Quyết định 925/QĐ-UBND

Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 925/QĐ-UBND Chương trình hành động về thông tin đối ngoại Thái Bình 2014 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 925/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 06 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2014 - 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 13/TTr-STTTT ngày 24/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014 - 2020 (sau đây gọi là Chương trình hành động):

1. Phạm vi, đối tượng và thời gian thực hiện:

- Phạm vi, đối tượng: Chương trình hành động này quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2014 - 2020.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 đến hết năm 2020.

2. Mục tiêu:

- Tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và hoạt động thông tin đối ngoại; bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa địa phương với các cơ quan Trung ương nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam nói chung và của Thái Bình nói riêng trên thế giới.

- Bảo đảm 100% các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện Chương trình hành động này.

- 100% cán bộ lãnh đạo quản lý các sở, ban, ngành và cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh được tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại.

- Người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận thông tin về tỉnh Thái Bình qua các hình thức thông tin đối ngoại của tỉnh.

3. Nội dung:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại hằng năm.

- Bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại.

- Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người, các tiềm năng thế mạnh, các thành tựu vmọi mặt của Thái Bình đến với bạn bè trong nước, quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bằng các hình thức đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả cao. Thông qua các hoạt động thông tin đối ngoại đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; các giá trị văn hóa vật thvà phi vật thđặc sắc của Thái Bình ra nước ngoài.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và phóng viên nước ngoài thông tin về Thái Bình.

- Thực hiện tốt công tác về người Thái Bình ở nước ngoài nói riêng và công tác ngoại giao nhân dân nói chung đphục vụ cho công tác thông tin đối ngoại.

- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, dự báo tình hình phục vụ công tác thông tin đối ngoại; chủ động đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói chung và biên giới biển tỉnh Thái Bình nói riêng.

- Đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình tại địa chhttp://thaibinh.gov.vn bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động.

4. Nguồn vốn thực hiện:

Từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn lực xã hội khác.

Hằng năm, căn cứ nội dung Chương trình hành động, chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành ph, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và dự toán kinh phí trong dự toán kinh phí hoạt động chung để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, đề án trong lĩnh vực thông tin đối ngoại trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền các hoạt động về thông tin đối ngoại.

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại hằng năm của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, phối hợp với Sở Tài chính bố trí kinh phí để thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất các ấn phẩm truyền thông phục vụ thông tin đối ngoại.

- Hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các quan báo chí trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động.

- Quản lý, phát triển Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh.

- Tổng hợp Kế hoạch, kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại hằng năm, hằng quý hoặc đột xuất của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan, tạo thuận lợi cho đoàn báo chí nước ngoài đến hoạt động và thông tin về tỉnh.

3. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, đơn vị có liên quan bố trí nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại.

4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan, hằng năm cân đối kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định.

5. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh căn cứ nội dung Chương trình hành động và Danh mục các nhóm nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình động về thông tin đối ngoại kèm theo Quyết định này để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại của đơn vị hằng năm, cân đối kinh phí của mình để thực hiện.

Định kỳ hằng quý tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25 tháng cuối quý đtổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Các tổ chức chính trị - xã hội của t
nh;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;

-
Cổng TTĐT tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, VX,
TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Thị Hải

 

DANH MỤC

CÁC NHÓM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI.
(Ban hành
kèm theo Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

STT

Các nhiệm vụ trọng tâm

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyn thông

Các đơn vị có liên quan

Hằng năm

2

Biên soạn, phát hành các ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các đơn vị có liên quan

Hằng năm

3

Tập hun nghiệp vụ quản lý nhà nước v thông tin đi ngoại.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các đơn vị có liên quan

Hằng năm

4

Tchức các hoạt động tuyên truyền phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội và các sự kiện đối ngoại lớn.

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan

Hằng năm

5

Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, phóng viên nước ngoài đến thăm, làm phim, viết bài, đưa tin về Thái Bình.

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan

Hằng năm

6

Phi hợp với các cơ quan, đơn vị ở Trung ương làm phim, xuất bản sách và các n phẩm về chủ đề dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng.

Công an tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan

Hằng năm

7

Quảng bá hình ảnh Thái Bình thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch

Các đơn vị có liên quan

Hằng năm

8

Biên soạn và phát hành các tài liệu chính thức giới thiệu về tiềm năng thu hút đầu tư của tnh.

Sở Kế hoạch và Đu tư

Các đơn vị có liên quan

Hằng năm

9

Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên xúc tiến đu tư nhm quảng bá, giới thiệu, kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh

SKế hoạch và Đu tư

Các đơn vị có liên quan

Hằng năm

10

Trin khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động như hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài.

Sở Công thương

Các đơn vị có liên quan

Hằng năm

11

Thực hiện các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Các đơn vị có liên quan

Hằng năm

12

Sản xuất các ấn phẩm, chương trình giới thiệu về tim năng, thế mạnh, các nét văn hóa đặc sắc của địa phương.

UBND huyện, thành ph

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hằng năm

13

Tuyên truyền vcác hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Các cơ quan báo chí của tỉnh

Các đơn vị có liên quan

Hằng năm

14

Đy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyn biên giới bin, đảo của Việt Nam nói chung, biên giới biển Thái Bình nói riêng.

Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan

Hng năm

15

Đxut phương án b trí, sp xếp cán bộ thực hiện công tác đối ngoại của tỉnh.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố

Hằng năm

16

Thm định dự toán ngân sách hng năm cho các hoạt động thông tin đối ngoại trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Tài chính

Các đơn vị có liên quan

Hằng năm

17

Theo dõi việc chp hành chế độ bảo mật thông tin và phát hiện những luận điệu, thông tin tuyên truyền xuyên tạc trong hoạt động thông tin đối ngoại.

Công an tỉnh

Các đơn vị có liên quan

Hằng năm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 925/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu925/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 925/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 925/QĐ-UBND Chương trình hành động về thông tin đối ngoại Thái Bình 2014 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 925/QĐ-UBND Chương trình hành động về thông tin đối ngoại Thái Bình 2014 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu925/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýCao Thị Hải
        Ngày ban hành06/05/2014
        Ngày hiệu lực06/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 925/QĐ-UBND Chương trình hành động về thông tin đối ngoại Thái Bình 2014 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 925/QĐ-UBND Chương trình hành động về thông tin đối ngoại Thái Bình 2014 2020

            • 06/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực