Văn bản khác 2355/KH-UBND

Kế hoạch 2355/KH-UBND năm 2015 triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2355/KH-UBND đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý 2015 2025 Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2355/KH-UBND

Kon Tum, ngày 09 tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015 - 2025

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tưng Chính phủ về phê duyệt Đán đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025; Quyết định số 1543/QĐ-BTP ngày 24/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đán đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 (sau đây gọi tt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai Đ án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Triển khai kịp thời, hiệu qucác nhiệm vụ và giải pháp đđạt được mục tiêu của Đề án đã được Thủ tướng Chính phphê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015, tạo điều kiện để đối tượng được trợ giúp pháp lý hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý với chất lượng ngày càng tốt hơn.

- Xác định rõ các nhiệm vụ cụ th, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan; tchức có liên quan trong việc triển khai các giải pháp của Đ án.

2. Yêu cầu:

- Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đcác nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Đ án.

- Các hoạt động của Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của các ngành, địa phương và tchức có liên quan trong việc triển khai Đề án.

- Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa cơ quan, tchức có liên quan trong việc triển khai hiệu quả Đ án.

II. NỘI DUNG.

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt về việc triển khai Đề án.

Giới thiệu, quán triệt các nội dung liên quan đến Luật Trợ giúp pháp lý và Đề án

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015.

2. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý đ có phương án xử lý theo điểm a khoản 1 mục II Đ án.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

3. Xây dựng Đề án sắp xếp vị trí, việc làm của các công chức, viên chức Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước phù hợp với nội dung Đề án: Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, nhu cầu tr giúp pháp lý, điều kiện xã hội hóa công tác trợ giúp pháp lý trình UBND tỉnh.

- Đơn vị chtrì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2016.

4. Công tác truyền thông về tr giúp pháp lý, thiết lập và duy trì đường dây nóng về tr giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Kon Tum; Đài PT- TH tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tr giúp pháp lý đ xây dựng chương trình, kế hoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bn quy pháp pháp luật về tr giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015 và hàng năm.

6. Xây dựng dự toán kinh phí cho hoạt động trợ giúp pháp lý địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Triển khai thi hành Luật Tr giúp pháp lý (sửa đổi).

- Đơn vị chủ trì: y ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: S Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Tiếp tục triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách h tr pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 đã được ban hành.

- Đơn vị ch trì: S Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: S Tài chính và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

9. Sơ kết thực hiện Đ án.

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh tchức sơ kết thực hiện Đán tại địa phương, báo cáo Bộ Tư pháp tổng hợp chung.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

10. Tổng kết thực hiện Đ án.

- Đơn vị chủ trì: UBND tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện Đề án tại địa phương, báo cáo Bộ Tư pháp tổng hợp chung.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025.

III. T CHỨC THỰC HIỆN.

1. Các cơ quan được phân công nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệm chđộng tchức thực hiện nhiệm vụ được phân công. Việc thực hiện phải đảm bảo chất lượng, nội dung và thời gian yêu cầu

2. Trên cơ s Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm bsung, điều chỉnh kế hoạch công tác năm của đơn vị mình làm căn cứ triển khai thực hiện; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) đđược hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ tư pháp (để b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh c/đạo);
- Các S: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông.
- Trung tâm TGPL tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu VT-NC4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Xuân Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2355/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2355/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2015
Ngày hiệu lực09/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2355/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2355/KH-UBND đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý 2015 2025 Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2355/KH-UBND đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý 2015 2025 Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2355/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLại Xuân Lâm
        Ngày ban hành09/10/2015
        Ngày hiệu lực09/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2355/KH-UBND đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý 2015 2025 Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2355/KH-UBND đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý 2015 2025 Kon Tum

           • 09/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực