Văn bản khác 2770/KH-UBND

Kế hoạch 2770/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2770/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2770/KH-UBND

Kon Tum, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Công văn số 3225/BTP-BTNN ngày 06/9/2017 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

a) Xác định cụ thcác nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tnh.

b) Xác định cơ chế phối hợp hiệu qugiữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố với Tòa án nhân dân, Viện kim sát nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Yêu cu:

a) Xác định nội dung công việc phi gn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của Sở Tư pháp (cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh) đảm bảo tính kịp thời, thống nht và hiệu quả.

b) Phối hợp triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phi bo đảm thường xuyên, hiệu qugiữa Sở Tư pháp với Tòa án nhân dân, Viện kim sát nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

II. NỘI DUNG.

1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; kịp thời kiến nghị cơ quan thẩm quyền hủy bỏ, sa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bn mới cho phù hợp với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước:

- Cơ quan chủ trì: S Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kim sát nhân dân tỉnh, các s, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

2. Tchức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho công chức thuộc cơ quan chuyên môn, phòng, ban chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thm tra viên, Kim sát viên, Kiểm tra viên và các công chức khác của Tòa án nhân dân, Viện kim sát nhân dân các cp trên địa bàn tnh:

- Cơ quan ch trì: S Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân, Viện kim sát nhân dân các cấp trên địa bàn tnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II/2018.

3. Tổ chức tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về Trách nhiệm bồi thường của nhà nước bng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tnh:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 và các năm tiếp theo.

4. Tổ chức tập hun nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan trên địa bàn tỉnh:

- Cơ quan ch trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kim sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2018.

5. Thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước:

5.1. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kim sát nhân tnh chủ động rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường nhà nước thuộc phạm vi qun lý của mình.

5.2. Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh và tham gia giải quyết bồi thường trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Quý I/2018.

6. Rà soát tình hình trang bị cơ sở vật cht và tăng cường cơ sở vt chất, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác bồi thường nhà nước:

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: UBND các huyện, thành phố

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2018

7. Lập danh mục cơ quan giải quyết bồi thường theo phạm vi Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động qun lý hành chính, tố tụng và thi hành án:

- Cơ quan ch trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1. Nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức về tm quan trọng của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Tăng cường sự chỉ đạo thống nhất của các cấp chính quyền đối với công tác Bồi thường Nhà nước; triển khai thực hiện Kế hoạch này hiệu qu; thường xuyên kiểm tra, khảo sát, đánh giá, tháo gvướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dn thi hành Luật.

3. Chú trọng đào tạo, bi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác bồi thường nhà nước, tập trung nguồn nhân lực đtriển khai thi hành Luật hiệu quả.

4. ng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác bồi thường nhà nước.

IV. T CHC THC HIỆN.

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị mình ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Lut Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đảm bo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với STư pháp và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan được phân công ch trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán và sắp xếp, bố trí kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý và sdụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, btrí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 đtổ chức thực hiện.

3. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng, chương trình, tài liệu và tchức thực hiện tuyên truyền, ph biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc trin khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện; nếu khó khăn, vướng mc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) đđược hướng dẫn, gii quyết theo quy định.

5. Định kỳ 06 tháng và hàng năm các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Th
ường trực HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Tòa án nh
ân dân tnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các
sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Kon Tu
m;
- Báo Kon Tu
m;
- Cổng Thông tin
điện tử tnh;
-
Lưu: VT, NC3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2770/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2770/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực16/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2770/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2770/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2770/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2770/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLại Xuân Lâm
        Ngày ban hành16/10/2017
        Ngày hiệu lực16/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2770/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2770/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Kon Tum

           • 16/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực