Văn bản khác 287/KH-UBND

Kế hoạch 287/KH-UBND năm 2018 về hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm giai đoạn 2019–2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 287/KH-UBND 2018 xây dựng và phát triển nhãn hiệu bao bì sản phẩm Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 287/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU, BAO BÌ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2019 – 2020

Nhằm hỗ trợ các đơn vị kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường, góp phần nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch Hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm giai đoạn 2019 – 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

1. Mục đích

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xây dựng, quản trị và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước, phù hợp với các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tạo điều kiện các doanh nghiệp của Đồng Tháp xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm hướng đến sản xuất, kinh doanh bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ và phân phối sản phẩm.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tính khả thi trong việc tiếp cận và thụ hưởng chính sách của doanh nghiệp; khuyến khích, thu hút sự quan tâm và tham gia của các thành phần kinh tế.

- Tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của doanh nghiệp về xây dựng, quản trị và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, tiến tới xây dựng thương hiệu mạnh. Góp phần xây dựng hình ảnh địa phương gắn với các giá trị “Chất lượng - Đổi mới - Sáng tạo - Năng lực tiên phong”; tăng thêm uy tín, niềm tự hào và sức hấp dẫn cho sản phẩm và con người Đồng Tháp, khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội, thu hút du lịch và đầu tư.

3. Đối tượng hỗ trợ

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN), hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), cơ sở sản xuất (CSSX), chủ sở hữu các nhãn hiệu mang chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

II. NỘI DUNG

1. Về hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu, bao bì

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tổ chức thu thập thông tin, rà soát, thống kê thực trạng các nhãn hiệu, bao bì sản phẩm hiện có. Từ đó, đánh giá những mặt mạnh, yếu và đề xuất phát huy, cải tiến, sửa đổi cho phù hợp hơn với yêu cầu của thị trường.

- Hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý; nhất là sản phẩm đặc sản, chủ lực của địa phương nhằm tạo lập, bảo tồn và nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ từ tập huấn kiến thức, kỹ năng về xây dựng, quản trị và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm đến tư vấn, hỗ trợ của các chuyên gia, đơn vị tư vấn trong việc thiết kế, in ấn, sản xuất nhãn hiệu, bao bì sản phẩm; gắn với khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm về trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, các chợ truyền thống nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, phát triển xuất khẩu, mở rộng thị phần.

- Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và các tổ chức khác trong việc thiết kế, xây dựng, phát triển thương hiệu, bao bì sản phẩm; đăng ký sở hữu trí tuệ và bảo hộ nhãn hiệu.

- Tổ chức cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, bao bì sản phẩm; nhằm khuyến khích, động viên các đơn vị tiếp tục quan tâm, đầu tư cho công tác xây dựng thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp, góp phần quảng bá, nâng cao giá trị sản phẩm sản xuất tại địa phương.

- Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Phối hợp với các Sở, ngành rà soát chính sách, tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xây dựng, quản trị và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm hoặc sửa đổi bổ sung cho phù hợp đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

2. Về đăng ký và phát triển nhãn hiệu

- Hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND Tỉnh về ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá nhãn hiệu bao gồm: hội chợ, triển lãm, diễn đàn, hội thảo; khảo sát nghiên cứu thị trường; đăng tải thông tin trên các phương tiện truyền thông theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại.

- Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực xây dựng, phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm thông qua các hoạt động đào tạo, tư vấn và thông tin nhằm nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, phát triển xuất khẩu, mở rộng thị phần nội địa làm cơ sở để phát triển thương hiệu.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Dự kiến kinh phí thực hiện giai đoạn 2019 – 2020 là 1.160.000.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng), trong đó năm 2019 là 580.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi triệu đồng) chi từ:

- Nguồn ngân sách Tỉnh cấp kinh phí hoạt động hàng năm trong kinh phí chung của Sở Công Thương (chi tiết theo Phụ lục 1).

- Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ, khuyến công, kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại, kinh phí hỗ trợ theo chủ trương, chính sách của Trung ương và Tỉnh và các nguồn khác được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

- Các nguồn tài trợ và huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương chủ trì:

- Phối hợp với các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Tổ tư vấn phát triển nhãn hiệu bao bì sản phẩm tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động khảo sát, đánh giá thực trạng các nhãn hiệu, bao bì sản phẩm hiện có.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn về xây dựng và phát triển thương hiệu; khảo sát, học tập kinh nghiệm thực tế về trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, chợ truyền thống.

- Tổ chức cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, bao bì sản phẩm.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín của Trung ương và địa phương thực hiện các chuyên mục, phóng sự và các hình thức tuyên truyền về nhãn hiệu, bao bì sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Định kỳ ngày 30 tháng 11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp; đề xuất chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tạo lập, quản trị và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm.

3. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài như: hội chợ triển lãm; khảo sát thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, Hỗ trợ thực hiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua các công cụ xúc tiến thương mại trực tuyến như: website thương mại điện tử, mạng xã hội,

4. Sở Tài chính thẩm định và tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh cấp kinh phí cho các hoạt động theo Kế hoạch.

5. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Công Thương thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng; các hoạt động tư vấn nhãn hiệu, bao bì sản phẩm trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Sở: CT; TC; KH&CN; TT&TT;
- TT. XTTM,DL&ĐT;
- Tổ Tư vấn phát triển thương hiệu, bao bì sản phẩm (Sở CT);
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- TT. Hỗ trợ DN&KN (Sở KH&ĐT);
- Lãnh đạo VP UBND Tỉnh;
- Lưu VT, ĐN(MTN).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU, BAO BÌ SẢN PHẨM TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2019 – 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 287 /KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND Tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Năm 2019

Năm 2020

Tổng tiền

Số lượng

Đơn giá

Số lượng

Đơn giá

1

Khảo sát, rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng các nhãn hiệu, bao bì sản phẩm hiện có của các doanh nghiệp.

Sở Công Thương

 

 

 

 

 

60

1.1

Biên soạn, in ấn phiếu khảo sát; Tổ chức khảo sát, rà soát, thống kê (tại các huyện, thị xã, thành phố).

Sở Công Thương

UBND huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Hỗ trợ DN&KN.

1 đợt

15

1 đợt

15

30

1.2

Tổ chức đánh giá kết quả khảo sát và đề xuất các giải pháp.

Sở Công Thương

Tổ Tư vấn, các chuyên gia và đơn vị tư vấn.

1 đợt

15

1 đợt

15

30

2

Tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn và khảo sát, học tập kinh nghiệm. Cụ thể:

 

 

 

 

 

 

800

2.1

- Tổ chức khoá đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm.

- Tổ chức tư vấn nhãn hiệu, bao bì sản phẩm cho các doanh nghiệp (theo nhóm ngành hàng).

Sở Công Thương

Tổ Tư vấn; các doanh nghiệp tư vấn; trung tâm đào tạo

3 đợt

80

3 đợt

80

480

2.2

- Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm về trưng bày, giới thiệu sản phẩm (Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí tổ chức; các chi phí tham dự do cá nhân, đơn vị tham gia tự chi trả).

Sở Công Thương

Tổ Tư vấn; các doanh nghiệp tư vấn; Các TTTM, Siêu thị,

2 đợt

80

2 đợt

80

320

3

Tổ chức cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, bao bì sản phẩm của các doanh nghiệp.

Sở Công Thương

Tổ tư vấn; các đơn vị tư vấn; Trung tâm đào tạo; các Viện, trường đại học

01 cuộc

100

01 cuộc

100

200

4

Tổ chức thực hiện tuyên truyền về nhãn hiệu, bao bì sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp: Bản tin truyền hình, chuyên mục phóng sự; truyền thông và quản bá trên báo, đài,

Sở Công Thương

Sở Thông tin và Truyền thông; Báo, Đài Trung ương, địa phương

 

50

 

50

100

5

Đề xuất các chính sách hỗ trợ về đăng ký sở hữu trí tuệ và bảo hộ về nhãn hiệu hàng hoá, sở hữu công nghiệp và chỉ dẫn địa lý,

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính

Quý I, năm 2019

 

 

 

6

Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch Hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm giai đoạn 2019 – 2020

Sở Công Thương

Tổ Tư vấn

Tháng 12/2020

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

580

580

1.160

 

PHỤ LỤC 2

DỰ KIẾN THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU, BAO BÌ SẢN PHẨM
(Kèm theo Kế hoạch số 287 /KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND Tỉnh)

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện (tháng)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Khảo sát, rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng các nhãn hiệu, bao bì sản phẩm hiện có của các doanh nghiệp

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Biên soạn, in ấn phiếu khảo sát; Tổ chức khảo sát, rà soát, thống kê (tại các huyện, thị xã, thành phố).

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Tổ chức đánh giá kết quả khảo sát và đề xuất các giải pháp .

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn và khảo sát, học tập kinh nghiệm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

- Đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về xây dựng và phát triển nhãn hiệu, bao bì sản phẩm.

- Tư vấn nhãn hiệu, bao bì sản phẩm cho các doanh nghiệp (theo nhóm ngành hàng).

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

2.2

- Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm về trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

3

Tổ chức cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, bao bì sản phẩm của các doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

4

Tổ chức thực hiện tuyên truyền về nhãn hiệu, bao bì sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp: Bản tin truyền hình, chuyên mục phóng sự; truyền thông và quảng bá trên báo, đài,

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 287/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu287/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2018
Ngày hiệu lực21/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 287/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 287/KH-UBND 2018 xây dựng và phát triển nhãn hiệu bao bì sản phẩm Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 287/KH-UBND 2018 xây dựng và phát triển nhãn hiệu bao bì sản phẩm Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu287/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýChâu Hồng Phúc
        Ngày ban hành21/12/2018
        Ngày hiệu lực21/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 287/KH-UBND 2018 xây dựng và phát triển nhãn hiệu bao bì sản phẩm Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 287/KH-UBND 2018 xây dựng và phát triển nhãn hiệu bao bì sản phẩm Đồng Tháp

           • 21/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực