Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do tỉnh Thái Bình ban hành

Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND hỗ trợ với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận kết quả Thái Bình đã được thay thế bởi Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND hỗ trợ công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công Thái Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND hỗ trợ với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận kết quả Thái Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

vỀ viỆc điỀu chỈnh chẾ đỘ hỖ trỢ cho công chỨc làm viỆc tẠi BỘ phẬn tiẾp nhẬn và trẢ kẾt quẢ đỐi vỚi các cơ quan hành chính nhà nưỚc Ở đỊa phương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Thực hiện Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; báo cáo thẩm tra số 19/BC-BPC ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Cụ thể như sau:

1. Về chế độ hỗ trợ:

- Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương (Trung tâm hành chính công cấp tỉnh) được điều chỉnh chế độ hỗ trợ từ 180.000đ/người/tháng lên 400.000đ/người/tháng.

- Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thành phố; các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương (Trung tâm hành chính công cấp huyện) được điều chỉnh chế độ hỗ trợ từ 150.000đ/người/tháng lên 400.000đ/người/tháng.

- Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường, thị trấn được điều chỉnh chế độ hỗ trợ từ 120.000đ/người/tháng lên 200.000đ/người/tháng.

2. Về số lượng: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số lượng công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện từ ngày 01/8/2015.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, Kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, Kỳ họp thứ Mười về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- TT huyện ủy, thành ủy, TT.HĐND, UBND các huyện, T.phố;
- Lưu: VTVP.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu13/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2015
Ngày hiệu lực05/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND hỗ trợ với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận kết quả Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND hỗ trợ với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận kết quả Thái Bình
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu13/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
       Người kýPhạm Văn Sinh
       Ngày ban hành25/06/2015
       Ngày hiệu lực05/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND hỗ trợ với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận kết quả Thái Bình

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND hỗ trợ với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận kết quả Thái Bình