Văn bản khác 25/KH-UBND

Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 25/KH-UBND phát triển thị trường trong nước người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thtướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động) giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc.

- Thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội; đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối, tạo điều kiện đưa hàng hóa thiết yếu và hàng Việt Nam có chất lượng đến tay người tiêu dùng nhằm nâng cao sức mua, bình ổn thị trường và cải thiện đời sống người dân; xây dựng mô hình thí điểm các chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng nhằm tạo lập và phát triển thị trường trong nước bền vững.

- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến căn bản, tích cực trong công tác quản lý chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và người sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam chân chính.

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 09/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Đảm bảo cụ thể hóa nội dung, yêu cầu nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt các công việc đề ra tại Kế hoạch, sử dụng kinh phí trong việc triển khai Đề án đúng mục đích, tránh phô trương lãng phí.

II. MỤC TIÊU

- Năm 2016: Phấn đấu 90% người tiêu dùng và các doanh nghiệp Thanh Hóa biết đến Cuộc vận động; tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối truyền thống ở khu vực nông thôn lên trên 75%, các siêu thị 80%. Xây dựng thí điểm các điểm bán hàng Việt Nam cố định và bền vững với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; triển khai xây dựng chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” trên kênh truyền thông báo, đài của tỉnh.

- Đến năm 2020: Trên 70% người tiêu dùng và doanh nghiệp Thanh Hóa biết đến các hoạt động phát triển thị trường với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” như cáo điểm bán hàng cố định với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”; duy trì Chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa để tuyên truyền, quảng bá Cuộc vận động; tăng thị phần hàng Việt Nam có thế mạnh tại các kênh phân phối ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa lên đến 90%. Cập nhật mạng lưới phân phối hàng Việt Nam của cả nước với tỉnh Thanh Hóa.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

- Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để người tiêu dùng trong tỉnh biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời, để các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội nhận thức đúng yêu cầu của Cuộc vận động và ưu tiên mua sm hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm bằng nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong tỉnh khi mua sắm vật tư, thiết bị để thực hiện các dự án, công trình cn ưu tiên sử dụng các thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước đảm bảo chất lượng.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cập nhật, công bố quảng bá thường xuyên và kịp thời danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu sản xuất trong nước để phục vụ tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng.

- Triển khai xây dựng chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa để thường xuyên tuyên truyền quảng bá về Cuộc vận động, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước. Đồng thời, phản ánh, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, khách quan về tình hình thực hiện Cuộc vận động của các ngành, địa phương trong tỉnh.

2. Phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam cố định và bền vững

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, nhất là hệ thống chợ, nhằm mở rộng kênh phân phối hàng Việt Nam tại các chợ truyền thống, khu vực tập trung đông dân cư, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa theo hướng bền vững.

- Xây dựng mô hình các chuỗi cung ứng sản phẩm bền vững từ sản xuất - phân phối - tiêu dùng gắn với quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. Từng bước nhân rộng mô hình liên kết, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia mô hình.

- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt Nam về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các chương trình khuyến mại hàng Việt Nam.

- Vận động các doanh nghiệp có uy tín, có sản phẩm chất lượng tham gia Phiên chợ hàng Việt nhằm đưa hàng Việt về nông thôn để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận, mua sắm sản phẩm hàng Việt Nam với chất lượng bảo đảm, giá cả hợp .

- Xây dựng và quảng bá các mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” cố định tại các chợ trung tâm huyện, thị xã, thành phố, siêu thị, trung tâm thương mại.

- Htrợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất đưa sản phẩm vào các kênh phân phối hiện đại trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành khác trong cả nước.

- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn.

- Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu các tuyến, khu, điểm du lịch trong tỉnh gắn với quảng bá các sản phẩm, hàng hóa đặc trưng của tỉnh và các vùng, miền trong cả nước.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận nguồn vốn để đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, khai thác li thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Hội nghị kết nối cung cầu tại các tỉnh, thành phố để đưa các mặt hàng có thế mạnh ca tỉnh tiếp cận với người tiêu dùng của nhiều vùng miền trong cả nước.

- Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tác động của công nghệ thông tin đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, khai thác việc kinh doanh trên môi trường mạng.

- Hàng năm, tổ chức các lớp đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về kỹ năng xúc tiến thương mại.

- Tập trung và tích cực tham gia chương trình liên kết công thương giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước thông qua Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2013 - 2020, để hàng Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng thế mạnh địa phương, các sản phẩm của ng nghề được tiếp cận với người tiêu dùng của nhiều vùng, miền trên cả nước.

4. Kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo vệ người tiêu dùng

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng nhằm kiểm soát lưu thông hàng hóa; triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh...

- Tăng cường hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; thực hiện tốt việc giám sát các sự kiện xúc tiến thương mại hàng Việt Nam, để đảm bảo mục đích Cuộc vận động và tạo lòng tin cho người tiêu dùng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013, trong đó lực lượng Quản lý thị trường đóng vai trò nòng cốt.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lồng ghép với tuyên truyền, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

IV. DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

V. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng dự toán kinh phí hàng năm gửi Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Bộ Công thương (nguồn ngân sách Trung ương); gửi Sở Tài chính (nguồn ngân sách tỉnh) thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự toán kinh phí (nguồn ngân sách huyện) triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

Đối với dự án đầu tư hạ tầng thương mại, Sở Công thương lập dự toán gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, bố trí vốn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện hàng năm với những mục tiêu, nội dung triển khai cụ thể:

1. Sở Công thương

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động theo Phụ lục của Kế hoạch này.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 06 tháng tổng hợp ý kiến của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Bộ Công thương.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

- Phối hợp với Sở Công thương và các thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động tiếp tục tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trong tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động theo Phụ lục của Kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Công thương triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động theo Phụ lục của Kế hoạch này.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thực hiện các chương trình giới thiệu, tuyên truyền về Cuộc vận động và Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh chủ động phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan khác để thường xuyên cung cấp thông tin, tuyên truyền về cơ chế chính sách và các hoạt động, biện pháp, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao nhằm phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các tuyến, điểm du lịch làng nghề gắn với quảng bá sản phẩm du lịch của làng nghề theo chương trình nhiệm vụ tại danh mục các chương trình, nhiệm vụ của Kế hoạch này.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng giải pháp, chính sách, áp dụng các biện pháp để các đơn vị sản xuất mặt hàng nông sản tăng cường liên kết chuỗi hàng Việt gắn với quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, hình thành chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu thụ hàng nông sản.

6. Sở Tài chính

- Tăng cường các biện pháp quản lý giá; công khai thông tin về giá cả các mặt hàng thiết yếu trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi cơ quan, tổ chức, người tiêu dùng nắm rõ thông tin.

- Thẩm định kinh phí do các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh lập, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động theo Phụ lục của Kế hoạch này.

- Thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án khác có liên quan trên địa bàn tỉnh để huy động tối đa nguồn lực của tỉnh và các nguồn tài chính hợp pháp khác cho các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xem xét tổng hợp kế hoạch đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại nhằm mở rộng kênh lưu thông hàng hóa, đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

Nghiên cứu, xây dựng chương trình tuyên truyền trong các nhà trường về chủ trương thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động học sinh, sinh viên ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng Việt Nam.

9. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

- Phối hợp với Hội Phụ nữ các địa phương tiếp tục tuyên truyền đến các hội viên về chủ trương thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trong tỉnh.

- Xây dựng chuyên mục Tự hào hàng Việt Nam” trên cuốn “Thông tin phụ nữ Thanh Hóa” do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh biên soạn, in ấn, phát hành hàng quý.

- Vận động hội viên tích cực tham gia Cuộc vận động, ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hóa trong nước sản xuất bảo đảm chất lượng.

10. Hội Nông dân tỉnh

- Chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền đến các hội viên về chủ trương thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Namvà chủ trương ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trong tỉnh.

- Vận động hội viên tích cực tham gia Cuộc vận động, ưu tiên mua sm, tiêu dùng hàng hóa trong nước sản xuất bảo đảm chất lượng.

11. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Chủ động, phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp, Đoàn Thanh niên khối các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền đến các đoàn viên, thanh niên về chủ trương thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trong tỉnh.

- Vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia Cuộc vận động, ưu tiên mua sm, tiêu dùng hàng hóa trong nước sản xuất bảo đảm chất lượng.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa

Chủ động, phối hợp với Sở Công thương triển khai các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động, đồng thời quảng bá các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động theo Phụ lục của Kế hoạch này trên các kênh truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

13. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các phòng, ban theo chức năng, theo nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Công thương và các sở, ngành triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động tại địa phương.

Cãn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công thương.

Giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch này; đồng thời tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Thường trực UBND tỉnh (để báo cáo);
- Bộ Công thương (để báo cáo);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa;
- Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” tỉnh Thanh Hóa;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC (HungYT1620).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VỆT NAM” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Kế
hoạch số 25/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Tên Chương trình

Mục tiêu chương trình

Nội dung thực hiện

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Chương trình hỗ trợ xây dựng chuyên trang “Tự hào hàng Việt Nam” trên Báo Thanh Hóa.

Nâng cao nhận thức và hành vi của cộng đồng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về chất lượng của hàng Việt Nam cũng như khả năng của doanh nghiệp Việt Nam, từ đó thay đổi thói quen tiêu dùng và lựa chọn hàng hóa.

- Hỗ trợ xây dựng chuyên trang “Tự hào hàng Việt Nam trên Báo Thanh Hóa nhm truyền thông về Cuộc vận động, lồng ghép với tuyên truyền, quảng bá cho doanh nghiệp trong tỉnh có uy tín (ưu tiên doanh nghiệp vừa và nhỏ)

- Báo Thanh Hóa.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Tài chính.

Hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020).

2

Chương trình hỗ trợ xây dựng chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

Nâng cao nhận thức và hành vi của cộng đồng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về chất lượng của hàng Việt Nam cũng như khả năng của doanh nghiệp Việt Nam, từ đó thay đổi thói quen tiêu dùng và lựa chọn hàng hóa.

- Hỗ trợ xây dựng chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa nhằm truyền thông về Cuộc vận động, lồng ghép với tuyên truyền, quảng bá cho doanh nghiệp trong tnh có uy tín (ưu tiên doanh nghiệp vừa và nhỏ)

- Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Tài chính.

Hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020).

3

Chương trình hỗ trợ xây dựng chuyên trang “Tự hào hàng Việt Nam trên cuốn "Thông tin phụ nữ Thanh Hóa"

Nâng cao nhận thức của các hội viên phụ nữ về mục tiêu, ý nghĩa Cuộc vận động cũng như về lợi ích của việc sử dụng hàng Việt Nam từ đó thay đi thói quen tiêu dùng, lựa chọn hàng hóa

- Htrợ xây dựng chuyên trang “Tự hào hàng Việt Nam” trên cuốn "Thông tin phụ nữ Thanh Hóa" nhằm truyền thông về Cuộc vận động, lồng ghép với tuyên truyền, quảng bá cho doanh nghiệp trong tỉnh có uy tín (ưu tiên doanh nghiệp có lãnh đạo thuộc Hội nữ doanh nhân Thanh Hóa)

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Tài chính.

Hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020).

4

Chương trình hỗ trợ hoạt động thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đối với cộng đồng, đoàn thể

Nâng cao nhận thức của các đoàn thể, tổ chức về mục tiêu, ý nghĩa Cuộc vận động cũng như về lợi ích của việc sử dụng hàng Việt Nam từ đó thay đổi thói quen tiêu dùng, lựa chọn hàng hóa

Hỗ trợ tổ chức Hội nghị, tọa đàm về Cuộc vận động, lồng ghép với tuyên truyền quảng bá cho doanh nghiệp trong tnh có uy tín (ưu tiên doanh nghiệp vừa và nh)

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Hội Nông dân tỉnh;

- Đoàn Thanh niên CSHCM tnh

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Tài chính,

Hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020).

5

Chương trình đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng Việt Nam

Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm thương hiệu Việt Nam, mở rộng hệ thống phân phối, thị trường tiêu thụ hàng hóa.

- Tổ chức Chương trình bán hàng Việt (Tuần hàng Việt Nam, Tháng khuyến mại hàng Việt Nam).

- Tham gia hội chợ trong và ngoài tỉnh.

Sở Công Thương.

Các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan.

Hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020).

6

Chương trình triển khai phát triển Thương mại điện t.

Giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực trong sản xuất, kinh doanh thông qua ứng dụng phần mềm tiện ích, nghiệp vụ trong thương mại điện tử.

- Tuyên truyền, đào tạo tập huấn về thương mại điện tử;

- Xây dựng các giải pháp phần mềm hỗ trợ doanh DN trong việc quản lý sn xuất, kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng.

Sở Công Thương.

BQL Khu Kinh tế Nghi Sơn; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; DN và các đơn vị có liên quan...

Hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020).

7

Chương trình xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” cố định tại các Chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi...

- Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, tiểu thương xây dựng Điểm bán hàng Việt Nam uy tín, chất lượng đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong tỉnh.

Xây dựng và quảng bá các mô hình thí điểm về Đim bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

Sở Công Thương.

Các Sở, ban ngành của tnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020),

8

Chương trình hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ năng xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các doanh nghiệp về xúc tiến thương mại

Tổ chức các lớp tập huấn cho doanh nghiệp trong tỉnh.

Sở Công Thương.

Cục Xúc tiến thương mại, UBND các huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020).

9

Chương trình mô hình các chuỗi cung ứng hàng hóa từ sản xuất, phân phối và tiêu dùng.

Giúp các doanh nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ hàng hóa.

Xây dựng giải pháp, chính sách áp dụng các biện pháp để các đơn vị sản xuất mặt hàng nông sản tăng cường liên kết chuỗi hàng Việt gắn với quản lý chất lượng ATTP.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các Sở, ban, ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp; hộ kinh doanh...

Hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020).

10

Chương trình tuyên truyền Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong nhà trường ở các cấp học trên địa bàn tỉnh.

Giúp học sinh, sinh viên ở các cấp học được cung cấp thông tin, ý thức hơn trong việc lựa chọn và tiêu thụ sản phẩm nội địa.

Xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền phù hợp về Cuộc vận động trong nhà trường, các cp học trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các trường học trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020).

11

Chương trình đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các tuyến, điểm du lịch làng nghề.

Tăng cường du lịch làng nghề, gắn với quảng bá sản phẩm du lịch của làng nghề.

Xây dựng các giải pháp, biện pháp thu hút khách tham quan các làng nghề truyền thống trên địa bàn tnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các làng nghề trên địa bàn tnh.

Hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020).

12

Chương trình hỗ trợ xây dựng các Trung tâm giới thiệu, trưng bày và bán sản phẩm của làng nghề truyền thống tại các khu du lịch trọng điểm

Hỗ trợ các cơ sở, cá nhân sản xuất tiu thcông nghiệp tiêu thụ các sản phẩm làng nghề truyền thống

Thành lập, xây dựng các Trung tâm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm làng nghề truyền thống tại các khu du lịch trọng điểm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm (từ năm 2016 đến năm 2020).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu25/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2016
Ngày hiệu lực22/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 25/KH-UBND phát triển thị trường trong nước người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 25/KH-UBND phát triển thị trường trong nước người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu25/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýLê Thị Thìn
        Ngày ban hành22/02/2016
        Ngày hiệu lực22/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 25/KH-UBND phát triển thị trường trong nước người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 25/KH-UBND phát triển thị trường trong nước người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Thanh Hóa 2016

           • 22/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực