Văn bản khác 2467/KH-UBND

Kế hoạch 2467/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2467/KH-UBND 2019 đấu tranh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2467/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy tại Văn bản s3897-CV/TU ngày 09/5/2019 về triển khai Chỉ thị s12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ,

Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Trong đó, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nht là người đứng đu và cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg .

- Đề ra giải pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, tạo môi trường phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg; xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay.

- Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Thanh tra, kiểm tra, xử lý, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có liên quan đến dịch vụ cho vay, cầm đồ, đòi nợ trên địa bàn tỉnh có thể bị các đối tượng lợi dụng để hoạt động. Đồng thời, tháo gnhững khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng, đảm bảo người dân được tiếp cận nguồn vốn, hạn chế “tín dụng đen”, không để tình hình liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Cơ quan thường trực chủ động tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Tổ chức nắm tình hình, rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, cầm đồ, huy động vốn với lãi suất cao bất thường, tham gia hụi, họ, biêu, phường có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để nắm tình hình, chủ động phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm, gắn với triển khai có hiệu quả Đề án 2 về “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chng tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chđạo Công an các huyện, thành phố chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thành lập các tổ công tác liên ngành do lực lượng Công an làm nòng cốt, tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm theo quy định.

- Siết chặt việc cấp Giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ; kiên quyết xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở vi phạm.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, gắn với đu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia hụi, họ, biêu phường, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 và các văn bản hướng dẫn liên quan về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tliên quan đến cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vỡ hụi, họ.... và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; lập hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

- Trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến tội phạm “tín dụng đen” nhằm xử lý triệt để, tận gốc các đối tượng phạm tội, tránh bỏ lọt tội phạm, nhất là đối với các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lớp nhân dân.

- Nghiên cứu đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành các chính sách mở rộng, đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; phát triển các công ty tài chính, tổ chức tài chính với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân để góp phần ngăn chặn “tín dụng đen”.

- Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn theo hướng thuận lợi để mọi tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý trước pháp luật, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung. Chỉ đạo hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

- Chấp hành nghiêm quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan; đẩy nhanh tiến độ trả lời các yêu cầu của cơ quan điều tra về giám định tài chính, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan đến “tín dụng đen”.

3. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập liên quan đến hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự, các quy định về cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, các quy định về xử phạt hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tổ chức triển khai và theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường và các văn bản pháp luật liên quan.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự; hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức khác trong công tác thi hành các bản án, quyết định liên quan đến việc vay, mượn dân sự.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Công chứng viên, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động công chứng để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các vụ việc liên quan “tín dụng đen” bị phát hiện, xử lý; đưa tin, bài về kết quả phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng chức năng, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, cụm công nghiệp; kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động “tín dụng đen” cho cơ quan Công an và phối hợp phòng ngừa, đu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt đng “tín dụng đen”.

- Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, không cho đăng tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép có liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thu hồi sim rác (sim đăng ký thuê bao không đúng quy định); thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi về kho số viễn thông đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”, vay ngang hàng, vay trực tuyến không đúng theo quy định của pháp luật.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đặc biệt ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, khu vực nông thôn, cụm công nghiệp,...

- Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương ngăn chặn, bóc gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo, tờ rơi có nội dung liên quan đến “tín dụng đen” và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ.

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ; cung cấp thông tin của doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sự liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; phối hợp tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh.

7. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tăng cường quản lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, du học sinh, công nhân, người lao động ngoài tỉnh về chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay; hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng; không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng; thường xuyên thông tin cảnh báo, kịp thời có cơ chế, chính sách, biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.

- Thông tin rộng rãi, kịp thời về hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chng tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc, thực hiện các đề án chuyn hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn...; vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”, các đối tượng nghi vấn đòi nợ với các hành vi đổ chất bẩn, chất thải, gây mất an ninh, trật t. Kịp thời xử lý bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo dán, treo trên tường, cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, nơi công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ làm nh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.

- Thành lập các Tổ công tác liên ngành theo đề nghị của Công an tỉnh và Công an huyện, thành phố để kiểm tra, xử lý nghiêm (thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh) các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ và cơ sở kinh doanh có nghi vấn hoạt động “tín dụng đen”; xử lý những biển hiệu, biển quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen” vi phạm quy định về quảng cáo và Điều 5 Luật Các tổ chức tín dụng; xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, cơ sở, tổ chức hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

- Chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh đúng quy định. Chỉ đạo, kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với các cơ sở kinh doanh có điều kiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Chỉ đạo lực lượng Công an địa phương tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; bố trí ngân sách, hỗ trợ tài chính, phương tiện, kỹ thuật cho lực lượng Công an địa phương mở đợt tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thống nhất đường lối xử lý, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Đơn giản hóa thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn tài sản, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xét xử công khai các vụ án trọng điểm và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng một số vụ án có liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các vụ án phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc dùng phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người, các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, thiệt hại lớn về tài sản nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

- Phối hợp với cơ quan truyền thông phổ biến các quy định, thủ tục để giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn dân sự, tạo điều kiện cho người dân giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan đến vay mượn, đòi nợ thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Đẩy mạnh các giải pháp phối hợp trong thực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đng dân cư”. Tích cực phối hợp tuyên truyền các chính sách tài chính, hỗ trợ thành viên vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân, kịp thời tuyên truyền nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do “tín dụng đen” gây ra; tuyên truyền các vụ việc vỡ hụi, vhọ, lừa đảo thông qua huy động vốn, vận động nhân dân không tham gia trực tiếp, gián tiếp các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp giám sát, ngăn ngừa các hoạt động của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân, viên chức tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến “tín dụng đen”.

- Đề xuất xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên có nhu cầu vay vốn chính đáng hoặc hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng hợp pháp. Hướng dẫn các Quỹ xã hội, các chương trình, dự án tài chính vi mô đăng ký hoạt động với Ngân hàng Nhà nước theo Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ và các quy định về tổ chức tài chính vi mô; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án tài chính vi mô, hoạt động của các Quỹ xã hội nhằm cung cấp sản phẩm tín dụng, sản phẩm bảo hiểm cho đối tượng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu s, địa bàn nông thôn, min núi. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo cho người dân, đặc biệt là nhng đối tượng khó khăn được tiếp cận dịch vụ tài chính toàn diện.

- Tăng cường vai trò giám sát tại địa bàn khu dân cư, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Phối hợp tổ chức hiệu quả diễn đàn “Quần chúng nhân dân lên án, tgiác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm.

- Phát động phong trào, huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động phối hợp với lực lượng chức năng ra quân tháo gỡ bảng hiệu, tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo... liên quan “tín dụng đen”.

III. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung kế hoạch, đề nghị các Sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc và gửi kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 25/6/2019 để tổng hợp, theo dõi.

Định kỳ tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện (báo cáo 6 tháng (trước ngày 20/5), báo cáo 01 năm (trước ngày 20/11)) gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp chung theo quy định.

2. Giao Công an tnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; định kỳ sơ kết, tổng kết, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ tnh ủy và Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- TAN
D, VKSND tnh;
- UBMTTQVN t
nh và các tổ chức thành viên;
- Các Sở, b
an, ngành, cơ quan thuộc tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ; KTTH;
- Lưu: VT, TCDNC
. NH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2467/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2467/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2019
Ngày hiệu lực13/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2467/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2467/KH-UBND 2019 đấu tranh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2467/KH-UBND 2019 đấu tranh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2467/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLê Văn Bình
        Ngày ban hành13/06/2019
        Ngày hiệu lực13/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2467/KH-UBND 2019 đấu tranh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen tỉnh Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2467/KH-UBND 2019 đấu tranh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen tỉnh Ninh Thuận

           • 13/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực