Quyết định 249/QĐ-UBND

Quyết định 249/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành đến ngày 31/12/2017 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 249/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 249/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2017 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 05/TTr-STP ngày 19 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành đến ngày 31/12/2017 hết hiệu lực thi hành; gm 24 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (trong đó có 04 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 20 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh) và 07 văn bản hết hiệu lực một phần;

(Có Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND;

- Chủ tịch PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NC

KT. CHTỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN CHỨA QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2017 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành Kèm theo Quyết định số: 249/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do Hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lc

A

VĂN BẢN HT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

NGHỊ QUYẾT

1

Nghị quyết

46/2010/NQ-HĐND

7/16/2010

Về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 07/2017/NQ- HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

25/7/2017

2

Nghị quyết

69/2010/NQ-HĐND

12/10/2010

Về việc phê duyệt chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 09/2017/NQ- HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị thay thế

25/7/2017

3

Nghị quyết

02/2013/NQ-HĐND

31/7/2013

V/v phê duyệt mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 10/2017/NQ- HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

25/7/2017

4

Nghị quyết

13/2015/NQ-HĐND

6/25/2015

Về việc điều chỉnh hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 18/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thay thế

1/1/2018

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND

4/7/2008

Ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xét, công nhận làng nghề.

Hết hiệu lực do Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của Ủy ban nhân dân tnh ban hành Quy định tiêu chí, quy trình xét công nhận làng nghề trên đa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

10/29/2015

2

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND

18/6/2008

Ban hành quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng di động trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông bãi bỏ

11/1/2017

3

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND

10/9/2009

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của UBND các cấp

Hết hiệu lực do Quyết định số 18/2017/QĐ- UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp bãi bỏ

9/25/2017

4

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

26/01/2010

Ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình bãi bỏ

12/15/2017

5

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

5/31/2010

Phê duyệt chương trình phát triển nhà ở đô thị, tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Hết hiệu lực do Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020 thay thế

1/18/2012

6

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

23/8/2010

Về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

9/1/2017

7

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND

7/12/2010

Về chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, UBND cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

Hết hiệu lực do Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp bãi bỏ

11/30/2017

8

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

14/12/2011

Về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp.

Hết hiệu lực do Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp bãi bỏ

9/25/2017

9

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

28/12/2012

Ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 22/2017/QĐ- UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp bãi bỏ

11/30/2017

10

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND

15/8/2013

Về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Hết hiệu lực do Quyết định số 14/2017/QĐ- UBND ngày 08/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

9/1/2017

11

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND

28/8/2013

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hết hiệu lực do Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông bãi bỏ

11/1/2017

12

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND

8/28/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hết hiệu lực do Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông bãi bỏ

11/1/2017

13

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND

10/10/2013

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Hết hiệu lực do Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Thái Bình thay thế

3/1/2017

14

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND

30/12/2013

Về việc ban hành quy chế quản lý thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

8/1/2017

15

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND

15/9/2014

Ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến thương

Hết hiệu lực do Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến thương trên địa bàn tỉnh Thái Bình bãi bỏ

8/26/2017

16

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND

18/9/2015

Ban hành Quy định về đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hết hiệu lực do Quyết định số 20/2017/QĐ- UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình thay thế

10/27/2017

17

Quyết định

2692/QĐ-UBND

9/26/2008

Về việc quy định mức chi cụ thể thù lao cho hòa giải viên

Hết hiệu lực do Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp bãi bỏ

11/30/2017

18

Quyết định

2860/QĐ-UBND

12/24/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Hết hiệu lực do Quyết định số 13/2017/QĐ- UBND ngày 08/11/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị thay thế

8/25/2017

19

Quyết định

1775/QĐ-UBND

8/3/2012

Về việc điều chỉnh mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Hết hiệu lực do Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp bãi bỏ

11/30/2017

20

Quyết định

1572/QĐ-UBND

7/15/2015

Về việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Hết hiệu lực do Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh cấp huyện và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã thay thế

1/1/2018

B

HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1

Nghị quyết

47/2016/NQ-HĐND

12/13/2016

Ý 1, ý 2, ý 3 điểm d Khon 2 Mục B phần II Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 về việc phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách chính quyền địa phương

Hết hiệu lực do Nghị quyết số 19/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân Phê duyệt điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách cho các bệnh viện tuyến tnh, tuyến huyện giai đoạn 2018-2020 thay thế

1/1/2018

2

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND

8/12/2013

Điều 3 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Hết hiệu lực do Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp bãi bỏ

9/25/2017

3

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND

6/30/2014

Khoản 3, Điều 25 của Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hết hiệu lực do Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ đơn giá bồi thường cây trồng và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình bãi bỏ

3/1/2017

4

Quyết định

32/2014/QĐ-UBND

12/25/2014

Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020.

Hết hiệu lực do Quyết định số 01/2017/QĐ- UBND ngày 18/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh; Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh bãi bỏ

1/30/2017

5

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND

2/2/2015

Khoản 9 Điều 14 và Đim g Khoản 1 Điều 16 của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hết hiệu lực do Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình hủy bỏ

7/10/2017

6

Quyết định

07/2016/QĐ-UBND

7/21/2016

Khoản 5 Điều 32 và Khoản 5 Điều 34 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Hết hiệu lực do Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ

10/27/2017

7

Quyết định

3721/QĐ-UBND

12/15/2016

Ý 1, ý 2, ý 3, điểm d, khoản 2, mục B, phần Phụ lục kèm theo Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương

Hết hiệu lực do Quyết định số 27/2017/QĐ- UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện giai đoạn 2018-2020 thay thế

1/1/2018

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 249/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu249/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2018
Ngày hiệu lực24/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 249/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 249/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 249/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Thái Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu249/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýPhạm Văn Xuyên
       Ngày ban hành24/01/2018
       Ngày hiệu lực24/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 249/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 249/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Thái Bình

           • 24/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực