Văn bản khác 262/KH-UBND-NC

Kế hoạch 262/KH-UBND-NC năm 2015 về tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 262/KH-UBND-NC 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm tỉnh Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/KH-UBND-NC

Nghệ An, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

Thực hiện Kế hoạch s 54/KH-BCĐ138 ngày 18/3/2015 của Ban Chỉ đạo 138/CP về Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015, UBND tnh Nghệ An xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá toàn diện tình hình, kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015 theo chức năng, nhiệm vụ của các ngành, địa phương; ch rõ nhng kết quả đạt được; tn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chương trình.

2. Dự báo tình hình tội phạm giai đoạn 2016 - 2020; qua đó, đxuất các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trin khai, thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020.

3. Tchức tng kết đảm bảo chất lượng, thiết thực; bám sát nh hình tội phạm; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; yêu cầu, nhiệm vụ phát trin kinh tế, xã hội và khả năng bố trí nguồn lực thực hiện Chương trình của địa phương.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Tổ chức tng kết, đánh giá toàn diện tình hình, kết quthực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm gn với việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 694/KH-UBND-NC ngày 27/11/2012 của UBND tnh về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP giai đoạn 2012 - 2015. Trong đó tập trung phân tích kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra; tồn tại, hạn chế; làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Đánh giá thực tin công tác quản lý, điều hành thực hiện Chương trình, những bất cập, khó khăn, vướng mắc.

3. Tình hình phân bvà giao vốn Chương trình giai đoạn 2011 - 2015; tình hình huy động nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn.

4. Đề xuất, kiến nghị các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, thực hiện chương trình giai đoạn 2016 - 2020.

(Có đ cương báo cáo kèm theo).

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH

1. Mc thời gian tính số liệu tổng kết: Từ năm 2011 đến 10/6/2015.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tchức tng kết, đánh giá tình hình, kết quthực hiện Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình theo các nội dung ca Chương trình và Kế hoạch số 694/KH-UBND-NC ngày 27/11/2012 của UBND tnh.

- Quá trình tng kết cn lồng ghép với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, các Nghị quyết liên tịch, các quy chế phối hợp và các cuộc vận động khác liên quan đến việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm.

- Báo cáo tng kết ca các đơn vị, địa phương gửi về UBND tnh (qua Văn phòng UBND tnh và Công an tỉnh) trước ngày 20/6/2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thtrưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thcấp tnh; UBND các huyện, thành, thị n cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức tng kết đảm bo chất lượng, thiết thực.

2. Công an tnh chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND giúp UBND tnh theo dõi, đôn đốc, kim tra việc tổ chức tng kết các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Ban chỉ đạo 138/CP và Tnh ủy theo quy định.

3.nh thức tổng kết: Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị, địa phương tchức hội nghị hoặc tng kết bằng văn bn.

4. Về kinh phí

- Tng kết ở cấp tnh: Công an tnh dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Các huyện, thành, thị trích ngân sách địa phương phục vụ tng kết.

Trên đây là kế hoạch của UBND tnh tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá tnh thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tnh (qua Công an tnh) để được hướng dẫn.

 


Nơi nhận:

- BCĐ 138/CP (để báo cáo);
- Tổ
ng cục Cảnh sát - BCA (để báo cáo);
- TT
Tnh ủy, HĐND tnh (để báo cáo);
-
Các PCT UBND tỉnh;
-
Chánh, phó VP UBND tnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cp tnh;
-
UBND các huyện, thành, thị;
-
CV: Nội chính;
-
Lưu VT UBND tnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT 05 NĂM TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Kế hoạch số 262/KH-UBND-NC ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh)

Phần I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI

- Tình hình các loại tội phạm xảy ra trên từng lĩnh vực:

+ Tội phạm xâm phạm TTXH

+ Tội phạm v ma túy

+ Tội phạm tham nhũng, chức vụ

+ Tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế

+ Tội phạm và vi phạm trên lĩnh vực môi trường

+ Tệ nạn xã hội: Đánh bạc, mại dâm, ma túy

(số liệu so sánh tăng giảm với giai đoạn trước)

- Trong đó:

+ Tập trung đánh giá và có số liệu cụ thể về một sloại tội phạm như: tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm giết người do mâu thun trong nhân dân; cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản; mua bán người; chống người thi hành công vụ; tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm do người chưa thành niên gây ra; tội phạm về kinh tế, tham nhũng...

+ Đánh giá tình hình tội phạm nổi lên, tội phạm mới và phương thức thủ đoạn hoạt động; địa bàn, lĩnh vực tội phạm xảy ra chủ yếu...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Kết quả công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai

- Kết quả chỉ đạo triển khai, thực hiện Chương trình gắn với thực hiện Kế hoạch số 694/KH-UBND-NC ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh.

- Kết quả triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách chỉ đạo của Đng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tnh, Công an tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Kết quả thành lập, kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo PCTP, tệ nạn ma túy, mại dâm các cấp.

- Kết qusơ tổng kết các chuyên đề về phòng chống tội phạm.

- Kết qu công tác kim tra, hướng dẫn công tác PCTP ở cơ s.

2. Công tác quản lý, điều hành, giám sát thực hiện Chương trình

- Công tác chđạo, điều hành Chương trình phòng, chống tội phạm tại địa phương.

- Hoạt động của các Ban chđạo và Ban thường trực Ban chđạo PCTP, tệ nạn ma túy mại dâm các cấp trong công tác qun lý, điều hành, giám sát, tham mưu triển khai, thực hiện Chương trình.

3. Kết quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm

- Kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục PCTP (sliệu về lượt tuyên truyền, phương pháp tuyên truyền, số người tham gia...); đánh giá hiệu quả các loại hình thông tin, tuyên truyền có hiệu quả ở các ngành, địa phương.

- Kết quả xây dựng các mô hình, đin hình phòng, chng tội phạm tại cơ sở.

- Nhn thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, của cán bộ, đng viên và nhân dân đối với công tác PCTP.

4. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

4.1. Kết qu đu tranh với các loại tội phạm

- Số vụ, đối tượng phát hiện, bt giữ, xử lý tội phạm và vi phạm trên các lĩnh vực: Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Môi trường, tệ nạn xã hội. Nêu một số vụ điển hình.

- Số nhóm, đường dây, đi tượng bị triệt xóa (phân tích theo tội danh cụ thể)

- Kết qucông tác bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã; lập hồ sơ đưa người vào CSGD, TGD

(Số liệu cụ thể từng lĩnh vực và so sánh tăng gim so với giai đoạn trước)

4.2. Kết qucông tác xóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH

Kết quả các biện pháp đã chỉ đạo, triển khai; số địa bàn đã được chuyển hóa; mức độ chuyển hóa; hiện còn bao nhiêu địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT cn tập trung chuyển hóa

4.3. Công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm

- Tng số vụ, bị can bị khởi tố, tạm giam (phân tích cụ thể theo từng lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường...); số vụ đã kết thúc điều tra, chuyển Viện kim sát đề nghị truy tố; số vụ, bị can đình chđiều tra, tạm đình chđiều tra, lý do đình ch, tạm đình ch...

- Tng số vụ, bị can, bị cáo bị truy t xét x (phân ch rõ svụ, sbị cáo bị tuyên án thình, chung thân, tù có thời hạn, án treo, cải tạo không giam giữ...)

- Việc chấp hành pháp luật trong ttụng hình sự ca cơ quan tiến hành tố tụng; những trường hợp oan, sai; trhồ sơ điều tra bsung, điều tra lại...

5. Kết quả phòng, chống tội phạm qua công tác quản lý nhà nước về ANTT

- Qua công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đã phát hiện, bắt gibao nhiêu đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật; cung cấp bao nhiêu nguồn tin có giá trị liên quan đến hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật khác. Kết quả xử lý (khởi tố, xử lý hành chính; nêu một số điển hình...).

- Kết quả PCTP qua công tác tuần tra vũ trang (phát hiện, bắt giữ bao nhiêu vụ, đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật; vật chứng thu giữ; kết quả x

- Kết quả thực hiện Chỉ thị s 13-CT/UBND ngày 06/4/2011 của UBND tnh về “Mở cuộc vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tnh Nghệ An.

- Công tác qun lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư (kết quả công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sgiáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ schữa bệnh; lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn; giáo dục, kim điểm, răn đe bao nhiêu lượt đối tượng vi phạm...)

6. Công tác hoàn thiện thể chế và hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm

- Số vụ việc phạm tội được phát hiện, đu tranh có sự phi hợp với các cơ quan, tổ chức nước ngoài...

7. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình (theo từng năm và tng thể 05 năm)

- Ngân sách tnh hỗ trợ.

- Ngân sách địa phương hỗ trợ.

- Ngân sách vận động đóng góp của các tchức, cá nhân.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Các mục tiêu đạt được của Chương trình gn với thực hiện Kế hoạch số 694/KH-UBND-NC ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh.

2. Những đóng góp của Chương trình đối với sự phát trin kinh tế, xã hội của địa phương.

3. Tồn tại, hạn chế

- Các mục tiêu không đạt trong việc thực hiện Chương trình gắn với thực hiện Kế hoạch số 694/KH-UBND-NC ngày 27/11/2012 của UBND tnh.

- Hạn chế, tồn tại trong công tác qun lý, điều hành thực hiện Chương trình.

4. Khó khăn, vướng mắc

- Đánh giá cơ chế thực hiện Chương trình (quy định lập kế hoạch, phân bvốn và giao vốn, chế độ báo cáo...)

- Cơ chế quản lý và lồng ghép các chương trình, dự án khác tại địa phương.

- Công tác huy động, cơ chế đảm bảo nguồn lực, cân đối nguồn lực tương xứng với mục tiêu chương trình.

5. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

5.1. Nguyên nhân

Đánh giá các nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động đến công tác qun lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình, tập trung vào một số nội dung:

- Tác động khách quan tkhủng hong kinh tế thế giới, những khó khăn của nền kinh tế trong nước, trong tỉnh.

- Mức độ quan tâm chỉ đạo của cấp y, chính quyn các cấp.

- Khả năng, giải pháp b trí huy động nguồn lực thực hiện Chương trình, có phù hợp mục tiêu chương trình.

- Công tác phi hợp giữa các đơn vị, địa phương trong quá trình tchức thực hiện Chương trình.

- Các nguyên nhân khác.

5.2. Bài học kinh nghim

- Sự quan tâm chđạo ca cấp ủy, chính quyền.

- Công tác huy động sức mạnh của nhân dân trong việc thực hiện Chương trình.

- Kinh nghiệm qun lý, điều hành thực hiện chương trình.

Phần II

ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Dự báo tình hình tội phạm giai đoạn 2016 - 2020

2. Đề xuất các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo để nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016- 2020./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 262/KH-UBND-NC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu262/KH-UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2015
Ngày hiệu lực11/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 262/KH-UBND-NC

Lược đồ Kế hoạch 262/KH-UBND-NC 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 262/KH-UBND-NC 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm tỉnh Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu262/KH-UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành11/05/2015
        Ngày hiệu lực11/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 262/KH-UBND-NC 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm tỉnh Nghệ An

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 262/KH-UBND-NC 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm tỉnh Nghệ An

             • 11/05/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/05/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực