Văn bản khác 238/KH-UBND

Kế hoạch 238/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 238/KH-UBND 2019 phòng chống dịch bệnh động vật tiêm phòng vắc xin gia súc Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT VÀ TIÊM PHÒNG VẮC XIN GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐA BÀN TNH THANH HÓA NĂM 2020

Thực hiện Công văn số 7725/BNN-TY ngày 15/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2020. Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, nhất là công tác khống chế, đẩy lùi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích: Chủ động ngăn chặn, phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh mới, đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe người dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

1.2. Yêu cầu

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thú y và văn bản hướng dẫn thi hành luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo, phối hợp chặt ch, đồng bộ gia các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và huy động được toàn dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng, chng dịch bệnh; tổ chức giám sát, phát hiện sớm, chính xác, kịp thời tình hình dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho 100% gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng theo quy định.

II. NỘI DUNG THC HIỆN

2.1. Công tác thông tin tuyên truyền

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Thực hiện tuyên truyền thường xuyên trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, Báo văn hóa đời sống, Hệ thống Đài phát thanh xã, phường, thị trấn để nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.

2.2. Công tác đào tạo, tập huấn

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thú y từ tỉnh đến cơ sở, lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch đặc biệt là tuyến cơ sở, chủ cơ sở chăn nuôi, chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sn, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công tác phòng, chống dịch.

2.3. Công tác tiêm phòng vắc xin

Tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh theo Thông tư số 07/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, hướng dẫn của Cục Thú y và các quy định hiện hành, đảm bảo 100% gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm được tiêm vắc xin phòng bệnh.

a) Thời gian tiêm phòng

Tổ chức tiêm đồng loạt các loại vắc xin phòng bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh theo 02 đợt chính:

- Tiêm phòng đợt 1 vào tháng 3, tháng 4 năm 2020.

- Tiêm phòng đợt 2 vào tháng 8, tháng 9 năm 2020.

Ngoài các đợt tiêm phòng chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung liên tục cho gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm phòng chính và số gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm mới phát sinh, đến tui tiêm phòng.

b) Đi tượng tiêm, các bệnh bắt buộc tiêm phòng

- Đối với đàn trâu, bò, dê:

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tiêm vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đi với lợn:

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn, tụ huyết trùng lợn trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tiêm vắc xin lở mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống, các loại lợn trại giống, trang trại, gia trại. Khi có dịch thực hiện tiêm phòng toàn bộ gia súc mẫn cảm với bệnh trong vùng dịch và vùng bị uy hiếp.

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh tai xanh: Thực hiện tiêm vắc xin tai xanh cho đàn lợn ở vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại, gia trại, lợn nái, đực giống.

+ Tiêm vắc xin phòng bệnh lép tô, phó thương hàn lợn ở những vùng có nguy cơ cao.

- Đi với đàn chó, mèo: Tổ chức tiêm phòng vắc xin dại cho toàn bộ đàn chó, mèo thuộc diện tiêm phòng.

- Đối với gia cầm:

+ Tiêm vắc xin Newcastle, dịch tả vịt, tụ huyết trùng gia cầm cho đàn gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm H5N1 cho đàn gia cầm ở vùng nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các trang trại, gia trại gia cầm, cơ sở con giống.

2.4. Công tác vệ sinh tiêu độc, kh trùng

Thực hiện tổng vệ sinh cơ giới, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, cơ sở kinh doanh, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, sản phẩm động vật, phương tiện vận chuyển, dụng cụ giết mổ và các chợ buôn bán gia súc, gia cầm tiêu diệt mầm bệnh trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

2.5. Giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ các cấp để tổ chức giám sát dịch bệnh đến tận thôn, bản, hộ chăn nuôi, nhằm sớm phát hiện dịch bệnh trên địa bàn.

- Định kỳ lấy mẫu kiểm tra để phát hiện kịp thời sự lưu hành của các loại virus: Cúm gia cầm, Dịch tả lợn Châu Phi, Lmồm long móng, Tai xanh; đồng thời, lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng để xác định mức độ bảo hộ của vắc xin phòng bệnh.

- Kiểm tra, lấy mẫu chẩn đoán xét nghiệm khi có gia súc, gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân để chẩn đoán, xác minh dịch bệnh và áp dụng ngay các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp, không để lây lan ra diện rộng.

2.6. Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh

Đẩy mạnh công tác xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh phù hợp với quy định tại Thông tư số 14/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tình hình thực tế của tỉnh, đặc biệt là xây dựng các cơ sở, vùng chăn nuôi bò sữa an toàn dịch bệnh theo Công văn số 5881/BNN-TY ngày 13/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT nhm nâng cao giá trị sản xuất chăn nuôi, hướng tới xuất khẩu.

2.7. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm dịch tận gốc đối với động vật và sản phẩm động vật; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn; xlý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật chưa qua kiểm dịch thú y.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ tại các cơ sgiết mổ gia súc, gia cầm để kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật tại các chợ, cơ sở giết mổ, kinh doanh, buôn bán, sơ chế động vật và sản phẩm động vật; các cơ sở ấp nở gia cm, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm.

2.8. Khi có dịch xảy ra

Khi có dịch xảy ra căn cứ vào mức độ, quy mô, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh có trong Danh mục các bệnh phải công bố dịch, cơ quan Thú y các cấp tham mưu thực hiện công bdịch và thực hiện đầy đủ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

2.9. Thanh kiểm tra công tác phòng chống dịch

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động đối với công tác thú y trên địa bàn tỉnh như: Quản lý sử dụng vật tư, vắc xin, hóa chất và kiểm tra, đánh giá các cơ sấp nở, giết mổ, sơ chế, chế biến kinh doanh thực phẩm; nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm có nguồn gốc từ động vật để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển, kinh doanh thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong thú y của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng chất lượng; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

2.10. Chuẩn bị vật tư, hóa chất phòng, chống dịch

Chuẩn bị đầy đủ các loại trang thiết bị, bảo hộ, vật tư, hóa chất sát trùng, vắc xin dự phòng phục vụ cho công tác bao vây, khống chế khi có tình huống dịch bệnh xảy ra theo quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KHOẠCH

Kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020 được bố trí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

IV. TCHỨC THC HIỆN

4.1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật tại các đơn vị.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình tnh, Báo Thanh Hóa triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh động vật, về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật để nhân dân chđộng áp dụng thực hiện có hiệu quả; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thú y cơ sở.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y tổ chức giám sát, lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, đột xuất để phát hiện dịch bệnh, tham mưu các giải pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh; bố trí cán bộ chuyên môn thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 24/24 tại các trạm, chốt kiểm dịch để kịp thời phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh. Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác phòng chng dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh, trình duyệt theo quy định.

- Tổ chức, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

4.2. Sở Tài chính: Chtrì thẩm định dự toán kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; đồng thời, tham mưu cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên phục vụ hoạt động phòng chống dịch theo quy định; kiểm tra việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản tại các đơn vị.

4.3. Sở Công thương: Thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường để có giải pháp vừa bảo đảm lưu thông, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch tránh gây bất ổn về thị trường trong nước.

4.4. Sở Y tế: Ch trì, phi hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh các loại dịch bệnh lây nhiễm từ động vật sang người, đảm bảo sức khỏe cộng đồng; cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

4.5. Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, nắm tình hình buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là nhng trường hợp nhập lậu, nghi nhập lậu; phi hợp với các lực lượng chức năng kịp thời bắt gi, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động, răn đe nhằm chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp với các ngành trong kim tra công tác phòng, chống dịch, kiểm dịch động vật, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; cử cán bộ tham gia trực tại chốt kiểm dịch, tổ kiểm dịch liên ngành theo quyết định của UBND tỉnh.

4.6. S Tài nguyên Môi trường: Phối hợp với SNông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương giám sát và xử lý môi trường tại các khu vực có dịch nguy hiểm đi với gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và khu vực tiêu hủy gia súc, gia cầm, động vật thủy sản theo quy định.

4.7. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Thanh Hóa và các cơ quan thông tin đại chúng thông tin kịp thời, chính xác cho người dân về tác hại của các loại dịch bệnh và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

4.8. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tnh: tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra, kim soát biên giới, cửa khẩu và trên biển theo chức năng, nhiệm vụ; phi hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, trên biển kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các vụ việc nhập lậu động vật, sản phm động vật.

4.9. Cục Quản lý thị trường: Tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật và các sản phẩm động vật trái phép.

4.10. Các s, ngành có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp để triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

4.11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong gia đình và cộng đồng xã hội.

4.12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn biện pháp phòng chống trên hệ thống truyền thanh của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản; chú trọng hướng dẫn các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và vận động người chăn nuôi chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh.

- Chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng theo quy định; cân đối, bố trí nguồn kinh phí, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, vắc xin dự phòng để phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch và tiêm phòng; phân công lực lượng phụ trách địa bàn chđạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu vc xin trên địa bàn đăng ký với Chi cục Chăn nuôi Thú y trước các đợt tiêm phòng để cung ứng đầy đủ số lượng, đúng chủng loại, kịp thời các loại vắc xin phục vụ công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn đảm bo đúng quy định, hiệu quả, đạt kế hoạch và chỉ tiêu được giao.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, quản lý chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản; tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản tới tận thôn, bản, hộ gia đình, phát hiện sớm dịch bệnh; tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp bao vây, chng dịch hiệu quả theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Yêu cu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích và yêu cầu đặt ra./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Thường trực: Tỉnh
ủy, HĐND tnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Thành viên BCĐ phòng ch
ng dịch tnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph
;
- Chi cục Thú y Thanh H
óa;
- Lưu: VT, NN. (571.2019)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Đức Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 238/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu238/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2019
Ngày hiệu lực20/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 238/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 238/KH-UBND 2019 phòng chống dịch bệnh động vật tiêm phòng vắc xin gia súc Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 238/KH-UBND 2019 phòng chống dịch bệnh động vật tiêm phòng vắc xin gia súc Thanh Hóa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu238/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành20/11/2019
        Ngày hiệu lực20/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 238/KH-UBND 2019 phòng chống dịch bệnh động vật tiêm phòng vắc xin gia súc Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 238/KH-UBND 2019 phòng chống dịch bệnh động vật tiêm phòng vắc xin gia súc Thanh Hóa

           • 20/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực