Văn bản khác 26/KH-UBND

Kế hoạch 26/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 26/KH-UBND 2019 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/KH-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019

Năm 2018, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra một số ổ dịch bệnh như: Bệnh lở mồm long móng xảy ra tại 07 huyện (Ba Vì, Quốc Oai, Đan Phượng, Thường Tín, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Sóc Sơn); bệnh cúm gia cầm xảy ra tại 04 huyện (Ba Vì, Chương Mỹ, Sóc Sơn, Phúc Thọ); bệnh dại động vật xảy ra tại quận Bắc Từ Liêm và huyện Thường Tín. Các cấp, các ngành đã chủ động, tích cực thực hiện tốt kế hoạch phòng, chng dịch bệnh gia súc, gia cầm, đạt được kết quả tích cực.

Năm 2019, dự báo tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên thế giới và trong nước vẫn có nhiều diễn biến khó lường, đặc biệt nguy cơ dịch bệnh tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam; cùng với đó tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố lớn, chăn nuôi, giết mổ nhỏ lẻ, tự phát vẫn chiếm tỷ lệ cao, địa bàn Thủ đô có mức tiêu thụ sản phẩm động vật và lưu lượng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào Thành phố lớn, tình hình thời tiết thay đổi làm giảm sức đề kháng của vật nuôi nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao.

Đchủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 8442/BNN-TY ngày 29/10/2018 về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2019 và Chỉ thị số 9747/CT-BNN-TY ngày 14/12/2018 về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân; UBND Thành phố ban hành “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm có hiệu quả với phương châm phòng bệnh là chính, kết hợp thực hiện đng bộ các biện pháp quản lý, giám sát chặt dịch bệnh đến tận thôn, xóm, hộ gia đình; phát hiện sớm, khoanh vùng khống chế, xử lý kịp thời, triệt để các dịch bệnh nguy hiểm phát sinh ở động vật trong diện hẹp; đảm bảo sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

- Phát triển chăn nuôi, quản lý giết mổ theo quy hoạch, đảm bảo chăn nuôi an toàn dịch bệnh và từng bước giảm chăn nuôi, giết mổ nhỏ lẻ; đồng thời nâng cao chất lượng con giống, duy trì, bảo tồn và phát triển các giống bản địa trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định của Luật Thú y, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện phát triển chăn nuôi, quản lý giết mổ theo quy hoạch.

- Công tác tổ chức triển khai thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở và cả hệ thống chính trị; huy động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh và chăn nuôi, giết mổ an toàn.

- Tổ chức phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kịp thời, phù hợp và hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí đầu tư; quản lý chăn nuôi, giết mổ và giám sát dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, giết mổ, đặc biệt tại các ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ cao và đảm bảo an toàn cho người trực tiếp tham gia và những người liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/01/2018 của UBND Thành phố về việc thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021.

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ và phòng, chống dịch bệnh; kiên quyết ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, tập huấn

- Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về chăn nuôi, thú y; cơ chế, chính sách hỗ trợ người chăn nuôi về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thông tin kịp thời chính xác về tình hình, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh động vật; những ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, sức khỏe, tính mạng của con người; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, biểu dương gương điển hình hoạt động về phòng, chống dịch; phê bình các tổ chức, cá nhân, địa phương còn chủ quan thực hiện phòng, chống dịch.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền chuyên sâu, trọng điểm về công tác tiêm phòng vắc xin, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh từ động vật sang người; các chế độ chính sách trong lĩnh vực giết mổ; các quy định đối với người sản xuất, kinh doanh về hoạt động giết mổ và định hướng người tiêu dùng thay đổi thói quen tiêu dùng chuyn sang lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và được kiểm soát về chất lượng.

- Duy trì và cung cấp tin bài cho chuyên mục chăn nuôi, thú y trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bản tin về nông nghiệp và nông thôn, sản xuất và thị trường... để hướng dẫn về chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh.

- Xây dựng phóng sự, in ấn tờ rơi, tài liệu... tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt tuyên truyền về biện pháp phòng, chống và ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho hệ thống thú y về giám sát, xác minh dịch bệnh, triển khai kế hoạch phòng chống dịch; bồi dưỡng kiến thức thú y cho cán bộ làm công tác thú y tại các xã, phường, thị trấn.

- Tập huấn chuyên môn và các quy định của pháp luật về hành nghề thú y đối với các đối tượng có liên quan.

2. Phòng bệnh bằng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm

- Phòng bệnh bắt buộc bng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội; Kế hoạch UBND Thành phố giao năm 2019 cùng với chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành ph.

- Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Thời gian: Tổ chức 02 đợt tiêm phòng đại trà cho đàn vật nuôi (Đợt 1: tháng 3-4/2019 và Đợt 2: tháng 9-10/2019). Hàng tháng tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi mới phát sinh chưa được tiêm phòng hoặc hết miễn dịch.

- Loại vắc xin, đối tượng tiêm phòng, liều lượng và cách sử dụng, bảo quản vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và nhà sản xuất.

- Tỷ lệ tiêm phòng đối với các bệnh bắt buộc tiêm phòng phải đạt trên 80% tổng đàn và đối với bệnh dại chó, mèo phải tiêm phòng đạt 100% diện tiêm. Tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng phải đạt trên 70%.

- Ngoài các loại vắc xin bắt buộc phải tiêm phòng theo quy định, tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến cáo người chăn nuôi chủ động phòng bệnh bằng vắc xin cho đàn vật nuôi ngoài đối tượng được hỗ trợ vắc xin của Thành phố. Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không thực hiện tiêm phòng theo quy định.

3. Giám sát dịch bệnh, giám sát sau tiêm phòng

- Duy trì đường dây tiếp nhận thông tin (số điện thoại 024.33800115) về tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

- Củng cố hệ thống giám sát, khai báo và thông tin dịch bệnh gia súc, gia cầm ở mỗi cấp, đảm bảo giám sát dịch bệnh tới tận thôn, xóm, hộ chăn nuôi. Công khai các địa chỉ đtiếp nhận thông tin khai báo dịch bệnh ở cấp xã, huyện để người dân biết, chủ động cung cấp thông tin; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc xuất, nhập động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Chủ động lấy mẫu giám sát để dự tính, dự báo sớm dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, dịch tả lợn Châu Phi, đặc biệt phải phân tích chuyên sâu để phát hiện sự biến chủng của mầm bệnh giúp định hướng sử dụng vắc xin cho phù hợp, hiệu quả... Khi có động vật ốm, chết, có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Thực hiện biện pháp khẩn cấp chống dịch khi xác định là bệnh dịch nguy hiểm. Đảm bảo khống chế nhanh gọn, không để lây lan ra diện rộng.

- Lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng để đánh giá hiệu quả bảo hộ của vắc xin đã tiêm phòng và chỉ đạo công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

4. Điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý ổ dịch khi mới phát sinh, không để lây lan ra diện rộng như tiêm phòng bao vây, khử trùng, tiêu độc khu vực có dịch, kiểm soát vận chuyển động vật cảm nhiễm và các sản phẩm của chúng ra, vào ổ dịch, xử lý động vật mẫn cảm trong ổ dịch...

- Điều tra nguồn gốc phát sinh đối với các ổ dịch nhằm dự báo chiều hướng phát triển, lây lan để chủ động khoanh vùng khống chế.

- Khi nghi ngờ có dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm phải thực hiện lấy mẫu gửi cơ quan xét nghiệm có thẩm quyền để xác định nguyên nhân gây bệnh, sự biến chủng, độc lực và tính chất khác của mầm bệnh giúp dự thính, dự báo và xử lý ổ dịch có hiệu quả.

5. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng

- Thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc theo quy định tại Phụ lục 8 (hướng dẫn chung về vệ sinh, khử trùng tiêu độc) Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các ổ dịch cũ, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn Thành phố (dự kiến 5 đợt/năm). Ngoài ra, bổ sung các đợt vệ sinh tiêu độc khi có dịch bệnh nguy hiểm; phát động Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tuyên truyền, vận động người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, khu vực buôn bán gia súc, gia cầm.

6. Quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, theo đúng quy định của Luật Thú y ngày 16/6/2015, Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 và các văn bản liên quan về công tác quy hoạch, giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật trên địa bàn Thành ph; kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 24/10/2018 của UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.

- Xây dựng lộ trình đóng cửa hoạt động của các hộ, điểm giết mổ nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường; đưa các điểm, hộ giết mổ nhỏ lẻ vào giết mổ tại các khu giết mổ tập trung.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý theo phân cấp; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ đủ điều kiện theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND Thành phố về phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

- Tạo điều kiện, hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung công nghiệp sử dụng dây chuyền giết mổ hiện đại, thân thiện với môi trường và gắn với chế biến.

7. Quản lý công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y và hành nghề thú y; quản lý giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật. Kiểm dịch chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn Thành phố. Tăng cường hiệu quả hoạt động của các trạm, chốt kiểm dịch động vật và Đội kiểm dịch động vật lưu động. Xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật chưa qua kiểm dịch thú y.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động hành nghề thú y, đảm bảo việc hành nghề đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về hành nghề thú y làm lây lan dịch bệnh hoặc hành nghề trái phép.

- Thực hiện công tác quản lý giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y theo các quy định của pháp luật.

- Rà soát, thống kê, lập danh sách quản lý các cơ sở chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Thành phố.

8. Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh

- Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các cơ sở chăn nuôi xây dựng cơ sở an toàn dịch theo quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Xây dựng kế hoạch và từng bước triển khai thí điểm xây dựng một số xã chăn nuôi trọng điểm thành cơ sở an toàn dịch bệnh.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng bệnh dại và quản lý đàn chó nuôi trên địa bàn các quận nhằm phấn đấu xây dựng một số quận trung tâm thành vùng an toàn bệnh dại.

9. Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thú y

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra quản lý sử dụng vật tư, vắc xin, hóa chất và kiểm tra, đánh giá các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến kinh doanh thực phẩm và hành nghề thú y theo phân công, phân cấp để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

- Thành lập các đoàn thanh, kiểm tra tiến hành thanh tra, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ trên địa bàn Thành phố để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

- Phối hợp với các tỉnh, thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, đặc biệt kiểm soát việc vận chuyển kinh doanh gia súc, gia cầm lưu thông trên địa bàn Hà Nội. Kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật được thành lập theo quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức hoạt động thường xuyên và đột xuất theo đúng quy định.

- Chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật có hiệu quả, đảm bảo khống chế, dập dịch không để dịch bệnh gia súc, gia cầm lây lan ra diện rộng, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

2. y ban nhân dân các quận, huyện và thị xã

- Căn cứ Kế hoạch phòng chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố, xây dựng Kế hoạch của địa phương; chủ động kinh phí phục vụ phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm; cấp kinh phí và chỉ đạo các ngành liên quan thu hồi, tiêu hủy vọ lọ vắc xin, bao bì hóa chất sát trùng theo đúng quy định, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, hóa chất chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị trực thuộc triển khai công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm có hiệu quả, đúng quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y quản lý chặt đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; đẩy mạnh việc triển khai quy hoạch chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường; tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh đến tận hộ chăn nuôi, phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây, khống chế không để dịch lây lan; thường xuyên vệ sinh, khử trùng môi trường đảm bảo an toàn dịch bệnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

- Thông tin trên hệ thống truyền thanh của địa phương để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các trang trại, hộ gia đình chăn nuôi tự giác, tích cực tham gia việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để dịch bệnh gia súc, gia cầm lây lan ra diện rộng do chủ quan, lơ là, thiếu sự phối hợp trong công tác phòng chống dịch và chậm tiến độ trong việc triển khai thực hiện quy hoạch chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

- Chủ động phối hợp UBND các huyện, thị xã chuyển giao kỹ thuật, công nghệ khoa học mới trong chăn nuôi, xây dựng mô hình điểm về chăn nuôi an toàn và xây dựng các chuỗi thực phẩm an toàn trên địa bàn Thành phố.

- Phối hp Sở Y tế trong việc hướng dẫn các địa phương giám sát và phòng chống các bệnh động vật lây sang người theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của liên Bộ: Y tế - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phối hợp phòng chống bệnh truyền lây từ động vật sang người.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội:

+ Chủ động xây dựng chi tiết kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm; chuẩn bị đủ và cung ứng kịp thời vật tư, vắc xin, hóa chất, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y các quận huyện, thị xã thực hiện tốt công tác giám sát, chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

+ Tiêm phòng đại trà và vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo Kế hoạch của UBND Thành phố. Lấy mẫu kiểm tra, giám sát sau tiêm phòng xác định tỷ lệ bảo hộ của vắc xin sau tiêm phòng; phát hiện kịp thời sự lưu hành, biến chủng của các mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

+ Giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch lan ra diện rộng, đặc biệt đối với các bệnh truyền lây sang người. Thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định.

+ Phối hợp, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý giết mổ, phòng chống dịch bệnh động vật và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định.

+ Duy trì trực đường dây nóng Thành phố để tiếp nhận giải quyết kịp thời các thông tin về dịch bệnh và an toàn thực phẩm liên quan đến ngành; duy trì trực tại các chốt Kiểm dịch liên ngành Thành phố.

+ Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật văn bản hướng dẫn về công tác thú y cho đội ngũ thú y cơ sở biết và tổ chức thực hiện.

+ Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y các tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhập và xuất ra khỏi Thành phố; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định.

4. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí cho hoạt động phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm; chun bị nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng, chng dịch theo quy định.

- Kiểm tra, hướng dẫn các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND quận, huyện, thị xã sử dụng kinh phí phục vụ công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm theo đúng quy định.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Lập kế hoạch và phân bổ ngân sách đầu tư phục vụ công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chng dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố theo quy định.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chi ngân sách phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm theo quy định.

6. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: Tham gia kiểm tra, kiểm soát vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩm động vật và xử lý vi phạm về kinh doanh, buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo quy định; Cử cán bộ tham gia trực tại các chốt kiểm dịch động vật liên ngành trên địa bàn Thành phố.

7. Sở Y tế

- Giám sát, phát hiện, chia sẻ thông tin, tuyên truyền, phối hợp phòng, chống dịch bệnh lây từ động vật sang người.

- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phòng chống các bệnh động vật lây sang người theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT ngày 27/5/2013 của liên Bộ: Y tế - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh truyền lây từ động vật trên người.

- Phân công cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố khi có yêu cầu.

8. Công an Thành phố

- Chỉ đạo lực lượng trong ngành tham gia tích cực công tác phòng ngừa, phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

- Cử cán bộ tham gia các chốt kiểm dịch động vật liên ngành Thành phố theo quy định; phối hợp trong việc xử lý những đối tượng vi phạm trong công tác thú y.

9. Sở Thông tin và Truyền thông và Cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình Hà Nội

Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chuyên mục cho chương trình truyền thông về phát triển chăn nuôi, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, hoạt động quản lý giết mổ động vật; tuyên truyền kịp thời, chính xác về nguy cơ, tác hại và diễn biến dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

10. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Khi chưa có dịch xảy ra

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này định kỳ báo cáo hàng tháng kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của đơn vị về UBND Thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo).

2. Khi có dịch xảy ra

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành báo cáo bằng điện thoại vào 16h hàng ngày và bằng văn bản 03 ngày/lần theo quy định tại Điều 7 phụ lục 03 của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố Hà Nội (Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; địa chỉ: số 114, đường Lê Trọng Tấn - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội; số điện thoại đường dây nóng: 024.33800115) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hp chung) xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành y (để báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để
báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể;
- C
ác Sở: NN&PTNT, TC, CT, KH&ĐT, YT, TT&TT;
- Công an thành phố Hà Nội;

- Cục QLTT TP Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT&THHN, Bá
o HNM, Báo KT&ĐT;
- Các Chi cục thuộc Sở NN&PTNT: CN&TY, QLCLNLTS;
- CVP, các PCVP, KT, TKBT, KGVX, NC;

-
Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu26/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2019
Ngày hiệu lực18/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 26/KH-UBND 2019 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 26/KH-UBND 2019 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu26/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành18/01/2019
        Ngày hiệu lực18/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 26/KH-UBND 2019 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 26/KH-UBND 2019 phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hà Nội

           • 18/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực