Văn bản khác 240/KH-UBND

Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2017 về thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo 508/TB-VPCP về nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố trong thời gian tới do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 240/KH-UBND 2017 thực hiện 508/TB-VPCP nhiệm vụ giải pháp phát triển Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/KH-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI THÔNG BÁO SỐ 508/TB-VPCP NGÀY 31/10/2017 VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ TRONG THỜI GIAN TỚI

Ngày 31/10/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 508/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội. Triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Cụ thể hóa, triển khai xây dựng một số cơ chế đặc thù theo các nội dung kiến nghị của Thành phố đã được Thủ tướng chấp thuận về chủ trương, đưa các cơ chế đặc thù này đi vào thực tế cuộc sống trên cơ sở phù hợp với thực tiễn quản lý, phát triển của Thành phố và quy định của pháp luật hiện hành.

- Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự hướng dẫn, chỉ đạo của các Bộ ngành Trung ương; Phát huy kết quả đã đạt được, hạn chế các tồn tại trong thời gian qua, toàn Thành phố tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tạo nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ từng nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề ra bước đi, lộ trình, xây dựng giải pháp, cơ chế thực hiện phù hợp làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực.

- Xác định và phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc tham gia xây dựng một số cơ chế, giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, chỉ đạo.

- Chủ động tham mưu, đề xuất một số giải pháp để Thành phố chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

II- NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 7 nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới của thành phố Hà Nội.

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội căn cứ 07 nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để tham mưu việc hoạch định chính sách phát triển, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của Thành phố trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

b) Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ 07 nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tham mưu đề xuất thực hiện theo ngành và lĩnh vực quản lý; định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương.

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 07 nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đối với Thành phố, định kỳ 6 tháng và 01 năm báo cáo UBND Thành phố.

2. Triển khai thực hiện các nội dung đề xuất, kiến nghị của Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương (thực hiện theo Bảng phân công nhiệm vụ ban hành kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian triển khai, tổ chức thực hiện:

- 07 nhiệm vụ, giải pháp: Thực hiện thường xuyên, liên tục;

- 19 nhiệm vụ cụ thể: xây dựng Kế hoạch triển khai trong năm 2017 và tổ chức thực hiện từ năm 2018 các cơ chế, chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thực hiện thường xuyên.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, các Sở, ngành, các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện; tham mưu, đề xuất UBND Thành phố giải quyết hoặc đề xuất giải quyết khó khăn vướng mắc; định kỳ 03 tháng tng hp tình hình thực hiện

3. Thủ trưởng các Sở, ngành và đơn vị được phân công chủ trì thực hiện có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc với UBND Thành phố và qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, ngành liên quan;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành của Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, các PCVP; TKBT, TH, ĐT, KT, KGVX, NC;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

(kèm theo Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

STT

NỘI DUNG CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

TIẾN ĐỘ

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1

2

3

4

5

6

1

UBND Thành phố báo cáo Danh mục dự án cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (điểm 1, Mục III của Thông báo s 508/TB- VPCP)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính

Đề xuất, báo cáo Danh mục cụ thể các dự án đầu tư công nhóm A nguồn vốn ngân sách Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ủy quyền cho Thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư

Tháng 12/2017

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề nghị của Hà Nội trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công (điểm 1, Mục III của Thông báo s 508/TB-VPCP)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Đề xuất, kiến nghị nội dung cần xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất hoàn chỉnh dự án Luật Đầu tư công

Thực hiện theo Kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng

2

Về việc thành phố Hà Nội làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp sau sắp xếp, cổ phần hóa

(giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xử lý kiến nghị của thành phố Hà Nội trong quá trình hoàn thiện Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp - điểm 2, Phần III của Thông báo số 508/TB-VPCP)

Sở Tài chính

Các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan

- Thống kê, lập Danh mục các doanh nghiệp do thành phố Hà Nội làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước sau sắp xếp, cổ phần hóa; báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

(Danh mục các doanh nghiệp Thành phố giữ vai trò đại diện chsở hữu vn nhà nước sau cổ phần hóa phải có các nội dung chủ yếu sau: Tên doanh nghiệp; Các công ty con, công ty liên kết (nếu có); Số lượng, vị trí, quy mô sử dụng đất của các địa điểm có quyền quản lý, sử dụng đất (của doanh nghiệp, các công ty con, công ty liên kết); Giá trị doanh nghiệp (ước tính); Tỷ lệ vn nhà nước sau cổ phần hóa (dự kiến); Sự cần thiết giữ vai trò đại diện chủ sở hữu).

Báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/12/2017

 

 

 

- Đề xuất phương án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, nghiên cứu. (Đề án phải có các nội dung chủ yếu sau: Tên cơ quan chuyên trách; Mô hình quản lý của Thành phố đối với cơ quan chuyên trách; Mô hình tổ chức của cơ quan chuyên trách (chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, số lượng cán bộ, nhân viên); Tiến độ triển khai việc thành lập)

Báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/12/2017

Về quản lý, sử dụng số tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố

(điều tiết theo đúng quy định tại điểm k và điểm m, khoản 1 Điều 37 của Luật Ngân sách nhà nước để đầu tư các dự án đường sắt đô thị (không sử dụng cho các công trình khác), đảm bảo công khai minh bạch, không thất thoát tài sản nhà nước; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực hiện - điểm 2, phần II của Thông báo số 508/TB-VPCP)

Sở Tài chính

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội

Hằng năm, trên cơ sở Kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố để lập dự toán số tiền thu được và làm thủ tục điều tiết theo quy định để đầu tư các dự án đường sắt đô thị (không sử dụng cho các công trình khác);

Báo cáo hàng tháng

- Tổ chức tổng hợp, thống kê, trình Ủy ban nhân dân Thành phố định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực hiện.

Định kỳ theo tiến độ triển khai

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản

3

Về việc quản lý, điều hành và sử dụng quỹ dự trữ tài chính của Thành phố Hà Nội; tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố nhưng chưa bố trí vốn trong phạm vi kế hoạch đầu tư công trung hạn hoặc đã được bố trí vốn nhưng cần bổ sung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện (thời gian tạm ứng không quá 36 tháng)

(Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội theo hướng thành phố Hà Nội được áp dụng tương tự cơ chế của thành phố Hồ Chí Minh tại Nghị định số 48/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 - điểm 3, phần III của Thông báo số 508/TB-VPCP)

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan

Xây dựng Cơ chế quản lý, điều hành và sử dụng quỹ dự trữ tài chính của Thành phố Hà Nội; tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố nhưng chưa bố trí vốn trong phạm vi kế hoạch đầu tư công trung hạn hoặc đã được bố trí vốn nhưng cần bổ sung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện (thời gian tạm ứng không quá 36 tháng), báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Tài chính xem xét, trình Chính phủ.

Báo cáo UBND Thành phố về Kế hoạch triển khai trước ngày 20/12/2017.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản

 

4

Về sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp để đầu tư cải tạo, xây dựng, nâng cấp các chợ đã xuống cấp, không có điều kiện kêu gọi xã hội hóa

(Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất phương án thí điểm xử lý phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017.

Sở Tài chính

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan

Lập danh mục và đề xuất Phương án thí điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp để đầu tư cải tạo, xây dựng, nâng cấp các chợ đã xuống cấp, không có điều kiện kêu gọi xã hội hóa, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Tài chính xem xét, nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Phương án thí điểm phải có những nội dung chủ yếu sau: Tên dự án (địa điểm, quy mô sử dụng đất, xây dựng) và chủ đầu tư thực hiện dự án; Tổng mức đầu tư dự kiến; Khả năng cân đi, btrí vốn; Tiến độ thực hiện)

Hoàn thành Kế hoạch triển khai trong tháng 12/2017

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản

 

5

Về đề nghị giải ngân vốn ODA theo tiến độ thực hiện và tiến độ cấp vốn của nhà tài trợ nước ngoài

(Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, kiến nghị cơ chế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017 - điểm 5, Phn II của Thông báo s 508/TB-VPCP)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan

Lập Danh mục dự án đang triển khai và các dự án sẽ triển khai trong thời gian tới, phương án giải ngân vốn ODA theo tiến độ thực hiện và tiến độ cấp vốn của nhà tài trợ nước ngoài, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong tháng 12 năm 2017

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản

 

6

Về phát triển quỹ nhà ở xã hội theo nguyên tắc cân đối tỷ lệ tổng thể với quy mô nhà ở thương mại trên toàn địa bàn Thành phố để hình thành các khu đô thị nhà ở xã hội tập trung, đồng bộ

(Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tc, giao Thành phố chọn thí điểm một số công trình, dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định - điểm 6, Phần III của Thông báo số 508/TB-VPCP).

Sở Xây dựng

Các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan

Lập Danh sách thí điểm một số công trình, dự án hình thành các khu đô thị nhà ở xã hội tập trung đồng bộ; danh mục các dự án khu đô thị quy mô trên 10ha điều chuyển diện tích đất hoặc thực hiện bằng tiền đối với diện tích xây dựng nhà ở xã hội theo nguyên tắc cân đối tỷ lệ tổng thể với quy mô nhà ở thương mại trên toàn địa bàn Thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, trình Thủ tướng Chính phủ.

(Danh sách thí điểm một số công trình, dự án hình thành các khu đô thị nhà ở xã hội tập trung phải có các nội dung chủ yếu sau: Địa điểm, quy mô sử dụng đất, quy mô xây dựng; Slượng nhà ở xã hội dự kiến; Cơ cấu, tỷ lệ, hình thức sử dụng nhà ở xã hội; Đối tượng sử dụng nhà ở xã hội; Khả năng đáp ứng, khớp ni hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu vực; Tổng mức đầu tư dự kiến; Nguồn vốn và khả năng bố trí vốn; Tiến độ thực hiện).

Xong trước ngày 20/12/2017

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng

 

7

Về việc thực hiện thí điểm cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư

(Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương; cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện thủ tục chỉ định nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện dự án theo quy định tại Luật Đu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ - điểm 7, phần III của Thông báo số 508/TB- VPCP)

Sở Xây dựng

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan

Lập danh mục dự án, đề xuất việc chỉ định nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện dự án, xác định quyền li và nghĩa vụ của nhà đầu tư, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Hoàn thành trong tháng 12 năm 2017

Thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết theo thẩm quyền về tỷ lệ lợi nhuận định mức của chủ đầu tư dự án nhưng tối đa không quá 10% lợi nhuận định mức (không bao gồm phí lãi suất tiền vay để thực hiện dự án) - điểm 7, phần III của Thông báo số 508/TB-VPCP

Cho phép thành phố Hà Nội được áp dụng cơ chế đặc thù xác định tin sử dụng đất, thu nộp tiền sử dụng đất khi Nhà đầu tư ký hợp đồng bán nhà tái định cư cho các hộ dân và cho phép Nhà đầu tư bán nhà ra thị trường (nếu sau 9- 12 tháng Thành phố không mua)

(Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, đề xuất tạo điều kiện cho thành phố Hà Nội theo tinh thần của Nghị quyết s11-NQ/TW ngày 6 tháng 01 năm 2012 của Bộ Chính trị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 11 năm 2017 - điểm 7, phần III của Thông báo số 508/TB-VPCP)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở: Xây dựng, Tài chính

Xây dựng cơ chế đặc thù xác định tiền sử dụng đất, thu nộp tiền sử dụng đất khi Nhà đầu tư ký hợp đồng bán nhà tái định cư cho các hộ dân và cho phép Nhà đầu tư bán nhà ra thị trường (nếu sau 9-12 tháng Thành phố không mua), báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Tài chính xem xét, nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Hoàn thành trong tháng 11/2017

 

Chỉ đạo chung

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng

 

8

Về việc đầu tư dự án nhà ga T3, T4 sân bay Quốc tế Nội Bài phục vụ du khách đi và đến Hà Nội

(Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải xác định phạm vi quy hoạch sử dụng đất, lập phương án đầu tư và b trí vn để thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để đầu tư mở rộng nhà ga T3, T4 - điểm 8, phần III của Thông báo số 508/TB-VPCP)

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở kế hoạch và đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn

Phối hợp với với Bộ Giao thông vận tải để xác định ranh giới diện tích đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để đầu tư mở rộng nhà ga T3, T4

Theo tiến độ triển khai của Bộ Giao thông vận tải

Chỉ đạo chung

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Chủ tịch Nguyễn Đc Chung

Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng (chỉ đạo tổ chức thực hiện GPMB, tạo quỹ đất sạch)

Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng (chỉ đạo phối hợp xác định phạm vi ranh giới đất)

 

9

Về đề xuất chỉ định nhà đầu tư thực hiện một số gói thầu tư vấn đối với những công trình cấp bách hoặc những dự án lập quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch ngành có tính chất đặc thù.

(Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lựa chọn nhà đầu tư đối với một số trường hợp đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định - điểm 9, phần III của Thông báo số 508/TB-VPCP).

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Lập Danh mục một số trường hợp cần chỉ định nhà đầu tư thực hiện một số gói thầu tư vấn của công trình cấp bách hoặc dự án lập quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch ngành có tính chất đặc thù, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ

Hoàn thành trong tháng 12/2017 và lập Danh mục hàng năm vào tháng 1 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng

 

10

Về đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xóa nợ thuế đối với một số trường hợp không có điều kiện để thu

(Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chtrương, giao Bộ Tài chính tổng hợp để xử lý chung sau khi Quốc hội thông qua - điểm 11, phần III của Thông báo số 508/TB-VPCP).

Cục Thuế Thành phố

Sở Tài chính

Rà soát, lập Danh mục, xác định số lượng tiền thuế, hiện trạng, nguyên nhân và trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Tài chính tổng hợp, đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xóa nợ thuế đối với một số trường hợp không có điều kiện để thu;

Liên hệ chặt chẽ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý sau khi được Quốc hội thông qua.

Hoàn thành trong tháng 12/2017

Chỉ đo tổ chức thực hiện:

Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản

 

11

Về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh

(Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xác định nội dung và quy mô đầu tư Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia; Bộ Xây dựng sớm có ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội khu vực huyện Đông Anh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2017, làm cơ sở để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai lập, phê duyệt các quy hoạch xây dựng có liên quan - điểm 13, phần III của Thông báo số 508/TB-VPCP).

Sở Kế hoạch và đầu tư

Sở Quy hoạch Kiến trúc

Phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhà đầu tư để lập, phê duyệt các quy hoạch xây dựng có liên quan sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định nội dung, cơ chế đầu tư và Quy mô đầu tư Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia và sau khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội khu vực huyện Đông Anh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ.

Theo tiến độ triển khai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng

 

12

Về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tổ hợp Trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại 148 Giảng Võ, quận Ba Đình, Dự án Khu đô thị tại Mễ Trì và Dự án khu đô thị Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh:

(Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan, nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại khu vực số 148 Giảng Võ đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 12 tháng 4 năm 2017, để báo cáo Bộ Chính trị theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 128/VPCP-TKBT ngày 14 tháng 01 năm 2017 - điểm 14, phần III của Thông báo số 508/TB- VPCP)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

 

Phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại khu vực số 148 Giảng Võ, Dự án Khu đô thị tại Mễ Trì và Dự án khu đô thị Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh.

Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, phối hợp với Nhà đầu tư đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để báo cáo Bộ Chính trị theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 128/VPCP-TKBT ngày 14/01/2017

Theo tiến độ thực hiện của Bộ Xây dựng;

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng

 

13

Điều chỉnh quy mô dân số và điều chỉnh ranh giới nghiên cứu quy hoạch dự án Khu đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm và dự án khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm. (Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc, giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội bảo đảm đúng quy định tại Khoản 6 Mục 3.2 Phần III Tổ chức thực hiện của Quy định quản lý kèm theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời bảo đảm ngun tắc đồng bộ giữa quy mô dân s (sau khi bổ sung) với các định hướng tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật, xã hội có liên quan - điểm 15, phần III của Thông báo số 508/TB-VPCP)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Viện Quy hoạch xây dựng HN

Nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội (theo ủy quyền và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ) trên cơ sở điều chỉnh quy mô dân số và điều chỉnh ranh giới nghiên cứu quy hoạch dự án Khu đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm và dự án khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm.

Báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20/12/2017

 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng

 

14

Về việc thống nhất quản lý nhà nước về nước sạch trên địa bàn Thành phố về một đầu mối là Sở Xây dựng: (Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phi hợp với các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2017)

Sở Nội vụ

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan

Đề xuất Đề án thống nhất quản lý nhà nước về nước sạch trên địa bàn Thành phố về một đầu mối là Sở Xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ

Hoàn thành trong tháng 12/2017

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng

 

15

Về việc phân cấp quản lý y tế cơ sở về cấp huyện quản lý

(Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất xlý cụ thể theo tinh thần của Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các sự nghiệp công lập, Trung tâm y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 - điểm 19, phần III của Thông báo số 508/TB-VPCP)

Sở Nội vụ

Sở Y tế

Đề xuất cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, Trung tâm y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Nội vụ

Hoàn thành trong tháng 12/2017

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý

 

16

Về việc thành phố Hà Nội thuê phần mềm theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP; thuê trọn gói trung tâm cung cấp dịch vụ; quy định về giá thuê đối với các dịch vụ này: (Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Hà Nội chủ động triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định tại Nghị quyết 36a/NQ-CP và Quyết định 80/2014/QĐ-TTg Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, Hiệp hội và các doanh nghiệp công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 102/2009/NĐ-CP - đim 20, phần III của Thông báo số 508/TB-VPCP)

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan

Đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai việc thuê phần mềm theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP; thuê trọn gói trung tâm cung cấp dịch vụ; quy định về giá thuê đối với các dịch vụ này

Trong tháng 12 năm 2017

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý

 

17

Về các kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật đất đai; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp; Luật Du lịch; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về hướng dẫn Luật đầu tư; Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật nhà ở và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

(Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu kiến nghị của Thành phố trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật - điểm 21, phần III của Thông báo số 508/TB-VPCP)

Sở Tư pháp

các đơn vị có liên quan

(1) Xây dựng báo cáo tổng thể các đề xuất, kiến nghị của Thành phố, báo cáo UBND Thành phố; (2) Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành chức năng trong việc đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố

Nội dung (1) thực hiện xong trong tháng 12/2017

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Phó Chủ tịch Lê Hồng n

 

18

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm Chủ tịch không luân phiên Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ - điểm 22, phần III của Thông báo s 508/TB-VPCP)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan

Xây dựng kế hoạch và đề xuất làm việc với UBND các tỉnh, thành phố thuộc Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ để thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2018

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

19

Về việc tổ chức đăng cai các giải thể dục thể thao quốc tế: (Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, Thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành và cơ quan liên quan trong việc đăng cai các giải thể thao quốc tế, bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện. Huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện - điểm 23, phần III của Thông báo số 508/TB-VPCP).

Sở Văn hóa và Thể thao

các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông

Hằng năm đề xuất kế hoạch triển khai cụ thể việc tổ chức đăng cai các giải thể dục thể thao quốc tế, việc bảo đảm các điều kiện cần thiết, huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hằng năm

Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 240/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu240/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 240/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 240/KH-UBND 2017 thực hiện 508/TB-VPCP nhiệm vụ giải pháp phát triển Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 240/KH-UBND 2017 thực hiện 508/TB-VPCP nhiệm vụ giải pháp phát triển Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu240/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 240/KH-UBND 2017 thực hiện 508/TB-VPCP nhiệm vụ giải pháp phát triển Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 240/KH-UBND 2017 thực hiện 508/TB-VPCP nhiệm vụ giải pháp phát triển Hà Nội

           • 11/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực