Văn bản khác 2448/KH-UBND

Kế hoạch 2448/KH-UBND triển khai công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2013

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2448/KH-UBND năm 2013 công tác phòng chống AIDS ma túy mại dâm TPHCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2448/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2013

Thực hiện Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015; Kế hoạch số 07/KH-UBQG-BCA ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 101/TB-VP ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ về kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Căn cứ Kế hoạch số 3247/KH-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về hành động phòng chống HIV/AIDS của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2011 - 2015; Quyết định số 6448/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch số 3937/KH-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Ủy ban nhân dân thành phố đề ra Kế hoạch phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là chính quyền xã, phường, thị trấn; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố.

2. Tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, tổ chức mại dâm, tội phạm đưa phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài bán dâm; ngăn chặn có hiệu quả ma túy, nhất là ma túy tổng hợp xâm nhập vào thành phố. Nâng tỷ lệ giải quyết việc làm cho người tái hòa nhập cộng đồng đạt 70%; khống chế tỷ lệ tái nghiện không quá 30% số người sau cai tái hòa nhập cộng đồng và không quá 70% đối với người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; giải quyết cơ bản tình hình phức tạp về ma túy tại các địa bàn trọng điểm (các phường 6, 12, 14 quận 8; phường 15 quận 10; xã Bà Điểm huyện Hóc Môn), kiềm chế không để hình thành, phát sinh mới các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng số lượng xã, phường, thị trấn không có ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố.

3. Phối hợp, lồng ghép việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm với công tác phòng, chống tội phạm trên cùng một địa bàn và gắn với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Công tác chỉ đạo:

- Tổ chức tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới và Chương trình hành động số 49-CtrHĐ/TU ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị.

- Tổ chức triển khai rà soát, thống kê và công bố tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, ma túy và tệ nạn xã hội ở địa bàn phường, xã, thị trấn, quận, huyện phục vụ yêu cầu xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị theo quy định tại Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 và Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị.

- Tập trung kiện toàn quy hoạch các ngành nghề kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” ở các quận, huyện nhằm chấn chỉnh, lập lại trật tự trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội; đồng thời, không ngừng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Đoàn, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội từ thành phố đến quận - huyện, đặc biệt nâng cao trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội của phường, xã, thị trấn.

- Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của một số mô hình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện có hiệu quả để rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo triển khai nhân rộng.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại các địa bàn trọng điểm.

2. Công tác tuyên truyền phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm:

a) Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống phát thanh cố định tại xã, phường thị trấn; hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại cơ sở thông qua các hình thức văn hóa - văn nghệ, các hoạt động thể dục - thể thao, hoạt động du lịch, nhất là tại các địa phương được xác định là địa bàn trọng điểm về ma túy, mại dâm.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục duy trì và hoàn thiện các mô hình trợ giúp cho người bán dâmngười đang hoạt động mại dâm hoàn lương được tái hòa nhập cộng đồng thông qua việc hỗ trợ giải quyết việc làm, giúp đỡ học nghề gắn với các chương trình an sinh xã hội tại địa phương; tổ chức các chương trình giáo dục, tư vấn tâm lý... thông qua các đội nhóm, câu lạc bộ sinh hoạt; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ người mại dâm hoàn lương tại cộng đồng và những người đang hoạt động mại dâm mong muốn được hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2013 - 2015.

c) Công an thành phố phối hợp với các Sở - ngành, Đoàn thể thường xuyên vận động toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, nhất là đối tượng chủ chứa, môi giới tổ chức hoạt động mại dâm có đường dây kể cả trong và ngoài nước; kịp thời đưa ra tổ dân phố, khu phố để kiểm điểm, phê bình nghiêm khắc đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ lợi dụng hoạt động mại dâm hoặc có biểu hiện biến tướng, trá hình hoạt động mại dâm, không thực hiện đúng cam kết, để xảy ra tệ nạn mại dâm tại cơ sở do mình quản lý.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch thực hiện chương trình “Phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên”, “Xây dựng trường học không có tệ nạn ma túy”; phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

đ) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể thành phố tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; chú trọng tổ chức các hoạt động phong trào thiết thực, có chiều sâu ở địa bàn cơ sở, ở cơ quan, đơn vị, trường học, khu phố, tổ dân phố và hộ gia đình như: phong trào toàn dân phát hiện, tố giác người vi phạm và phạm tội về ma túy, mại dâm; tổ chức Hội nghị tuyên dương các gương điển hình tiên tiến về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm... trong đó, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng đoàn viên, hội viên.

e) Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ và các tầng lớp nhân dân tại địa phương về công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; tổ chức tuyên truyền, giáo dục theo giới, theo diện đối tượng có nguy cơ cao về ma túy, mại dâm, nhất là đối tượng sinh viên, học sinh và thanh niên lao động nhập cư ở các quận, huyện tại các ký túc xá, khu công nghiệp, khu chế xuất…

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tập trung xây dựng phường, xã, thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm; chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an thực hiện tốt việc xây dựng hộ, nhóm hộ, tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư; đồng thời làm tốt công tác giáo dục, cảm hóa và giải quyết hỗ trợ việc làm cho các đối tượng vi phạm pháp luật, các đối tượng nghiện ma túy hồi gia, số chị em phụ nữ hoàn lương ổn định cuộc sống, không để đối tượng xấu lợi dụng.

3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm:

a) Công an thành phố:

- Chủ trì phối hợp các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện đẩy mạnh công tác đấu tranh chuyển hóa tuyến, địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy, mại dâm trên cơ sở lồng ghép mở rộng việc thực hiện thí điểm công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố.

- Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, các tổ chức hoạt động mại dâm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và trong “Tháng cao điểm phòng, chống ma túy”; phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển ngăn chặn tình trạng thẩm lậu ma túy vào thành phố và trung chuyển sang các địa phương, quốc gia khác.

- Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Tòa án nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, đảm bảo đúng pháp luật, đặc biệt là các vụ án lớn, gây bức xúc trong dư luận, trong đó, chọn các vụ án điển hình để tổ chức đưa ra xét xử lưu động trên địa bàn dân cư nhằm răn đe tội phạm.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh sản xuất các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, không để tội phạm lợi dụng sơ hở để tổ chức điều chế, chiết xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn thành phố.

- Chủ động phối hợp với các Đoàn kiểm tra liên ngành và các ban ngành, đoàn thể trong quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh trái phép thuốc tân dược gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất ma túy, các hoạt động tổ chức sử dụng ma túy trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ có điều kiện.

b) Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan thành phố theo phạm vi, địa bàn đảm trách, chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan khu vực cảng biển, ven biển, cảng hàng không đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân viên, quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Triển khai các biện pháp nắm tình hình, thường xuyên rà soát, xác lập hồ sơ các tuyến địa bàn trọng điểm, các tổ chức, băng nhóm chuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp để có kế hoạch phối hợp xác minh hoặc xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Tổ chức tốt công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu tân dược, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, phòng ngừa ngăn chặn kịp thời việc sử dụng tiền chất vào mục đích bất hợp pháp.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực hành lang tiếp giáp, khu vực cửa khẩu cảng, nơi neo đậu của các tàu nước ngoài đặc biệt là tàu Trung Quốc, tàu đến từ các quốc gia Châu Phi và tàu đến từ các nước Đông Nam Á, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng hoạt động liên quan đến ma túy, mại dâm.

4. Công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong công tác cai nghiện tập trung, phối hợp phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; tổ chức tốt công tác quản lý, giáo dục và giải quyết việc làm cho người nghiện ma túy tại các trường, trung tâm cai nghiện; phối hợp các ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể quản lý, giúp đỡ, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Phối hợp Công an thành phố hướng dẫn và tổ chức rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy để có căn cứ đánh giá sát hợp thực trạng và có biện pháp tổ chức điều trị cai nghiện phù hợp, hiệu quả.

Tổ chức thực hiện công tác cai nghiện tự nguyện có thu phí tại các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; phối hợp Sở Y tế, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

b) Sở Y tế (Thường trực Ủy ban phòng, chống AIDS thành phố) tổ chức quản lý chặt chẽ đúng quy định việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; triển khai mở rộng Đề án điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại 2 điểm chính (quận Gò Vấp, quận Tân Bình) và 6 điểm phụ (quận 1, quận 5, quận 7, quận 10, quận 12 và quận Bình Tân) nhằm giảm thiểu tác hại do ma túy gây ra và từng bước triển khai thu phí xã hội hóa đối với việc điều trị bằng thuốc Methadone. Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất trong lĩnh vực y tế.

c) Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố tổ chức tốt công tác quản lý, giáo dục và giải quyết việc làm cho người nghiện ma túy, công tác phòng, chống AIDS tại các trường, trung tâm cai nghiện ma túy do Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố quản lý.

5. Công tác phòng, chống HIV/AIDS:

Sở Y tế thành phố nghiên cứu triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại kết hợp công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; mở rộng chương trình 100% bao cao su, tăng số lượng cơ sở dịch vụ nhạy cảm tham gia vào chương trình, tăng tính sẵn có của bao cao su phòng lây nhiễm HIV qua đường tình dục, triển khai đặt bao cao su trong phòng ngủ tất cả các khách sạn, các cơ sở y tế, các dịch vụ giải trí nhạy cảm; đẩy mạnh hoạt động thu gom bơm kim tiêm bẩn nhằm góp phần mang lại sự văn minh, sạch đẹp, an toàn cho cộng đồng.

Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch thực hiện xã hội hóa một số dịch vụ liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS (bảo hiểm y tế trong chăm sóc điều trị HIV/AIDS, thu phí dịch vụ tham vấn xét nghiệm HIV...). Tiếp tục mở rộng hoạt động quản lý, chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS tại tuyến phường, xã, thị trấn.

Lựa chọn và duy trì hiệu quả các mô hình tham vấn, xét nghiệm HIV thông qua các hoạt động tham vấn cá nhân, tham vấn nhóm và tham vấn cặp bạn tình nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng cao, hiệu quả và dễ tiếp cận với từng nhóm đối tượng khác nhau, góp phần dự phòng lây truyền HIV trong cộng đồng.

6. Hoàn thiện văn bản pháp luật:

- Sở Tư pháp phối hợp các Sở - ngành liên quan rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm… tổng hợp các nội dung quy định có sự mâu thun, chồng chéo hoặc chưa sát hợp với thực tế để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bãi bỏ hoặc đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành Trung ương điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung, hướng dẫn các quy định quản lý nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương tổ chức thực hiện.

- Công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các Sở - ngành liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố, đã được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tại Công văn số 6483/VP-VX ngày 22 tháng 8 năm 2012 và Công văn số 7626/VP-VX ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Sở - ngành, Đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch gắn với việc thực hiện các chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

2. Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố về kinh phí thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2013 để phân bổ cho các Sở - ngành, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận, huyện để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở Tài chính kịp thời hướng dẫn cụ thể về chế độ quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định của Bộ Tài chính và bộ, ngành liên quan.

3. Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, 01 năm, các Sở - ngành, Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, gửi về Công an thành phố (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thành phố), Sở Y tế (Thường trực Ủy ban phòng, chống AIDS thành phố) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố) để tổng hợp.

4. Giao Công an thành phố, Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định, trình Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an ; Bộ Y tế;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng thường trực PCMT-Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ
Việt Nam thành phố ;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Sở - ngành và Đoàn thể thành phố;
- Thành viên BCĐ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội thành phố;
- Thành viên Ủy ban phòng, chống AIDS TP;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV;
- Lưu:VT, (VX-TC) An.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2448/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2448/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2448/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2448/KH-UBND năm 2013 công tác phòng chống AIDS ma túy mại dâm TPHCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2448/KH-UBND năm 2013 công tác phòng chống AIDS ma túy mại dâm TPHCM
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2448/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 2448/KH-UBND năm 2013 công tác phòng chống AIDS ma túy mại dâm TPHCM

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2448/KH-UBND năm 2013 công tác phòng chống AIDS ma túy mại dâm TPHCM

         • 24/05/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/05/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực