Quyết định 14/2013/QĐ-UBND

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quyết định 14/2013/QĐ-UBND quản lý nhà nước thông tin đối ngoại Thái Bình đã được thay thế bởi Quyết định 21/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm Ủy ban tỉnh Thông tin Truyền thông Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2013/QĐ-UBND quản lý nhà nước thông tin đối ngoại Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2013/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2011/TTLT-BTTTT-BNG ngày 24/11/2011 của liên bộ Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc phối hợp thi hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 36/TTr-STTTT ngày 23/8/2013, Sở Tư pháp tại Báo cáo số 58/BC-STP ngày 08/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tnh Thái Bình.

Giao SThông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kim tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thường trc Tnh ủy, Thường trực HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Thái Bình)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước vthông tin đối ngoại; quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc quản lý nhà nước và phối hợp, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tnh Thái Bình.

2. Quy chế này áp dụng, đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các hoạt động thông tin đi ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Thông tin đối ngoại

Thông tin đối ngoại quy định tại Quy chế này là thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam và của tnh Thái Bình; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật ca Nhà nước, của tỉnh Thái Bình ra thế giới và thông tin về thế giới vào tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động thông tin đối ngoại; có sự phân công và phối hp chặt chẽ giữa các cơ quan nhằm bảo đảm hiệu qucông tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

2. Phát huy sức mạnh tng hợp của hệ thống chính trị, tất c các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động thông tin đi ngoại; các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý của mình.

3. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên song có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn. Kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại vi thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh; giữa đi ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường sự hiểu biết, tranh thủ sự hợp tác, đầu tư phục vụ phát trin kinh tế - xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế, bảo đảm lợi ích quc gia, dân tộc, lợi ích ca tỉnh Thái Bình.

Điều 4. Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại

Hoạt động thông tin đối ngoại được quy định tại Quy chế này là hoạt động đưa thông tin đến với tchức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và phối hp đưa thông tin quốc tế đến nhân dân trong tnh. Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại bao gồm:

1. Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước; tình hình an ninh, chính trị; thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của tỉnh và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến nhân dân trong tnh.

2. Giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh.

3. Phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam nói chung, của tỉnh Thái Bình nói riêng.

4. Các loại hình hoạt động thông tin đối ngoại khác.

Chương 2.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 5. Nội dung công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

1. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin đối ngoại và tchức thực hiện các văn bản đã ban hành theo thẩm quyn được pháp luật quy định.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình về công tác thông tin đối ngoại.

3. Tchức bộ máy, xây dựng cơ chế, chính sách đối với cơ quan, tchức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại ở trong và ngoài tỉnh; xây dựng, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực hoạt động thông tin đối ngoại.

4. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu về thông tin đối ngoại; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

7. Sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại; khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 6. Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin đi ngoại

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nưc v thông tin đi ngoại trên địa bàn tnh.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyn thông thc hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 7. Sở Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, đóng vai trò là cơ quan đầu mối về thông tin đối ngoại trên địa bàn tnh Thái Bình.

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình, các văn bn quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại trên địa bàn tnh. Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các văn bản về thông tin đối ngoại của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền.

2. Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đi ngoại và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin đi ngoại.

3. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí trong tỉnh; phối hợp vi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan cung cp thông tin cho báo chí nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đng quốc tế.

4. Chủ động phối hợp vi các đơn vị liên quan theo dõi, nghiên cứu dư luận báo chí có nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Thái Bình. Yêu cầu các cơ quan báo chí phải đính chính khi phát hiện đưa tin sai sự thật có liên quan đến tnh Thái Bình.

5. Chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Thái Bình đến với người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các sản phẩm thông tin đối ngoại.

6. Chtrì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức về hoạt động thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại các cấp, các ngành có liên quan.

7. Hướng dẫn các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng các quy định của pháp luật.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc theo dõi, quản lý việc xuất khu, nhập khẩu các xuất bn phẩm có nội dung có liên quan đến Thái Bình nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung, phát hiện và kịp thi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về những thông tin không đúng sự thật, gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tnh, của đất nước và con người Việt Nam để có biện pháp ngăn chặn, xlý kịp thời.

9. Tổng hợp kế hoạch thông tin đối ngoại và dự toán kinh phí hàng năm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tnh. Chủ trì tổ chức các hội nghị triển khai hoạt động, hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn, phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tnh.

11. Tchức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo trong các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Đxuất thi đua, khen thưởng, kỷ luật về việc triển khai, tchức thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các đơn vị, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng, kỷ luật.

Điều 8. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chủ trì triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ngoài trên cơ sở kế hoạch thông tin đối ngoại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; phối hợp với các sở, ngành liên quan quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

2. Chủ trì theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài viết về Việt Nam nói chung, tnh Thái Bình nói riêng; thông tin về các hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc họp báo quốc tế của lãnh đạo tnh ở trong nước và nước ngoài; tham gia chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tnh cho phóng viên nước ngoài theo sự phân công, chđạo.

4. Phối hợp với SThông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan trong việc quản lý, hướng dẫn các đoàn báo chí nước ngoài đến tác nghiệp, hoạt động trên địa bàn tnh.

5. Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tnh, phóng viên thưng trú trên địa bàn tnh đưa tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tnh; tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh liên quan đến hoạt động đối ngoại.

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin về kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại và thông tin về các lĩnh vực khác cho người nước ngoài.

7. Phối hợp với SThông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng và phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

Điều 9. Sở Nội vụ

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành có liên quan đề xuất phương án bố trí, sắp xếp cán bộ thực hiện công tác đi ngoại của tỉnh.

2. Phối hợp chặt chvà đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí địa phương trong việc cung cấp các thông tin tuyên truyền vvấn đ tôn giáo, nhân quyn trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện tốt chức năng qun lý nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác trên địa bàn tỉnh.

4. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hoạt động thông tin đi ngoại.

Điều 10. Sở Kế hoch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan biên soạn và phát hành các tài liệu chính thức giới thiệu về tiềm năng thu hút đầu tư của tỉnh.

2. Chủ trì, phi hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng danh mục các dự án ưu tiên xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá, gii thiệu, kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh.

3. Rà soát các văn bản điều chỉnh, bổ sung và ban hành mới về cơ chế chính sách điều chỉnh trong lĩnh vực hoạt động kinh tế đối ngoại, định kỳ hằng năm cung cấp cho cơ quan đầu mối tổng hợp thông tin đối ngoại trên địa bàn.

4. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thường xuyên cập nhật và cung cấp kịp thời các thông tin, số liệu quan trọng về tình hình thu hút đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh, tình hình vận động viện trợ và triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA và NGO theo định kỳ quý, 6 tháng, năm cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp tuyên truyền về thông tin đối ngoại.

Điều 11. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, phối hợp vi SThông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động về thông tin đối ngoại thông qua các lĩnh vực chuyên môn theo thẩm quyền.

2. Phối hợp vi các cơ quan liên quan theo dõi, quản lý việc xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm có nội dung liên quan đến Thái Bình nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung, phát hiện và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về những thông tin không đúng sự thật, gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tnh, của đất nước và con người Việt Nam để có biện pháp xử lý kịp thời.

3. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, thanh kiểm tra để thực hiện tốt công tác đấu tranh chống lại những sn phẩm văn hóa không phù hợp, đồng thi, phản bác kịp thi, hiệu quả những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực chống phá Nhà nước thông qua việc tuyên truyền không đúng sự thật về lịch sử, địa danh của địa phương, về các lãnh đạo, danh nhân có xuất thân trên địa bàn tnh.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền đối ngoại, quảng bá về lịch sử truyền thống, văn hóa, du lịch, ẩm thực, danh lam thng cảnh, quê hương và con người Thái Bình.

Điều 12. Sở Công thương

1. Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động như hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài.

2. Chủ trì xây dựng các nội dung quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, các thương hiệu hàng hóa của địa phương, các dự án thu hút đu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

3. Chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về WTO và hội nhập kinh tế quốc tế cho các doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ nghiệp vụ trực tiếp phụ trách sản xuất, kinh doanh của các đơn vị hiểu rõ hơn về chủ trương, cơ chế, chính sách để tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Điều 13. Sở Tài chính

1. Thẩm định dự toán ngân sách hằng năm cho các hoạt động thông tin đi ngoại trình Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt. Bảo đảm kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương để thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan có liên quan xây dựng định mức kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại.

3. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc quản lý, sdụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

Điều 14. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người nước ngoài đến học tập, công tác, lao động trên địa bàn tỉnh. Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động xuất khẩu.

2. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ cho lao động xuất khẩu, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động ra nước ngoài.

3. Thực hiện việc liên kết các trường, cơ sở đào tạo nghề với các đơn vị tổ chức cho lao động đi làm việc ở nước ngoài và người lao động để đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo nghề và theo nhu cầu của thị trường.

Điều 15. Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành liên quan quản lý các đoàn phóng viên, báo chí, khách nước ngoài vào hoạt động tại tỉnh Thái Bình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (định kỳ, đột xuất) về công tác trên.

3. Chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện những luận điệu, thông tin ảnh hưng đến hoạt động thông tin đối ngoại; Theo dõi, tng hợp tình hình đ đxuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai lệch về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ; các thông tin xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 16. Ban Quản các khu công nghiệp tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đng và Nhà nước về đầu tư, quản lý các khu công nghiệp đi với các doanh nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp.

Điều 17. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, tm quan trọng của thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay cho các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn toàn tnh.

2. Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời, tin cậy về tình hình thời sự trong nước và quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh và thông tin của tỉnh ra nước ngoài. Thông tin thường xuyên về tình hình hoạt động đối ngoại của tỉnh, của đất nước.

3. Mở các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tăng cường thông tin quảng bá về hình ảnh đất và người Thái Bình; truyn thống lịch sử, các giá trị văn hóa; những thành tựu trong công cuộc đổi mới, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh ra thế giới và thông tin về thế giới vào tnh.

4. Nâng cao chất lượng, nội dung, tăng thời lượng của các chương trình, tiến tới mở rộng ra các thứ tiếng nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Thái Bình ra thế giới.

5. Phi hợp, tuyên truyền quảng bá hình ảnh Thái Bình ra thế giới trên các báo, đài trong nước và nước ngoài.

6. Chđộng phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tquốc của nhân dân Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết của nhân dân trong tỉnh, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Thái Bình.

7. Chú trọng kết hợp giữa thông tin đi ngoại với thông tin đối nội nhằm tăng tính hiệu quả của công tác tuyên truyền đối ngoại theo hướng tránh đưa quá nhiu thông tin tiêu cực, giật gân, câu khách trên nội dung các ấn phẩm báo chí, các ấn phẩm thông tin tuyên truyền.

Điều 18. Các sở, ban, ngành liên quan

1. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tnh theo lĩnh vực quản lý.

2. Phối hợp vi Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp thông tin cho báo chí trong nước và nước ngoài về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý theo quy định.

3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của thông tin đi ngoại trong tình hình hiện nay cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị; Chủ động trước các hành động, thông tin sai lệch về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ Việt Nam.

4. Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại và dự toán kinh phí hàng năm gửi vSở Thông tin và Truyn thông tng hợp để trình y ban nhân dân tnh phê duyệt.

5. Phân công tổ chức hoặc cá nhân trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại, gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp.

6. Thực hiện chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật an ninh quốc phòng trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

7. Sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao và gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh.

Điều 19. Ủy ban nhân dân huyện, thành ph

1. Chỉ đạo và tchức thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong địa bàn quản lý.

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cung cấp thông tin cho báo chí trong nước và nước ngoài về các vấn đề liên quan trong địa bàn quản lý theo quy định.

3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vtrí, tầm quan trọng của thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay cho các cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân thuộc địa bàn quản lý.

4. Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại và dự toán kinh phí hàng năm gửi về Sở Thông tin và Truyn thông tổng hợp để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tại địa phương.

6. Thực hiện chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật an ninh quốc phòng trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

7. Sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao và gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương 4.

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 20. Thanh tra, kiểm tra

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp vi các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tnh theo quy định.

Điều 21. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các quy định của nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; phát hiện, xlý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tnh được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân vi phạm Quy chế này, tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại về tài sản phải bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 22. Điều khoản thi hành

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chế, hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm gửi báo cáo (định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất) về tình hình thông tin đối ngoại cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2013
Ngày hiệu lực07/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2013/QĐ-UBND quản lý nhà nước thông tin đối ngoại Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2013/QĐ-UBND quản lý nhà nước thông tin đối ngoại Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Sinh
        Ngày ban hành28/08/2013
        Ngày hiệu lực07/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2013/QĐ-UBND quản lý nhà nước thông tin đối ngoại Thái Bình

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2013/QĐ-UBND quản lý nhà nước thông tin đối ngoại Thái Bình