Văn bản khác 26/KH-BCĐ

Kế hoạch 26/KH-BCĐ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 do Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 26/KH-BCĐ thực hiện công tác phòng chống tội phạm 2017 Ninh Bình


UBND TỈNH NINH BÌNH
BAN CHỈ ĐẠO PCTP, TNXH VÀ XDPT TOÀN DÂN BVANTQ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-BCĐ

Ninh Bình, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCDD/CP ngày 04/01/2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW, Chỉ thị số 48-CT/TW và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chiến lược, chương trình của Chính phủ, các văn bản của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, thôn, xóm trong công tác phòng, chống tội phạm; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

3. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn không để tội phạm hoạt động lộng hành, giảm tội phạm so với năm 2016; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% trên tổng số án khởi tố; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt trên 90%; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05- KL/TW, Chỉ thị số 48-CT/TW; lồng ghép với thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm của Quốc hội, Chính phủ; Chỉ thị số 06- CT/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2017 và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm; đồng thời, xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, địa phương để tội phạm hoạt động lộng hành, trật tự, an toàn xã hội phức tạp, kéo dài, gây bức xúc nhân dân.

2. Trên cơ sở kết quả sơ kết 02 năm thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH, tiếp tục chỉ đạo giữ vững trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn đã chuyển hóa thành công, đồng thời đẩy mạnh chuyển hóa, giảm tình hình tội phạm tại các địa bàn còn diễn biến phức tạp. Đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh về thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2016-2019.

3. Chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu chỉ đạo, triển khai các chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động côn đồ, bạo lực, tội phạm sử dụng công nghệ cao, chủ lô đề, cá độ bóng đá, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, các cơ sở cầm đồ, cho vay lãi nặng, hoạt động “tín dụng đen” theo Chỉ thị số 08-CT/UBND và Chỉ thị số 10-CT/UBND của UBND tỉnh. Tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm trộm cắp tài sản; triệt xóa các đường dây, tụ điểm về ma túy, nhất là ma túy tổng hợp và các loại ma túy mới; phát hiện, đấu tranh với các vụ án tham nhũng, kinh tế, môi trường; đẩy mạnh truy bắt đối tượng truy nã. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và công tác bắt, giam giữ, không để xảy ra oan sai. Đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm và chống vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, xây dựng cơ bản, quản lý thị trường, đất đai, môi trường, lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý người nước ngoài, quản lý mạng Internet... không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả Thông tri 23-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 36/KH-UBND của UBND tỉnh về xây dựng “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” gắn với đẩy mạnh phong trào “Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến”, “Dòng họ tự quản”, “Cụm giáp ranh”. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về xây dựng phong trào “An toàn trường học”. Củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã.

Rà soát để xây dựng, đầu tư áp dụng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo về bảo vệ ANTT; loại bỏ những mô hình, cách làm không còn phát huy hiệu quả. Chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở, giải quyết tốt những vấn đề mâu thuẫn, bức xúc, góp phần làm giảm nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm; quản lý, giáo dục các đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng lầm lỗi, đặc biệt là tạo mọi điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đi trường Giáo dưỡng, CSGDBB và sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội.

6. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực chất công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân chủ động phát hiện, phòng ngừa, tố giác tội phạm và tích cực tham gia, hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

7. Tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp, đảm bảo tinh gọn, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống tội phạm; phát huy hơn nữa trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ, đồng thời nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm.

8. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, kế hoạch, chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm giữa các Sở, ban, ngành; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

9. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa X về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Củng cố, kiện toàn cơ quan điều tra các cấp theo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên các cấp. Chú trọng thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, truy tố, xét xử.

10. Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác phòng, chống tội phạm; đầu tư mua sắm, nâng cấp phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cho hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, giám định tư pháp; hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các cấp.

III. Phân công nhiệm vụ

1. Công an tỉnh làm tốt vai trò cơ quan thường trực và là lực lượng nòng cốt trong thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, Chỉ thị số 48-CT/TW; Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ; Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án phòng, chống tội phạm được phân công. Bảo vệ tuyệt đối an toàn những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2017. Tiếp tục chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị quân đội tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm ở địa bàn đơn vị đóng quân. Phối hợp với lực lượng Công an và các ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm ở khu vực cửa khẩu và trên biển, nhất là tội phạm về ma túy, buôn lậu, mua bán người, gian lận thương mại và buôn bán hàng giả, hàng cấm.

3. Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các ban, ngành Trung ương xây dựng và hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tội phạm; tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về xây dựng phong trào “An toàn trường học”, kế hoạch liên ngành về đẩy mạnh phòng, chống ma tuý trong các nhà trường; phối hợp tổ chức quản lý có hiệu quả số học sinh, sinh viên có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, học sinh, sinh viên ngoại trú. Tổ chức khảo sát, đánh giá đúng thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên. Lồng ghép việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm với thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các nhà trường.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch đẩy mạnh truyên truyền về Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống tội phạm với các hoạt động phát thanh, truyền hình, các chương trình văn hóa, nghệ thuật; định hướng dư luận lên án những hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng, khích lệ các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm.

Phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh định kỳ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí để định hướng nội dung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, đặc biệt đối với các vụ án đang điều tra, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đúng mục đích và theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Duy trì hoạt động câu lạc bộ phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, xuất bản về phòng, chống tội phạm.

6. Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tổ chức thực hiện các đề án về tổ chức bộ máy và cán bộ của ngành Kiểm sát, Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Chỉ đạo Viện Kiểm sát, Tòa án cấp huyện tăng cường phối hợp với Cơ quan điều tra cấp huyện nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, nhất là với các vụ án điểm, hạn chế oan sai. Tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động các vụ án điểm để tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhân dân và răn đe tội phạm.

7. Ủy  ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức tập huấn, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, nghị quyết liên tịch đã ký kết về phòng, chống tội phạm. Tiếp tục xây dựng các mô hình tự quản về ANTT ở địa bàn cơ sở, thành lập các đội tự quản, tổ dân phòng để đảm bảo ANTT trên địa bàn.

8. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thành phố có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ tại địa phương. Căn cứ tình hình thực tế và các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát hợp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2017. Định kỳ 06 tháng, 01 năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện, báo cáo về Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh (qua Công an tỉnh) theo quy định.

2. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh theo nhiệm vụ được phân công chỉ đạo, gắn công tác phòng, chống tội phạm với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của năm 2017 trong chức năng hoạt động của đơn vị mình.

3. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Công an tỉnh) chịu trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo 138/CP (C42-BCA);
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);
- Thành viên Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- BCĐ PCTP, TNXH và XDPT TDBVTQ các huyện, thành phố (để thực hiện);
- Công an các huyện, TP (để thực hiện);
-Lưu: VT, VP2, VP7, VP6.
                 Tr

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Tống Quang Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/KH-BCĐ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu26/KH-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2017
Ngày hiệu lực01/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/KH-BCĐ

Lược đồ Kế hoạch 26/KH-BCĐ thực hiện công tác phòng chống tội phạm 2017 Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 26/KH-BCĐ thực hiện công tác phòng chống tội phạm 2017 Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu26/KH-BCĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành01/03/2017
        Ngày hiệu lực01/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 26/KH-BCĐ thực hiện công tác phòng chống tội phạm 2017 Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 26/KH-BCĐ thực hiện công tác phòng chống tội phạm 2017 Ninh Bình

           • 01/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực