Văn bản khác 250/KH-UBND

Kế hoạch 250/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trong năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 250/KH-UBND 2018 phổ biến pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/KH-UBND

An Giang, ngày 16 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ; NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG CƠ NHỠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021” TRONG NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-BCA-V19 ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trong năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” (gọi tắt là Đề án), bảo đảm đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

2. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng sở, ban, ngành và địa phương; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ngành, tổ chức có liên quan, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

3. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án sát với đặc thù của các nhóm đối tượng, tình hình thực tiễn tại các cơ sở và địa phương. Các nội dung đề ra phải đảm bảo tính khả thi để Đề án thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

1. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2018.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2018.

b) Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2018.

c) Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: năm 2018.

2. Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng

Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra, khảo sát công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý, giáo dục, cải tạo theo quy định của pháp luật (khi có yêu cầu của Bộ Công an), cụ thể:

a) Nhóm đối tượng là người đang chấp hành hình phạt tù.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II - III/2018.

b) Nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù được hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý II - III/2018.

c) Nhóm đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

- Chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp thực hiện: Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì.

3. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án

a) Đối với những quy định chung về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

- Thời gian thực hiện: năm 2018.

a) Đối với những văn bản luật quy định về chế độ quản lý, giáo dục, cải tạo, dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

- Thời gian thực hiện: năm 2018.

b) Đối với các văn bản luật quy định về việc quản lý, dạy nghề, giúp đỡ người đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

- Chủ trì thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của cơ quan chủ trì.

4. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao và đúng định hướng

Lựa chọn, áp dụng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn, trong đó cần tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, tư vấn pháp luật, các hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin, cấp phát tài liệu thiết yếu với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: năm 2018.

5. Xây dựng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án

Tổ chức nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng mô hình điểm tại các đơn vị, cơ sở, địa phương còn nhiều khó khăn, bất cập trong phổ biến, giáo dục pháp luật để tập trung tháo gỡ những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Quý III - IV/2018.

6. Tổ chức cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án

a) Tiếp nhận từ Bộ Công an và tổ chức cấp phát tài liệu dành cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án (Giám thị trại tạm giam, Trưởng nhà tạm giữ, Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc, Giám đốc cơ sở trợ giúp xã hội, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an 11 huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn), các tài liệu gồm: (1) Tài liệu để phổ biến, giáo dục pháp luật cho người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng bao gồm cả người đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; (2) Tài liệu về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về tâm lý, giáo dục, sư phạm, dạy nghề,...

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III - IV/2018.

b) Tiếp nhận từ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tổ chức cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp pháp luật cho các đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án; tổ chức đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các cơ quan chủ trì thực hiện những tài liệu hỏi đáp, tình huống pháp luật, cẩm nang có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ của các đối tượng thuộc Đề án.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

- Thời gian thực hiện: năm 2018.

c) Xây dựng tiểu phẩm pháp luật, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, in sao, cấp phát cho các đơn vị, cơ sở để làm tài liệu, phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

- Thời gian thực hiện: năm 2018.

d) Các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại các Điểm a, b, c Khoản này, tùy thuộc vào tình hình thực tế và khả năng kinh phí đã được cấp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng tờ bướm, tờ rơi hoặc tài liệu khác để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án.

7. Xây dựng, duy trì các chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: năm 2018.

8. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án, cán bộ, cá nhân được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ hội viên các đoàn thể trên địa bàn.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp thực hiện: Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh và Công an 11 huyện, thị xã, thành phố; Cơ sở cai nghiện bắt buộc, Cơ sở trợ giúp xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Quý III - IV/2018.

9. Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ sở, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: năm 2018.

10. Huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố tích cực huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng của Đề án thông qua các chương trình phổ biến, tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý, tư vấn hỗ trợ việc làm, cung cấp tài liệu, trang thiết bị phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật,... theo quy định của pháp luật, phù hợp với từng điều kiện, từng cơ sở, địa phương.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án trong năm 2018; báo cáo kết quả gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu) trước ngày 10/11 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Theo khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các nguồn kinh phí huy động được trong quá trình thực hiện Đề án.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên của Mặt trận, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu quả các nội dung Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- V19 - Bộ Công an;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- UBND 11 huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng NC, TH, KTTH;
- Lưu: HCTC, CAT (Phòng Tham mưu).

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 250/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu250/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2018
Ngày hiệu lực16/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 250/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 250/KH-UBND 2018 phổ biến pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 250/KH-UBND 2018 phổ biến pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu250/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành16/05/2018
        Ngày hiệu lực16/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 250/KH-UBND 2018 phổ biến pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 250/KH-UBND 2018 phổ biến pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù An Giang

           • 16/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực