Văn bản khác 29/KH-UBND

Kế hoạch 29/KH-UBND phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2016

Nội dung toàn văn Kế hoạch 29/KH-UBND phòng cháy chữa cháy Cà Mau 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Cà Mau, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU NĂM 2016

Thời gian gần đây, tình hình thời tiết, khí hậu trên địa bàn tỉnh diễn biến bất thường, tình trạng khô hanh kéo dài, nguy cơ cháy, nluôn ở mức độ cao. Trong quý I/2016, địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ cháy nhà dân, thiệt hại ước tính khoảng 1,3 tỷ đồng và 01 vụ nổ ghe chở hàng, bị thương 02 người, thiệt hại tài sản khoảng 350 triệu đồng. Đchủ động phòng ngừa, xử lý có hiệu quả cháy, nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh, y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy.

2. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), góp phần giữ vững n định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

3. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải xem công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cơ quan, đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh bảo đảm an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách; khắc phục kịp thời các kiến nghị của cơ quan chức năng về bảo đảm an toàn PCCC.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THC HIỆN

1. Nội dung thực hiện

1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và CNCH.

1.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phbiến các quy định, biện pháp PCCC tại các địa bàn dân cư, trường học, địa bàn cơ sở, các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy n cao đmọi người ý thức được việc phòng cháy, chữa cháy trong sinh hoạt và sản xuất.

1.3. Tổ chức các đt kiểm tra an toàn PCCC đối với các chợ đầu mối, trường học, khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy ncao; đặc biệt là các cơ sở sản xuất có sử dụng nguyên liệu hoặc sản phm là vật liệu dễ cháy như gỗ, giấy, vải, xăng dầu; kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các hành vi vi phạm về an toàn PCCC.

1.4. Rà soát, củng cố các phương án chữa cháy, phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy của các cơ sở đóng trên địa bàn; lưu ý phương án chữa cháy trong điều kiện thiếu nước chữa cháy.

1.5. Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC rừng và PCCC đối với khu công nghiệp. Tại thời điểm có dự báo nguy cơ cháy rừng cấp IV và V, nghiêm cấm các hoạt động có sử dụng lửa trần trong rừng và ven rừng; tăng cường ứng trực chữa cháy rừng, đồng thời sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo quy định về phân công nhiệm vụ phối hợp chữa cháy rừng giữa các lực lượng, Kiểm lâm, Công an, Quân đội.

Đối với các khu công nghiệp, yêu cầu người đứng đầu các cơ sở, doanh nghiệp tổ chức kiểm tra PCCC hàng ngày; thực hiện tốt công tác canh gác và thường trực của lực lượng PCCC cơ sở nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, có hiệu quả các sự cố cháy n; kiên quyết không đxảy ra cháy lớn.

2. Biện pháp thực hiện

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch định hướng, chỉ đạo các cơ quan truyền thông đy mạnh tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC, nhất là ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Luật PCCC và các quy định về an toàn PCCC.

2.2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo ảnh Đất Mũi, Báo Cà Mau phối hợp cơ quan chức năng về PCCC, thường xuyên đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác PCCC, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về PCCC.

2.3. Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Điện lực Cà Mau tăng cường quản lý trên các lĩnh vực đầu tư, xây dựng và phát triển giao thông; kết hợp với các sở, ban, ngành, y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau khi quy hoạch, phát trin đối với các dự án, công trình... phải đảm bảo các giải pháp về an toàn PCCC và CNCH. Phối hợp cơ quan chức năng có liên quan, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, định mức đầu tư hạng mục PCCC đối với công trình xây dựng, các tiêu chuẩn về PCCC phải đảm bảo phù hợp.

2.4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vườn Quốc gia U Minh hạ có kế hoạch, phương án thực hiện tốt công tác PCCC rừng tràm mùa khô. Tập trung củng cố, xây dựng lực lượng chữa cháy rừng tại chỗ, ưu tiên phương tiện và huy động tối đa lực lượng, kịp thời ứng cứu khi có cháy xảy ra, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp U Minh hạ phối hợp lực lượng chức năng tiến hành kim tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đến bảo vệ rừng; kiên quyết không đngười dân vào rừng khai thác, săn bắt động vật quý hiếm, đốt ong...

Hướng dẫn chủ rừng chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện tại chỗ để xử lý kịp thời, có hiệu quả khi có sự cố cháy rừng; tăng cường công tác tuần tra, canh gác nhằm sớm phát hiện các đim cháy rừng đchữa cháy kịp thời.

2.5. Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau kiểm tra, bổ sung, duy tu hệ thống trụ nước phục vụ chữa cháy, đảm bảo đáp ứng khi có cháy xảy ra.

2.6. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, kim tra, khắc phục những đim mất an toàn về PCCC tại các đim trường, nhất là các điểm trường có tổ chức bán trú; chú ý đến giải pháp PCCC và thoát nạn, chống cháy lan khi có cháy xảy ra.

2.7. Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC trong nhân dân, nhất là tại các chợ, khu đông dân cư, khu công nghiệp, các cơ sở kinh doanh có hàng hóa, chất dễ xảy ra cháy, nvà nhân dân sống ven khu vực rừng tràm.

Phi hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan mở các đợt tổng kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCC đối với các khu tập trung đông dân cư, trung tâm thương mại, chợ, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất có sử dụng nguyên vật liệu dễ cháy…; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn PCCC.

Quản lý, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy định công tác thẩm duyệt và cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; kịp thời kiến nghị điều chỉnh, khắc phục các yếu tố mất an toàn PCCC đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc diện phải thm duyệt thiết kế về PCCC, đảm bảo an toàn PCCC khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Tiếp tục xây dựng và củng cố lực lượng PCCC chuyên ngành, lực lượng PCCC cơ sở bảo đảm hoạt động hiệu quả; hướng dẫn xây dựng quy chế phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác PCCC giữa các cơ sở, doanh nghiệp liền kề. Thường xuyên rà soát, củng cố và tchức thực tập các phương án PCCC, đảm bảo xử lý có hiệu quả khi có tình huống cháy, nxảy ra.

Phối hp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên kiểm tra về điều kiện an toàn trong công tác bảo vệ và PCCC rừng, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về PCCC rừng.

2.8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, bố trí lực lượng, phương tiện trang thiết bị PCCC sẵn có của đơn vị đhỗ trợ thực hiện nhiệm vụ PCCC trên địa bàn tỉnh (khi có yêu cầu).

2.9. Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và CNCH ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp PCCC và CNCH, chú trọng việc củng cố, xây dựng lực lượng tại chỗ, nhất là đội chữa cháy cơ sở, đội chữa cháy dân phòng; quan tâm đầu tư, mua sắm trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy, phục vụ tt nhiệm vụ PCCC ngay từ cơ sở, để chủ động khi có tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nvà thiệt hại do cháy, n gây ra.

Tuyên truyền cho hộ gia đình, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh biết, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về PCCC; chủ động trang bị phương tiện PCCC cần thiết, nhằm đảm bảo phục vụ tốt công tác PCCC tại chỗ.

Chủ tịch y ban nhân dân các huyện có rừng tràm (huyện U Minh, Trần Văn Thời) chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đến PCCC rừng. Xây dựng kế hoạch, phương án PCCC trong mùa khô; quản lý chặt các hộ dân sống ven rừng tràm; quy định nghiêm ngặt việc “ra, vào” khu vực rừng tràm, nghiêm cm mọi hành vi vi phạm tác động gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, nhất là vào thời đim dễ xảy ra cháy rừng.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, y ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch đcụ thhóa và triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Giám đốc Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch này; tổng hợp tình hình báo cáo kết quả thực hiện đến y ban nhân dân tỉnh và C66 - Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Vườn Quốc gia U Minh Hạ;
- Công ty TNHH MTV U Minh Hạ;
- Công ty TNHH MTV cấp thoát nước và công trình đô thị Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- NC (H) 17/4;
- Lưu: VT, Ktr08.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Lâm Văn Bi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu29/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 29/KH-UBND phòng cháy chữa cháy Cà Mau 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 29/KH-UBND phòng cháy chữa cháy Cà Mau 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu29/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLâm Văn Bi
        Ngày ban hành20/04/2016
        Ngày hiệu lực20/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 29/KH-UBND phòng cháy chữa cháy Cà Mau 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 29/KH-UBND phòng cháy chữa cháy Cà Mau 2016

           • 20/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực