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2020 và Công văn số 221/BNV-CTTN ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nội vụ về thực hiện một s nhiệm v trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013;

Ủy ban nhân dân thành phố đề ra kế hoạch thực hiện công tác quản nhà nước về thanh niên năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai tổ chức thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định s 6028/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của y ban nhân dân thành phố giai đoạn 5 năm Công văn số 221/BNV-CTTN ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nội vụ về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực qun lý nhà nước về thanh niên năm 2013;

- Hoàn thiện tổ chc bộ máy thc hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại các s, ban, ngành, quận, huyện. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chc chuyên trách qun nhà nước về công tác thanh niên kiến thức kỹ năng quản lý hành chính, tổ chc triển khai thực hiện cơ chế chính sách về thanh niên và công tác thanh niên;

- soát các chế đ, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện chính sách thu hút phát triển trí thức trẻ, ưu tạo nguồn nhân lực trẻ, có cht lượng cao cho đội ngũ cán bộ công chc nhà c ti cơ sở.

II. NỘI DUNG THC HIỆN

1. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lưc phát triển thanh niên Việt Nam Chương trình phát triển thanh niên thành ph giai đoạn 2011 – 2020

- Xây dựng kế hoch 5 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định s 6028/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 ca Ủy ban nhân dân thành phố.

- Sở Nội vụ phối hợp với Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 – 2020.

2. Tổng kết đánh giá việc thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 và Nghị đnh 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên đối với thanh niên thành ph

a) Sở Nội vụ phối hp với Thành Đoàn, S Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố t chc Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 06 năm triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 Nghị định s 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ v hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Thanh niên theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 199/VPCP-PL ngày 7 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính ph.

b) Tiếp tục khảo sát, đánh giá tình hình thanh niên tại địa phương làm s đề xuất, kiến nghị với cp thẩm quyn xây dựng chính sách cho thanh niên và chương trình phát triển thanh niên tại địa phương.

c) Rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến các quyền nghĩa vụ đối với thanh niên tại địa phương, trên s đó báo cáo đề xuất với y ban nhân dân thành phố hoàn thiện chế, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn thành ph.

3. Hoàn thiện tổ chức, bộ máy thực hiện nhim vụ quản nhà nước về công tác thanh niên

- Đối với sở, ban ngành: phân công cán bộ, công chc đủ phẩm cht và năng lực làm đầu mối tham mưu cho Thủ trưởng quan, đơn v trong việc ban hành và thực hin cơ chế, chính sách đối với thanh niên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Đối với quận, huyện: soát, kiểm tra nhân s phụ trách công tác thanh niên tại Phòng Nội vụ theo quy định tại Điều 2 Thông s 04/2011/TT-BNV ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ tổ chc biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cp tỉnh, cấp huyn về công tác thanh niên.

- Đối với cp phường, xã, thị trấn: phân công cho công chc giữ chc danh Văn phòng Thống thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên đa bàn thành phố.

- Tăng cường kiểm tra việc thc hiện nhiệm vụ quản nhà nước v công tác thanh niên tại các s, ban, ngành thành phố.

4. Tập huấn nghiệp vquản nhà nước vcông tác thanh niên

a) Tổ chc tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên:

- Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30 tháng 12 năm 2011 theo Quyết định số 2474/QĐ-TTg.

- Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định s 6028/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành ph.

- Kế hoạch 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

b) T chc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản nhà nước về công tác thanh niên một s kỹ năng thực hành công v cho cán b, công chc ca các sở, ban, ngành, quận, huyện trực tiếp làm công tác thanh niên; lãnh đạo đoàn thanh niên trong các đơn vị hành chính s nghiệp trên đa bàn thành phố theo Kế hoạch s 3617/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của y ban nhân dân thành phố về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản nhà nước về Công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chc làm công tác thanh niên giai đoạn 2011-2015.

Năm 2013 tập trung tập hun nghiệp vụ cho các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chc của các sở, ban, ngành trực tiếp tham mưu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với thanh niên công tác thanh niên;

- Lãnh đạo, công chc thuộc Phòng Nội vụ trực tiếp làm công tác thanh niên tại các quận-huyn trên địa bàn thành phố;

- Bí thư Phó Bí thư Đoàn quận - huyện;

- thư hoặc Phó Bí thư; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch y ban nhân dân phường - xã, thị trn;

- Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn.

5. Về chế độ, chính sách đối với thanh niên

a) Triển khai thực hin chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến theo Quyết định s 40/2011/QĐ- TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ ng Chính ph, báo cáo cho Bộ Nội vụ theo quy định.

b) soát, bổ sung điều chỉnh Quyết định s 299/QĐ-UB-NC ngày 26 tháng 01 năm 1994 ca y ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về chc danh Tổng ph trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông theo hướng quy định biên chế cho chức danh tr thanh niên bổ sung một s chế độ chính sách đối với Tổng phụ trách đội, tr lý thanh niên ở các trường phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện.

c) Nghiên cu đề xuất chính sách thu hút, khuyến khích trí thức trẻ về công tác tại các xã.

6. Công tác kim tra, đánh giá kết qu thc hiện nhim vụ quản lý nhà nước về thanh niên

- Tổ chc kim tra tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát trin thanh niên thành phố giai đoạn 2011-2015 ở một số sở, ban, ngành và quận, huyện theo nội dung phân công tại Quyết định số 6028/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho Bộ Nội vụ theo quy định.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIN

1. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhim thực hiện các nội dung của kế hoch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhim xây dựng tổ chc triển khai kế hoch theo các nội dung trên phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị và địa phương.

3. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm các quan đơn vị thực hiện báo cáo nhiệm vụ qun nhà nước v ng tác thanh niên thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Bộ Nội vụ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Sở Nội vụ (2b);
- Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Các Sở ban ngành thành phố;
- UBND các quận - huyện;
- VPUB: CPVP; Phòng VX, THKH;
- Lưu VT, (Ng.T) P.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2322/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2322/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2322/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2322/KH-UBND 2013 quản lý nhà nước về thanh niên thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2322/KH-UBND 2013 quản lý nhà nước về thanh niên thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2322/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực16/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 2322/KH-UBND 2013 quản lý nhà nước về thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2322/KH-UBND 2013 quản lý nhà nước về thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

         • 16/05/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/05/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực