Văn bản khác 2593/KH-TTTP

Kế hoạch 2593/KH-TTTP về công tác thanh tra năm 2012 do Thanh tra thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2593/KH-TTTP công tác thanh tra năm 2012


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
THANH TRA THÀNH PHỐ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2593/KH-TTTP

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2013

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010;

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007;

Thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011;

Thực hiện Luật Tố cáo năm 2011;

Căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại các văn bản số 2653/TTCP-VP ngày 16/10/2012 về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2013; số 2980/TTCP-CIV ngày 09/11/2012 về việc xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2013;

Căn cứ chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2013;

Thanh tra Thành phố xây dựng Kế hoạch công tác năm 2013 như sau:

I. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN VÀ KẾT LUẬN ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình công tác lớn của Thành ủy, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố; Thanh tra Thành phố tập trung tăng cường công tác tiếp công dân và kết luận các vụ khiếu nại, tố cáo. Cụ thể như sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

- Tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt và tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Nghị định 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; Quyết định của UBND Thành phố quy định về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo áp dụng thống nhất trên toàn Thành phố.

- Tham mưu giúp UBND Thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2012-2016".

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn

- Tiếp tục triển khai Đề án "Đổi mới công tác tiếp công dân" ban hành kèm theo Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ; kiện toàn tổ chức, bộ máy bộ phận tiếp công dân của cơ quan; gắn công tác tiếp công dân, xử lý đơn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính.

- Duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan Thanh tra Thành phố; đẩy mạnh việc ứng dụng các phần mềm xử lý đơn trong bộ phận "một cửa" để nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

- Phối hợp với Ban Tiếp công dân Thành phố trong việc phục vụ lãnh đạo UBND Thành phố tiếp công dân định kỳ hàng tháng.

3. Công tác xác minh, kết luận các vụ khiếu nại, tố cáo

- Tập trung kết luận các vụ khiếu nại, tố cáo được UBND Thành phố giao, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định. Phấn đấu đạt tỷ lệ từ 90% trở lên.

- Tập trung giải quyết và đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện, thị xã giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo (phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh); giải quyết về cơ bản các vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ, Nghị quyết 22/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND Thành phố.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước; nắm chắc tình hình và báo cáo kịp thời những vụ việc mới phát sinh tại cơ sở có khả năng khiếu kiện đông người, vượt cấp. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đơn vị của Thành phố trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Đôn đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo, các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố và cấp trên chuyển đến.

- Xây dựng quy trình xem xét, xác minh, kết luận vụ khiếu nại, vụ tố cáo của Thanh tra Thành phố (thay thế Quyết định số 1846/QĐ-TTTP ngày 22/9/2010 của Thanh tra Thành phố).

II. CÔNG TÁC THANH TRA HÀNH CHÍNH

1. Thanh tra trách nhiệm về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, công tác giao đất, cho thuê đất; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các chủ đầu tư khi nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Việc quản lý tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm công; việc quản lý và sử dụng vốn tại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố.

- Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng.

Thanh tra Thành phố thực hiện 15 cuộc thanh tra lĩnh vực Kinh tế-Xã hội (danh sách chi tiết tại phụ kèm theo).

2. Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại 29 quận, huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Xây dựng; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 07 đơn vị (danh sách chi tiết tại phụ lục kèm theo), tổng hợp kết quả, báo cáo UBND Thành phố và Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/10/2013.

3. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thanh tra; công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; việc thực hiện Quy chế Đoàn thanh tra, Quy trình tiến hành thanh tra, Quy chế Giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn Thanh tra.

4. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra đột xuất theo yêu cầu của UBND Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật Thanh tra.

III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung); Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Công ước Liên hợp quốc tế về chống tham nhũng; trong đó tập trung vào các nội dung sau:

1. Tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung).

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hợp quốc tế về chống tham nhũng, tập trung vào các điểm mới trong Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, đẩy mạnh việc công khai, minh bạch các hoạt động giải quyết công việc của cơ quan; tập trung thanh tra các lĩnh vực trọng điểm dễ xảy ra tham nhũng như: tài chính ngân sách, tài chính doanh nghiệp, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng… Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

4. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các đơn tố cáo tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng.

5. Chủ trì, tham mưu giúp UBND Thành phố: xây dựng quyết định về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc thành phố Hà Nội (thay thế Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND Thành phố); chỉ đạo về công tác kê khai tài sản, thu nhập; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập.

6. Tham mưu giúp UBND Thành phố xây dựng các Chương trình, Kế hoạch, Báo cáo định kỳ và đột xuất có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành và các đơn vị thuộc Thành phố xây dựng và triển khai các Kế hoạch để thực hiện các văn bản của Thành phố, xây dựng các báo cáo về phòng, chống tham nhũng.

7. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 257/QĐ-TTTP ngày 02/03/2010 của Thanh tra Thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/1/2010 của UBND Thành phố về Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

8. Triển khai thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 07 đơn vị theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành và các đơn vị thuộc Thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9. Tiếp tục triển khai Chương trình 09-CTr/TU ngày 04/11/2011 của Thành ủy về "Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2010-2015".

10. Tăng cường công tác phòng ngừa và chống tham nhũng trong nội bộ ngành Thanh tra; bảo đảm thực hiện danh mục bí mật nhà nước, "độ mật" trong ngành thanh tra theo Quyết định số 588/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 25/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an; thực hiện tốt Quy chế số 45/QCPH/VPBCĐPCTN-TT-CA-VKSND-TAND ngày 7/4/2009 về việc phối hợp giữa Văn phòng BCĐ PCTN, Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc giải quyết các vụ án tham nhũng.

11. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và UBND Thành phố.

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG

1. Tập trung hoàn thiện hệ thống tổ chức thanh tra theo Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; rà soát quy trình, quy chế, tiêu chuẩn bổ nhiệm thanh tra viên các cấp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra.

2. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2857/QĐ-TTCP ngày 21/10/2011 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành thanh tra thời kỳ 2011-2020 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/02/2012 về việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm tương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư".

3. Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan để kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cho thanh tra quận, huyện, sở, ngành, thị xã; xây dựng các đơn vị, tổ chức thanh tra trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ thanh tra có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng.

4. Xây dựng kế hoạch, đăng ký nhu cầu đào tạo cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức ngành Thanh tra, phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Thanh tra tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, thanh tra viên.

Tổ chức các đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng để nghiên cứu, có giải pháp quản lý phù hợp, hiệu quả hơn về công tác cán bộ, công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực của ngành.

5. Phối hợp với UBND các quận, huyện, sở, ngành, thị xã tổ chức hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ về công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư đối với cán bộ làm công tác thanh tra, cán bộ tiếp dân; đặc biệt quan tâm bồi dưỡng, củng cố đội ngũ cán bộ tiếp dân tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6. Đẩy mạnh công tác tin học hóa, nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề án, chuyên đề, xây dựng hoàn thiện các quy trình, quy chế mới thực hiện trong công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng pháp luật và đạt hiệu quả trong quá trình thực hiện.

7. Phát động, triển khai tổ chức có hiệu quả các đợt thi đua của Thành phố, của Thanh tra Chính phủ, tổ chức các hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, thanh tra viên, tạo không khí sôi nổi thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm được UBND thành phố phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra năm 2013 của cơ quan Thanh tra Thành phố được UBND Thành phố phê duyệt; các phòng thuộc cơ quan Thanh tra Thành phố quán triệt nội dung của Kế hoạch tới cán bộ, công chức trong phòng và đề ra kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013 của cơ quan đạt kết quả; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (tháng, quý, sáu tháng, báo cáo năm).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các phòng kịp thời đề xuất với lãnh đạo Thanh tra Thành phố báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh phù hợp với thực tiễn để hoàn thành Kế hoạch đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ; Để b/c
- Thường trực Thành ủy; Để b/c
- Thường trực HĐND TP; Để b/c
- Chủ tịch UBND TP; Để b/c
- Các Phó Chủ tịch UBND TP; Để b/c
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Để b/c
- Lãnh đạo TTTP;
- Các phòng thuộc TTTP;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VP, TH.

CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Văn Tuấn Dũng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2593/KH-TTTP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Thanh tra Thành phố)

STT

Phòng thực hiện

Tên cuộc thanh tra

Thời gian thực hiện

1

Phòng 1

1. Thanh tra việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí chương trình mục tiêu từ NSTP tại UBND huyện Ứng Hòa (2010-2012).

Quý I-II

2

Phòng 2

1. Thanh tra quản lý điều hành thu chi ngân sách quận Hoàn Kiếm 2008-2011 (Kế hoạch năm 2012 chuyển sang)

Quý II

3

2. Thanh tra việc quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2008-2011 tại Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội.

Quý IV

4

Phòng 3

1. Thanh tra về quản lý, sử dụng vốn NSNN cấp và nguồn vốn huy động của Quỹ Đầu tư phát triển Hà Nội thời kỳ 2009-2012.

Quý II

5

2. Thanh tra công tác quản lý sử dụng vốn và tài sản Nhà nước giao, thực hiện đầu tư XDCB tại Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ Thời trang Hà Nội.

Quý III, IV

6

Phòng 4

1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật, nghĩa vụ với Nhà nước trong việc thực hiện Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà ở 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội do Công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi làm chủ đầu tư.

Quý I

7

2. Thanh tra Ngân sách huyện Mỹ Đức năm 2012.

Quý II

8

Phòng 5

1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật tại dự án xây dựng Chung cư 151A Nguyễn Đức Cảnh quận Hoàng Mai.

Quý I

9

2. Thanh tra công tác quản lý sử dụng vốn nhà nước tại Công ty TNHH một thành viên Sách Hà Nội.

Quý IV

10

Phòng 6

1. Thanh tra về chống thất thu tiền sử dụng đất tại 03 dự án:

- Dự án khu văn phòng và nhà ở tại 164 Khuất Duy Tiến - quận Thanh Xuân do Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp làm chủ đầu tư.

- Dự án khu đô thị Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy do Công ty Cổ phần ĐTXD số 1 Hà Nội làm chủ đầu tư.

- Dự án khu đô thị Thịnh Liệt - Tân Triều và Tả Thanh Oai do Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư.

Quý II

11

2. Thanh tra về hoạt động SXKD, việc bảo toàn vốn nhà nước và công tác quản lý đầu tư XDCB tại Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Sông Tích (thời kỳ 2008-2012).

Quý III

12

3. Thanh tra về hoạt động SXKD, việc bảo toàn vốn nhà nước và công tác quản lý đầu tư XDCB tại Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Sông Nhuệ (thời kỳ 2008-2012).

Quý IV

13

Phòng 7

1. Thanh tra 03 dự án do UBND quận Long Biên làm chủ đầu tư:

- Dự án Trường tiểu học Bồ Đề.

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá QSD đất tại Cống Phủ, phường Việt Hưng;

- Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá QSD đất để xây dựng nhà ở tại tổ 8, phường Thạch Bàn.

Quý II

14

2. Thanh tra công tác quản lý sử dụng vốn và đầu tư XDCB tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Sông Đáy (2010-2012)

Quý III

15

3. Thanh tra công tác quản lý sử dụng vốn và đầu tư XDCB tại Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông (2010-2012).

Quý IV

* Thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo tại 32 đơn vị: 29 quận, huyện, thị xã và 03 sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch-Kiến trúc, Xây dựng.

Quý III

* Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng, chống tham nhũng tại 07 đơn vị. Gồm: UBND các quận, huyện: Đống Đa, Đan Phượng, Mê Linh, Mỹ Đức, Hoài Đức, Sở Lao động - Thương binh-Xã hội, Sở Công Thương (Kế hoạch năm 2012 chuyển sang).

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2593/KH-TTTP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2593/KH-TTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2012
Ngày hiệu lực12/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2593/KH-TTTP

Lược đồ Kế hoạch 2593/KH-TTTP công tác thanh tra năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2593/KH-TTTP công tác thanh tra năm 2012
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2593/KH-TTTP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Tuấn Dũng
        Ngày ban hành12/11/2012
        Ngày hiệu lực12/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 2593/KH-TTTP công tác thanh tra năm 2012

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2593/KH-TTTP công tác thanh tra năm 2012

         • 12/11/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/11/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực