Văn bản khác 28/KH-UBND

Kế hoạch 28/KH-UBND về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 28/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/KH-UBND

Thái Bình, ngày 08 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2019

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hành động về thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014 - 2020.

- Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa và các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông tin về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm mời gọi đầu tư ngoài tỉnh, nước ngoài và kiều bào đến với tỉnh Thái Bình.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại; chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành.

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, sự quản lý, điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố về công tác thông tin đối ngoại.

- Hoạt động thông tin đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ với thông tin đối nội, có sự kết hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh, trong nước và nước ngoài.

- Chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan có liên quan để cập nhật các thông tin chính xác, kịp thời nhằm đấu tranh, phản bác, chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

a) Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Thời gian: Tháng 6 năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nội dung tuyên truyền, thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại gắn với công tác thông tin đối nội của tỉnh.

- Thời gian: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phân công 01 lãnh đạo phụ trách công tác thông tin đối ngoại và 01 cán bộ (kiêm nhiệm) thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định tại khoản 4, Điều 9, Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn bản phân công nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị, địa phương (ghi rõ họ và tên, chức vụ, điện thoại di động) gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 10/4/2019.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian: Tháng 7 năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4. Các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể

a) Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

- Thời gian: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Xây dựng các sản phẩm, ấn phẩm phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh.

- Thời gian: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công Thương; Sở Ngoại vụ, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Xây dựng các phim tài liệu, phóng sự, tọa đàm về thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài phát trên các kênh truyền hình đối ngoại, báo, tạp chí của Trung ương nhằm tuyên truyền về thành tựu của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

- Thời gian: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, khoa học, tổ chức sự kiện tại nước ngoài để quảng bá hình ảnh tỉnh Thái Bình, tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế thông qua các cơ chế tọa đàm, hội nghị và hội thảo quốc tế.

- Thời gian: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

đ) Tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới.

Quảng bá về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam; thông tin về vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ASEAN; triển khai thực hiện các đề án của Chính phủ tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào và Campuchia theo chỉ đạo của Trung ương. Tổ chức triển lãm số và trưng bày tư liệu về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan báo chí của tỉnh.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

e) Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới; khai thác phương tiện internet, nội dung số, mạng xã hội... nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

- Thời gian: Năm 2019

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

f) Theo dõi, tổng hợp dư luận, báo chí trong và ngoài nước viết về tỉnh Thái Bình; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, lập luận, đấu tranh, phản bác, chống lại các thông tin sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của tỉnh.

- Thời gian: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Công an tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

g) Hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh Thái Bình, đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư thương mại, tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước để mở rộng kết nối giao thương, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường giao lưu hợp tác, tìm kiếm đối tác đầu tư vào Thái Bình.

- Thời gian: Năm 2019.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này, đánh giá công tác thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính: Bố trí ngân sách bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch theo quy định; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch.

3. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

4. Các cơ quan báo chí của tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nội dung tuyên truyền và cung cấp các tư liệu để phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình năm 2019, yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu28/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2019
Ngày hiệu lực08/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 28/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 28/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu28/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hoàng Giang
        Ngày ban hành08/03/2019
        Ngày hiệu lực08/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 28/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 28/KH-UBND 2019 hoạt động thông tin đối ngoại Thái Bình

           • 08/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực