Văn bản khác 2763/KH-UBND

Kế hoạch 2763/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2763/KH-UBND 2019 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2763/KH-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2019-2025

Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”, căn cứ Thông tư số 01/2018/TT- BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019-2025 với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh.

- Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại tỉnh Kon Tum, nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách liên quan đến khởi nghiệp ĐMST.

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng thông qua truyền thông và giáo dục cộng đồng về khởi nghiệp ĐMST.

- Đào tạo, nâng cao kỹ năng về khởi nghiệp ĐMST cho học sinh, sinh viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Thu hút vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân tư nhân; Lựa chọn, hỗ trợ phát triển một số tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, nhân rộng các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST thành công ở Việt Nam và trên thế giới; từ đó phát triển cả số lượng và chất lượng của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh; Liên kết giữa các cộng đồng khởi nghiệp ĐMST trong và ngoài tỉnh.

* Một số chỉ tiêu cụ thể:

- Đến năm 2023: Xây dựng khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh, trong đó có khởi nghiệp ĐMST.

- Đến năm 2025: Phấn đấu hỗ trợ phát triển tối thiểu 10 dự án khởi nghiệp ĐMST (bình quân mỗi năm 02 dự án). Hỗ trợ phát triển tối thiểu 05 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST (bình quân mỗi năm 01 doanh nghiệp). Kêu gọi được từ 10 - 15 tỷ đồng đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST của tỉnh. Hình thành 01-02 cơ sở ươm tạo; tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương xây dựng 01 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST của địa phương (Theo Đề án phát triển Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và xây dựng mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia đến năm 2030 đang trình Chính phủ phê duyệt).

3. Đối tượng hỗ trợ: Theo quy định tại phần II Quyết định số 844/QĐ- TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”.

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về khởi nghiệp ĐMST

1.1. Tuyên truyền, phổ biến Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”, Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của tỉnh giai đoạn 2019- 2025 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. Cung cấp thông tin công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh mới đến cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quí IV năm 2019 và hàng năm.

1.2. Xây dựng chuyên mục khởi nghiệp ĐMST trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và website của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2020

1.3. Thực hiện các chuyên đề, phóng sự về hoạt động khởi nghiệp ĐMST và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp ĐMST thành công của tỉnh, của Việt Nam và trên thế giới.

- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

1.4. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, các Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp ĐMST (kết hợp với cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020), các sự kiện khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Kon Tum, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan đơn vị chức năng liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ Quí I năm 2020.

2. Xây dựng, nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của tỉnh

2.1. Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó có khởi nghiệp ĐMST, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở bổ sung thêm chức năng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp và đổi tên Trung tâm xúc tiến đầu tư hiện có (Theo Kết luận số 428-KL/BCSĐ ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh) để cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ như: cơ sở vật chất - kỹ thuật, tư vấn, đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực, đầu tư, hỗ trợ đầu tư, truyền thông… cho cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. Trên cơ sở đó, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để kiện toàn, phát triển thành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST của địa phương (Sau khi Đề án phát triển Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và xây dựng mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia đến năm 2030 của Chính phủ ban hành).

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quí IV năm 2019.

2.2. Hỗ trợ xây dựng khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST của tỉnh tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hoặc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum khi đủ điều kiện để tạo không gian làm việc chung, tổ chức sự kiện, tổ chức cung cấp dịch vụ, đào tạo, đầu tư, hỗ trợ đầu tư và các dịch vụ cần thiết khác cho khởi nghiệp ĐMST.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

- Thời gian thực hiện: giai đoạn 2020 - 2023.

2.3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về khởi nghiệp ĐMST nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng quản lý điều hành doanh nghiệp, kỹ năng khởi sự kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh (kết hợp với các lớp đào tạo khởi nghiệp theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020).

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành, đoàn thể, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

2.4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về nhận thức khởi nghiệp, khởi nghiệp ĐMST tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum cho sinh viên.

- Cơ quan thực hiện: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.5. Thiết lập, kết nối hệ thống các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các chuyên gia khởi nghiệp ĐMST trong khu vực, trong nước để hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, đoàn thể, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 trở đi.

2.6. Hỗ trợ xây dựng, phát triển tối thiểu 10 dự án khởi nghiệp ĐMST (bình quân mỗi năm 02 dự án); Hỗ trợ phát triển tối thiểu 05 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST (bình quân mỗi năm 01 doanh nghiệp); 01-02 cơ sở ươm tạo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, đoàn thể, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 trở đi.

3. Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST

3.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017- 2020; Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2013-2016 và định hướng đến năm 2020”; Thông tư 45/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính Quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Đề án phát triển Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và xây dựng mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia đến năm 2030 (sau khi Chính phủ ban hành). Hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia các chương trình, dự án của Trung ương về khởi nghiệp ĐMST. Khuyến khích thành lập các quỹ phát triển khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp, sử dụng có hiệu quả Quỹ phát triển khoa học công nghệ của tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp ĐMST.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3.2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp để hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST sớm gia nhập thị trường với thời gian và chi phí thấp nhất.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

4. Tổ chức kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của tỉnh

4.1. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và xây dựng mạng lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia đến năm 2030 của Chính phủ (Sau khi Chính phủ ban hành).

4.2. Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan sở, ngành, đoàn thể, các hội, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, hỗ trợ khởi nghiệp đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ… nhằm hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp ĐMST.

4.3. Tổ chức các sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của tỉnh, tham gia kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia, các tỉnh, thành khác và một số đối tác quốc tế.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các trường đại học, cao đẳng, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách Trung ương: Theo dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, đề án, đề tài, dự án về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ cho địa phương.

- Ngân sách địa phương: Trên cơ sở dự toán hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao từ nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển và sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh.

- Các nguồn tài chính hợp pháp khác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì và chịu trách nhiệm chính việc tổ chức thực hiện kế hoạch và theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST của tỉnh. Định kỳ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ để triển khai Kế hoạch.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm để thực hiện các nội dung của Kế hoạch phù hợp theo khả năng ngân sách.

4. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan: Căn cứ nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện và những kiến nghị, đề xuất (nếu có) qua Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể CT-XH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2763/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2763/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2019
Ngày hiệu lực21/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2763/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2763/KH-UBND 2019 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2763/KH-UBND 2019 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2763/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Thị Nga
        Ngày ban hành21/10/2019
        Ngày hiệu lực21/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 2763/KH-UBND 2019 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2763/KH-UBND 2019 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum

         • 21/10/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/10/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực