Văn bản khác 2655/KH-UBND

Kế hoạch 2655/KH-UBND triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2655/KH-UBND 2017 triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần 1 Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2655/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG LẦN THỨ 1, NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động từ năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Công văn số 4401/LĐTBXH-ATLĐ ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017;

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (sau đây viết tắt là ATVSLĐ) lần thứ 1, năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyn ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Tạo sự đồng thuận và động viên của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người lao động trong toàn tỉnh chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác về an toàn, vệ sinh lao động; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các nhóm đối tượng về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Yêu cầu

Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động trong cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động.

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Chủ đề: Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017 có chủ đề là:

“Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

2. Thời gian và phạm vi triển khai

- Thời gian tổ chức: Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2017.

- Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn tỉnh.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung

Đề nghị các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực để hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Tháng hành động lần thứ 1, năm 2017.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch tổ chức Tháng hành động; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động trên địa bàn tỉnh theo kinh phí được cấp hàng năm;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động triển khai, hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017 (thực hiện trước ngày 15/3/2017).

- Phối hợp với Báo Khánh Hòa, Báo Lao động và Xã hội, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017 (thực hiện trước ngày 15/4/2017).

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền như treo băng rôn cổ động, phát áp phích, tờ rơi, về công tác ATVSLĐ tập trung ở các trục đường chính, khu công nghiệp, khu đông dân cư (thực hiện từ ngày 01 đến 31/5/2017).

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành hoặc liên ngành về ATVSLĐ trong Tháng hành động ATVSLĐ tại các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ, rủi ro cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

- Phối hợp với các tổ chức huấn luyện để huấn luyện ATVSLĐ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (thực hiện trước, trong và sau Tháng hành động).

- Chủ trì, phối hợp cùng với Sở Y tế Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có tai nạn lao động nặng và chết người tiến hành tổ chức thăm hỏi các nạn nhân, thân nn người bị nạn (thực hiện trong Tháng hành động).

- Tổ chức các lớp tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành cho các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh (thực hiện trong hoặc sau Tháng hành động).

- Tổ chức xét và đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục An toàn lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016 về việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (thực hiện trong tháng 01/2017 và tháng 4/2017).

- Tổng hợp kết quả tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017 của các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ của tỉnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước ngày 30/7/2017).

3. Liên đoàn lao động tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc vận động cán bộ công chức và người lao động thực hiện tốt các hoạt động hưng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017.

- Tổ chức một số hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động như: Cuộc thi Tìm hiểu về Luật An toàn vệ sinh lao động, Thi An toàn vệ sinh viên giỏi; Tổ chức Hội nghị, tọa đàm về an toàn vệ sinh lao động; Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, nghề nghiệp,…

- Phối hợp, thực hiện công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong năm.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ đối với các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

4. Sở Y tế

- Chuẩn bị nội dung thông tin, tuyên truyền về công tác vệ sinh lao động, thông tin và các biện pháp phòng chống về bệnh nghề nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo các tuyến Y tế thuộc ngành (Bệnh viện, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố) tổ chức thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, huấn luyện sơ cấp cứu ban đầu tại các doanh nghiệp theo quy định (thực hiện trước, trong và sau Tháng hành động).

- Chỉ đạo các đơn vị, cơ sở trực thuộc thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ ln thứ 1, năm 2017.

5. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh

- Chỉ đạo hướng dẫn các phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khu vực tổ chức và phối hợp với các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện các hình thức thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống cháy nổ.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh nguy hiểm về cháy, nổ cao.

6. Sở Văn hoá và Thể thao

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017.

- Hướng dẫn phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017 trên các trục đường chính ở địa phương (thực hiện từ ngày 01/5/2017 đến ngày 31/5/2017).

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017.

- Hướng dẫn Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền Luật ATVSLĐ, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành liên quan nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ; đưa tin các hoạt động triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

8. Sở Công Thương

- Chỉ đạo các đơn vị, cơ sở trực thuộc và các doanh nghiệp trong các Cụm công nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017.

- Đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra các doanh nghiệp treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác ATVSLĐ tại cổng trụ sở doanh nghiệp.

- Phi hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật vATVSLĐ đối với các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

9. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong

- Chỉ đạo các doanh nghiệp tại Khu kinh tế, Khu công nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017.

- Đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra các doanh nghiệp treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác ATVSLĐ tại cổng trsở doanh nghiệp.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ đối với các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa

- Tổ chức đưa tin các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017 trên các phương tiện thông tin đại chúng (thực hiện từ ngày 01/5/2017 đến ngày 31/5/2017).

- Tổ chức đưa tin các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017 của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặc biệt là các hoạt động như đi thăm nạn nhân bị thương nặng, bị chết do tai nạn lao động và Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017 của tỉnh, của các địa phương (thực hiện từ ngày 01/5/2017 đến ngày 31/5/2017).

- Xây dựng các chương trình phóng sự, bài viết về công tác ATVSLĐ tại một số đơn vị, ngành nghề có tính chất nguy hiểm, độc hại như: Ngành xây dựng, xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp, .v.v.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch hướng dẫn UBND cấp xã, các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động thiết thực trong Tháng hành động, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Chỉ đạo và đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, đơn vị, cơ sở trực thuộc tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017 (thực hiện từ ngày 01/5/2017 đến ngày 31/5/2017).

- Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017, trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể như sau:

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATVSLĐ thông qua các phương tiện truyền thông đặc biệt là thông tin, tuyên truyền về Luật An toàn, vệ sinh lao động và các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội và những lao động đang làm việc không theo hợp đồng lao động tại địa phương.

+ Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền, tranh áp phích - panô để phổ biến kiến thức về ATVSLĐ nhằm hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017 (thực hiện từ ngày 01/5/2017 đến ngày 31/5/2017).

+ Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tập trung có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn (thực hiện trước, trong và sau Tháng hành động).

+ Tổ chức thăm hỏi nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.

+ Chỉ đạo cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động 06 tháng và cả năm theo quy định tại Khoản 2&3 Điều 24 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, thực hiện ở các đơn vị, cơ sở trực thuộc.

b) Bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phù hợp, thiết thực với điều kiện của địa phương.

c) Quan tâm, chú trọng mở rộng triển khai các hoạt động trong Tháng hành động tới các cấp xã, phường, thị trấn trong cả khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động tại địa phương.

d) Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa.

12. Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ đối với các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Xây dựng Chương trình, Kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở trực thuộc thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017.

13. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh

a) Duy trì các hoạt động thường xuyên về ATVSLĐ theo quy định pháp luật và tập trung vào một số nội dung cơ bản như sau

- Xây dựng chương trình hành động cthể về ATVSLĐ và tổ chức triển khai thực hiện trong cơ sở sản xuất kinh doanh;

- Tổ chức bộ phận hoặc cử người làm công tác ATVSLĐ theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động;

- Tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ như: Lập kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ; Triển khai đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ; Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ theo hướng dẫn tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - TB&XH quy định việc tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro, tự kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác ATVSLĐ đối với cơ sở SXKD;

- Rà soát, bổ sung các nội qui, qui trình, biện pháp kỹ thuật ATVSLĐ tại các bộ phận, phân xưởng; thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra về ATVSLĐ theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT- BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ linh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đầy đủ về các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn cho các nhóm đối tượng cần phải huấn luyện, người lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

- Thống kê, phân loại đầy đủ và thực hiện các chế độ cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như: Chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ tiền lương, bồi dưỡng bằng hiện vật, khám sức khỏe, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân ...;

- Khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động;

- Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động;

- Phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ;

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung tuyên truyền về ATVSLĐ...

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động ATVSLĐ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/7/2017.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động.

IV. Các hoạt động triển khai sau Tháng hành động về ATVSLĐ

1. Duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật; tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động theo chủ đề, nội dung đã đặt ra trong Tháng hành động để tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các quy định về ATVSLĐ cho người lao động.

2. Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ người lao động, khám sức khoẻ định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không bảo đảm an toàn cho người lao động.

3. Triển khai thực hiện các chương trình hành động về ATVSLĐ theo kế hoạch đề ra; tiếp tục triển khai và tổng kết các cuộc thi, các phong trào thi đua về ATVSLĐ.

4. Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động lần thứ 1; khen thưởng những đơn vị và cá nhân thực hiện tốt các hoạt động Tháng hành động; phê bình những đơn vị, cá nhân làm chưa tốt hoặc chưa đạt yêu cầu.

V. Kinh phí thực hiện

1. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017 đưa vào Kế hoạch kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của cơ quan, địa phương, đơn vị (thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phvề tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động).

2. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: xây dựng kế hoạch, kinh phí triển khai Tháng hành động trong kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

VI. Chế độ báo cáo

Các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở sản xuất kinh doanh tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động  ATVSLĐ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/7/2017 (theo Phụ lục kèm theo) để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Bộ lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

ính kèm các phụ lục)

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH (b/c);
- TT. Tỉnh
y, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Khánh Hòa, Đ
ài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp;
- C
ng thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, TmN, HPN
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Bắc

 

PHỤ LỤC

BÁO CÁO TỔNG KẾT THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG LẦN THỨ 1, NĂM 2017

I. TCHỨC TRIN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

2. Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có).

3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tháng hành động

4. Kinh phí tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

- Ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ sở sản xuất kinh doanh

- Ngân sách hỗ trợ, vận động từ doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đã đạt được; bài học kinh nghiệm

2. Khó khăn, tồn tại

3. Kiến nghị, đề xuất

4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tháng hành động (thống kê theo Mu số 1).

 

Mẫu số 1

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG

(Kèm theo báo cáo Tổng kết Tháng hành động lần thứ 1, năm 2017)

STT

Các hoạt động

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện trong Quý II năm 2017 hưởng ứng Tháng hành động

Lớp

 

 

Tổng số lượng người được huấn luyện, trong đó:

Người

 

 

Huấn luyện cho người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1)

Người

 

 

Huấn luyện người làm công tác an toàn, vlao động ( nhóm 2)

Người

 

 

Huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 3)

Người

 

 

Huấn luyện cho nhóm 4

Người

 

 

Huấn luyện cho người làm công tác y tế (nhóm 5)

Người

 

 

Huấn luyện cho an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6)

Người

 

 

2

Tổ chức tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin trên truyền hình, báo chí

Tin, bài/ cuộc

 

 

3

n phẩm thông tin (Sách, báo, tờ rơi, tranh áp phích)

Quyển/ tờ

 

 

4

Phát động, triển khai phong trào thi đua về ATVSLĐ

Phong trào

 

 

Số tập thể/ cá nhân tham gia

Tập thể/ cá nhân

 

 

5

Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Cuộc thi

 

 

Số lượng người tham gia

Người

 

 

6

Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi

Cuộc thi

 

 

Slượng người tham gia

Người

 

 

7

 

Scuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và từng ngành về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức trong Quý II.

Cuộc

 

 

Số doanh nghiệp, cơ sở được thanh tra, kiểm tra

Cơ sở

 

 

Số vi phạm được phát hiện

Vi phạm

 

 

8

Tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện các nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội qui, trình làm việc an toàn.

 

 

 

Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện

Nguy cơ

 

 

Các nội qui, qui trình làm việc an toàn được xây dựng, bổ sung

Nội qui/ qui trình

 

 

9

Quan trắc môi trường lao động

 

 

 

Scơ sở sản xuất thực hiện quan trắc môi trường lao động

Cơ sở

 

 

Số cuộc thực hiện quan trắc môi trường lao động (đi với cơ sở sản xuất),

Số cuộc

 

 

10

Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động (Quý II năm)

Cuộc

 

 

Tổng số người được khám

Người

 

 

11

Số cơ sở sản xuất tchức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động

Cuộc

 

 

12

Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn

Nạn nhân/gia đình

 

 

13

Tchức hội thảo/hội nghị

cuộc

 

 

14

Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động:

 

 

 

Tập thể

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

15

Số vụ tai nạn xảy ra trong Quý II

Trong đó:

Vụ

 

% tăng, giảm so với cùng kỳ Quí II năm trước

Tổng số người bị tai nạn

Người

 

Số người chết

Người

 

Số người bị thương nặng

Người

 

16

Kinh phí

 

 

 

Ngân sách nhà nước/ hoặc kinh phí của cơ sở sản xuất kinh doanh

Triệu đồng

 

 

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có)

Triệu đồng

 

 

17

Các nội dung khác (nếu có)

 

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2655/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2655/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2017
Ngày hiệu lực03/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2655/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2655/KH-UBND 2017 triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần 1 Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2655/KH-UBND 2017 triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần 1 Khánh Hòa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2655/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Duy Bắc
        Ngày ban hành03/04/2017
        Ngày hiệu lực03/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 2655/KH-UBND 2017 triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần 1 Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2655/KH-UBND 2017 triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động lần 1 Khánh Hòa

         • 03/04/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/04/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực