Văn bản khác 2783/KH-UBND

Kế hoạch 2783/KH-UBND năm 2011 thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới do thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2783/KH-UBND 2011 phòng chống tội phạm trong tình hình mới Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2783/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW NGÀY 22/10/2010 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 22 tháng 10 năm 2010, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Chỉ thị số 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, định hướng để chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự phù hợp với tình hình mới. Ngày 24 tháng 02 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 282/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Để tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Chỉ thị đến các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Thể chế hóa đường lối lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tội phạm; bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

- Nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và nhận thức của toàn dân tích cực tham gia vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng môi trường sống lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện, phát sinh, phát triển tội phạm để từng bước kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới, tội phạm nghiêm trọng.

- Xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm.

2. Yêu cầu

- Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị trong các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm; tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân đối với công tác này.

- Trên cơ sở đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng tình hình tội phạm, kết quả đã đạt được, nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế, những bài học kinh nghiệm rút ra qua 12 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án I, III, IV, các đề án, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, triển khai thực hiện các đề án, dự án mới mang tính cấp bách, đột phá trong năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015,

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân về các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, hậu quả do tội phạm gây ra và sự cần thiết phải tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; hiệu quả phòng, ngừa tội phạm. Tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về tham nhũng, tội phạm có tổ chức, các loại tội phạm về ma túy, mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt lớn tài sản Nhà nước ...

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt sâu rộng trong các cơ quan, ban, ngành nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị để thống nhất nhận thức và hành động; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch phòng, chống tội phạm mà Chính phủ đã ban hành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, kịp thời khắc phục những sơ hở không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

2. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các loại hình kinh doanh, dịch vụ dễ dẫn đến vi phạm pháp luật như: Dịch vụ kinh doanh Gameonline, trò chơi điện tử có hình ảnh bạo lực, vũ trường, dịch vụ văn hóa, băng đĩa hình đồi trụy. Tập trung chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng như: Tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm ma túy, tham nhũng, tội phạm về môi trường, tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, tội phạm mua bán người, cướp có vũ trang... Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý kịp thời các vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm, thực hiện tốt công tác thống kê tội phạm.

3. Thể chế hóa quan điểm của Đảng về đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tập trung nghiên cứu, sửa đổi trình cấp có thẩm quyền sớm ban hành các văn bản pháp luật đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Thể chế hóa quan điểm của Đảng về đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp: Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

4. Kiện toàn bộ máy tổ chức và tăng cường lực lượng phòng, chống tội phạm ở các cấp để thực hiện tốt chức năng tham mưu chỉ đạo, kiểm tra và đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả; bổ sung đủ biên chế cho lực lượng phòng, chống tội phạm ở các cấp, nhất là cấp cơ sở; có kế hoạch đầu tư trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng cho các lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm; kiện toàn và nâng cao vai trò lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở.

Trách nhiệm của các ban, ngành, các cơ quan tổ chức, đoàn thể xã hội là tích cực phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên bao che, dung túng tội phạm hoặc có biểu hiện tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm.

5. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là một nhiệm vụ quan trọng cần được ưu tiên thực hiện trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tới tận cơ sở phường, xã, tổ dân phố, cụm dân cư; gắn việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm với các chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội khác như: Xóa đói, giảm nghèo; giải quyết việc làm; xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, phòng, chống ma túy v.v... để góp phần xóa bỏ nguyên nhân phát sinh tội phạm; nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội đối với công tác này. Cụ thể hóa các nội dung công việc, các giải pháp thực hiện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm.

6. Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm, đổi mới nội dung, biện pháp công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân về đạo đức, lối sống, tôn trọng pháp luật, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thực hiện chính sách động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, điều tra tội phạm; bảo vệ cá nhân và gia đình những người tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Có chính sách thỏa đáng đối với các tập thể, cá nhân bị thương hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tội phạm.

7. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, ứng dụng thành tựu tiên tiến về khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm.

8. Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm nhằm hợp tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trên cơ sở các Hiệp định tương trợ tư pháp, điều ước quốc tế và pháp luật trong nước, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật để hoàn thiện thể chế và năng lực của cán bộ thực thi pháp luật.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và và địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09/NQ-CP Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, Chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011-2015 của Chính phủ; kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình với Ủy ban nhân dân thành phố và Ban chỉ đạo 138/CP.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, từng bước loại bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh phát triển tội phạm; tập trung đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường, tội phạm trong thanh, thiếu niên; phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, điều tra, truy tố và xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm pháp luật.

- Chỉ đạo Công an các cấp tăng cường công tác nắm tình hình tội phạm, công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý chặt chẽ di biến động nhân khẩu trên địa bàn không để tội phạm lợi dụng hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính; phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, gia đình, nhà trường và xã hội huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và nhân dân trong phòng, chống tội phạm. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố và tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, nhất là những địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm. Vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động tấn công, trấn áp tội phạm, truy bắt các đối tượng truy nã. Xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp phòng, chống tội phạm trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, giáo dục, cải tạo người phạm tội, người bị tạm giam, tạm giữ.

- Xây dựng lực lượng đủ mạnh, chuyên sâu tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là đối với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng... Chủ trì tổng kết Đề án III “Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm và tội phạm có tính quốc tế” và Đề án IV “Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên”.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa và trấn áp tội phạm; tổng kết và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm.

- Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Cảnh sát biển trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực địa bàn quản lý, trên biển, đảo; tiếp tục triển khai các quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ mà hai Bộ đã ký kết.

2. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố

- Phối hợp với lực lượng công an và các ngành thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, mua bán người, buôn lậu tại các địa bàn được phân công, khu vực trên biển, đảo; đổi mới công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm ở các địa bàn này.

- Phối hợp với các ban, ngành, địa phương triển khai các đề án phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở khu vực trên biển, đảo.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Y tế và các ban, ngành liên quan tổ chức dạy nghề, cai nghiện, phục hồi cho những người đang cai nghiện tại các Trung tâm giáo dục lao động xã hội, cơ sở chữa bệnh.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá các mô hình dạy nghề hiệu quả và triển khai nhân rộng các mô hình có hiệu quả; phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nhất là đối với thanh niên.

- Hướng dẫn, thực hiện các văn bản về chế độ, chính sách hỗ trợ các tập thể, cá nhân bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia công tác phòng, chống tội phạm...

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ban, ngành liên quan xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình xóa đói giảm nghèo.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất kế hoạch kinh phí đầu tư hàng năm (vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) cho Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn các ban, ngành triển khai các đề án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình.

5. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất mức chi ngân sách hàng năm (kinh phí chi thường xuyên) cho Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính phù hợp, đồng thời kiểm tra, giám sát và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tình hình sử dụng kinh phí phòng, chống tội phạm.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp, quy chế quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên trong các nhà trường không để vi phạm pháp luật và không mắc vào các tệ nạn xã hội; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức lối sống lành mạnh, phòng, chống tội phạm, bạo lực trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Tăng cường việc đưa nội dung giáo dục về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội lồng ghép trong chương trình giáo dục, thống nhất đối với các cấp học, trình độ đào tạo giai đoạn 2011 - 2015.

7. Sở Tư pháp

- Phối hợp Công an thành phố, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban, ngành liên quan tiếp tục tham gia, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm.

- Thực hiện trách nhiệm thường trực Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố; phối hợp với Công an thành phố và các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi vùng miền, mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, người có quá khứ lầm lỗi hoặc liên quan đến tội phạm.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành liên quan và các địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch, dự án phát triển nông lâm ngư nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nhằm ổn định, nâng cao đời sống của đồng bào ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ban, ngành liên quan và các địa phương xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình xóa đói giảm nghèo.

9. Sở Y tế

- Chủ trì phòng, chống AIDS; phối hợp với Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phòng, chống tệ nạn mại dâm.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá phác đồ điều trị cai nghiện ma túy; hướng dẫn sử dụng các loại thuốc hỗ trợ cắt cơn, cai nghiện các loại ma túy khác nhau.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức chữa bệnh cho các phạm nhân và người đang cai nghiện ma túy, học tập tại các cơ sở chữa bệnh, Trung tâm giáo dục lao động xã hội.

10. Sở Công thương

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống các hiện tượng vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gian lận thương mại; đảm bảo chất lượng các sản phẩm, hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống các hiện tượng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp trong sản xuất gia công hàng hóa.

11. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo việc củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về pháp luật của các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương; tăng cường thời lượng phát sóng về phòng, chống tội phạm của Đài phát thanh và Truyền hình thành phố; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí, bảo đảm tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm. Định hướng thông tin và chỉ đạo việc xây dựng, củng cố và duy trì các chuyên trang, chuyên mục tin, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm phục vụ cán bộ và nhân dân trên các báo, đài...

12. Sở Xây dựng

- Phòng ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong xây dựng cơ bản, quy hoạch phát triển đô thị; xử lý nghiêm khắc các sai phạm trong lĩnh vực này.

- Phối hợp tốt với Công an thành phố trong việc thực hiện Quy chế thẩm định về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội với các dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể liên quan đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch kết hợp với triển khai xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư và gia đình, góp phần phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, không để sơ hở, phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội.

14. Sở Giao thông vận tải

- Tuyên truyền pháp luật và công tác phòng, chống tội phạm cho công nhân, viên chức - lao động trong ngành giao thông vận tải và các ngành, nghề khác liên quan đến hoạt động giao thông vận tải, nhân dân tham gia giao thông hoặc cư trú xung quanh khu vực nhà ga, bến, bãi, cảng ...

- Chủ động phát hiện và phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực bến bãi, cảng, các tuyến giao thông trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động giao thông vận tải để phạm tội.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để phát hiện, đấu tranh, triệt phá các hành vi lợi dụng các phương tiện, tuyến giao thông và các địa điểm có phương tiện giao thông để hoạt động phạm tội, tập trung trên các tuyến đường sắt, các tuyến đường bộ chính, cảng biển lớn, tuyến đường hàng không.

15. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban, ngành liên quan kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ theo dõi và thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ở các ngành, các cấp, nhất là tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về các loại tội phạm theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

16. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu công nghệ, khoa học tiên tiến vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tập trung vào các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm trong lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật.

17. Sở Ngoại vụ

- Phối hợp với Công an thành phố và các ban, ngành có liên quan xây dựng chương trình hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an.

18. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ động phối hợp với Công an thành phố phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản, hải sản, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, sinh thái.

19. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban, ngành thành viên giúp Ban Chỉ đạo 138 thành phố hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện ở các cơ quan, tổ chức và các địa phương; đề xuất việc lồng ghép, phối hợp thực hiện các chương trình, kế hoạch và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm theo yêu cầu và mục tiêu chung; giúp Ban Chỉ đạo 138 của thành phố chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể và tổng hợp công tác phòng, chống tội phạm để báo cáo Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ.

20. Thanh tra thành phố

- Tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật; trong phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và các vi phạm pháp luật. Tập trung thanh tra các ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án trọng điểm dễ phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng. Phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động tuân thủ theo pháp luật của các sở, ban, ngành, địa phương.

21. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố

- Phối hợp với Công an thành phố, Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng, hợp thức hóa tiền bất hợp pháp (rửa tiền).

22. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Xây dựng Chương trình hành động hoặc Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình, nghị quyết của Thành ủy; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và văn bản chỉ đạo của Thành ủy; mở đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong Chỉ thị số 48-CT/TW, Kế hoạch thực hiện của Chính phủ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; coi công tác phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2015 và các giai đoạn tiếp theo.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung quy định về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm và xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ, đảng viên đối với công tác phòng, chống tội phạm được quy định trong Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.

23. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố có kế hoạch chủ động hướng dẫn áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các cơ quan chức năng chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là trong điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm đảm bảo kịp thời và nghiêm minh.

24. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình hành động, phối hợp tổ chức nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào phòng, chống tội phạm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể tích cực tham gia phối hợp với các ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong Chỉ thị số 48-CT/TW.

- Hội Cựu Chiến binh thành phố:

Chỉ đạo các cấp Hội tích cực tham gia phối hợp với lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm, với các đoàn thể trong việc tuyên truyền phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đồng thời tích cực cảm hóa, giúp đỡ những người lầm lỗi hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Tổng kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong tổ chức Hội về công tác phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn khu dân cư.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố:

Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm, phát hiện tố giác tội phạm; tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội với các nội dung, hình thức phong phú, phù hợp; tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc.

- Hội Nông dân thành phố:

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát hiện tố giác tội phạm; vận động người phạm tội ra tự thú; quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn; kịp thời phát hiện, giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ dân cư nông thôn; vận động nông dân tích cực thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, đẩy mạnh cuộc vận động “xây dựng gia đình nông dân văn hóa ở địa phương cơ sở”.

- Liên đoàn Lao động thành phố:

Giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động không vi phạm pháp luật; tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố:

Xây dựng các đề án nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, phong cách, lối sống trong thanh, thiếu niên; tổ chức hiệu quả các mô hình tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện trực tiếp tham gia hoạt động phòng, chống tội phạm; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 02 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên.

- Hội Người cao tuổi thành phố:

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động phối hợp phòng, chống tội phạm đã ký kết với Bộ Công an; hướng dẫn tổ chức các hoạt động phòng, chống tội phạm hiệu quả cho các cấp Hội.

25. Sở Thông tin Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng và các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều cách làm phong phú, đa dạng có sức lan tỏa lớn đến mọi tầng lớp nhân dân. Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các chương trình tuyên truyền, đưa các tin, bài, phóng sự có nội dung giáo dục pháp luật; về công tác phòng, chống tội phạm; tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, những mô hình xuất sắc, những kinh nghiệm hay trong phòng, chống tội phạm; cảnh báo những nguy cơ, đề phòng những phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung được phân công trong Kế hoạch này, định kỳ (6 tháng và hàng năm) sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Công an thành phố (Thường trực Ban Chỉ đạo 138/TP) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Công an (Cơ quan thường trực phòng, chống tội phạm).

2. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện theo định kỳ và từng giai đoạn; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Chính phủ kết quả thực hiện; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và các nội dung phân công trong Kế hoạch này.

3. Kinh phí chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch này của thành phố được bố trí từ nguồn kinh phí phòng, chống tội phạm hàng năm của các sở, ban, ngành, địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP;
- BCĐ 138/CP;
- TTTU;
- Đ/c Bí thư TU;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành, quận, huyện;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Kể

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2783/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2783/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2011
Ngày hiệu lực24/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2783/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2783/KH-UBND 2011 phòng chống tội phạm trong tình hình mới Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2783/KH-UBND 2011 phòng chống tội phạm trong tình hình mới Hải Phòng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2783/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýHoàng Văn Kể
        Ngày ban hành24/05/2011
        Ngày hiệu lực24/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2783/KH-UBND 2011 phòng chống tội phạm trong tình hình mới Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2783/KH-UBND 2011 phòng chống tội phạm trong tình hình mới Hải Phòng

           • 24/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực