Văn bản khác 2597/KH-UBND

Kế hoạch 2597/KH-UBND triển khai Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2597/KH-UBND 2019 triển khai Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2597/KH-UBND

Đà Nng, ngày 24 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2019

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2019 sửa đổi, bổ sung mt số điều của Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ;

Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nng Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nng và Quyết định số 6209/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nng về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu;

Căn cứ Kế hoạch số 6412/KH-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020;

Xét Tờ trình số 544/TTr-SCT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Sở Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chương trình xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng năm 2019;

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh phát triển ngoại thương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố theo hướng phát triển các ngành dịch vụ, thương mại;

- Mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế giữa các ngành, các địa phương, các tỉnh, thành phố trong cả nước; liên kết hoạt động để cùng phát triển, góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế;

- Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2020 và thực hiện nội dung xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương được quy định tại Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố; tập trung các nguồn lực hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; chủ yếu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những sản phẩm tiềm năng, có thế mạnh của thành phố; gia tăng các hoạt động gắn kết với Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia;

- Triển khai đng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp trong việc thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại thành phố năm 2019 nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho Chương trình.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2019

1. Tổ chức các hội chợ triển lãm thương mại tại thành phố Đà Nẵng

Duy trì tổ chức hiu quả các Hội chợ triển lãm thương mại (HCTLTM) thường niên tại thành phố Đà Nẵng, gồm: Hội chợ Xuân, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng, Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông - Tây Đà Nẵng và Hội chợ hàng Việt. Tiếp tục mời gọi tổ chức các hội chợ triển lãm chuyên ngành khác tại thành phố như Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược, Hội chợ Thời trang - Mỹ phẩm, Triển lãm Khởi nghiệp... và các chương trình hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như chương trình “Tự hào hàng Việt”, “Kết nối hàng Việt”.

Trong đó:

- Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2019 tại Đà Nẵng: Ngân sách thành phố (kinh phí Chương trình xúc tiến thương mại năm 2019) hỗ trợ 100% chi phí gian hàng chuẩn cho Đại sứ quán các nước, các tổ chức xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch nước ngoài, các tỉnh, thành phố có quan hệ ngoại giao với thành phố Đà Nẵng và các nước nằm trên tuyến EWEC; hỗ trợ 50% chi phí gian hàng cho các Sở Công Thương/Trung tâm Khuyến công/Xúc tiến thương mại các tỉnh, thành trong nước trên tuyến EWEC (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam). Không quá 02 gian/01 đơn vị.

- Đối với hoạt động quảng bá hội chợ triển lãm, các chương trình xúc tiến thương mại khác do cơ quan quản lý nhà nước chtrì tổ chức, hỗ trợ 100% phí quảng bá trên băng rôn, phướn treo tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, số lượng tối đa không quá 100 băng rôn và 400 phướn/01 đợt.

(Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm)

2. Tổ chức các Đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, kết nối giao thương tại các tnh, thành trong và ngoài nước.

+ Đối với HCTLTM, kết nối giao thương tại các tỉnh, thành trong nước

Căn cứ dự kiến kế hoạch tổ chức các HCTLTM tại các tỉnh, thành, Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019 và nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thành phố tìm kiếm đi tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; giao Sở Công Thương tổ chức từ 7-10 đoàn tham gia HCTLTM, kết nối giao thương tại các tỉnh, thành: Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Bình, Lâm Đng, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh...(Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm)

+ Đối với HCTLTM, khảo sát thị trường nước ngoài: Căn cứ dự kiến Chương trình XTTM quốc gia năm 2019 và nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, giao Sở Công Thương tổ chức 05 đoàn doanh nghiệp tham gia HCTLTM, kết nối giao dịch thương mại, khảo sát thị trường tại các nước: Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản và Úc - New Zealand thực hiện theo Công văn s 2320/UBND-SNG ngày 11/4/2019 của UBND thành phố về kế hoạch đoàn công tác nước ngoài năm 2019 của các sở, ngành; đồng thời thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại do các Bộ, ngành Trung ương và các Hiệp hội ngành hàng tổ chức.

Trong đó, đối với hoạt động khảo sát thị trường, giao dịch thương mại ở nước ngoài quy định tại khoản 5 Điều 7 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND , UBND thành phố giao Sở Công Thương xem xét, quyết định trên cơ sở địa điểm, quy mô tổ chức, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, cân đối với các hoạt động XTTM khác trong phạm vi ngân sách được cấp và không vượt quá định mức chi tại các văn bản pháp luật hiện hành. Cụ thể:

- Hỗ trợ tối đa không quá 100% vé máy bay khứ hồi tuyến quốc tế cho 01 người/01 doanh nghiệp tham gia đoàn. Mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng/đơn vị tham gia tại khu vực Châu Á; 40 triệu đồng/đơn vị tham gia tại khu vực Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 50 triệu đồng/đơn vị tham gia tại khu vực Trung Mỹ, Mỹ La Tinh.

- Chi phí tổ chức hoạt động kết nối giao thương nước ngoài (gồm: chi thông tin liên lạc, thuê hội trường, thiết bị, giấy mời, phiên dịch, tài liệu); tuyên truyền, quảng bá, mời khách đến tham dự, giao dịch; công tác phí cho CBCC, VC của đơn vị chủ trì được ctham gia tổ chức đoàn và các chi phí khác.

Trường hợp phát sinh các hoạt động, chương trình khác do các Bộ, ngành, Hiệp hội... tổ chức, phù hợp với định hướng, yêu cầu hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường của thành phố, Sở Công Thương chđộng báo cáo, đề xuất để UBND thành phố xem xét, bổ sung vào kế hoạch đã được phê duyệt.

(Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm)

3. Các Chương trình xúc tiến thương mại khác: Tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (Tuần/tháng bán hàng khuyến mại), chương trình kết nối cung cầu, phiên chợ hàng Việt về nông thôn, chuyên mục, phóng sự truyền hình tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; biên tập và phát hành Bản tin Công Thương; hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu; hỗ trợ nghiên cứu, tư vấn nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa xuất khẩu, tổ chức hội thảo quốc tế định hướng xuất khẩu; tổ chức, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí thực hiện:

+ Ngân sách thành phố bố trí cho hoạt động XTTM năm 2019.

+ Kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu năm 2019.

+ Ngân sách Trung ương: Từ kinh phí Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2019.

- Kinh phí của các doanh nghiệp, đơn vị tham gia chương trình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Công Thương

- Giao Sở Công Thương chủ trì phê duyệt dự toán được cấp trong năm 2019 để triển khai thực hiện.

- Giao Sở Công Thương (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng) phối hợp với các Sở, ban, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố. Tổng hợp báo cáo UBND thành phố về kết quả triển khai thực hiện.

- Thông báo công khai nội dung Chương trình đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; Sở Công Thương các tỉnh, thành để biết, có nhu cầu đăng ký tham gia.

- Chủ động rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành về hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố, tham mưu đề xuất UBND thành phố đbổ sung, điều chỉnh hoặc ban hành mới, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu và hiệu quả công tác hỗ trợ trong doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển ngoại thương, phù hợp với các cơ chế, chính sách cấp Trung ương mới ban hành và các cam kết hội nhập kinh tế của Việt Nam, nhất là các cam kết và tiến trình thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện

Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng liên quan tham gia các chương trình thuộc phạm vi, lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách; phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa phương phụ trách tham gia các chương trình xúc tiến thương mại theo kế hoạch.

3. Hiệp hội doanh nghiệp thành phố

Phối hợp với Sở Công Thương, đơn vị chủ trì thực hiện chương trình thông báo rộng rãi thông tin, chương trình XTTM đến các doanh nghiệp, thành viên của hiệp hội và hỗ trợ, mời gọi doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia. Chủ động nắm bắt, phản ánh nhu cầu của doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp, kiến nghị đgóp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại của thành phố.

4. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sn xuất kinh doanh

- Đng hành và tham gia cùng với các cơ quan nhà nước, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

- Quan tâm đầu tư cho các hoạt động xúc tiến thương mại; tích cực tham gia các đoàn đi khảo sát, nghiên cứu thị trường, các hội chợ triển lãm, các lớp đào tạo, tập hun theo kế hoạch.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại (khuyến mại, tổ chức, tham gia HCTLTM) và các quy định khác liên quan đến hàng hóa (đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết...).

- Chủ động đề xuất các giải pháp, kiến nghị để góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại của thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung ni dung Kế hoạch, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- CT, các PCT;
- CPVP UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành, Hiệp hội DN TP;
- Sở Công Thương TPĐN;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Kỳ Minh

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KHÁC TỔ CHỨC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2019

TT

TÊN HỘI CHỢ/ TRIN LÃM THƯƠNG MẠI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIM

SẢN PHẨM TRƯNG BÀY

TÍNH CHẤT HCTL

QUY MÔ DỰ KIẾN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

Gian hàng

Đơn  vị, DN

1

Hội chợ Thời trang - Mphẩm Vstyle’s (Đã tổ chức)

05/01/2019 - 06/01/2019

Khách sạn GRANDVRIO số 01-03 Đống Đa, Đà Nẵng

Thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, phụ kiện thời trang

Tổng hợp

30

 

Công ty TNHH Truyền thông NA

- GO 02,16-17, Lầu 2, Tòa nhà Galaxy 9, số 09 Nguyễn Khoái, Q4, HCM

- Điện thoại: 028.22530163

2

Hội chợ Xuân 2019 thành phố Đà Nẵng (Đã tổ chức)

16-23/01/2019 (11-18 ÂL)

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng

Hàng gia dụng, dệt may-da giày, điện-điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, ô tô, xe máy

Tổng hợp

120

80

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng

Số 09 Cách mạng tháng 8, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

ĐT: 0236.3896571/2212830/ 2472829; Fax: 0236.3863747

Email: [email protected]

3

Tổ chức chương trình kết nối hàng Việt - Đà Nẵng 2019 (Đã tổ chức)

15/3 - 17/3/2019

Công viên bờ Đông Cầu rng

Nông sản, thực phẩm chế biến, dược liệu, ẩm thực.

 

50

 

Ban Quản trị Sàn TMĐT thành phố Đà Nẵng, Phòng Quản lý Thương mại

4

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2019 - Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sn & Trang trí nội ngoại thất

15 - 19/5/2019

Trung tâm Hội chTriển lãm Đà Nẵng

Xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sn và trang trí nội ngoại thất

Chuyên ngành

700

 

Cty CP Tổ chức triển lãm QTXD Vietbuild 307/17 Nguyễn Văn Trỗi - Quận Tân Bình - TPHCM - ĐT 0839974999- A Hùng: 0913929389

5

Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2019.

02/8 - 07/8/2019

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng

Tổng hợp

Tổng hợp

350

 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Đà Nng

S 09 Cách mạng tháng 8, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

ĐT: 0236.3896571/2212830/ 2472829; Fax: 0236.3863747

Email: [email protected]

6

Hội chợ Quốc tế chuyên ngành Nông Nghiệp

05/9/2019 - 07/9/2019

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng

Nông sản, thực phẩm

Chuyên ngành

110

 

Cty TNHH Thương mại Á Âu.

52/58C Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 11, Tp Hồ Chí Minh

028.39650585

7

Hội chợ Tự hào thương hiệu Việt Nam - Đà Nẵng 2019

23-29/10/2019

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng

Tổng hợp

Tổng hợp

250-300

 

Công ty CP Hội chợ và Xúc tiến thương mại

Số 8 Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 024.37552699

Fax: 024.37552689

8

Hội chợ Hàng Việt - Đà Nẵng 2019

04/12-09/12/2019

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng

Công nghiệp, nông nghiệp, TCMN, hàng tiêu dùng, may mặc - thời trang, thực phẩm, đồ uống, dược phẩm... các dịch vụ khác.

Tổng hợp

300

 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng

Số 09 Cách mạng tháng 8, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

ĐT: 0236.3896571/2212830/ 2472829; Fax: 0236.3863747

Email: [email protected]

9

Tổ chức các Chương trình khuyến mại tập trung (Tuần/tháng bán hàng khuyến mại)

Dự kiến 3 đợt trong năm

Thành phố Đà Nẵng

Tổng hợp

 

 

200

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng (chủ trì), Phòng QLTM Sở Công Thương (phối hợp)

 

PHỤ LỤC 2

TỔ CHỨC ĐOÀN DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TẠI CÁC TỈNH, THÀNH TRONG NƯỚC NĂM 2019

STT

Tên chương trình

Địa điểm

Thời gian tổ chức

Ghi chú

1

Tổ chức đoàn DN tham gia Hội chợ Hùng Vương 2019 tại tỉnh Phú Th

Phú Thọ

08-14/4/2019

Hỗ trợ doanh nghiệp các chi phí: thuê gian hàng (nếu có); chi phí trang trí, lắp đặt quảng cáo cụm gian hàng, vận chuyển hàng hóa, thiết bị...

2

Tổ chức đoàn DN tham gia Hội chợ LifeStyle Việt Nam 2019

TP. Hồ Chí Minh

18-21/4/2019

Nt

3

Tổ chức đoàn DN tham gia Hội chợ Hội chợ tại Quảng Bình.

Quảng Bình

Quý III

Nt

4

Tổ chức đoàn DN tham gia Hội chợ Cần Thơ 2019

Cần Thơ

Quý IV

Nt

5

Tổ chức đoàn DN tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế EXPO Thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Quý IV

Nt

6

Tổ chức đoàn DN tham gia Hội chợ Festival Đà Lạt.

Lâm Đng

Quý IV

Nt

7

Tổ chức đoàn DN tham gia Hội chợ Đặc Sản Vùng miền Việt Nam năm 2019 tại Hà Nội

Hà Nội

Tháng 12

Nt

Ghi chú: Trong trường hợp có thay đổi, điều chỉnh hoặc có phát sinh thêm các HCTL khác trong năm, giao Sở Công Thương xem xét, quyết định việc tham gia nhưng phải đảm bo theo đúng định mức chế độ chính sách và không vượt quá dự toán đã được phê duyệt.

 

PHỤ LỤC 3

TỔ CHỨC ĐOÀN DOANH NGHIỆP THAM GIA CÁC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM, KẾT NỐI GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI, KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG TẠI NƯỚC NGOÀI TRONG NĂM 2019

TT

Nội dung

Địa điểm

Thời gian tổ chức

Nội dung hoạt động chính

I

Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường

1.

Tổ chức đoàn tham gia Hội chợ Thương mại Việt - Lào

Lào

Quý III/2019

Tham gia Hội chợ, kết hợp khảo sát thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội, kết nối giao thương, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vào thị trường Lào.

2.

Tổ chức đoàn tham gia kết nối giao thương với các nước trên tuyến EWEC

Thái Lan (dự kiến)

Quý III hoặc quý IV/2019

Tham gia hoạt động kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vào thị trường các nước trên tuyến EWEC.

3.

Tổ chức đoàn tham gia Hội chợ/hoạt động kết nối giao thương, khảo sát thị trường tại Trung Quốc

Trung Quốc

Quý III/2019

Tham gia Hội chợ, kết hợp khảo sát thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội, kết nối giao thương, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vào thị trường Trung Quốc và mở rộng đến các thị trường khác.

4.

Tổ chức đoàn tham gia hội chợ/ hoạt động kết nối giao thương kết hợp khảo sát thị trường tại Úc - New Zealand

Úc - New Zealand

Quý III/2019

Tham gia Hội chợ, kết hợp khảo sát thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội, kết nối giao thương, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vào thị trưng Úc, New Zealand và mở rộng đến các thị trường khác

5.

Tổ chức đoàn tham gia hội chợ/ hoạt động kết nối giao thương, khảo sát thị trường tại Nhật Bản

Nhật

Quý IV/2019

Tham gia Hội chợ, kết hợp khảo sát thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội, kết nối giao thương, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vào thị trường Nhật Bản và mở rộng đến các thị trường khác.

II

Thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đoàn giao dịch xúc tiến thương mại - đu tư tại các nước do các Bộ, ngành, Hiệp hội tổ chức (dự kiến)

1

Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại - đầu tư tại Cộng hòa Pháp và Đức.

Pháp và Đức.

Đầu tháng 4

Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội, kết nối giao thương, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa (Chương trình XTTM quốc gia do Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức)

2

Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại - đầu tư tại thị trường Liên bang Nga và Phần Lan.

Liên bang Nga và Phần Lan.

Tháng 5-6

Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội, kết nối giao thương, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa (Chương trình XTTM quốc gia do Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức)

3

Đoàn xúc tiến đầu tư và giao thương tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc.

Tháng 8

Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội, kết nối giao thương, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa (Chương trình do Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức)

4

Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại - đầu tư ti thtrường Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Tháng 9-10

Hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm hội, kết nối giao thương, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa (Chương trình XTTM quốc gia do Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp phát sinh các hoạt động, chương trình khác do các Bộ, ngành, Hiệp hội... tổ chức, Sở Công Thương chủ động báo cáo, đề xuất để UBND thành phố xem xét, bổ sung vào kế hoạch đã được phê duyệt.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2597/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2597/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2019
Ngày hiệu lực24/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2597/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2597/KH-UBND 2019 triển khai Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2597/KH-UBND 2019 triển khai Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2597/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHồ Kỳ Minh
        Ngày ban hành24/04/2019
        Ngày hiệu lực24/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 2597/KH-UBND 2019 triển khai Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2597/KH-UBND 2019 triển khai Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng

            • 24/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực