Văn bản khác 693/KH-UBND-NC

Kế hoạch 693/KH-UBND-NC năm 2012 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015 do tỉnh Nghệ an ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 693/KH-UBND-NC thực hiện quốc gia phòng chống ma túy Nghệ An 2015 2012


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 693/KH-UBND-NC

Nghệ An, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012 - 2015. UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về tác hại và hậu quả của tệ nạn ma tuý, trách nhiệm của chính quyền xã, phường, thị trấn, cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong tham gia phòng, chống ma tuý; đẩy mạnh xã hội hoá công tác phòng, chống ma tuý để huy động nguồn lực cho công tác này.

- Kiềm chế sự gia tăng phức tạp về tội phạm ma tuý; giảm số người nghiện ma tuý; ngăn chặn có hiệu quả ma tuý xâm nhập qua biên giới; thu hẹp địa bàn có tệ nạn ma tuý.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với tội phạm về ma tuý; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý, giảm tác hại của ma tuý đến sức khoẻ, gia đình, xã hội và an ninh trật tự.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015

- Hằng năm phấn đấu giảm trên 5% số người nghiện ma tuý so với hiện nay; giảm 10% xã, phường, thị trấn, khu dân cư có tệ nạn ma tuý để nâng số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma tuý của toàn tỉnh lên 50%.

- Nâng cao hiệu quả ngăn chặn nguồn ma tuý từ nước ngoài vào Nghệ An; đưa tỷ lệ số vụ phạm tội ma tuý được phát hiện, bắt giữ tại các huyện biên giới đạt trên 30% so với tổng số ma tuý thu giữ trong toàn tỉnh; hằng năm số vụ phạm tội về ma tuý được phát hiện, bắt giữ tăng trên 10% so với năm trước; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; không để sản xuất trái phép chất ma tuý tổng hợp trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác triệt xoá các tụ điểm phức tạp về ma tuý, kiên quyết không để tình trạng tội phạm ma tuý hoạt động công khai gây bức xúc trong quần chúng nhân dân; phấn đấu không để xẩy ra các điểm nóng về ma tuý trên địa bàn.

- 100% diện tích cây thuốc phiện phát hiện, triệt phá; loại bỏ hoàn toàn các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến việc tái trồng cây có chất ma tuý.

- 100% số người nghiện ma tuý được phát hiện và quản lý; 100% số người đã cai nghiện có nguy cơ tái nghiện cao đều được quản lý sau cai; triển khai áp dụng các phương pháp điều trị mới trong hoạt động cai nghiện, phục hồi; triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý của các cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp; xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, lãnh đạo cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn để tình hình tội phạm, tệ nạn ma tuý phức tạp và tăng người nghiện ma tuý trên địa bàn quản lý.

2. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng vùng miền, từng đối tượng; kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma tuý với tác hại, hậu quả của tệ nạn ma tuý đến từng người dân, từng hộ gia đình.

3. Đa dạng hoá các hình thức cai nghiện - phục hồi, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý, chú trọng hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện tư nhân để huy động mọi nguồn lực tham gia công tác cai nghiện, phục hồi và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý. Mở rộng phạm vi áp dụng phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone.

4. Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, triệt xoá diện tích trồng cây có chất ma tuý. Nâng cao hiệu quả các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho đồng bào trước đây trồng cây thuốc phiện để họ có cuộc sống tốt hơn, không tái trồng cây có chất ma túy.

5. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý để phòng ngừa có hiệu quả việc sử dụng các chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần hợp pháp vào hoạt động phạm tội về ma tuý.

6. Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh và triệt xoá cơ bản các đường dây, tổ chức, tụ điểm ma tuý trên địa bàn; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng thẩm lậu ma tuý qua biên giới, phòng ngừa không để sản xuất trái phép ma tuý xẩy ra trên địa bàn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma tuý, nhất là với các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, Hủa Phăn của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

7. Tăng mức đầu tư ngân sách, đồng thời tích cực tranh thủ các nguồn viện trợ khác; vận động tự nguyện đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân bảo đảm đủ kinh phí cho công tác PCMT. Thành lập và duy trì hoạt động quỹ phòng chống ma túy ở cấp tỉnh.

8. Ưu tiên chế độ, chính sách đối với các cán bộ làm công tác chuyên trách, bán chuyên trách và những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia công tác PCMT, nhất là cấp xã, phường, thị trấn; chế độ hỗ trợ cho gia đình có thân nhân những người hy sinh, bị thương, ốm đau (gồm vợ, chồng, cha, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hợp pháp và người có công nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật) do trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý; chế độ hỗ trợ cho tập thể, cá nhân bị thiệt hại do tham gia công tác PCMT. Đầu tư trang thiết bị hiện đại và có chính sách đặc biệt cho các lực lượng kiểm soát ma túy.

9. Kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp phù hợp với giai đoạn 2012 - 2015 theo hướng phát huy vai trò điều hành, chỉ đạo và quản lý các hoạt động phòng, chống ma tuý một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả từ cấp tỉnh đến cơ sở.

- Nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành UBND các cấp về chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống ma tuý ở địa phương. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành, các đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng, chống ma túy.

- Bố trí đủ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma tuý ở cấp tỉnh, cấp huyện và các xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma tuý. Chuẩn hóa về tổ chức bộ máy, cán bộ ở các Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội và Trung tâm quản lý sau cai.

- Tham mưu Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ bố trí cán bộ chuyên trách tham mưu cho cấp uỷ các cấp chỉ đạo công tác PCMT.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Là cơ quan thường trực thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống ma tuý có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản làm hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách đảm bảo cho công tác PCMT có hiệu quả. Trước mắt tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCMT trong tình hình mới (thay thế Chỉ thị số 07 - CT/TU ngày 09/10/2001); tham mưu HĐND tỉnh có nghị quyết, UBND tỉnh có đề án, quyết định thành lập, quản lý, sử dụng quỹ PCMT.

- Định kỳ tham mưu UBND tỉnh sơ, tổng kết, tổng hợp kết quả báo cáo Chính phủ, Bộ Công an và BTV Tỉnh uỷ. Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương để trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh mục tiêu, nội dung kế hoạch này trong trường hợp cần thiết.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí để thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về phòng chống ma tuý; ưu tiên cho công tác tuyên truyền, đấu tranh chống tội phạm ma tuý, cai nghiện ma tuý...Hướng dẫn các đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phòng, chống ma tuý theo quy định.

3. Sở Lao động, thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan quản lý, hướng dẫn, thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma tuý; tạo việc làm, tái hoà nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma tuý; phối hợp lồng ghép các hoạt động cai nghiện, phục hồi và tái hoà nhập cộng đồng cho người nghiện ma tuý vào các chương trình, kế hoạch về xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm. Tham mưu đổi mới, hiện đại hóa hoạt động của các trung tâm giáo dục lao động xã hội, trung tâm quản lý sau cai; cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và quản lý người nghiện sau cai.

4. Sở Y tế chủ trì nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma tuý. Gắn việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS với phòng chống ma tuý, mại dâm và phòng chống tội phạm. Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, hoá chất, các loại thuốc hướng gây nghiện dùng vào mục đích y tế, khám chữ trị, nghiên cứu khoa học. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo mở rộng phạm vi, địa bàn triển khai phương pháp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone.

5. Sở Thông tin - truyền thông, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng Đài Phát thanh - truyền hình, Báo Nghệ An và các Báo, Tạp chí, các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và TW thường trú ở Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý một cách sâu rộng trong toàn tỉnh, tạo ra phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng, chống ma tuý.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong các cơ sở giáo dục; đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma tuý cho đội ngũ giáo viên; triển khai chương trình giáo dục kiến thức về kỹ năng phòng, chống ma tuý trong các trường học phổ thông, trung học, đại học và cao đẳng.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Nghệ An chỉ đạo các lực lượng chuyên trách tổ chức đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý theo quy định của Pháp luật và hướng dẫn của Ngành.

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ cây thuốc phiện và tổ chức cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

8. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan quản lý, kiểm soát chặt chẽ tiền chất. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường áp dụng các biện pháp nhằm phát hiện, phối hợp bắt giữ các đối tượng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

9. Các sở, ngành khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của kế hoạch này.

10. Để nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan báo chí cùng toàn thể nhân dân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh vận động sự đóng góp của nhân dân, các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế phục vụ cho công tác phòng chống ma tuý

11. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Nghệ An đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án về ma tuý.

12. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT giai đoạn 2012 - 2015 và kế hoạch này để chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện ở đơn vị, địa phương. Huy động, bố trí nguồn lực đảm bảo để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp; vận động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống ma tuý; định kỳ 6 tháng, đột xuất và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Công an tỉnh để tập hợp báo cáo Chính phủ, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- C41, C56 Bộ công an;
- TT. Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Chuyên viên: Nội chính;
- Lưu VT UBND tỉnh.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 693/KH-UBND-NC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu693/KH-UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2012
Ngày hiệu lực27/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 693/KH-UBND-NC

Lược đồ Kế hoạch 693/KH-UBND-NC thực hiện quốc gia phòng chống ma túy Nghệ An 2015 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 693/KH-UBND-NC thực hiện quốc gia phòng chống ma túy Nghệ An 2015 2012
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu693/KH-UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành27/11/2012
        Ngày hiệu lực27/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 693/KH-UBND-NC thực hiện quốc gia phòng chống ma túy Nghệ An 2015 2012

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 693/KH-UBND-NC thực hiện quốc gia phòng chống ma túy Nghệ An 2015 2012

           • 27/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực