Văn bản khác 25/KH-UBND

Kế hoạch 25/KH-UBND hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 25/KH-UBND bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ Bà Rịa Vũng Tàu 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 03 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOCH

HOẠT ĐỘNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU - NĂM 2016

Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ); Công văn số 411/LĐTBXH-BĐG ngày 04/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2016; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, sự tham gia của mỗi cá nhân, từng gia đình và cả cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

- Tổ chức các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội và gia đình.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động về bình đẳng giới phải thật sự thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình địa phương và nhằm thực hiện các mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH:

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo:

- Trên cơ sở kết quả Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, tiếp tục xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

- Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp quan tâm đối với công tác cán bộ nữ và nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ nữ thời kỳ CNH-HĐH đất nước, Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 07/5/2013 của Tỉnh ủy về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đảm bảo mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

2. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể:

a) Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhm  từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị (Ban Tchức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố).

- Phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 35%

- Phấn đấu năm 2016 có 70% các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.

- Phấn đấu năm 2016 đạt 80% cơ quan của Đng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

b) Mục tiêu 2: Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các ngun lực kinh tế, thị trường lao động (Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Ngân hàng chính sách).

- Phấn đấu tạo việc làm mới cho lao động nữ đạt 50% trong tổng số lao động được tạo việc làm mới.

- Phấn đấu đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật cho lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi đạt 50%.

- Tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức đạt 100%.

c) Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Sở Giáo dục đào tạo, Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

- Tiếp tục duy trì Chương trình xóa mù chvà chống tái mù chữ, trong đó quan tâm đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiu số, vùng đặc biệt khó khăn cho nam giới và phụ nữ ở độ tui từ 15 đến 40 tuổi ở đạt 96%.

- Tỷ lệ nữ thạc sỹ đạt trên 45%, tỷ lệ nữ tiến sỹ đạt trên 26% (trên tng số cán bộ tham gia đào tạo).

d) Mục tiêu 4: Bảo đảm bình đng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe (Sở Y tế).

- Tỷ số giới tính khi sinh giảm mức 107 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái.

- Phấn đu giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản còn 10/100.000 trẻ đẻ sống.

- Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con đạt 95%.

- Giảm tỷ lệ nạo, phá thai xuống dưới 10/100 trẻ đẻ sống.

- Tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám đủ 3 lần trở lên đạt 95%.

đ) Mục tiêu 5: Bảo đảm bình đng giới trong lĩnh vực Văn hóa, Thông tin - Truyền thông (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo BR-VT, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố).

- Tăng cường kiểm tra, rà soát đảm bảo 80% sản phẩm văn hóa, thông tin được kiểm soát, loại trừ yếu tố định kiến giới. Tăng số lượng sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Bà Rịa - Vũng Tàu tăng thời lượng đưa tin và các chuyên mục, chuyên trang về bình đẳng giới định kỳ hàng tháng.

- 100% Đài truyền thanh cấp huyện, 100% Đài truyền thanh cấp xã có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới hàng tháng.

e) Mục tiêu 6: Bảo đm bình đẳng giới trong đời sng gia đình; từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục - Đào tạo, Công an tỉnh và các huyện, thành phố).

- Phấn đấu có 94% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, hạnh phúc tiến bộ

- Phấn đấu có 90% số nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện, được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ strợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; 90% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình.

- Có 100% số nạn nhân bị buôn bán trở về thông qua trao trả, được giải cứu, số nạn nhân bị buôn bán trở về được phát hiện được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.

g) Mục tiêu 7: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đng giới. Thực hiện lng ghép gii vào quá trình hoạch định chính sách; củng c, tăng cường bộ máy tổ chức về bình đng giới (Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Ban VSTBPN các cấp, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các Sở, ban ngành, đoàn thể,);

- Có 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, đề nghị sửa đổi bổ sung khi có nội dung có vấn đề bất bình đng giới, phân biệt đối xử về giới. 80% Sở, ban, ngành, huyện, thành phố thực hiện lồng ghép giới trong chương trình kế hoạch của ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Có 100% cán bộ tham mưu hoạch định chính sách và cán bộ làm công tác pháp chế ở các địa phương, đơn vị, tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vn đ bt bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới của Văn phòng tỉnh ủy, HĐND, UBND, Sở Tư pháp được tập huấn kiến thức về giới và lồng ghép giới.

- Có 100% huyện, thành phố, bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác bình đẳng giới. 100% xã, phường, thị trấn bố trí đội ngũ công tác viên làm công tác Bình đẳng giới; 100% Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh có Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ

- 100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, đưc tp huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động bình đẳng giới;

- 90% các chỉ tiêu số liệu báo cáo của các sở, ban, ngành, đoàn thể đều có chỉ số phân tích giới, 90% chương trình, kế hoạch của các sở, ban, ngành đoàn thể đều thực hiện lồng ghép bình đẳng giới

3. Các hoạt động cụ thể

a) Công tác Tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới:

- Nội dung: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước v bình đng giới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận và ủng hộ của cả hệ thống chính trị và người dân về lợi ích tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, qua đó, thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, góp phần nâng cao tỉ lệ phụ nữ tham gia Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020,

- Hình thức:

+ Tổ chức tập huấn Luật bình đẳng giới, nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới;

+ Phối hợp với các cơ quan truyền thông Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo BR-VT, Báo Lao động - xã hội, Tạp chí Lao động và xã hội duy trì và đẩy mạnh các chuyên mục, chuyên đề, phóng sự về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hưởng ứng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên các phương tiện truyền thông như báo viết, báo hình, trang điện tử và Đài truyền thanh của tỉnh và các địa phương.

+ Phát hành ấn phẩm tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị: tờ rơi, áp phích....);

- Đối tượng: Tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân, các cấp lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác bình đẳng giới, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng giới

b) Tiếp tục nhân rộng mô hình “Xây dựng, sửa đi hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đng giới tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ...

c) Triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2016 với các hoạt động chính sau: Xây dựng chủ đề và thông điệp truyền thông cho tháng hành động; tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

d) Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

- Đy mạnh công tác bi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tập hun lng ghép vn đ bình đng gii cho cán bộ làm công tác xây dựng và hoạch định chính sách, cán bộ pháp chế, cán bộ tư pháp, thành viên Ban son thảo, tbiên tập xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật, cán bộ làm công tác bình đẳng giới; đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông các cấp.

- Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về giới, bình đẳng giới cho thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp theo quy định hiện hành, đảm bảo bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

đ) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nữ thuộc diện quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện

- Phi hp với Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức tập huấn cho các ứng cử viên tiềm năng tham gia ứng cử Đại biu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

e) Công tác thanh tra, kiểm tra về bình đẳng giới

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đng giới nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong công tác bình đẳng giới - vì sự tiến bộ ca phụ nữ. Đồng thời có kế hoạch thanh tra chuyên đề về thực hiện pháp luật v bình đng giới trong lĩnh vực lao động, việc làm và thông báo kết quả kiểm tra về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh

g) Thực hiện chế độ báo cáo:

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kê số liệu về bình đẳng giới theo quy định.

- Tchức Hội ngh sơ kết tình hình thực hiện mục tiêu Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới năm 2016

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Rà soát các mục tiêu chỉ tiêu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc các S, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020, hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tổ chức “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2016.

- Phối hợp với các ngành liên quan tchức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; Tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp;

- Phối hp với Sở Nội vụ tham mưu rà soát btrí đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới - vì sự tiến bộ của phụ nữ các cp và tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính tham mưu chế độ phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới - vì sự tiến bộ của phụ nữ ở xã, phường, thị trấn.

- Làm đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc tham mưu cho UBND tỉnh tchức Hội nghị tổng kết Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, Xây dựng Chương trình, kế hoạch giai đoạn 2016-2020;

- Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Tỉnh Đoàn và các huyện, thành phố triển khai thực hiện mô hình “Ngăn ngừa bạo lực trên cơ sgiới” tại các xã Phường, thị trấn và mô hình “Ngăn ngừa bạo lực trên cơ sở giới trong Trường học”.

2. Sở Tài chính:

- Có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định, bố trí kinh phí hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2016; Thanh tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu chế độ phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới - vì sự tiến bộ của phụ nữ ở xã, phường, thị trấn.

3. Sở Nội vụ:

- Tiếp tục tham mưu thực hiện việc lồng ghép giới trong xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể về cơ cấu, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm đối với nữ cán bộ, công chức.

- Phối hợp với Trường Chính trị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nữ thuộc diện quy hoạch của tỉnh, huyện, thành phố.

- Đưa công tác về bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ vào tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các sở, ngành, địa phương, tổ chức.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, thực hiện và tổng hợp mục tiêu 1, mục tiêu 3 của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tiếp tục đưa nội dung giáo dục về giới và Luật Bình đẳng giới vào chương trình đào tạo phù hp cho từng cấp học.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tỉnh đoàn triển khai mô hình điểm “Ngăn ngừa bạo lực trên cơ sở giới trong Trường học”.

- Có giải pháp hiệu quả để duy trì và nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS, duy trì chương trình xóa mù chữ và chống tái mù cho nam giới và phụ nữ ở độ tuổi từ 15 đến 40 tuổi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đạt 100%.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, thực hiện và tổng hợp mục tiêu 3 của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

5. Sở Y tế: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo và chủ động kiểm soát giải quyết nguyên nhân sâu xa làm mất cân bằng giới tính ở trẻ sơ sinh; tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ mang thai và trẻ em dưới 6 tuổi nói riêng, khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế cho phụ nữ và trẻ em nói chung; Xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản - KHHGĐ cho các nhóm phụ nữ nghèo, phụ nữ nhập cư; đẩy mạnh truyền thông, tư vấn kiến thức về sức khỏe sinh sản, an toàn tình dục, phòng chống HIV/AIDS... cho các nhóm đối tượng nữ vị thành niên, nữ thanh niên, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, thực hiện và tổng hợp báo cáo mục tiêu 4 của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

6. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các hoạt động giải trí và các sản phẩm văn hóa, đảm bảo không mang định kiến giới;

- Chủ trì phối hợp với các huyện, thành phố tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Hỗ trợ xây dựng, sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới” trên địa bàn tỉnh.

- Lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới vào các thiết chế văn hóa hướng tới mục tiêu gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Đẩy mạnh phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”. Chú trọng xây dựng mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, bình đẳng và không có bạo lực, vận động nam giới chia sẻ công việc gia đình với phụ nữ, nhằm đảm bảo thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực trong gia đình.

7. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội đánh giá việc triển khai thực hiện lồng ghép bình đng giới trong việc xây dựng văn bản QPPL; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới phù hợp với từng nhóm đối tượng nhân dân trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cưng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về hôn nhân và gia đình và bình đẳng giới cho cán bộ tư vấn pháp lý tại các xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội thí điểm một số Sở, ban, ngành thực hiện đầy đủ quy trình lồng ghép giới trong quá trình xây dựng văn bản QPPL (từ rà soát, sửa đổi, kiến nghị, soạn thảo...) theo Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đng giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban, ngành liên quan lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở cấp tỉnh. Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu phân bổ các nguồn lực thực hiện công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh ở các địa phương và Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về bình đẳng giới; Tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục.

Tích cực xây dựng các tin, bài, phóng sự chuyên đề về bình đẳng giới, tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; xây dựng các tiểu phẩm về bình đẳng giới và bất bình giới phát trên kênh BRT và Báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Chịu trách nhiệm theo dõi, thực hiện và tổng hợp chỉ tiêu 1, 2 mục tiêu 5 của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

10. Cục Thống Kê tỉnh: Phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới trong toàn tỉnh theo Quyết định 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, đoàn thể và huyện, thị xã, thành phố thu thập, tổng hợp số liệu thống kê giới thuộc hệ thống chỉ tiêu của tỉnh.

11. Sở Ngoại vụ: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

12. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hp báo cáo chỉ tiêu 3 của mục tiêu 6 Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quc gia v bình đng giới

13. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố quan tâm và tạo điều kiện cho phụ nữ nghèo, người dân tộc được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức để phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

Chịu trách nhiệm theo dõi, thực hiện và tổng hợp chỉ tiêu 4 mục tiêu 2 của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

14. Ban Dân tộc tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới.

15. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

- Phối hợp với Sở Nội vụ và Hội Liên hiệp phụ nữ tham mưu Tỉnh ủy rà soát đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc có triển vọng đưa vào quy hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ, thực hiện các chế độ chính sách và cơ chế đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia vào Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 và các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Phối hợp với Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, thực hiện và tổng hợp mục tiêu và mục tiêu 3 của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

16. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và Hội Liên hiệp phụ nữ:

- Phát hiện và chủ động phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh ủy tham mưu đề xuất Tỉnh ủy giới thiệu các cán bộ nữ có đủ phẩm chất, năng lực tham gia vào chính quyền các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia quản lý nhà nước về bình đẳng giới; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; Phối hợp với Sở Tư pháp, bố trí hội viên Hội Phụ nữ làm tuyên truyền viên tư vấn pháp luật về bình đẳng giới ở cơ sở.

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Xây dựng Kế hoạch hành động và Kế hoạch kinh phí về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2016-2020 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Tham mưu cấp ủy Đảng chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác cán bộ nữ, lựa chọn cán bộ nữ có đủ phẩm chất, năng lực tham gia Đại biểu HĐND các cp nhiệm kỳ 2016 - 2021 góp phn đảm bảo mục tiêu Chiến lưc quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

- Tổ chức triển khai Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB-TW ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới” và Công văn số 3727-CV-TU ngày 22/7/2015 của Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo kết luận số 196-TB/TW của Ban Bí thư đảm bảo hiệu quả.

- Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2016

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới - vì sự tiến bộ của phụ nữ cho quần chúng nhân dân trên địa bàn, chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện, xã trong việc mở chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền nâng cao nhận thức bình đẳng giới được quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ;

- Tchức tập huấn nâng cao năng lực QLNN về bình đẳng giới cho các thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp và đội ngũ cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới ở cơ s; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới tại địa phương và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Chỉ đạo đưa nội dung bình đẳng giới vào các quy ước của khu dân cư.

- Chỉ đạo bộ phận Tài chính huyện quan tâm phân bổ kinh phí hoạt động bình đẳng giới - vì sự tiến bộ của phụ nữ của huyện và các xã phường, thị trấn hàng năm đảm bảo duy trì hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và mục tiêu Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

18. Hoạt động phối hợp của các sở, ngành thành viên khác:

- Phi hp trong chỉ đạo trin khai nhiệm vụ quản lý nhà nước vbình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các sở, ngành, địa phương. Tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã được giao, đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các vấn đề bình đẳng giới trong công tác kế hoạch hóa và hoạch định chính sách; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tại đơn vị mình. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ Bình đẳng giới - Bộ LĐTBXH;
-
TTr Tnh y; HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch UBND tỉnh;
-
CVP UBND tỉnh;
- Ủ
y ban MTTQ tnh và các đoàn thể
-
Các sở, ban, ngành;
-
Ban Tổ chức Tỉnh ủy
-
CN Ngân hàng CSXH tỉnh;
-
UBND các huyện, thành ph;
-
Lưu: VT- TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu25/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2016
Ngày hiệu lực03/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 25/KH-UBND bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ Bà Rịa Vũng Tàu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 25/KH-UBND bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ Bà Rịa Vũng Tàu 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu25/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýLê Thanh Dũng
        Ngày ban hành03/03/2016
        Ngày hiệu lực03/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 25/KH-UBND bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ Bà Rịa Vũng Tàu 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 25/KH-UBND bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ Bà Rịa Vũng Tàu 2016

           • 03/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực