Văn bản khác 261/KH-UBND-NC

Kế hoạch 261/KH-UBND-NC năm 2015 về tổng kết, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2011 và giai đoạn 2012 - 2015 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 261/KH-UBND-NC 2015 phòng chống ma túy 2011 giai đoạn 2012 2015 Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 261/KH-UBND-NC

Nghệ An, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2011 VÀ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-BCA-C41 ngày 09/4/2015 của Bộ Công an về tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2011 và giai đoạn 2012 - 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng kết toàn diện, sâu sắc việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2011 (năm chuyển tiếp) và giai đoạn 2012 - 2015 (giai đoạn được phê duyệt) theo Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung tổng kết phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và các dự án, tiểu dự án trong Chương trình nhằm đánh giá mức độ và hiệu quả thực hiện Chương trình; trong đó, tập trung đánh giá kết quả đạt được từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện; phân tích những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

2. Qua tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất các nội dung cấp thiết, các giải pháp cụ thể, phù hợp với diễn biến tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng, chống ma túy trong giai đoạn tiếp theo.

3. Tổ chức tổng kết phải đảm bảo chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, chống lãng phí; phù hợp với điều kiện, đặc điểm, theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

Tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2011 và giai đoạn 2012 - 2015, trong đó tập trung vào những nội dung sau:

1. Đánh giá thực trạng tình hình ma túy, những yếu tố tác động đến công tác phòng, chống ma túy tại đơn vị, địa phương trong năm 2011 và giai đoạn 2012 - 2015.

2. Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và quản lý điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015.

3. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, gồm:

- Phân tích kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của Chương trình;

- Tình hình phân bổ và giao vốn Chương trình giai đoạn 2012 - 2015; tình hình huy động nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn.

- Chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện những nội dung, giải pháp của Chương trình;

- Làm rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình.

4. Rút ra những bài học kinh nghiệm, đánh giá những mô hình, điển hình có hiệu quả cần triển khai nhân rộng để áp dụng trong giai đoạn tiếp theo.

5. Đề xuất các nội dung, giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy giai đoạn tiếp theo.

(Có đề cương hướng dẫn kèm theo)

III. THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị bám sát nội dung, đề cương của kế hoạch này và Kế hoạch số 693/KH-UBND-NC ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015 để tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình.

2. Mốc thời gian tính số liệu tổng kết: Từ năm 2011 đến 15/5/2015.

- Quá trình tổng kết cần lồng ghép với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, các Nghị quyết liên tịch, các quy chế phối hợp và các cuộc vận động khác liên quan đến việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

- Kết quả tổng kết của các đơn vị, địa phương gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Phòng Tham mưu Công an tỉnh) trước ngày 10/6/2015 để tổng hợp.

3. Hình thức tổng kết: Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị hoặc tổng kết bằng văn bản.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2011 và giai đoạn 2012 - 2015 và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức tổng kết ở các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương, xây dựng báo cáo gửi Bộ Công an và Tỉnh ủy theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí và các huyện, thành, thị tổ chức tốt công tác tuyên truyền về tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015.

4. Về kinh phí

- Tổng kết ở cấp tỉnh: Công an tỉnh lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Các huyện, thành, thị trích ngân sách địa phương phục vụ tổng kết.

Trên đây là Kế hoạch của UBND tỉnh về tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2011 và giai đoạn 2012 - 2015. Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh, ĐT: 0383.839.999) để hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ 138/CP; (để b/cáo)
- Tổng cục Cảnh sát - BCA (để b/cáo)
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (để b/cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/cáo)
- Các đồng chí PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- CV: Nội chính;
- Lưu: VT.UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

ĐỀ CƯƠNG

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TÚY GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Kèm theo Kế hoạch số 261/KH-UBND-NC ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh)

Phần I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PCMT GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy, những yếu tố tác động đến công tác phòng, chống ma túy tại đơn vị, địa phương trong thời gian trin khai, thực hiện Chương trình (so sánh tăng giảm với giai đoạn trước), trong đó, cần tập trung đánh giá và có sliệu cụ thcác nội dung:

- Tình hình các loại tội phạm và tệ nạn ma túy; một số phương thức, thủ đoạn hoạt động nổi lên của các tội phạm ma túy; các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

- Đặc điểm tình hình có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại đơn vị, địa phương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Kết quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, giám sát thực hiện Chương trình

- Công tác chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện:

+ Kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình gắn với thực hiện Kế hoạch số 693/KH-UBND-NC ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh.

+ Kết quả triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

+ Kết quả thành lập, kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo PCTP, tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp.

+ Kết quả công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình.

- Công tác quản lý, điều hành thực hiện Chương trình:

+ Kết quả công tác quản lý, điều hành thực hiện Chương trình tại địa phương.

+ Hoạt động của các Ban chỉ đạo và Ban Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo PCTP, tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp trong công tác quản lý, điều hành, giám sát, tham mưu triển khai, thực hiện Chương trình.

+ Kết quả công tác hướng dẫn phòng, chống ma túy ở cơ sở.

+ Kết quả triển khai các dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG; Công tác phối hợp thực hiện các nội dung dự án giữa cơ quan chủ trì và các đơn vị, địa phương liên quan (đối với các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các dự án).

- Đánh giá sự phù hợp của cơ chế hiện hành về phân cấp quản lý Chương trình; vai trò của các cơ quan quản lý Chương trình, cơ quan tổng hợp Chương trình và cơ quan thực hiện Chương trình.

- Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo, sơ, tổng kết các chuyên đề về phòng, chống ma túy.

2. Kết quả công tác tuyên truyền phòng chống ma túy

- Kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục PCMT (số liệu về lượt tuyên truyền, phương pháp tuyên truyền, số người tham gia...); đánh giá hiệu quả các loại hình thông tin, tuyên truyền có hiệu quả ở các ngành, địa phương.

- Kết quả xây dựng các mô hình, điển hình phòng, chống ma túy tại cơ sở.

- Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác PCMT.

3. Kết quả công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy

3.1. Kết quả đấu tranh với các loại tội phạm

- Số vụ, đối tượng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý.

- Số ổ nhóm, đường dây, tụ điểm bị triệt xóa.

- Kết quả công tác lập hồ sơ đưa người vào Cơ sở chữa bệnh bắt buộc.

3.2. Kết quả thực hiện dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”

- Các biện pháp đã chỉ đạo, triển khai; kết quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy, giảm mức phức tạp về tệ nạn ma túy tại các địa bàn có ma túy; số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy cần tập trung chỉ đạo, đầu tư tạo chuyển biến.

- Phân loại tình trạng ma túy tại xã, phường, thị trấn (có biểu mẫu 1 kèm theo).

3.3. Công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm

- Tổng số vụ, bị can bị khởi tố, tạm giam; số vụ đã kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố; số vụ, bị can đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra, lý do đình chỉ, tạm đình chỉ...

- Tổng số vụ, bị can, bị cáo bị truy tố xét xử.

- Việc chấp hành pháp luật trong tố tụng hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng; những trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung, điều tra lại...

4. Kết quả công tác hoàn thiện thể chế và hợp tác quốc tế

- Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực phòng, chống ma túy và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung

- Số vụ việc phạm tội được phát hiện, đấu tranh có sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức nước ngoài...

5. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình (theo từng năm và tổng thể giai đoạn 2012 - 2015)

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ.

- Ngân sách địa phương hỗ trợ.

- Ngân sách vận động đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

(Có biểu mẫu 2 kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Các mục tiêu đạt được của Chương trình (so sánh từng năm với năm 2010)

- Mục tiêu giảm người nghiện.

- Mục tiêu nâng số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

- Mục tiêu nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tội phạm ma túy; ngăn chặn nguồn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy.

- Mục tiêu chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

- Mục tiêu cai nghiện, quản lý người nghiện sau cai nghiện và nghiên cứu đưa vào sử dụng thuốc và phương pháp điều trị mới trong hoạt động cai nghiện phục hồi.

(Có biểu mẫu 3 kèm theo)

2. Những đóng góp của Chương trình đối với nhiệm vụ phát triển xã hội tại địa phương

3. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc

- Các mục tiêu không đạt của Chương trình.

- Hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, điều hành thực hiện Chương trình.

- Đánh giá cơ chế thực hiện Chương trình (quy định lập kế hoạch, công tác quản lý, sử dụng kinh phí được cấp, chế độ thông tin, báo cáo...).

- Cơ chế quản lý và lồng ghép các chương trình, dự án khác tại địa phương.

- Công tác huy động, cơ chế đảm bảo nguồn lực, cân đối nguồn lực tương xứng với mục tiêu của Chương trình.

IV. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Nguyên nhân không đạt các mục tiêu

Đánh giá các nguyên nhân chủ quan, khách quan tác động đến công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình, trong đó, tập trung đánh giá một số nội dung:

- Tác động khách quan từ khủng hoảng kinh tế thế giới, những khó khăn của nền kinh tế trong nước.

- Mức độ quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền.

- Khả năng, giải pháp bố trí, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình có phù hợp với mục tiêu của Chương trình.

- Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương và tính tuân thủ các quy định trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

- Các nguyên nhân khác.

2. Bài học kinh nghiệm

- Sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.

- Công tác lồng ghép các Chương trình, dự án được triển khai trên cùng một địa bàn nhằm đạt hiệu quả cao hơn.

- Công tác huy động tổng hợp các nguồn lực, đặc biệt là nguồn tài chính trong việc thực hiện Chương trình.

- Kinh nghiệm quản lý, điều hành thực hiện Chương trình.

Phần II

ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn 2016 - 2020 (so sánh với giai đoạn trước).

2. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy giai đoạn 2016 - 2020 (so sánh với giai đoạn trước).

3. Đề xuất Chính phủ phê duyệt quy chế thực hiện công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu; Chương trình hành động; Kế hoạch thực hiện) và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, các dự án, kinh phí...

 

BIỂU MẪU 1

PHÂN LOẠI TÌNH TRẠNG MA TÚY TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2015
(Kèm theo kế hoạch số 261/KH-UBND-NC ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh)

TT

Tên xã, phường, thị trấn

Trng đim loại I

Trng đim loại II

Trng đim loại III

Có ma túy

Không có ma túy

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Ghi cụ thể tên xã, phường, thị trấn của địa phương, thuộc tình trạng ma túy nào thì đánh dấu “x” vào ô tương ứng.

 

BIỂU MẪU 2

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PCMT GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Kèm theo Kế hoạch số 261/KH-UBND-NC ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh)

1. Tình hình phân bổ kinh phí Chương trình

Năm

Dự án

Đơn vị thực hiện

Kinh phí ngân sách TW cấp

Kinh phí từ ngân sách địa phương

Nguồn khác

Đầu tư

Sự nghiệp

Đầu tư

Sự nghiệp

2011

D án

số…

 

 

 

 

 

 

Dự án

số...

 

 

 

 

 

 

Dự án

số...

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng giai đoạn 2011 - 2015

 

 

 

 

 

 

2. Tình hình quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình giai đoạn 2011 - 2015

- Kết quả giải ngân kinh phí Chương trình do Trung ương cấp.

- Kết quả huy động kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách địa phương.

- Hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí trên (đánh giá những tác động sau khi thực hiện các nội dung triển khai từ nguồn kinh phí Chương trình MTQG)

3. Thuận lợi, khó khăn trong việc quản lý và sử dụng kinh phí

a) Thuận lợi

b) Khó khăn

4. Kiến nghị và đề xuất

 

BIỂU MẪU 3

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH MTQG, PCMT GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Kèm theo Kế hoạch số 261/KH-UBND-NC ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh)

1. Kết quả đấu tranh, xử lý tội phạm về ma túy

Năm

Số vụ/số đối tượng

Tăng (giảm) số vụ/ đối tượng (%)

Số tụ điểm bị triệt xóa/tổng số tụ điểm hiện có

Vật chứng

Hêroin

Thuốc phiện

Ma túy tổng hợp

Cần sa

Ma túy khác

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phân tích số lượng người nghiện

Năm

Số lượng

Tăng (giảm) %

Nghiện mới

Tái nghiện

Cai thành công

Chết

Độ tuổi

Thành phần

Trên 30

Dưới 30

Có việc làm

Không việc làm

Học sinh, sinh viên

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kết quả chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy

Năm

Phát hiện

Triệt xóa %

Xử lý (vụ/đối tượng %)

Thuc phiện

Cn sa

Khác

Hình sự

Hành chính

Khác

2011

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

4. Kết quả cai nghiện và quản lý sau cai

Năm

Cai tại trung tâm

Cai tại cộng đồng

Được dạy nghề (%)

Quản lý sau cai (%)

Kế hoạch

Bt buộc

Tự nguyện

Thực tế (%)

Kế hoạch

Thực tế (%)

Gia đình

Khác

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy

Năm

Có ma túy/ tổng số

Trọng đim loại I

Trọng đim loại II

Trọng đim loại III

Có ma túy (ít phức tạp)

Slượng

Tăng (giảm)

Slượng

Tăng (gim)

Slượng

Tăng (gim)

Slượng

Tăng (gim)

Slượng

Tăng (gim)

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Số liệu tính từ năm 2011 đến ngày 15/5/2015. So sánh từng năm với năm 2010.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 261/KH-UBND-NC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu261/KH-UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2015
Ngày hiệu lực11/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 261/KH-UBND-NC

Lược đồ Kế hoạch 261/KH-UBND-NC 2015 phòng chống ma túy 2011 giai đoạn 2012 2015 Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 261/KH-UBND-NC 2015 phòng chống ma túy 2011 giai đoạn 2012 2015 Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu261/KH-UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành11/05/2015
        Ngày hiệu lực11/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 261/KH-UBND-NC 2015 phòng chống ma túy 2011 giai đoạn 2012 2015 Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 261/KH-UBND-NC 2015 phòng chống ma túy 2011 giai đoạn 2012 2015 Nghệ An

           • 11/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực