Văn bản khác 2448/KH-UBND

Kế hoạch 2448/KH-UBND năm 2017 về thực hiện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2448/KH-UBND 2017 xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2448/KH-UBND

Điện Biên, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH VỀ TIẾN BỘ TRONG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Kết luận số 96-KL/TW ngày 07/4/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ.

2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lao động; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nhằm củng cố và nâng cao năng lực của tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc thực hiện tốt các chính sách pháp luật về lao động và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

3. Phấn đấu đến năm 2020, quan hệ lao động trong doanh nghiệp ổn định, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được cải thiện; trình độ tay nghề và ý thức kỷ luật lao động của người lao động được nâng cao; tranh chấp lao động giảm, không để xy ra đình công trong doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Thực hiện có hiệu quả và thiết thực công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp dân doanh bằng nhiều hình thức phù hợp, trực tiếp đến người lao động, người sử dụng lao động; có kế hoạch b trí kinh phí từ ngân sách địa phương, kinh phí của doanh nghiệp và các nguồn kinh phí hp pháp khác phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động theo Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến 2012, trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Triển khai thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó tập trung vào các nội dung như: tuyển dụng, sử dụng lao động, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau, thai sản, an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và thường xuyên xảy ra tranh chấp lao động; củng cố lực lưng thanh tra lao động phù hợp với số lượng doanh nghiệp thực tế tại địa phương; thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết các vưng mc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp xy ra hoặc tranh chấp kéo dài dẫn đến đình công.

3. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết đình công không đúng trình tự pháp luật quy định; tăng cường vai trò trung gian hòa giải và giải quyết tranh chấp lao động thông qua thương lượng.

4. Đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, nhất là doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; kiện toàn, củng cố và đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn các cấp, nhất là công đoàn trong các doanh nghiệp.

5. Hỗ trợ, tư vấn cho người lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội, pháp luật về công đoàn. Triển khai các hoạt động nâng cao trình độ học vấn, ý thức pháp luật của người lao động, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động và bảo vệ quyền, lợi ích hp pháp của người lao động.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bố trí trong định mức chi thường xuyên theo phân cấp về quản lý ngân sách hiện hành, được cấp có thẩm quyền giao cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động, đổi mới hình thức tuyên truyền, làm chuyển biến ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động theo Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2020 tỉnh Điện Biên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và bảo him xã hội, tập trung có trọng tâm, trọng điểm vào những nội dung thường xảy ra tranh chấp và những doanh nghiệp còn nhiều hạn chế trong việc chấp hành pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội,

- Tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo và nâng cao trình độ, tay nghề của người lao động, đẩy mạnh đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, phối hợp giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu của thị trường lao động, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.

- Phối hợp các sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp kéo dài dẫn đến đình công.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đối với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về tình hình thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Đề xuất các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh có tiềm năng, thế mạnh để sử dụng hợp lý lực lượng lao động tại chỗ, điều hòa cung cầu lao động và phát triển kinh tế - xã hội hài hòa giữa các địa phương trong tỉnh.

3. S Tài chính

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu đề xuất bố trí ngân sách tỉnh cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch,

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh và Hội doanh nhân Cựu chiến binh kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở hằng năm tổ chức công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đi chúng về pháp luật lao động và chính sách mới của Nhà nước.

6. Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện công tác tuyên truyền về pháp luật lao động với các hình thức phù hợp.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho người lao động.

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ người lao động và nhân dân trên địa bàn.

7. Công an tỉnh

Phối hợp với các ngành chức năng nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại các cơ quan, doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ cư trú, hoạt động của người nước ngoài, nhất là số lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời các trường hợp xâm hại an ninh trật tự.

8. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người tham gia, đảm bảo cho người lao động tiếp cận được đầy đủ thông tin về chính sách bảo hiểm. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu, lộ trình thực hiện bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, bảo hiểm y tế toàn dân.

- Triển khai thực hiện và chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội của người lao động.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, phát hiện và đề nghị xử lý kịp thời các hành vi nợ, gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong các doanh nghiệp.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, pháp luật về Bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Phân công các cơ quan thường xuyên theo dõi, kịp thời phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, Hội doanh nhân Cựu chiến binh và các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không đ tranh chp kéo dài dn đến đình công hoặc làm ảnh hưởng đến quyn và lợi ích của người lao đng và người sử dụng lao động.

10. Đề nghLiên đoàn Lao động tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện có  hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

- Triển khai thực hiện chương trình phát triển đoàn viên công đoàn và thành lập tổ chức công đoàn những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, nhất là doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; kiện toàn, củng cố và đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn các cấp, nhất là công đoàn trong các doanh nghiệp.

- Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho người lao động; chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động thực hiện đối thoại tại nơi làm việc và phi hp tổ chức hội nghị người lao động, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Triển khai các hoạt động nâng cao trình độ học vấn, ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động.

- Phân công công chức thường xuyên theo dõi và kịp thời phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, Hội doanh nhân Cựu chiến binh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động.

11. Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh và Hội doanh nhân Cựu chiến binh.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong các doanh nghiệp.

- Thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.

- Phân công công chức thường xuyên theo dõi và kịp thời phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, kịp thời chỉ đạo; đồng thời, định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tng hp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH (b/c);
-TT. Tỉnh ủy (b/c);
-TT.HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Tuy
ên giáo Tnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Liên minh HTX, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, Hội doanh nhân Cựu chiến binh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, KGVX(LVC)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2448/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2448/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2017
Ngày hiệu lực28/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2448/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2448/KH-UBND 2017 xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2448/KH-UBND 2017 xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2448/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành28/08/2017
        Ngày hiệu lực28/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2448/KH-UBND 2017 xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2448/KH-UBND 2017 xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp Điện Biên

           • 28/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực